CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعهای بر وضعیت حاشیهنشینان شهر اهوازمورد: محله حصیرآباد

عنوان مقاله: مطالعهای بر وضعیت حاشیهنشینان شهر اهوازمورد: محله حصیرآباد
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0857
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهره قنواتی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا احمدنیا - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری– شهرسازی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای محله حاشیهنشین حصیرآباد در شهر اهواز انجام گرفته است. این پژوهش از نظرماهیت کاربردی – نظری و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی است. به منظور جمعآوری دادهها از روشهای کتابخانهای ومیدانی استفاده شده است. در روش میدانی از مشاهده و ابزار پرسشنامه بهره برده شده است. جامعه آماری این پژوهش سرپرستان خانوار ساکنان در محله حصیرآباد شهر اهواز بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامهای از نرم افزار Spss استفاده شده است. در تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون T تک نمونهای بهره برده شدهاست. تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه نشان دهندهی وضعیت نه چندان مطلوب ساکنان این محله میباشد. چنانچه ویژگیهای کیفی و کمی مسکن در این محله از استانداردهای لازم برخوردار نبوده است. نتایج آزمون T نشان داد که تمامی گویههای مطرح شده در زمینه شیوه زندگی، به طور معنی داری کمتر از حد میانگین بودهاند. همچنین با توجه به نظر پاسخگویان کیفیت خدمات شهری و رضایت از این گونه خدمات نیز در محله، پایین و کمتر از حد متوسط بوده است

کلمات کلیدی:
حاشیه نشینی، شهر اهواز، محله حصیرآباد، مسکن، خدمات شهری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0857.html