CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه تفاوت های شناختی در درک مشکلات نواحی شهری در نزد مسئولان – کارشناسان و مدیران محلی – خبرگان

عنوان مقاله: مطالعه تفاوت های شناختی در درک مشکلات نواحی شهری در نزد مسئولان – کارشناسان و مدیران محلی – خبرگان
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0943
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایوب محمدی - کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی، عضو گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد.
مریم عسکری - کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی.

خلاصه مقاله:
در فرایند توسعه نیاز به مشارکت همه گروهها می باشد که این گروهها در تشخیص مشکلات نقش موثری دارند و استفاده از نظریات آنها نقش بهتری در شناخت مشکلات دارد از آن جایی بین کارشناسان، مدیران و خبرگان محلی در شناختمشکلات اختلاف نظر وجود دارد ممکن است خود باعث ایجاد مشکلات متعددی شود. این افراد نگاههای متفاوتی به مشکلات و مسائل بوجود آمده دارند و هرکس برحسب شرایط و موقعیت برداشتهای متفاوتی از مشکلات دارد . بخصوص در زمینه تشخیص نیازها و مشکلات این امر به وضوح خود را نشان می دهد . و تفاوت در شناختهای گوناگون از یک مساله به عنوان یکی از مسایل موجود در برنامهریزیها جلوه گر می شود. آنچه که ما در این بحث می خواهیم به آن بپردازیم تفاوت در شناخت یک پدیده یا موضوع ثابت است . یعنی چرا گروه-های مختلف از یک موضوع برداشتهای متفاوتی دارند . چه عواملی سبب این برداشتهای متفاوت می شود و همچنیناین برداشتهای متفاوت چه آثاری در برخورد با مسئله یا آن پدیده ثابت دارند. در این راستا پرسشنامهای با همکاری اساتید مجرب دانشگاهی تهیه و در میان اقشار مخاطب پژوهش توزیع گردید و پساز جمع آوری پرسشنامه، ضمن بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمونهای Spss ای به اثبات یارد فرضیات با روش آزمون Shapiro-Wilk و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف پرداخته شده است. همچنین چون در این فرضیه یک جامعه شهری مد نظر بوده و داده ها از نوع کیفی اسمی و ترتیبی کم، متوسط،زیاد می باشد،بهترین آزدونبرای بیان وجود اختلاف معنی دار بین سه گروه مدیران دولتی وکارشناسدان و خبرگدان محلدی ، اسدتفاده از آزمون کی دوخی- دو می باشد که مورد استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
تفاوت، نگرش، مدیران، خبرگان محلی، برنامهریزی، مشهد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0943.html