CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی نقش شاخص های توانایی مالی و فنی در اجرای پروژه های عمرانی شهری مطالعه موردی شهر خرم آباد

عنوان مقاله: ارزیابی نقش شاخص های توانایی مالی و فنی در اجرای پروژه های عمرانی شهری مطالعه موردی شهر خرم آباد
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0975
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حکمت امیری - استادیار گروه شهرسازی دانشگاه لرستان
نعمت شاکرمی - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری یزد

خلاصه مقاله:
اجرای پروژه های شهری نیازمند بررسی شرایط و الزامات برگرفته ازمعیارها و شاخص های موثر بر منشوروقوانین رسمی و ملی است . در پروژه های شهری، موفقیت پروژه و رضایتمندی کلیه عوامل آن را می توان مهمترین امر در مدیریت پروژه دانست . هدف این تحقیق ارزیابی از نقش شاخص های توانایی فنی و مالی در تحقق پروژه های عمرانی می باشد.روش تحقیق توصیفی – تحلیلی ازنوع کاربردی می باشد.داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوریشده است.جامعه آماری 021 نفر از مدیران شهر خرم آباد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. دادهها با استفاده از نرم افزار spss و مدل AHP تحلیل شده اند. نتایج بدست آمده نشانگرآنست که بین تمام شاخص های توانایی فنی و مالی وتحقق پذیری پروژه های عمرانی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج AHP نشانگر آنست که در بین 5 معیار حمایت مدیران با امتیاز0/311 و معیارزمانبندی باامتیاز 0/045 به ترتیب عنوان موثرترین و ضعیف ترین معیارها شناسایی شدند و همچنی در بی 05 زیرمعیار زیرمعیارهای مشارکت با امتیاز 0/153 به عنوان موثرترین زیرمعیار و زیرمعیارتاخیرات با امتیاز 0/004 به عنوان ضعی تری زیر معیاردر اجرای پروژه های عمرانی رتبه بندی شدند.

کلمات کلیدی:
مدیریت شهری،پروژه های عمرانی، توانایی فنی و مالی ،خرم آباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0975.html