CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش صدا در زیباسازی فضاهای شهری نمونه موردی پارک فدک شهر بروجرد

عنوان مقاله: بررسی نقش صدا در زیباسازی فضاهای شهری نمونه موردی پارک فدک شهر بروجرد
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0732
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مینا غفوریان بروجرد نیا - گروه معماری، پردیس علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، ایران.گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، ایران.
حمیدرضا صارمی - استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
امین فرنیا - استادیار گروه زراعت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، ایران.

خلاصه مقاله:
فضاهای شهری بهعنوان عرصهی عمومی همواره مورد استفادهی انسانها قرار میگیرد. این فضاها باید دارای کیفیت مطلوب باشند تا رضایت کاربران خود را جلب کنند. عوامل متعددی در رضایتمندی موثر است که یکی از آنها زیبایی فضاهاست. به بیان دیگرزمانی که فضایی زیبا بهنظر میرسد، رضایت از آن فضا را بهدنبال خواهدداشت. امروزه مفهوم زیبایی و زیباشناسی از موضوعات مورد توجه در حوزهی معماری و شهرسازی میباشد. لازمه پیادهسازی مفاهیم زیباییشناسی در فضاهای شهری، شناخت جوانبمختلف آن است. این پژوهش در نظر دارد، نقش صدا را در زیباسازی فضاهای شهری مورد بررسی قرار دهد. قابل ذکر است در اینبررسی صدا نه بهعنوان عامل منفی و سروصدا، بلکه بهعنوان عامل مثبت در نظر گرفته شدهاست. سوالی که مطرح میشود این است که نقش صدا در زیباسازی فضاهای شهری چیست. روش بهکار گرفتهشده توصیفی-تجربی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانهای شامل عکس، نقشه، کتاب، اینترنت و روش میدانی شامل تکمیل پرسشنامه و بازدید از سایت مورد مطالعه میباشد.سایت مورد مطالعه، پارک شهری فدک واقع در شهر بروجرد است. علت انتخاب این سایت داشتن قابلیتهای صوتی ویژهی آن میباشد. این پژوهش ضمن معرفی عوامل محیطی و کاربریهای شاخص در پارک، جنبههای صوتی آنها را نیز مورد بررسی قراردادهاست. این امر طبق مفهوم زیباییشناسی صوتی مطرح شده توسط محقق به نام کداوانگ در سال 3002 انجام شدهاست. ازآنجایی که بخشی از کیفیت فضاهای شهری و در نتیجه رضایتمندی انسانها از فضاهای شهری ناشی از تاثیرات زیبایی این فضاها بر آنهاست، زیباییشناسی از جنبهی صوتی حائز اهمیت است. شناخت پتانسیلهای صوتی محیط و توجه به جوانب صوتی فضاهای شهری مسیری در جهت بازنگری مفاهیم زیباییشناسی میباشد. نتایج بهدست آمده در این تحقیق زمینه را برای بررسی-های آتی فراهم میکند تا بتوان به راهحلهای مفیدی جهت ایجاد الگوها و ضوابط استاندارد جهت بهبود عوامل صوتی و در نتیجه زیباییشناسی فضاهای شهری دست یافت.

کلمات کلیدی:
صدا، زیباشناسی، فضاهای شهری، پارک فدک، شهر بروجرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0732.html