CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عملکرد شهرداری درچهارچوب حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: شهرخرم آباد

عنوان مقاله: بررسی عملکرد شهرداری درچهارچوب حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: شهرخرم آباد
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0751
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود صفایی پور - دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.
سعید امانپور - دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.
زهرا نادری چگنی - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهوز

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهری مناطق سه گانه شهر خرمآباد از طریق بررسی شاخصهای حکمروایی خوب شهری است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و گردآوری دادهها با کمک ابزار پرسشنامه صورت گرفته است و با استفاده از نرمافزارهای آماریSpss و Exelو با استفاده از آزمون آماریT- testبه تجزیه و تحلیل آن- ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کل شهروندان ساکن شهر خرمآباد است و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین که برابر با 383 نفر است. که با توجه به جمعیت مناطق شهر خرماباد پرسشنامه توزیع گردیده است. در این پژوهش همچنین با استفاده از مدلAHP Fبه بررسی اهمیت شاخصهای حکمرانی خوب شهری در شهر خرمآباد پرداخته شده است نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بیشترین اختلاف میانگین شاخصهای حکمرانی خوب شهری در بین مناطق 1 و 3 شهرخرمآباد است. در منطقه 1 شاخصهای حکمرانی خوب شهری در وضعیت نامناسبی قرار ندارد. و در منطقه 2 شاخص مشارکت بامیانگین 2713.2 نسبت به دیگر شاخصها در وضعیت بهتری قرار دارد. در منطقه 3 شاخص مشارکت با میانگین 2711.8 و پاسخگویی با میانگین 2711.8 نسبت به دیگر شاخصهای حکمرانی خوب شهری در وضعیت بهتری قرار دارد. با توجه به نظرات کارشناسان در مدلAHP F شاخص مشارکت در رتبه اول و شاخص کارایی و اثر بخشی در رتبه دوم اهمیت در مدیریت شهری شهر خرمآباد دارد.

کلمات کلیدی:
حکمرانی خوب شهری، مدیریت شهری، شاخصهای حکمرانی، مدلAHP F ، شهر خرمآباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0751.html