CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

لیست گزارشها با محوریت استان تهران

ردیف عنوان گزارش سازمان تهیه کننده شهر تاریخ تهیه
۱ جایگاه ناخالصیها در ارزیابی ایمنی آفت کشها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۲ ارزیابی و اولویت بندی ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۳ زنبورهای مخملی، گرده افشان های مناسب برای محصولات باغی و گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۷
۴ معرفی ماهی سی بس آسیایی(Lates calcarifer) به صنعت آبزی پروری ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۷
۵ بررسی مهاجرت و تخم ریزی ماهیان مهاجر در رودخانه سیاه درویشان تالاب انزلی با گرایش شاه کولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۶ بررسی استراتژی های استقرار نظام تجاری سازی دستاوردهای فناورانه در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۷ مطالعه کارآیی حشره کش لامبداسی هالوترین (Amigo ULV 4%) برای کنترل ملخ های شاخک کوتاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۸ بررسی کارآیی مبارزه با علف های هرز در سیستم کشاورزی بدون شخم بر پایه تناوب رایج جو-پنبه-گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۹ ارزیابی کارایی باکتری کش بردو فیکس 18% SC در کنترل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۱۰ مدیریت عارضه زوال مرکبات در جنوب ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۱۱ اثر پخش سیلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات مخروط افکنه ایستگاه کوثر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۱۲ بررسی ارتباط بین پراکنش، تراکم و زیتوده ماکروبنتوزها با میزان صید ماهی سفید (Rutilus kutum) در آب های منطقه جنوب شرق دریای خزر(مازندران-منطقه گهرباران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۱۳ بررسی روند خشکیدگی بلوط در استان کرمانشاه با استفاده از فن سنجش دور: مطالعه موردی روستای کله زرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۱۴ بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره و نانو عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) به روش برون تنی و درون تنی و مقایسه آن با فلورفنیکل و نانو فلورفنیکل در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۷
۱۵ : امکان سنجی تکثیر طبیعی ماهی سفید دریای خزر درپایین دست رودخانه های نسارود و کاظم رود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۱۶ تولید آنتی بادی پلی کلنال علیه ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته دارها (PNRSV) با استفاده از پروتیین پوششی نوترکیب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۱۷ بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش شترمرغ های پرورشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۱۸ پویایی جمعیت، ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر (96-1394) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۱۹ دستنامه بیماری های باکتریایی و قارچی بادام موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۰ بررسی کارایی علف کش متری بوزین با نام های تجاری مختلف در مزارع سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۱ ارزیابی کارآیی علف کش تری فلورالین با نامهای تجاری مختلف در کنترل علفهای هرز پهن و باریک برگ مزارع سویا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۲ ارزیابی رابطه بین تراکم جمعیت سن گندم و درصد سن ز دگی در موقعیت مزارع کشاورزان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۳ بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر تولید مثل ماهی زینتی کوی (Cyprinus carpio) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۴ بررسی تاثیر سوپر نیتروپلاس و بیوسوبتیل (تولیدی شرکت فن آوری زیستی مهر آسیا) بر شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و هیپوکوتیل، عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۵ بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب سد آزاد سنندج به منظور فعالیت های شیلاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۶ بررسی واکنش ارقام مهم آنتوریوم به ویروس موزاییک خیار (CMV) در شرایط گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۷ راهکارهای کاربردی برای مدیریت شپشک آرد آلود انگور Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۸ ارزیابی کارایی قارچ کش سیدلی تاپ® DC14% علیهGolovinomyces cichoracearum، عامل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۲۹ بررسی تاثیر کاربرد علف کش جدید ایروکسافلوتل(مرلین فلکس SC480) برکنترل علف های هرز مزارع نخود بهاره (Cicer arietinum L) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۳۰ کنترل زنجره مو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۳۱ مروری بر تولید اقتصادی گیاه دارویی بابونه و اسطخودوس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۳۲ آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل (متحمل سرمای دیررس بهاره) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۳۳ شیوه استفاده بهینه از باکتری همزیست Wolbachia در جمعیت های ماده زای زنبور Trichogramma brassicae سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۳۴ دستنامه گیاه پزشکی سورگوم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۷
۳۵ : بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن)در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلارآباد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۳۶ ساخت فرمولاسیون پودر وتابل حشره کش بیولوژیک باکتری Bacillus thuringiensis سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۳۷ تاثیر آفتاب دهی خاک در پیشگیری و کنترل بیماری های خیار گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۳۸ بررسی کارایی کنه کش انویدور اسپید (SC 24%) در مقایسه با کنه کش های متداول در کنترل کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب استان های آذربایجان شرقی، غربی و خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۳۹ ارزیابی تکمیلی مقاومت ژنوتیپ های لوبیا به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی در استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۰ بررسی احتمال همراهی پروکاریوت های محدود به آوند آبکشی (Ca. Phytoplasma spp.، Ca. Liberibacter asiaticus و Spiroplasma citri) در درختان نارنگی سیاهو (cv. Siyahoo Citrus reticulata) با علایم بدشکلی و تغییر رنگ غیرطبیعی میوه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۱ بررسی کارایی مدیریت شیمیایی علف های هرز در نظام های مختلف کشاورزی (متداول و حفاظتی) در منطقه سرد خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۲ ارزیابی علف کش گلوفوزینات آمونیوم (بستا) در کنترل علف های هرز یکساله درختان میوه سردسیری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۳ پایش ماهواره ای توسعه کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۴ بررسی تاثیر محلول اشباع آهک بر تغییرات واگرایی خاک از طریق آزمایش پین هول سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۵ کشت بافت گیاهی و کاربردهای آن در کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۶ ارزیابی میزان کارآیی علف کش های انتخابی در کشت پاییزه چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۷ مطالعه کارایی حشره کش اسپینوساد (Sponsor SC 24%) روی خسارت کرم میوه گوجه فرنگی Helicoverpa armigera سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۸ عوامل موثر بر شدت خسارت پرندگان به محصول آفتابگردان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۴۹ استفاده از دما در کنترل شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis)، آفت انباری خرمای خشک و نیمه خشک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۵۰ روشهای بهینه کنترل شیمیایی کنه زرد پهن در مزارع سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۵۱ ثبت نام و راهنمای استفاده از شبکه ResearchGate سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۵۲ بررسی روند تغییرات و تخریب اراضی با استفاده از داده های رقومی ماهواره لندست( مطالعه موردی:شهرستان کرج) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۵۳ عوامل میکروبی کنترل زیستی آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۵۴ دستورالعمل فنی و اجرایی بهداشتی کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۵۵ ارزیابی کارایی علف کش کلومازون برای کنترل علف های هرز سویا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۵۶ بررسی کارایی دو فرموله تجاری الکتیو و سوپرپاور علف کش کلتودیم برای کنترل علف های هرز باریک برگ سویا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۵۷ ارزیابی واکنش ارقام کلزا نسبت به دو جدایه خسارتزای ویروس موزاییک کلم گل-CaMV در شرایط گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۵۸ مطالعه کارایی کایولین فرآوری شده در کنترل آفات و بیماری های سیب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۵۹ ارزیابی تاثیر کنه کش ترمیناتور 24% اس سی در کنترل کنه قرمز اروپایی درختان سیب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۶۰ ارزیابی کارایی علف کش کلتودیم (وپرودیم) برای کنترل علف های هرز کشیده برگ مزارع سویا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۶۱ مطالعه روش های کاربردی جهت کاهش خسارت آفات مهم پسته کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۶۲ بررسی مقاومت گیاهان تراریخته توتون حاوی ژن آنتی بادی بر علیه Candidatus Phytoplasma aurantifolia سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۶۳ آیین نامه نگارش و انتشار آثار علمی و پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۷
