CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تغییرات فضای سبز شهرشیرازبا استفاده از GIS&RSدرطی سالهای 1393-1355

عنوان مقاله: بررسی تغییرات فضای سبز شهرشیرازبا استفاده از GIS&RSدرطی سالهای 1393-1355
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0444
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

میثم جمالی - دانشجو دکتری ژئومورفولوژی ومدیریت محیط،دانشکده علوم انسانی واجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

خلاصه مقاله:
امروزه فضای سبز شهری به عنوان یک عنصر مهم وحیاتی در برنامه ریزی شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.همزمان با رشد شهرها، فضای سبز موجود در آنها به نفع اراضی مسکونی در حال کاهش است. ارزیابی نسبت تغییراتفضای سبزدر طی دوره های زمانی متفاوت میزان پراکندگی این تغییرات را آشکار می سازد. درحال حاضرباپیشرفت های انجام شده در تکنولوژی سنجش از دوروتولید تصاویر ماهواره ای با قدر ت تفکیک طیفی ومکانی بالاوهمچنین توسعهتکنیک های پردازش تصاویر، امکان ارزیابی تغییرات برای کارشناسان فراهم شده است. مقاله حاضر نمونه ای ازکاربردهایتکنولوژی شنجش از دور درمدیریت منابع شهری است که در آن تغییرات فضای سبز شهر شیراز درطی یک دوره زمانی 38ساله 1393-1355 مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش ازتصاویر ماهواره لندست 3،3 وسنجنده ETM+,MSS استفاده شده وسپس شاخص پوشش گیاهیNDVI برروی هر کدام از تصاویربطور جداگانه اعمال شدوپس از کنترل ودقت وصحت آن ، برای تهیه نقشه تغییرات فضای سبز شهری در دوره زمانی مذکور به محیط نرم افزار Arc map10.1وارد شد. نتایج ارزیابی فضای سبز شهری شیرازدرطی دوره مورد مطالعه بیش از23/5 درصدکاهش داشته است وسرانه فضای سبزآن ازحدود57/1مترمربع درسال 1355 به 13/40 مترمربع درسال 1393 رسیده است.

کلمات کلیدی:
سنجش ازدور، تصاویر ماهواره ای، شاخص NDVI ، فضای سبز، شهرشیراز، GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0444.html