CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر بهسازی بافت کالبدی شهر بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: محله امامزاده یحیی شهر ساری

عنوان مقاله: بررسی تأثیر بهسازی بافت کالبدی شهر بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: محله امامزاده یحیی شهر ساری
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0702
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حرمت حق گو - کارشناسی ارشد،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور،مازندران،ساری
رضا لحمیان - استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور،مازندران،بابل
مهدی رمضان زاده لسبوئی - استادیار،گروه مدیریت و جهانگردی،دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:
رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاسهای جدیدی از رشد شهری طی چند دهه اخیر موجب شده است که شهر وشهرسازی معاصر با چالش های نوینی مواجه گردد. یکی از ضرورت های مهم شهر و شهرنشینی عصر حاضر بهسازی و نوسازی اینبافت های شهری است در صورتی که با بهبود کیفیت زندگی همراه باشند. بهره گیری از بافت سالم و رفاه اجتماعی و بالا بردن کیفیت زندگی شهری از حقوق مسلم هر فرد و جامعه است.کیفیت زندگی یکی از عواملی است که امروزه در مطالعات برنامهریزی شهری جایگاه ویژه ای دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بهسازی بافت کالبدی شهر بر کیفیت زندگی شهروندانمحدوده امامزاده یحیی شهر ساری می باشد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. به منظور شناخت وضعیت ساختار کالبدی– محیطی و همچنین معیارهای اصلی سنجش کیفیت زندگی در محله امامزاده یحیی از روش میدانی بهره جسته ایم. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه، فیش برداری و پرسشنامه می شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنین محدودهمحدوده امامزاده یحیی واقع در شهر ساری می باشد که بر اساس سرشماری سال 0931 دارای 369 نفر جمعیت می باشد. که تعداد 041 نفر از سرپرستان خانوار با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. و همچنین 91 نفر از کارشناسان و مهندسانشهری به صورت تصادفی برای نظردهی در مورد تأثیرات بهسازی شهری، انتخاب شده اند. به منظور کسب اطلاعات لازم ازکیفیت زندگی شهروندان از وضعیت مؤلفه های کالبدی – محیطی و اجتماعی در محله هدف واقع در شهر ساری محدوده امامزاذه یحیی ، از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است در این تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای، برای بررسی تشخیصمطلوبیت مولفه ها و گویه ها، استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی و خدمات عمومی با انجام بهسازی و آزمون رگرسیون استفاده شده است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که بهسازی بافت کالبدی موجب افزایش کیفیت زندگی شهروندان، سهولت دسترسی به خدمات عمومی و رضایت شهروندان محدوده امامزاده یحیی از روند طرح بهسازی شده است.

کلمات کلیدی:
بهسازی، بافت کالبدی، کیفیت زندگی شهری، ساری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0702.html