۶۴ ارزیابی کارایی حشره کشهای تیاکلوپراید (بیسکایا® OD 24%) و اسپیروتترامات (مونتو® SC 10%) در کنترل پسیل آسیایی مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۶۵ بررسی کارایی مدل EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوب دهی در منطقه البرز میانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۶۶ بررسی کارایی حشره کش های spinosad EC 24% (اسپانسر) و fenoxicarb+lufenuron EC 105 (لوفوکس)، علیه کرم خوشه خوار انگور، Lobesia botrana (Lep.: Tortricidae) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۶۷ بررسی تکمیلی ، تعیین خصوصیات مولکولی برخی لوتیو ویروس های همراه با عارضه زردی نخود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۶۸ مدیریت آفلاتوکسین و قارچهای مولد آن در بادام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۶۹ بررسی اثر اسیدجیبرلیک و سرمادهی بر گلدهی لاله (Tulipa gesneriana L.) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۷۰ تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و ترویجی سازمان تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۷۱ بررسی مشکلات و میزان کارایی بازار گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز دراستان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۷۲ بررسی ساختار جمعیت، تعیین تنوع و الگوی پراکنش ماهیان منطقه حفاظت شده حرا قشم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۷۳ شناسایی چالش ها و استلزامات نظام نوین ترویج کشاورزی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۷۴ مدیریت ذخایر ژنتیکی مهره داران دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۷۵ ارزیابی علل کاهش ذخایر میگو در شرق استان هرمزگان با تاکید بر داده های صیادی و اکولوژیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۷۶ شناسایی، تعیین زی توده و روند تغییرات فصلی پوشش گیاهان آبزی غالب تالاب انزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۷۷ ارزیابی اکولوژیک اجتماعات ماکروبنتوز در خوریات مجاور با صید گاه های میگو در استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۷۸ مدیریت آفلاتوکسین و قارچ های مولد آن در انجیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۷۹ مدیریت آفلاتوکسین و قارچهای مولد آن در انجیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۸۰ کنترل شیمیایی علف های هرز باریک برگ در کشت تریتیکاله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۸۱ ردیابی مولکولی همزمان عوامل بیماری های جاروک و میوه سبز مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۸۲ مروری بر ویژگی ها و چالش های پسته کاری در فیض آباد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۷
۸۳ بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آب های زیرزمینی در دشت ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۸۴ جمع آوری و بررسی ذخیره رواناب جهت احداث باغات دیم در اراضی شیب دار ارسباران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۸۵ بررسی مشکلات فنی بند سارها به منظور ارایه راهکار (مطالعه موردی شهرستان گناباد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۸۶ بررسی پایداری کناره های رودخانه های منتخب استان و اولویت بندی عوامل موثر در تخریب دیواره ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۸۷ بررسی تغییرات جغرافیایی- فصلی ترکیب غذایی خیار دریایی Holothuria leucospilata سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۸۸ استخراج، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیک (ضدباکتری، ضدقارچ و سیتوتوکسیک) ترپنوییدهای اسفنج Dysidea sp. موجود در جزیره هنگام (فاز1) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۸۹ مطالعه کنترل زیستی شکوفایی جلبکی مضر با استفاده از باکتریهای دریایی بومی خلیج فارس در شرایط آزمایشگاهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۰ بررسی اهمیت بیماری پوسیدگی جیبرلایی بلال ذرت و تعیین گروههای بیماریزایی و مولکولی قارچ Fusarium graminearum در تناوب گندم - ذرت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۱ : مطالعه آلودگی محیط های دریایی ناشی از شکوفایی های مضر جلبکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۲ بررسی تاثیر روغن های معدنی، صابون حشره کش (پالیزین) و کلرپیریفوس روی سپردار شمشاد Unaspis euonymi Comstock (Hemiptera: Diaspididae) در غرب استان مازندران (تنکابن) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۳ ارزیابی درونی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۴ ارزیابی و اولویت بندی ذخایر ژنتیکی ماهیان سردابی کشور از جنبه های حفاظت و بهره برداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۵ مقایسه کارایی برندهای مختلف علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۶ شناسایی منابع آب لب شور بلا استفاده استان کرمان به منظور پرورش آبزیان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۷ کارایی حشره کش ایمید کلوپراید (WS 70%) با نام تجاری دانپوش برای ضد عفونی بذر علیه زنجرک های چغندر قرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۸ بررسی کارایی علف کش باستا(گلیفو سینیت آمونیوم) در مزارع سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۹۹ راهکارهای مدیریتی کاهش تاثیر عوامل خطر محیطی در بروز بیماری لکه سفید در میگوهای پرورشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۱۰۰ ارزیابی اثرات بهره برداری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر منابع زیستی دریایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۱۰۱ بررسی کارآیی مواد جلب کننده عمومی در جلب مگس میوه عناب در خراسان جنوبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۱۰۲ دستورالعمل برآورد توزیع مکانی عناصر آب و هوایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۰۳ بررسی پلانکتونهای گیاهی، جانوری و ایکتیو پلانکتونها در زیستگاههای میگوی موزی آبهای استان هرمزگان(خوریات لافت، خمیر، تیاب و یکشبه) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۰۴ ارزیابی شرایط محیطی برخی از زیست گاه های مهم میگو در شرق و غرب استان هرمزگان (خورهای تیاب، یک شوبه، لافت و خمیر) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۰۵ ارزیابی ذخایر ماهی کپور(Cyprinus carpio) وکلمه(Rutilus caspicus) در آب های ایرانی جنوب دریای خزر (96-94) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۰۶ بررسی آلاینده های نفتی در زیستگاه های میگوی استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۰۷ بازسازی و احیا آبزیان منطقه ماهشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۰۸ بررسی آب مجازی در محصولات عمده زراعی درحوضه تلوار استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۰۹ بررسی اثر استفاده از آب داغ(HWT) در حذف بیمارگرهای مولد زوال قلمه های انگور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۱۱۰ بررسی ویژگی های سواحل استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۱۱۱ ارزیابی تاثیر پخش سیلاب دهندر بر کمیت آبهای زیرزمینی، هشتبندی استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۱۱۲ بررسی تنوع زیستی نماتدها در گیاهان مهم مرتعی در منطقه حفاظت شده دنا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۱۳ تعیین اهمیت بیماری ها در صیفی جات گلخانه ای استان کهگیلویه و بویراحمد و ارایه ی راهکارهای مدیریتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۱۱۴ دستنامه گیاه پزشکی کنجد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۱۱۵ بررسی فلزات سنگین در زیستگاههای میگوی استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۱۶ بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بلند مدت بر تولید علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بیمه مراتع استان سمنان(مراتع قشلاقی نورالدین آباد گرمسار) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۱۷ بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بلند مدت بر تولید علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بیمه مراتع استان سمنان(مراتع قشلاقی صفاییه سمنان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۱۸ بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بلند مدت بر تولید علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بیمه مراتع استان سمنان( مراتع ییلاقی جاشلوبار مهدیشهر) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۱۹ پایش وارزیابی بذر کاری (کپه کاری ) وکاشت گیاهان درمراتع ییلاقی حوزه بالادست سد البرز (منطقه لفور ) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۲۰ بررسی اثر کوتاه مدت آتش سوزی بر تغییرات پوشش گیاهی در مراتع استان مرکزی (مطالعه موردی: منطقه خنداب) (فاز اول) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۲۱ بررسی آت اکولوژی گونه ریش زرد ((Chrysopogon aucheri دراستان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۲۲ بررسی آت اکولوژی گونه سلمکی ساقه سفید (Atriplex leucoclada Boiss.) دراستان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۲۳ مطالعه حشره کش های ثبت شده برای کنترل آفات محصولات زراعی در ایران گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۷
