CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین پایداری اجتماعی و رضایتمندی از فضاهای سبز پارکهانمونه موردی شهر دزفول

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین پایداری اجتماعی و رضایتمندی از فضاهای سبز پارکهانمونه موردی شهر دزفول
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0729
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم امیرشکاری - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
نجف راه نورد - کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازههای هیدرولیکی دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان
فاطمه گودرزی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
طاهره قنواتی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
امروزه شهرهای پایدار هماهنگ و همراه با حضور طبیعت توسعه مییابند؛ اهمیت وجود پارکها و فضاهای سبز شهری تابدانجاست که یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت محیط هر شهر، وجود فضاهای سیز شهری و پارکها است. توجه به مقوله فضایسبز شهری زمانی مهمتر جلوه میکند؛ که این کاربری شهری به طور مستقیم مستقیم با پایداری شهری مرتبط است. بعد نوین پایداری شهری در شهرهای ناهمگن و ناپایدار امروزی، پایداری اجتماعی است؛ که با شاکله اصلی آن یعنی افزایش کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار میگیرد. که در این میان پارکها از مهمترین فضاهای موجود در شهرها برای افزایش کیفیت زندگی شهروندانمحسوب میشوند. در سالهای اخیر رویکردهای انسانمحور به این نتیجه رسیده است که کیفیت فضاهای سبز شهری قویا به سطوح استفاده و رضایتمندی آن است. زیرا کیفیت خدماترسانی میتواند رضایتمندی مراجعان به پارکها را تامین نماید. باتوجه به اهمیت این موضوع هدف این پژوهش بررسی رابطه بین پایداری اجتماعی و رضایتمندی از پارکها در شهر دزفول می-باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است، دادههای مورد نیاز از طریق منابع اسنادی و میدانی گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای Spss,Excel و Gis و با بکارگیری آزمون پیرسون انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه تمامی شهروندانشهر دزفول بوده که در این میان 444 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار مورد استفادهپرسشنامه میباشد؛ چهار پارک دولت، دووه، خانواده و رعنا در مقیاس عملکرد شهری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدهاند. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین پایداری اجتماعی و رضایتمندی از پارکها در شهر دزفول رابطه معنیداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
فضاهای سبز، پارک، پایداری اجتماعی، رضایتمندی، شهر دزفول

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0729.html