CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله سنجش هوش فرهنگی مدیران و بررسی رابطه آن با سبک رهبری در شرکت تراکتورسازی تبریز

عنوان مقاله: سنجش هوش فرهنگی مدیران و بررسی رابطه آن با سبک رهبری در شرکت تراکتورسازی تبریز
شناسه (COI) مقاله: VALIASR01_254
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین قره بیگلو - معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر، گروه مدیریت ، عجب شیر، ایران
بهنام شادی دیزجی - مکاتبه کننده مسئول : دانشجوی دکترای بازاریابی و مدیریت تولید،دانشگاه آزاد اسلامی واحدد عجب شیر، گروه مدیریت، عجب شیر، ایران
مهتاب پنج تن پناه گشتی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید باهنر، رشت، ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در شرکت تراکتورسازی تبریز می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ، می باشد، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت تراکتورسازی تبریز می باشد که در ساخت تراکتور فعالیت دارند. باتوجه به این که حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد و تعداد کل آن ها 2800 نفر می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. برابر جدول مورگان برای تعداد 2800 نفر حجم نونه برابر 338 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده شده است. برای اطمینان از پایایی بالای پرسشنامه ابتدا تعداد 30 پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری پیش آزمون گردید و پس از جمع آوری و محاسبه آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر 0/896 بدست آمد که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه های مذکور می باشد پرسشنامه ها توزیع شد . داده ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیانگر این است که بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین رابطه معناداری وجود دارد و در پایان پیشنهاداتی در راستای نتایج بدست آمده ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی، رهبری تحول آفرین، شرکت تراکتورسازی تبریز، انگیزش کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-VALIASR01-VALIASR01_254.html