۱۲۴ بررسی امکان استفاده از نانوذرات جاذب در تصفیه آفلاتوکسین گروه B در پسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۲۵ تاثیر پ هاش آب آبیاری بر اثربخشی کودهای شیمیایی و کنترل آفات و بیماری های سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۲۶ بررسی تاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر رشد، نمو و میزان آهن در گیاه اسفناج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۱۲۷ طبقه بندی برخی از گونه های گیاهی در استان مرکزی با توجه به تیوری CSR (مرحله اول) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۲۸ بررسی دشمنان طبیعی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep., Gelechiidae) در استان تهران و تعیین کارآیی گونه غالب سن شکارگر در کنترل آفت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۱۲۹ ارزیابی واکنش تعدادی از ارقام تجارتی بومی و خارجی سیب درختی نسبت به جدایه های جنس قارچ دیپلودیا در استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۱۳۰ طرح تحقیقاتی توسعه و تکمیل و غنی سازی بیولوژیک باغ گیاهان دارویی بوعلی سینای همدان- فاز دوم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۳۱ اثر تراکم بوته و کود سولفات پتاسیم بر عوامل مهم خسارت زا در ارقام لوبیا قرمز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۱۳۲ شناسایی،تنوع، پراکنش و آمایش گونه های بومزاد و غیر بومزاد ذخایر ژنتیکی (مهره داران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۳۳ تعیین آب مصرفی گندم در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۳۴ ارزشیابی کارگاه های آموزشی دوره های دوم تا چهارم «مدیریت گلخانه» "ویژه مسیولین مراکز خدمات و کارشناسان جدیدالاستخدام" سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۳۵ بررسی کارایی علف کش پس رویشی باستا (گلوفوزینات آمونیوم 20 درصد) در کنترل علف های هرز یک ساله باغهای مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۳۶ ایجاد و بررسی کلکسیون گیاهان دارویی مناطق بیابانی ایران (فاز اول) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۳۷ بررسی تغییرات متغیرهای اقلیمی در رویشگاه های گون زرد (Astragalus verus) استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۳۸ ارزیابی جمعیت های مهمترین گندمیان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رویشی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۳۹ ارزیابی جمعیت های مهمترین پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رویشی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۴۰ بررسی قابلیت استفاده از بافت های سخت و نرم یک گونه از ماهیان استخوانی دریای خزر (Rutilus kutum) در پایش زیستی منطقه مطالعاتی از طریق انگشت نگاری عنصری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۴۱ شناسایی نمونه های جنس گون (Astragalus L.) موجود در "بانک ژن گیاهی منابع طبیعی ایران" سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۴۲ تهیه و نگارش فلور ایران تیره های Cynomoriaceae, Rafflessiaceae (Apodanthaceae), Datiscaceae, Elatinaceae, Globulariaceae, Aquifoliaceae, Paeoniaceae, Theligonaceae, Santalaceae, Portulacaceae, Platanaceae, Sapindaceae, Acanthaceae, Buxaceae, Ericaceae, Hamamelidaceae, Simaroubaceae سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۴۳ مطالعه جامعه شناسی گیاهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحیه رویشی ایران - تورانی (فاز اول) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۴۴ واسنجی مدل تجربی EPM از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در شمال شرقی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۱۴۵ بررسی شرایط و توان تولید پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استخرهای احداث شده در ایستگاه تحقیقاتی گلپایگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۱۴۶ ارزیابی جمعیت علف های هرز در نظام های مختلف کشاورزی( حفاظتی و رایج ) و تناوب زراعی معمول در منطقه معتدل سرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۴۷ تهیه بانک اطلاعاتی کامل میکرو ارگانیزم های آبزی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۱۴۸ بررسی تولیدات علمی موسسات و پژوهشکده های تک محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس از ابتدا تا 2015 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۱۴۹ بررسی و ارزیابی آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزها ی استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۱۵۰ ارزیابی تاثیر قارچکش بردوفیکس 18% در کنترل بیماری سفیدک کرکی گوجه فرنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۵۱ مطالعه ی کنترل کرم ساقه خوار اروپایی ذرت با استفاده از زنبورهای Trichogramma brassicae و Habrobracon hebetor و Bt در منطقه ی دشت ناز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۵۲ بررسی رژیم غذایی خیار دریایی Holothuria leucospilata در آبهای استان بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۵۳ کارآیی محصولات تجاری حشره کش کلرپیریفوس (EC 40.8%) روی سپردار زرد شرقی مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۵۴ احداث موزه گل محمدی و گلاب در باغ گیاه شناسی کاشان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۵۵ بررسی عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های برتر گل محمدی کشور در استان ایلام (ایستگاه تحقیقاتی سرابله) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۵۶ بررسی و مقایسه عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های گل محمدی در مقیاس نیمه صنعتی در سه منطقه استان خراسان رضوی (مشهد، تربت حیدریه و گناباد) - خاص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۵۷ مطالعه سرولوژیک و مولکولار ویرولوژی وجود ویروس های نیوکاسل در ماکیان روستایی استانهای شمالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۵۸ بررسی سازگاری و ارزیابی عملکرد 10 گونه دارویی تجاری به منظور تولید – زراعی و ارزیابی اقتصادی آنها در شرایط گناباد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۵۹ بررسی سازگاری و ارزیابی عملکرد کمی و کیفی 12 گونه دارویی در دو منطقه استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۰ بررسی و تعیین بهترین مدیریت بهره برداری بر عملکرد و بقا گونه های آنغوزه و باریجه و کندل در شرایط دیم )خاص) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۱ بررسی تاثیرکودهای آلی و زیستی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی نوروزک ( Salvia leriifolia Benth.) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۲ مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان M-92-18 و M-92-20 با شاهد سیروان و بهاران در شرایط زارعین استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۳ تعیین نیاز آبی آویشن دنایی (Thymus daenensis) با استفاده از لایسیمتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۴ استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن های گونه های مختلف Anthemis کشت شده در ایستگاه تحقیقات البرز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۵ تکثیر بذر گونه های مختلف Pimpinella (6 گونه موجود در بانک ژن ) و بررسی تنوع مورفولوژیک و فیتوشیمیایی آن ها به منظور کشت و اهلی کردن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۶ بررسی تغییرات اسید سالیسیلیک در گونه های مختلف بیدها و مطالعه ارتباط آنها با برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی این گونه ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۷ بررسی مواد آنتی اکسیدان، فنول کل، پلی فنول ها و اثر ضدسرطانی گیاه باریجه (Ferula gummosa) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۸ بررسی مواد آنتی اکسیدان، فنول کل، پلی فنول ها و اثر ضدسرطانی آنغوزه (Ferula assa-foetida) و وشا (Dorema ammoniacum) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۶۹ بررسی مواد آنتی اکسیدان، فنول کل، پلی فنول ها و اثر ضدسرطانی گیاه کما (Ferula persica L.) