CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی سناریوهای مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور

عنوان مقاله: بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی سناریوهای مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1104
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا لگزیان - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر سعدالدین - دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحید پریان - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، شهرداری نیشابور

خلاصه مقاله:
سامانههای زهکشی و شبکههای آب سطحی با پوشش سخت بدین منظور احداث میشوند تا سرعت جریان را زیادتر نموده و توان تخلیه سیلاب را افزایش دهند. اما عدم طراحی صحیح، اشباع شدن سریع شبکه به علت توسعه شهری، عدم بهرهبرداری و نگهداریمناسب، باعث میشود که شبکه در اکثر موارد قادر به ایفای صحیح وظایف خود نبوده و با کوچکترین بارندگی خیابانها و کوچهها دچار آبگرفتگی شوند. به همین دلیل استفاده از روشهای نوین مدیریت روانابهای سطحی به منظور کاهش حجم رواناب در سطح شهر و استفاده از آن به عنوان یک منبع آب رو به گسترش است. بنابراین بررسی جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطیاجرای اقدامات نوین مدیریت رواناب سطحی میتواند به حرکت صحیح در این مسیر کمک نماید. نتایج این تحقیق بیانگر این است کهدر تجزیه و تحلیل اثرات اجتماعی، استفاده از توزیع دو جملهای و مطالعات میدانی به عنوان ابزاری مناسب، این امکان را فراهم میسازدتا بتوان تابع پذیرش مردمی را برای سناریوهای مختلف به دست آورد. در ارزیابی اقتصادی سناریو با توجه به اینکه اجرای اقداماتپیشنهاد شده منفعت عمومی داشته و برآورد منافع آن کار مشکلی است، بنابراین هزینههای استقرار و نگهداری میتواند مبنای مقایسه صحیحی در بین سناریوها باشد. همچنین برای پیشبینی اثرات فنی و زیست محیطی سناریوهای مورد نظر از منابع کتابخانهای و روش دلفی استفاده شده است که طبیعتا با توجه به کمبود زمان و امکانات میتواند در نهایت سادگی، درک مناسبی برای برنامهریزان وسیاستگزاران امر ایجاد نماید. همچنین رویکرد سناریوسازی بهکار رفته در تحقیق حاضر توانایی پیشبینی اثرات مختلف را فراهم می- نماید. با کمک این رویکرد برنامهریزان و طراحان شهری و همچنین بهرهبرداران از منابع آب منظقه مورد مطالعه قادرند تا با آگاهی از نتایج مختلف سناریوهای ممکن بر اساس اولویتها و محدودیتهای موجود قبل از هر گونه فعالیت و تحمل هزینهها و پیامدهای احتمالی ناخواسته، به انتخاب برترین سناریو یا سناریوها نائل شوند.

کلمات کلیدی:
آبگرفتگی معابر، مدیریت رواناب سطحی، سناریوسازی، منابع آب، شهر نیشابور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1104.html