CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناخت راههای افزایش مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پایدار پروژههای شهرداری با استفاده از الگوهای گسسته

عنوان مقاله: شناخت راههای افزایش مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پایدار پروژههای شهرداری با استفاده از الگوهای گسسته
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0540
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

شلاله صبح خیززنوزی - کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
جذب سرمایههای بخشخصوصی و سرمایههای خارجی برای اجرای پروژههای شهرداریها از روشهای معتبر تامین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری محسوب میشود که بدون تردید میتواند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژهها و طرحهای شهرداریها راکه نسبت به گذشته متنوعتر و حجم آن هم بیشتر شده است، تامین نماید. هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزههای مدیریت شهری و روستایی در کشور، کم کردن وابستگی به کمکهای دولتی و عوارض و حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار و روشها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی در مدیریت شهری و روستایی نظیر جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، انتشاراوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات بانکی است. با توجه به موضوع این پژوهش، بررسی مدل در قالب اقتصادسنجی مدلهای گسسته صورت گرفته است. جامعه آماری، شهر وشهرداری تبریز میباشد. دادههای مورد نیاز از طریق پیمایشی و تنظیم پرسشنامه جمعآوری گردیده است. یافتههای این پژوهش گویای این است که عواملی همچون بهبود فضای کسب وکار و قوانین کارای تضمین کننده سود کارگذار خصوصی، مشارکتبخشخصوصی در اجرای پروژههای شهری را افزایش میدهد و متقابلا وجود بوروکراسی و نبود ظرفیتسازیهای مناسب از سوی شهرداری روند کار را به تعویق میاندازد.

کلمات کلیدی:
مشارکت عمومی- خصوصی، ظرفیتسازی زیربنایی، الگوهایگسسته،مدیریت شهری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0540.html