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۷۰ جمع آوری، شناسایی و ایجاد کلکسیون اکسسشنهای بید مشک (Salix aegyptica ) استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۷۱ ، آویشن Thymus vulgaris بررسی امکان کشت گونه های دارویی مرزنجوش Origanum vulgare مرزنجوش O. majorana و نعنا فلفلی Mentha piperita در منطقه گرگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۷۲ بررسی و مقایسه ی تاثیر روشهای تک کشتی و کشت مخلوط با نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۷۳ جمع آوری و ارزیابی تنوع ژنتیکی رز های وحشی استان خراسان و رز های تجاری به منظور غنی سازی کلکسیون رز باغ گیاه شناسی مشهد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۷۴ بررسی تاثیر هیرم کاری در تلفیق با روش کنترل مکانیکی برکاهش مصرف علف کش و جمعیت علف های هرز در ذرت دانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۷۵ بررسی کارایی حشره کش سایپرمترین، فرموله شده توسط شرکت های مختلف ایرانی، برای کنترل کرم سیب، Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۷۶ ارزیابی تاثیر کشت گونه چاودار در مقایسه با گندم بر حفاظت آب و خاک در دیم زارهای کم بازده (مطالعه موردی حوزه هنام) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۷۷ بررسی قابلیت استفاده از ساختارهای کلسیمی بدن ماهی سفید (Rutilus kutum) به عنوان آرشیو زیستی عناصر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۷۸ واسنجی حسگرهای رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاه TDR مدل TRASE-6050X1 در بافت ها و شوری های مختلف خاک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۷۹ ارزیابی تنوع گیاهان و بی مهرگان خاکزی در مراحل مختلف توالی راشستان های مازندران (مطالعه موردی: قطعه شاهد منطقه هفت خال) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۰ ارزیابی دو شیوه عملیات پرورشی (تنک کردن) در جنگلکاری های پهن برگ و سوزنی برگ پایین بند مازندران براساس تعیین توان اکولوژیک (مطالعه موردی: جنگلکاری های منطقه نکا) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۱ بررسی و تعیین مناسبترین روشهای غنی سازی( احیای مصنوعی) جنگلهای مخروبه بلندمازو در جنگل "واز" ( مازندران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۲ معرفی تیمارهای مکانیکی ترکیبی به منظور بهبود مدیریت کنترل لورانتوس (موخور) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۳ تعیین عوامل بیماریزا در توده های خشکیده بلوط استان ایلام و بررسی روشهای مدیریتی آنها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۴ مدیریت آفت سوسک بذرخوار کهور ایرانیCaryedon serratus (Col.:Bruchidae) با تاکید بر مطالعه بیولوژی ، دشمنان طبیعی و روش های مناسب کنترل در استان بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۵ جمع آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون(Astragalus spp.) و پارازیتویید های آن ها در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۶ ارزیابی تاثیر قارچ های میکوریز در افزایش رشد و پایداری گیاه چه های کشت بافتی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) و بررسی حضور احتمالی این قارچ های همزیست در رویشگاه های جنگلی بلوط کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۷ بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت های ایرانی قارچ عامل خشکیدگی شمشاد خزری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۸ بررسی آفات و بیماری های مهم گیاه جاتروفا در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۸۹ بررسی عوامل باکتریایی و ویروس SVC کپورماهیان چینی و ماهی سوف تکثیرشده مرکز تکثیر ماهیان گرم آبی شهید کاظمی پلدشت آذربایجان غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۹۰ بررسی مقاومت اکسشن های شمشاد جنگلی در برابر قارچ عامل بلایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۹۱ بررسی ارتباط برخی عوامل زیستی و غیر زیستی با رشد ماهی تیلاپیا پرورشی در سیستم های خاکی و بسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۹۲ بررسی آفات و بیماری های گونه های مختلف بید (Salix spp.) در استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۹۳ بررسی و تعیین میزان خسارت آفات درختان غیر مثمر استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۹۴ بررسی سیتوژنتیکی جمعیت های مختلف گونه Buxus hyrcana Pojark در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۹۵ پایش ذخایر میگو به منظور مدیریت بهینه صید در استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۹۶ کاربرد متابولومیکس در پاسخ به تنش خشکی در پنج گونه از جنس مرزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۹۷ بررسی استفاده از روش نوین ریزازدیادی (فتواتوتروفیک) سه گونه سازگار و مهم اوکالیپتوس در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۹۸ بررسی الگوی پراکنش زمانی و مکانی روشنه های تجدیدحیات در راشستان های طبیعی کلاردشت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۱۹۹ آزمایش مرحله نهایی سازگاری ارقام مختلف صنوبر جهت معرفی مناسبترین آنها به اجرا دراستان آذربایجان غربی (فاز 2) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۷
۲۰۰ شناسایی و آمایش زیستگاه ها، ایستگاه ها و مراکز ذخایر ژنتیکی کشور و طبقه بندی استاندارد آنها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰۱ بررسی امکان تفکیک جمعیتی یک گونه از ماهیان استخوانی دریای خزر (Rutilus kutum) از طریق انگشت نگاری عنصری بافت های سخت بدن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰۲ بررسی تاثیر دما بر روند رشدونمو کفشدوزک شکارگر Stethorus gilvifrons به منظور پرورش انبوه آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰۳ بررسی تنوع همزیست های باکتریایی و قارچی موجود دربدن زنجرک ناقل بیماری جاروک لیموترش Hishimonus phycitis (Hem.: Cicadellidae) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰۴ شناخت و مدیریت علف های هرز در زراعت نخود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰۵ بررسی کیفیت آب و تعیین آلاینده های زیست محیطی رودخانه ارس(آب،رسوب و ماهی)در محدوده استان آذربایجان شرقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰۶ طبقه بندی و تعیین شاخص های فرسایش پذیری مارن های استان لرستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۰۷ ارزیابی تفصیلی شرکت سهامی زراعی نیوان نار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰۸ امکان افزایش اثربخشی علف کش ها با تلفیق و توالی آن ها در زراعت سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۰۹ بررسی ویژگی های سواحل استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۱۰ بررسی تعیین حد آستانه تحمل نماتد طلایی سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۱۱ بررسی کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و قابلیت پایش زیستی یک گونه از ماهیان استخوانی دریای خزر (Rutilus kutum) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱۲ ارزیابی کارایی چند فرومون تجاری درشکار انبوهی پروانه کرم خراط (Zeuzera pyrina L). سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۲۱۳ واسنجی مدل تجربی FSM از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در شمال شرقی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۱۴ ایجاد بانک اطلاعاتی کامل فیتوپلانکتون های دریای خزر و آبهای داخل کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱۵ ارزیابی تولید علوفه هیدروپونیک جو از نظر شاخص های اقتصادی و انرژی و مقایسه آن با تولید برخی گیاهان علوفه ای در شرایط معمولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۱۶ مطالعه ساختارجوامع ماهیان تالاب انزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱۷ تعیین میزان آلاینده های فلزی و نفتی در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر(سواحل مازندران-کلارآباد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱۸ واسنجی مدل تجربی FSM از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در غرب و شمال غرب ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۱۹ افزایش اثر بخشی خاک های فسفات داخلی در راستای کاهش واردات کودهای فسفاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲۰ استفاده از گازاوزون برای کاهش آلودگی پسته به آفلاتوکسین و قارچ های مولد آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲۱ جداسازی باکتری های رایزوسفر سیب زمینی و بررسی نقش آنها در کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی و افزایش رشد سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲۲ بررسی آستانه ی مساحت- شیب فرسایش آبکندی در ایران فاز 1: استان های فارس، گلستان، مرکزی و زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲۳ بررسی آستانه ی مساحت- شیبفرسایش آب کندی در استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲۴ مقایسه عملکرد لاین های امید بخش تریتیکاله ET-88-3، ET-88-12 و ET-88-20 در مقایسه با شاهد در اراضی زارعین مشهد و فریمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲۵ بررسی حساسیت جمعیت های مختلف کرم غوزه پنبه (Helicoverpa armigera) کشور به برخی حشره کش های ثبت شده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۲۶ بررسی پراکنش و تراکم شاخه های زیوپلانکتونی تالاب انزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۲۷ بررسی امکان جایگزین کردن پودر ماهی با پروتیین سویا با تکیه بر اسیدهای آمینه ضروری متیونین و لیزین جیره غذایی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۲۸ بررسی کارآیی مدل EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوبدهی