CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رویکرد توسعه شهری دانش محور مبتنی بر فناوری اطلاعات

عنوان مقاله: رویکرد توسعه شهری دانش محور مبتنی بر فناوری اطلاعات
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1078
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیدعلی خوارزمی - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، رشته مدیریت شهری
غزاله ربانی ابوالفضلی - پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
در دهه 1891 فضای اقتصاد اطلاعاتی با تجدید ساختار سرمایهداری عنوان شد. در این فضا به تغییراتی از جمله افزایش بهرهوری نیرو کار و سرمایه، جهانی کردن تولید، توزیع، بازارها و استفاده از فرصتها در بهترین شرایط کسب منفعت در هر جای دنیا وهدایت حمایت دولت به سمت افزایش رقابت اقتصادهای ملی پرداخته شد. این پارادایم که با گسترش و بازسازی سرمایهداری شکل گرفت، بر عمکرد شهرها تاثیر بسزایی دارد. ابزار مورد استفاده جهت همخوانی با این تغییرات فناوریهای نوین از جمله فناوری اطلاعات است که در مباحث شهرسازی به صورت ظهور رویکردهای توسعه شهری مبتنی بر دانش و اطلاعات مطرح شد.یکی از این رویکردها شهر دانش محور است که باعث توسعه شهرها در زمینههای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، محیطی و نهادی میگردد. اگرچه آن در کشورهای توسعه یافته استفاده زیادی داشتهاست اما تاکنون کشورهای درحال توسعه از جمله ایران در به کارگیری مفاهیم آن در شهرهای خود عاجز ماندهاند. از این رو هدف این پژوهش آشکار کردن مفهوم توسعه شهر دانش محور وهمچنین معیارهای آن جهت بهکارگیری این رویکرد برای کاربرد فناوریها ی اطلاعاتی در شهرها میباشد. در این راستا، معیارهای شهر دانش در پژوهشهای مختلف بررسی گردید و الگویی در چهار قلمروی اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، محیطی و مدیریتی با 63 معیار و 01 شاخص ارائه گردید. در نهایت این الگو در بسترهای قانونی کشور از جمله برنامه چهارم و پنجم توسعه و اهدافمنطقه آزاد قشم مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش حاکی بر این مطلب است که در محتوای اهداف برنامههای آنها از اصول شهر دانش محور به چه میزان استفاده شدهاست

کلمات کلیدی:
فناوریهای اطلاعاتی نوین، توسعه شهر دانش محور، برنامههای پنج ساله توسعه ایران، اهداف منطقه آزاد قشم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1078.html