CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مؤلفه های معماری مؤثر در رضایتمندی مراجعان کتابخانه نمونه موردی: شهر ایلام

عنوان مقاله: بررسی مؤلفه های معماری مؤثر در رضایتمندی مراجعان کتابخانه نمونه موردی: شهر ایلام
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1258
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا لاهوتی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.
عبدالحمید قنبران - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی.
ابراهیم مرادی - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

خلاصه مقاله:
این پژوهش، در راستای بررسی مؤلفه های معماری مؤثر در رضایتمندی مراجعان از کتابخانه های شهر ایلام در سال 1331-1332 صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مردم شهرایلام که امکان استفاده از کتابخانه را دارند؛ تشکیل داده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 121 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدروایی آن از طریق نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ α =0.88 مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه پژوهش با استفاده از روش های آماری ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که میزان رضایتمندی بیشتر پاسخگویان از گویه های مطرح شده در فرضیه معماری در سطح متوسط است. همچنین، نتایجحاصل از آزمون ks حاکی از نرمال بودن داده ها بود و آزمون T فرضیه ها نشان داد بین میزان رضایتمندی مراجعان و متغیر معماری، رابطه ای معنادار در سطح 33 % وجود دارد و این بدان معنا است که توجه به معماری کتابخانه از عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی مراجعان است.

کلمات کلیدی:
رضایتمندی، معماری، مراجعان کتابخانه، شهر ایلام.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1258.html