CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رضایتمندی شهروندان نسبت به صداها در فضاهای شهری نمونه موردی پارک فدک شهر بروجرد

عنوان مقاله: بررسی رضایتمندی شهروندان نسبت به صداها در فضاهای شهری نمونه موردی پارک فدک شهر بروجرد
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0735
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مینا غفوریان بروجرد نیا - گروه معماری، پردیس علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، ایران.گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، ایران.
حمیدرضا صارمی - استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
امین فرنیا - استادیار گروه زراعت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، ایران.

خلاصه مقاله:
فضای شهری جزئی از یک شهر است که بهعنوان عرصهی عمومی، تجلیگاه فعالیتهای شهری محسوب میشود. طبیعی است رضایتمندی شهروندان بهعنوان فعالان عرصهی عمومی و کاربران فضاهای شهری از این فضاها حائز اهمیت میباشد. حس رضایتیک عامل چندبعدی است و عوامل متعددی بر آن اثر میگذارد. این پژوهش در نظر دارد ضمن معرفی عامل صدا، رضایتمندی شهروندان را نسبت به آن بسنجد. از طرفی به این سوال پاسخ میدهد که آیا میزان علاقهمندی کاربران فضاهای شهری نسبت به همهی صداها یکسان است. آنها چه اصواتی را به بقیهی صداها ترجیح میدهند. روش بهکار گرفتهشده در این پژوهش توصیفی-تجربی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانهای شامل عکس، نقشه، کتاب، اینترنت و روش میدانی شامل تکمیل پرسشنامه و بازدید از سایت مورد مطالعه میباشد. رضایتمندی نسبت به صداهای فضاهای شهری، رضایتمندی از آن فضاها را بهدنبال دارد. ازاینرو شناخت صداهای مورد علاقهی شهروندان اهمیت مییابد. فضای شهری مورد مطالعه پارک فدک یکی از پارکهای شهریبروجرد است. پرسشنامهها در میان کاربران این پارک توزیع شد. سوالات پرسشنامه در راستای سوالات پژوهش تنظیم شد. صداها در دستهی صدای مردم، طبیعی، صدای مصنوع و ماشینآلات و موسیقی در نظر گرفتهشدهاند. طبق نتایج بهدست آمده،حدود 01 درصد صدای مردم، 5درصد صدای مصنوع و ماشینآلات، 9درصد موسیقی را ترجیح میدهند. همچنین 5555 درصدکاربران صداهای طبیعی را ترجیح میدهند. این نتایج نشان میدهد میزان علاقهمندی نسبت به صداهای طبیعی بهطور قابل ملاحظهای بیشتر از سایر صداها است. از اینرو توجه به صداهای طبیعی و یافتن راههایی جهت بهبود آن را میتوان یکی از راههای موثر بر رضایتمندی کاربران از فضاهای شهری تلقی نمود.

کلمات کلیدی:
صدا، رضایتمندی، فضاهای شهری، پارک فدک، شهر بروجرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0735.html