CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثر بر جذب مشارکت مردمی در امداد حوادث غیرمترقبه با تاکیدبر زلزله مطالعه موردی: مردم شهر کرمان

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر جذب مشارکت مردمی در امداد حوادث غیرمترقبه با تاکیدبر زلزله مطالعه موردی: مردم شهر کرمان
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0949
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم باجزی نیا - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی ابراهیمی نژاد - دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
زین العابدین صادقی - استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
در دنیای امروزی، مشارکت مردم در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ... به عنوان شاه کلید حل تمامی مشکلاتی است که گریبانگیر جامعه مدرن شده است. یکی از این مسایل، موضوع مربوط به حوادث غیرمترقبه بویژه زلزله است که باوجود پیشرفت بشر، هر ساله هزاران نفر قربانی بر جای می گذارد با توجه به اینکه مشارکت داوطلبانه مردم در اینگونه حوادث، از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ محقق را بر آن داشته تا به بررسی عوامل موثر بر جذب مشارکت مردم در امدادحوادث غیرمترقبه با تأکید بر زلزله در شهرکرمان بپردازد. مطالعه حاضر از نوع پیمایشی و از سری تحقیقات همبستگی بوده و جامعه آماری آن را مردم سطح شهرکرمان تشکیلداده اند. روش نمونه گیری،مطبق بوده و جهت تعیین حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده که تعداد 044 پرسشنامه تکمیل گشته و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss20 انجام شد. که نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین سطح اطلاع فرد از احتمال وقوع حادثه واحساس ناتوانی در برابر حوادث و کنش عقلانی و همدلی اجتماعی با مشارکت در امداد حوادث غیرمترقبه رابطه معناداری وجود دارد و از سویی دیگر تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که همدلی اجتماعی بیشترین تاثیر را برمتغیر وابسته مشارکت مردم در امداد حوادث غیرمترقبه داشته است و آزمون x2 و ضرایب همبستگی کندال تاو- بی و کرامرزویهمبستگی قوی بین دو متغیر تجربه مشارکت قبلی فرد و مشارکت در امداد حوادث غیرمترقبه را نشان می دهد. در مجموع با توجه به نتایج و یافتههای پژوهش، آموزش همگانی در تمامی سطوح جامعه کرمان و در تمامی مراحل مدیریتبحران میتواند موجب بارور نمودن انگیزهها و تواناییهای مردم و افزایش همدلی اجتماعی و در نتیجه افزایش مشارکت مردم در امداد حوادث غیرمترقبه بویژه زلزله گردد.

کلمات کلیدی:
مشارکت مردمی، همدلی اجتماعی، کنش عقلانی، حوادث غیرمترقبه.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0949.html