CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل پذیرش تکنولوژی در گمرک های تهران با استفاده از مدل (TAM)

عنوان مقاله: تحلیل پذیرش تکنولوژی در گمرک های تهران با استفاده از مدل (TAM)
شناسه (COI) مقاله: VALIASR01_106
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکبر داوری - عضو گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی نوین اردبیل، اردبیل، ایران
سیدمهدی منیری - عضو هیأت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی نوین اردبیل، اردبیل، ایران عضو گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل،
بهزاد مهدوی - دانشجوی ارشد مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

خلاصه مقاله:
باتوجه به خصوصیات کشور ایران که در مرحله گذر اقتصادی بسر می برد، سیستم آسیکودا می تواند به عنوان یک راهکار سیستم محور برای دسترسی به تحولات و هم ترازی با نظام های بازرگانی مهم قلمداد شود. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل پذیرش سیستم آسیکودا با مدل TAM در گمرکات تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق از کارکنانی که در گمرکات تهران فعالیت داشته و به نوعی با سیستم آسیکودا مرتبط بودند، تشکیل شده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و باتوجه به اینکه حجم جامعه برابر 70 بود، از بین آنها بطور تصادفی (با استفاده از جدول اعداد تصادفی) 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها باتوجه به معیارها امکان پذیری جمع آوری اطلاعات در حجم مورد نیاز، زمان دراختیار برای انجام مطالعه، لزوم جمع آوری داده های دست اول، قابلیت اعتماد نتایج و ... «پرسشنامه» درنظر گرفته شد سپس تجزیه و تحلیل آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد، از آمار توصیفی برای تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه و از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و سنحش عدم قطعیت در استنباط ها استفاده گردید. در بخش تحلیل استنباطی ابتدا شدت رابطه بین هرکدام از متغیرهای مستقل و وابسته بدست آمد و سپس با استفاده از آزمون معنا داری ضریب همبستگی، همبستگی بدست آمده مورد آزمون قرار گرفت و سرانجام با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی ساده یک معادله رگرسیونی برای تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بدست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات و کیفیت سیستم به عنوان عوامل بیرونی و سهولت استفاده، سودمندی ادراک شده و قصد استفاده از سیستم به عنوان عوامل درونی در پذیرش سیستم آسیکودا در گمرکات تهران می باشند.

کلمات کلیدی:
، گمرکات تهران، ایرانTAM, ASYCUDA،

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-VALIASR01-VALIASR01_106.html