منطقه زاگرس میانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۲۹ بررسی کارآیی مدل EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوبدهی منطقه زاگرس جنوبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۳۰ بررسی تاثیر کیفیت آب (ph، سختی و ec) بر شاخص های کنترل کیفی تعدادی از فرمولاسیون آفت کش ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۳۱ برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۳۲ مدیریت صحیح به منظور کاهش خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۳۳ تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه های جانوری آبزی (بی مهره های آبزی) خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۳۴ بررسی اثرات استراحت چرایی بر پوشش گیاهی مراتع با سابقه مدیریتی شدت های دام گذاری مختلف ( مطالعه موردی: مراتع استپی منطقه پشتکوه استان یزد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۳۵ دستورالعمل استفاده از گچ برای اصلاح خاک های سدیمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۳۶ بررسی امکان توسعه آبزی بروری در خلیج گرگان فاز 2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۳۷ مطالعه شرایط زیستی خلیج گرگان فاز 2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۳۸ ارزیابی واکنش ارقام مختلف هلو نسبت به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری هلو Podosphaera pannosa در استان اردبیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۳۹ پایش عملکرد مدیریت مزارع پرورش میگوی پاسفید Penaeus vannamei سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۰ بررسی اثر تراکم های مختلف جلبک های مضر ناشی از بروز پدیده کشند قرمز بر رشد و بقای مراحل مختلف پست لاروی و بچه میگوی جوان 10-4 گرمی میگوی وانامی ( Litopenaeus vannamei ) و یک گونه از بچه ماهیان دریایی (ماهی هامور خال نارنجی ، Epinephelus coioides یا ماهی صبیتی ، sparidentex hasta) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۱ اثرات کارتنوییدهای طبیعی در تراکم های مختلف ماهی بر رشد و رنگ پوست ماهی گورامی آبی (Trichogaster trichopterus) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۲ بررسی اثر کاربرد آب زهکشها و پساب های کشاورزی بر رشد و عملکرد گندم در منطقه شاوور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۳ بررسی تاثیر پاره ای از عوامل موثر در کشت بافت و تکثیر رویشی افرا کیکم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۴ تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه های زیوپلانکتونهای دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و آبهای داخلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۵ بررسی تغییرات خصوصیات دانه بندی، مینرالوژیکی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی گرد و غبار رخداده در سطوح پایین از طوفان های سال 90 در غرب خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۶ امکان سنجی ارایه مدل نرم افزاری عوامل موثر فیزیکو شیمیایی در بروز بیماری لکه سفید میگو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۷ بررسی و پراکنش تراکم شاخه های فیتو پلانکتونی تالاب انزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۸ ارزیابی تنوع ژنتیکی و به گزینی جمعیت های میگوی سفید غربی پرورشی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۴۹ تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه های جانوری آبزی (بی مهره های آبزی) دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۵۰ مطالعه امکان سنجی آبزی پروری خلیج گرگان فاز 2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۵۱ دستورالعمل استفاده از گچ برای اصلاح خاک های سدیمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۵۲ سنتز و بررسی کارایی E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate) فرومون جلب کننده جنسی شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۵۳ مدیریت آفلاتوکسین و قارچهای مولد آن در فندق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۲۵۴ تهیه ی مدل پیش آگاهی برمبنای محاسبه ی مقدار گرمای موثر (GDH) برای تعیین مناسب ترین زمان ها برای کنترل کرم سیب، Cydia pomonella سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۵۵ بررسی و شناسایی برخی باکتری های شاخص و بیماریزای ماهی در آب های منطقه جنوب شرقی دریای خزر (مازندران-گهرباران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۵۶ مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی محیطی بر توان تولید مثل ماهی زینتی آنجل (Pterophyllum scalare) در زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۲۵۷ اثر همخونی بر صفات رشد و تولید مثل در گوسفند زندی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۲۵۸ ارزیابی هیبریدهای منوژرم چغندرقند با مقاومت دوگانه به بیماری های ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی در شرایط مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۵۹ تقویت کلکسیون ملی کشت پروکاریوت های مرتبط با گیاهان از لحاظ کیفیت مدیریتی آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۶
۲۶۰ تعیین آب مصرفی ذرت علوفه ای در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۶۱ خالص سازی و حفظ 60 رقم کنف موجود در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۶۲ ارزیابی کارایی نسخه حوزه آبخیز مدل WEPP با استفاده از رسوب سنجی مخازن بندها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۶۳ تاثیر کاربرد علف کش های گلیفوسیت( Roundup 41EC)، ریم سولفورون(Titus 25 DF) و سولفوسولفورون(Apyros 75 WG) برگل جالیز در مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۶۴ ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان آبزی کشور - فاز نخست: مطالعات انجام شده در سطح ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۲۶۵ ارزیابی همبستگی ویژگی های بیوفیزیکی و شیمیایی ارقام مختلف زیتون به منظور تعیین مناسب ترین زمان برداشت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۶۶ بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز در10استان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۶۷ آشنایی با سن شکارگر Andrallus spinidens (Hemiptera:Pentatomidae) عامل کنترل بیولوژیک در شالیزارها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۶۸ ارزیابی اقتصادی-اجتماعی پروررش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های شناور در منطقه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۲۶۹ تعیین سطح مخاطرات زیست بوم محیط های آبی با استفاده از شاخص های کیفیت رسوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۷۰ بررسی میزان تنوع در مصرف آفت کش ها در محصولات زراعی و عوامل تاثیر گذار بر آن (مطالعه موردی برنج، گندم و سیب زمینی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۷۱ بررسی کشت و امکان سنجی توان صادراتی گونه های امیدبخش گیاهان دارویی استان زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۲۷۲ بررسی و تحلیل وضعیت قوانین و مقررات منابع طبیعی در ارتباط با جلوگیری از تصرف عرصه های جنگل و مرتع - مطالعه موردی در استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۷۳ مطالعه سیل خیزی و تهیه نقشه های آن در حوزه شمالی شهر قزوین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۷۴ امکان پذیری پخش سیلاب با بررسی خصوصیات زمین شناسی و ژیومرفولوژی نواحی فلیشی ایران (مطالعه موردی حوزه آبخیز ماشکید) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۷۵ بررسی تغییرات کمی کیفی سفره آب زیرزمینی متاثر از طرح های پخش سیلاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۷۶ مطالعه مقایسه ای اثرات زیستی استفاده ازسیست دکپسوله آرتمیاارومیانا و غذای تجاری درلارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۲۷۷ برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی مهم در استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۷۸ ارزیابی کارآیی قارچ کش بردو بهسم 18% SC علیهWilsonomyces carpophilus، عامل بیماری غربالی زرد آلو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۷۹ بررسی امکان کنترل تلفیقی علف هرز سس در مزارع چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۸۰ مطالعه تنوع زیستی باکتری های موجود در ریزوسفر مزارع منتخب نیشکر استان خوزستان با تاکید بر اثرات آن ها روی محصول نیشکر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۸۱ بررسی امکان کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی سفید سیر (Allium white rot) توسط آنتاگونیست های قارچی در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۸۲ شناسایی و مدیریت بیماری پیچیدگی برگ هلو و شلیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۸۳ بررسی روند تغییرات جوامع زیوپلانکتون و ارتباط آن با کیلکا ماهیان در سواحل جنوب غربی دریای خزر طی سالهای 1375 تا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۸۴ بررسی فون نرم تنان (شاخه Mollusca) پارک ملی سرخه حصار و خجیر و بررسی مقدماتی دشمنان طبیعی آن ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۲۸۵ بررسی کارایی قارچکش های تبوک (6% FS و 2% DS) و بهاکسیل (2% DS) در کنترل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۲۸۶ واسنجی مدل های تجربی PSIAC و MPSIAC از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در حوضه های مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۸۷ بررسی میزان آلودگی به انگل چشمی دیپلوستوموم در بچه ماهیان سیم Abramis brama orientalis رهاسازی شده به رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۸۸ مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri (Kuwayama,1908 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۲۸۹ بررسی توان تولید سد خاکی قارختلو زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۹۰ بررسی روند تغییرات جوامع آبزیان تالاب انزلی مطالعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۲۹۱ بررسی تغییرات کیفی سفره آب زیرزمینی متاثر از طرح های پخش سیلاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۹۲ ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان آبزی - فاز نخست : مطالعات انجام شده در سطح ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۷
