CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر فعالیتهای بازارشناسی در وفاداری مشتریان بانک کشاورزی (مطالعه موردی استان اردبیل)

عنوان مقاله: بررسی تأثیر فعالیتهای بازارشناسی در وفاداری مشتریان بانک کشاورزی (مطالعه موردی استان اردبیل)
شناسه (COI) مقاله: VALIASR01_146
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید نورافکن - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیدمحمود شبگو - منصف عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
عاصم قبادی پرمهر - کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور گرمی مغان
کامبیز فکرت - کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی دانشگاه پیام نور تهران شرق

خلاصه مقاله:
بدون شرکت اطلاعات بازار در جهان امروز یکی از عوامل مهم توانمندی سازمانها به شمار می رود تا جائی که عصر حاضر را «عصر اطلاعات» نیز نامیده اند. در کنار اطلاعات، علم مدیریت که از آن به عنوان هنر شناخت محیط و منابع نیز یاد می شود، رشدی روزافزونی داشته است. از این رو، نقش فعالیتهای بازارشناسی به عنوان ابزاری برای ساماندهی اطلاعات بازار از یک سو، و اعمال مدیریت بهتر از سوی دیگر، بیشتر مشخص می شود. بنابراین پژوهش حاضر که با هدف بررسی تأثیر فعالیتهای بازارشناسی در وفاداری مشتریان بانک کشاورزی انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این موضوع است که فرضیه های آن به صورت زیر تدوین شده است: 1. بین ارتباطات فراگیر و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 2. بین تحقیقات و مطالعات بازاریابی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 3. بین مشاوره و همفکری و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 4. بین آموزش و وفداری مشتریان بانک کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.5. بین ممیزی بازاریابی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 6. بین پایش محیط و بازار و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 7. بین الگوشناسی بازار و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 8. بین بینش بازاریابی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. برای هریک از متغیرهایی تحقیق شاخصهایی تعریف و براساس آن شاخصها، پرسشنامه ای تنظیم و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دراختیار نمونه های آماری قرار گرفته، سپس پرسشنامه ها جمع آوری و اطلاعات حاصله با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آماره آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نهایتاً برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق از آنالیز واریانس فریدمن بهره گرفته می شود.

کلمات کلیدی:
فعالیتهای بازارشناسی، وفاداری مشتری، بانک کشاورزی، بازاریابی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-VALIASR01-VALIASR01_146.html