CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مکانیابی فضاهای سبز وباز جهت کاهش آسیبپذیری بافت شهری براثر زلزله نمونه موردی: محله باغملی

عنوان مقاله: مکانیابی فضاهای سبز وباز جهت کاهش آسیبپذیری بافت شهری براثر زلزله نمونه موردی: محله باغملی
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1247
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محدثه قدیری - دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.
سیدبهشید حسینی - عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه هنر تهران.

خلاصه مقاله:
فضاهای سبز و باز بخش مهمی از گستره فضاهای شهری میباشند که میتوانند نقش بسیار موثری در کاهش آسیبپذیری بافت شهری دربرابر زلزله داشته باشند. همچنین با قرارگیری آنها در موقعیتی بهینه میتوان در زمانبحران از این فضاها جهت و فضایی مناسب جهت اسکان موقت آسیبدیدگان و برپایی بیمارستان صحرایی استفاده نمود. از این رو مکانیابی بهینه فضاهای سبز و باز در بافت شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است. ازاینرو هدف اصلی پژوهش پیشرو ارائه الگوی بهینه مکانیابی فضاهای سبز و باز جهت کاهش آسیبپذیری بافت شهری در برابر زلزله، میباشد. در تحقیق بنیادی پیش رو سعی شده است از طریق ارائه الگوی بهینه مکانیابی فضاهای سبز و باز آسیبپذیری بافت شهری دربرابر زلزله کاهش داد. بدین منظور ابتدا با بررسی معیارهای ارائه شده در کتب و مقالات علمی مختلف ضوابط مکانیابی این فضاها ارائه میشوند. سپس موقعیت بهینه فضاهای سبز و باز را براساس ضوابط تدوینشده بهکمک نرمافزار GIS ، در محدوده مطالعاتی مکانیابی میشوند.

کلمات کلیدی:
مدیریتبحران، زلزله، مکانیابی فضاهای سبز و باز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1247.html