۲۹۳ ارزیابی روابط غذایی گونه های غالب در زیستگاه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۲۹۴ برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی مهم در استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۲۹۵ بررسی تاثیر دور آبیاری و کود ازته بر عملکرد و اجزا تولید لوبیا رقم (D-81083) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۲۹۶ بررسی اثر کاربرد آب زهکش ها و پساب های کشاورزی بر خصوصیات خاک و عملکرد گندم رقم چمران در منطقه اهواز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۲۹۷ واسنجی مدل های تجربی برآورد رسوب دهی از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۲۹۸ ارزیابی زیست محیطی احداث مزارع پرورش ماهی در قفس در سواحل بحرکان- خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۲۹۹ بررسی فونستیک بال پولک داران زیرخانواده (Pyralinae (Lepidoptera: Pyralidae در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۳۰۰ ارزیابی کارآیی علفکش گلیفوسیت با نام های تجاری مختلف در کنترل علفهای هرز چند ساله درختان میوه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۳۰۱ بررسی وضعیت صید و صیادی و برخی از خصوصیات تولید مثلی ماهی مید در سواحل استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۰۲ واسنجی مدل های تجربی PSIAC و MPSIAC از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در حوضه های شمال غرب و غرب ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۰۳ ارزیابی خصوصیات کیفی آب برخی رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری (سبزکوه، کاج، پروز، سندگان، دیناران و صمصامی) برای توسعه پرورش ماهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۳۰۴ واسنجی مدل های تجربی PSIAC و MPSIAC از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در حوضه های شمال شرقی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۶
۳۰۵ ارزیابی توزیع مکانی عملیات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب حوزه از طریق مدل تجربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۰۶ شناسایی گونه های عامل بیماری لکه سرکوسپورایی بادام زمینی (Arachis hypogea) و تعیین واکنش ژنوتیپ های جدید نسبت به گونه غالب در شرایط گلخانه و مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۰۷ مطالعه بیولوژی، فنولوژی و تهیه نقشه پراکنش گیاه سنبل آبی در استان های شمالی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۰۸ بررسی تاثیر سطوح مختلف علف کش گلایفوسیت، سولفو سولفورون و ریم سولفورون برروی کنترل گل جالیز گوجه فرنگی در شهرستان کوثر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۰۹ ارزیابی قدرت رقابتی گندم (Triticum aestivum L.) و بروموس(Bromus japonicus Thunb.) در سطوح مختلف تراکمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۱۰ مدیریت نماتد مولد گره ریشه انار با استفاده از نماتد کش در شهرستان ساوه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۱۱ مطالعه کارآیی حشره کش دلتامترین برای کنترل ملخ های شاخک کوتاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۱۲ جداسازی باکتری های جنس باسیلوس و بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک حاوی آنها بر گندم گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۱۳ بررسی کارایی حشره کش دلتامترین شرکت های داخلی با نام های تجاری مختلف روی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps Puton در مزارع گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۱۴ جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومیست های دریایی از رسوبات دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۱۵ مقایسه شاخص های رشد ماهی آمور وارداتی از کشورچین با ماهی آمور استان خوزستان- اهواز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۱۶ بیماری سپتی سمی ویروسی خونریزی دهنده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۱۷ مقایسه اثرسنجی محلول هوواسان تی آر 50 (Huwa-San TR-50) با سبز مالاشیت و فرمالین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله انکوباسیون، ارزیابی اقتصادی و دستورالعمل مصرف آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۱۸ روش تهیه آلوی خشک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۱۹ مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش (پرسیدین 5% آبزیان) با سبز مالاشیت و فرمالین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل مختلف وتدوین دستورالعمل مصرف آن در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۲۰ بررسی مقدماتی کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae به وسیله شبه فرومون جنسی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۲۱ بررسی تاثیر حشره کش موونتو (SC 10%) در کنترل سپردار واوی سیب، Lepidosaphes malicola Borkhsenius سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۲۲ بررسی کارایی علفکش آلیون (Indaziflam) در کنترل علف های هرز درختان میوه سردسیری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۲۳ بررسی کارایی سم دیازینون، فرموله شده توسط شرکت های ایرانی، علیه کرم خوشه خوار انگور ، (Lobesia botrana (Lep.: Tortricidae سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۲۴ بررسی ویژگیهای اکولوژیک تالاب هورالعظیم خوزستان(91-1390) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۲۵ انجام مطالعات تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت در پایلوت استان همدان: مطالعات هزینه تولید ناحیه آجین اسدآباد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۲۶ ارزیابی روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش به منظور دستیابی به روش مناسب در حوزه آبخیز گاوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۲۷ فهرست بال پولک داران موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۲۸ راهنمای زراعت گندم در دیم زارهای گرمسیری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۲۹ مطالعه روند یوتریفیکاسیون آب های منطقه جنوب شرق دریای خزر (مازندران-گهرباران) بر اساس پارامترهای محیطی و زیستی با بکارگیری شاخص های مختلف یک و چند پارامتری (به منظور استقرار احتمالی پرورش ماهی در قفس) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۳۰ آزمون امکان سنجی جایگزینی مالچ های غیر نفتی و نفتی کم زیان آورتر به منظور تثبیت تلماسه های فعال خوزستان و اراضی مشابه در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۳۱ دستورالعمل اجرای آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری در بزرک (Linum usitatissimum L.) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۳۲ دستورالعمل اجرای آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری در هندوانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۳۳ جمع آوری و شناسایی قارچ های میکوریزی همزیست با گیاهان تیره Tamaricaceae با هدف استفاده کاربردی از آنان در بیابان زدایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۳۴ بررسی قیمت و هزینه تولید محصولات زراعی و باغی در دهستان دشت، شهرستان شهرضا، استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۳۵ بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاهان دارویی سر خار گل (Echinacea purpurea)، چای سبز(Camellia sinensis )، سیر (Allium sativum ) بر سطح ایمنی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۳۶ بررسی امکان ساخت و ارزیابی برخی ترکیبات نیتروژنه غیر پروتیینی آهسته رهش به منظور استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۳۷ تعیین وضعیت عناصر معدنی در مراتع قشلاقی استان سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۶
