CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط بین ابعاد سرمایه فکری و فرآیندهای دانشی سازمان در شرکتهای توزیعی

عنوان مقاله: ارتباط بین ابعاد سرمایه فکری و فرآیندهای دانشی سازمان در شرکتهای توزیعی
شناسه (COI) مقاله: VALIASR01_136
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرهاد عالی مجیدآباد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش خاطر با هدف بررسی بین ابعاد سرمایه فکری و فرآیندهای دانشی در شرکت های پخش صورت گرفته اس. پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است و از نظر نوع هدف کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه است، که پرسشنامه اول با 14 سوال ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری در سازمان را مورد سنجش قرار می دهد و پسرسشنامه دوم با 20 سوال میزان موفقیت پیاده سازی فرآیندهای دانشی در سازمان را می سنجد . تعداد 233 نفر از میان کارکنان شرکت های پخش به عنوان فضای نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه ها پس از انجام اصلاحات با نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که پرسشنامه سرمایه فکری با 0/8 و پرسشنامه فرایندهای دانشی با 0/87 مورد تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیق باتوجه به مقیاس ترتیبی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میان ابعاد سرمایه فکری و فرآیندهای دانشی در سطح اطمینان 0/95 ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
سرمایه فکری، سرمایه نوآوری، سرمایه مشتری، فرآیند دانش، صنعت پخش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-VALIASR01-VALIASR01_136.html