CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله واکاوی ظرفیت سرمایه اجتماعی محلات شهری در ساماندهی بافتهای فرسوده مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران

عنوان مقاله: واکاوی ظرفیت سرمایه اجتماعی محلات شهری در ساماندهی بافتهای فرسوده مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1168
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعیدرضا شکیبا - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و استهبان استان فارس

خلاصه مقاله:
بافتهای قدیمی شهرها به عنوان ارزشمندترین بافتهای شهری هستند که ارزشهای فرهنگی اصیل زیادی برای شهرها دارند. اکثر بافتهای قدیمی در طول زمان با فرسودگی مواجه شده و شادابی و سلامت خود را از دست میدهند. یکی از مهمترین مسائلی که درچند دهه اخیر مورد توجه مسؤولان و اندیشمندان مسایل شهری و بخصوص بافتهای فرسوده شهری قرار گرفته است موضوع استفاده از ظرفیتهای سرمایه اجتماعی بمنظور تسهیل در روند بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری است . سطح اعتمادممشارکت انسجام اجتماعی و سایر مؤلاههای سرمایه اجتماعی افراد ساکن در بافتهای فرسوده از مهمترین ظرفیتها بمنظور بهبود وضعیت اینبافتهای شهری میباشند. از اینرو در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر مؤلاهی سرمایه اجتماعی و تأثیر میزان هر یک از شاخصهای آن در مشارکت ساکنان بافتهای فرسوده منحقه 9 شهرداری تهران پرداخته میشود. روش تحقیق این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و بهمنظور بررسی سح سرمایه اجتماعی افراد و همچنین میزان تمایل آنها به مشارکت در بافت های فرسوده از ابزار پرسشنامه بهرهگرفته شده است. همچنین بهمنظور آزمون فرضیات تحقیق از نرمافزار SPSS و تحلیلهای آماری پیرسون آزمون تفاوت میانگین T تحلیل واریانس یک طرفه و تح یل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون نشان دهنده این است که مؤلفههای سرمایه اجتماعی نقش زیادی در تبیین میزان مشارکت ساکنان بافت فرسوده در بهسازی و نوسازی دارد و با تاکید بیشتر برر ظرفیت سرمایه اجتماعی ساکنان این بافتها میتوان از این عامل در جهت تسریع در روند نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری استفاده نمود.

کلمات کلیدی:
بافتهای فرسوده شهری ، سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، مشارکت ، منطقه 9 شهرداری تهران.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1168.html