۳۳۸ جداسازی و تعیین پارامترهای موثر بر رشد و شکوفایی جلبک های مضر از آب های خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۳۹ ارزیابی کارآیی قارچ کش های کاپتان (WP 50%) ساخت شرکت های متقاضی ثبت آنها در ایران علیهTaphrina deformans (Berk.) Tul. ، عامل بیماری پیچیدگی برگ هلو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۴۰ بررسی سه فرم سامانه سطوح آبگیر باران در استقرار و رشد دیم نهال زیتون در اراضی شیبدار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۴۱ کنترل گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca) با علف کش سولفوسولفورون در مزارع گوجه فرنگی استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۴۲ اتیولوژی ناهنجاری های میوه ارقام سیب گلدن دلیشز و رد دلیشز در باغ های سمیرم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۴۳ بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با پسیل آسیایی مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۴۴ ارزیابی کارایی قارچ کش کولیس 30% SCدر کنترل بیماری سفیدک سطحی گوجه فرنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۴۵ ارزیابی اثر قارچ کش کولیس (سوسپانسیون 30%) در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۴۶ تاثیر روش های بیولوژیک و شیمیایی بر پوسیدگی آرمیلاریایی طوقه عامل عمده زوال زیتون در منطقه طارم زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۴۷ بررسی تکمیلی ارزیابی میزان مقاومت بعضی از ارقام تجاری گندم نسبت به پوسیدگی طوقه گندم در اثر Fusarium culmorum و F. pseudograminearum سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۴۸ بررسی کارایی علف کش آلیون در کنترل علف های هرز باغات مرکبات کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۴۹ بررسی تاثیر کشت گیاه شوید Anethum graveolens در میزان پارازیتیسم زنبور تریکوگراما Trichogramma embryophagum بر روی تخم آفت کرم سیب Cydia pomonella در باغ سیب در استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۵۰ تعیین استاندارد حداکثر میزان مجاز (MRL) حشره کش ایمیداکلوپراید در پسته در مناطق تولید پسته (کرمان، زرند، قزوین و قم) در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۵۱ تعیین استاندارد حداکثر میزان مجاز (MRL) حشره کش استامی پراید در پسته در مناطق تولید پسته (کرمان، زرند، قزوین و قم) در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۵۲ بیماری سوختگی آلترناریایی پسته و روش های مدیریت آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۵۳ شناسایی و تعیین گونه های زنبور تریکوگرامای استان سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۵۴ تولید جمعیت تریپلویید اینترپلویید با استفاده از روش غیر مستقیم ( غیرالقایی ) در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۵۵ بررسی اکولوژی ماهی گل خورک در مناطق ساحلی هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۵۶ ارزیابی تفصیلی شرکت سهامی زراعی نیل آباد تربت جام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۵۷ اثرسنجی قراردادهای انتقال دانش فنی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۵۸ جمع آوری، شناسایی و بیماریزایی قارچ های همراه نماتدهای سیستی غلات در استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۵۹ بررسی فنولوژی و مدیریت شیمیایی علف های هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) در مزارع کلزا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۶۰ کینوا: شبه غله مناسب منابع آب شور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۶۱ ارزیابی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز سیر (Allium sativum L) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۶۲ بررسی فنی- اقتصادی تاثیر کشت مخلوط بر جمعیت آفات مهم پنبه در زراعت پنبه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۶۳ بررسی فون مگس های زیرخانواده (Exoristinae (Dip.: Tachinidae در ایران با تاکید بر نمونه های موزه حشرات هایک میرزایانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۶۴ بررسی نوسانات جمعیت بید گوجه فرنگی (Lep.:Gelechiidae)ه Tuta absoluta در مناطق گوجه کاری استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۶۵ بررسی کارآیی علف کش بوکتریل یونیورسال(بروموکسینیل +توفوردی 56% EC) برای کنترل علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۶۶ بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ ، احیا و بهره برداری از مراتع در شهرستان سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۶۷ بررسی جوامع پلانکتونی آبهای ساحلی شهر بندرعباس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۶۸ بررسی قابلیت هضم ایلیومی و مدفوعی کنجاله سویا باگوشتی تغذیه شده با پرمیکس جایگزین سویا در جوجه های گوشتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۶۹ آبیاری قطره ای- نواری در زراعت چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۷۰ خربزه مه ولاتی،فرصتی درکشاورزی با آب شور و لب شور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۷۱ بندسار: روش سنتی حفاظت خاک و آب برای کشاورزی سیلابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۷۲ بررسی مقایسه ای پلانکتون و بچه ماهیان پلا ژیک در آبهای منطقه جنوب شرق دریای خزر-مازندران-گهرباران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۶
۳۷۳ ارزیابی فنی پروژه های اجرا شده آبخیزداری به منظور ترسیب کربن و دیدگاه جامعه محلی در این زمینه در حوزه آبخیز رزین استان کرمانشاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۷۴ تاثیر حشره کش تیاکلوپرید (بیسکایا® OD 24%) جهت کنترل سوسک سرشاخه خوار پسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۷۵ بیماری بلاست مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۳۷۶ چکیده پروژه های تحقیقاتی انجام شده اقتصاد کشاورزی از 1380 تا نیمه اول 1396 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۳۷۷ تعیین تاثیر کایولین فرآوری شده روی پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۳۷۸ شناسایی و تعیین راهبردهای اساسی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۳۷۹ بررسی پایدارسازی کناره رودخانه با استفاده از عملیات بیولوژیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۸۰ تدوین زیر برنامه راهبردی بهینه سازی توسعه و کاربرد مدل های ریاضی در پخش سیلاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۸۱ آیین نامه انتخاب آزمایشگاه تحقیقاتی نمونه در سطح سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۸۲ بررسی کارایی مدل های MPSIAC و EPM در برآورد رسوبدهی سر شاخه ها از طریق رسوب سنجی مخازن کوچک در حوزه آبخیز رودخانه هلیل رود استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۸۳ مطالعه هیدروشیمی دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۸۴ : مطالعه پتانسیل شیلاتی دریاچه مخزنی سدقلعه چای (عجب شیر) آذربایجان شرقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۳۸۵ استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در مدیریت تلفیقی سفیدبالک های گوجه فرنگی گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۶
۳۸۶ برآورد تابع تقاضای آب و کود شیمیایی در تولید یونجه آبی و ذرت علوفه ای در استان قزوین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۸۷ تعیین حدود بهره برداری های زراعی و باغی و تهیه شناسنامه بهره بردار در دهستان دشت، شهرستان شهرضا، استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۸۸ سنتز و بررسی کارایی Trimedlure به عنوان جلب کننده مگس میوه مدیترانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۳۸۹ مقایسه چند بستر آلی جهت تکثیر و ماندگاری سوش امیدبخش Trichoderma harzianum AS12-2 و بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف در کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی غلاف برنج در گلخانه و مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۳۹۰ مطالعه تاثیر کنه کش جدید سایفلومتوفن(SC 20%) در کنترل کنه های Tetranychusurticae در خیار گلخانه ایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۳۹۱ بررسی تاکسونومیک زنجرک های بالاخانواده ی Cercopoidea (Hemiptera: Auchenorrhyncha) در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۳۹۲ ارزیابی کارایی کنه کش کنه مایت (Kanemite SC 15%) در کنترل جمعیت کنه تارتن دو لکه ای خیار در مناطق مختلف کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۳۹۳ شناسایی آفات کلزا، تعیین پراکنش و اهمیت آن ها با هدف ارایه ی برنامه ی مبارزه ی تلفیقی با آفات کلزا در خراسان شمالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۹۴ مطالعه روش های جلوگیری از سرمازدگی در باغات استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۹۵ بررسی تاثیر تراکم های متفاوت از آلودگی به مگس میوه زیتون در کیفیت و کمیت روغن ارقام مختلف زیتون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۹۶ چکیده پروژه های تحقیقات ترویجی انجام شده از سال 1380 تا نیمه اول1396 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۹۷ مقایسه اثر بسترهای مختلف و محلول های غذایی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و کیفیت بازار پسندی میوه توت فرنگی تحت شرایط کشت ارگانیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۹۸ بررسی جوامع بی مهرگان کفزی تالاب انزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۳۹۹ بررسی و تعیین اندازه بهینه گاوداری های شیری در استان همدان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۴۰۰ بررسی تاثیر کودهای آلی(یونجه بمی ، شبدرایرانی، ماشک گل خوشه ای، کود دامی) بر حاصلخیزی خاک و عملکردگیاه دارویی بادرنجبویه(Melissa officinalis) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۴۰۱ تحلیل هزینه – فایده سرمایه گذاری دولتی در نظام ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۰۲ بررسی اکولوژی و پتانسیل بهره گیری از آب های سطحی شور استان فارس در آب زی پروری-رودخانه ی دهرم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۰۳ یافته های قابل ترویج سال 1394 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۰۴ بهینه سازی توصیه کودی نیتروژن برای ارقام جدید گلرنگ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۴۰۵ مطالعه لیمنولوژیک رودخانه کن در حوضه آبریز دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)، تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۴۰۶ بررسی کارایی علف کش جدید تاید ام اس ام (مت سولفورون متیل، دبلیو جی 60%) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع جو (Hordeum Vulgare L.) