CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل وضعیت توسعه پایدار شهر جدید اندیشه با تأکید بر شاخصهای اقتصادی وفرهنگی

عنوان مقاله: تحلیل وضعیت توسعه پایدار شهر جدید اندیشه با تأکید بر شاخصهای اقتصادی وفرهنگی
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0826
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه بابائی - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.
رحیم سرور - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.
مجید ولی شریعت پناهی - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

خلاصه مقاله:
بررسی و شناخت وضعیت توسعه شهرهای جدید، قابلیتها و تنگناهای آنها در برنامهریزی منطقهای از اهمیت بسزایی برخورداراست. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق نوعی ضرورت برای ارائه طرحها و برنامهها محسوب میشود. هدف این تحقیق بررسی و ارزیابی توسعه پایدار در شهر جدید اندیشه در قالب شاخصهای اقتصادی و فرهنگی با استفاده از رویکردAHPمیباشد. روش مطالعه و بررسی با توجه به اهداف مورد نظر، موضوع و ماهیت تحقیق، اسنادی- تحلیلی است. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرمافزارExpert Choiseمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه بررسی اولویتبندی شاخصها بر توسعه پایدار شهری اندیشه نشان میدهد که در شاخصهای اقتصادی، شاغلان در گروه متصدیان مونتاژکاران و رانندگان وسیلههای نقلیه باوزن 0/0916 در اولویت اول و شاغلان در گروه تکنسین ها و دستیاران با وزن 0/0378 در اولویت آخر و در شاخصهای فرهنگی، تعداد سینما و صندلی سینما با وزن نهایی0/0333 بیشترین و تعداد کتابخانه نیز با وزن نهایی0/0167 کمترین تاثیر را بر پایداری شهر اندیشه دارد.

کلمات کلیدی:
شاخصهای اقتصادی، شاخصهای فرهنگی، شهر اندیشه ، AHP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0826.html