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۴۰۷ بررسی حساسیت ارقام مختلف گوجه فرنگی به بید گوجه فرنگی (Lep.:Gelechiidae) Tuta absoluta سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۴۰۸ انتخاب تله های نوری و شرایط نصب آنها بر میزان شکار شب پره بید گوجه فرنگی "Tuta absoluta" سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۴۰۹ مدیریت تلفیقی علف های هرز زعفران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۶
۴۱۰ بررسی کاربرد مخلوط خاک و سیمان در احداث سازه های آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۱۱ پراکنش و فراوانی زیوپلانکتون در دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگرتهران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۱۲ بررسی نیازهای آموزشی برنجکاران مشمول طرح یکپارچه سازی اراضی درشهرستان ساری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۱۳ پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون در دریاچه شهدای خلیج فارس ( چیتگرتهران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۱۴ مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)، تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۱۵ گزارش پیشرفت سال 1395. بسته های دانش بنیان اقتصاد مقاومتی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۱۶ ارزیابی کمی و شناسایی عوامل قارچی موجود در آب دریاچه سد شهید رجایی – استان مازندران(ساری) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۱۷ اثر تناوب بر مدیریت مصرف کودهای نیتروژنی در مزارع گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۱۸ ماشک مراغه، گیاه علوفه ای مناسب کشت در دیم زارهای کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۱۹ تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۲۰ بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پیرامون اهداف ادغام بر اساس مولفه های سازمان چابک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۲۱ ارقام باغی(گذشته و آینده) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۲۲ بررسی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مارن های استان زنجان و رابطه آن با نوع فرسایش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۲۳ طبقه بندی مارنهای استان زنجان بر مبنای متغیرهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی با استفاده از آنالیز چند متغیره سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۲۴ بررسی کارایی فرومون سنتتیک و تغییرات جمعیت کرم خوشه خوار انگور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۲۵ تعیین عوامل اصلی پوسیدگی ریشه لوبیا و ارزیابی پتانسیل و خسارت این عوامل روی لوبیا در شهرستان خمین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۲۶ واکنش ارقام بومی و تجاری بادمجان به نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne javanic سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۲۷ تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی Xylella fastidiosa در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۲۸ بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در ایستگاه پخش سیلاب سرچاهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۲۹ بررسی پهنه بندی ژیومورفولوژی سواحل استان گیلان با استفاده از RS ،GIS سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۳۰ طبقه بندی و تعیین شاخص های فرسایش پذیری مارن های استان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۳۱ شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای خانواده Torymidae در استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۳۲ بررسی کارآیی روشهای مختلف استفاده از متیل اوژینول در کنترل مگس میوه هلو ( انبه ) Bactrocera Zonata Saunders سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۳۳ کاربرد طعمه Bt برای کنترل طوقه بر چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۳۴ درختان و درختچه های پردیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۳۵ بررسی مقاومت 13 رقم امیدبخش زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae Rossi (Dip.:Tephritidae) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۳۶ بررسی مقدماتی ترجیح میزبانی ارقام مختلف گیلاس به سرخرطومی گیلاس، Rhynchites auratus Scopoli (Col.: Curculionidae) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۳۷ بررسی امکان استفاده از بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Steph. در کنترل پسیل گلابی (F.) Cacopsylla pyricola سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۳۸ بررسی کارایی روش های مختلف محلول پاشی Bt در کنترل بید کلم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۴۳۹ بررسی رابطه دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت (LLWR) به عنوان یکی از شاخص های کیفیت خاک با عملکرد محصول ذرت علوفه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۴۰ ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان حرا کشور- فاز نخست: مطالعات اجرا شده در سطح ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۴۱ بررسی علل احتمالی ویروسی تلفات ماهیان کپور نقره ای و آمور پرورشی در استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۴۲ اطلس بذور علفهای هرز تیره اویارسلام در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۴۳ بررسی تغییرات بیوژیوشیمیایی عناصر سنگین در رایزوسفر گیاه ذرت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۴۴ مدیریت بیماری سفیدک کرکی انگور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۴۵ مطالعه جامع اکوسیستم منطقه جنوبی دریای خزر با هدف استقرار قفس و توسعه آبزی پروری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۴۶ شناخت ناهنجاری های تغذیه ای درختان پسته با استفاده ازروش انحراف ازحد بهینه (DOP) در شهرستان بویین زهرا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۴۷ طراحی و تدوین استانداردهای آزمایشگاه ها، پایلوت ها، کارگاه ها، و مزارع آموزشی رشته های علمی کاربردی بخش کشاورزی ( فاز 2 ) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۴۸ مطالعه حضور قارچهای توکسین زا و آفلاتوکسین در نمونه های خوراک طیور در استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۴۹ اثر گیاه دارویی سیر بر عملکرد مرغ تخمگذار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۵۰ بررسی گونه ای در ساختار زیستی ماهیان در منطقه جنوب شرقی دریای خزر (مازندران، گهرباران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۵۱ بررسی وضعیت بیولوژیکی موجود درمحدوده اسکله جدید بندرآستارا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۴۵۲ بررسی عملکرد جام و باکس خروجی سرریز سدگرمی چای میانه با استفاده از مدل فیزیکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۵۳ بررسی آزمایشگاهی افزایش راندمان تخلیه مواد جامد در بستر حوضچه استوانه ای شکل پرورش ماهی به کمک صفحات مستغرق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۵۴ بررسی اثربخشی عملیات مدیریتی در بهبود باروری و کنترل تخریب و فرسایش خاک در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۵۵ بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر مکان روزنه های مساحت یکسان روی پایه در کاهش آبشستگی موضعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۵۶ بررسی تاثیرآبیاری و کود ازته بر عملکرد کلزا (رقم پاییزه) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۵۷ بررسی علل فرسایش حاشیه رودخانه سفید رود و پدیده پیچانرودی در آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۵۸ شناخت مناطق اکولوژیک کشور(فازدوم-استانی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۵۹ ارزیابی کیفی وبگاه های موسسات، پژوهشکده ها و مراکز تابعه و وابسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر مبنای شاخص های فایو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۴۶۰ ایجاد و پیاده سازی داده های مکانی شیلاتی (استان هرمزگان) با استفاده از Arc GIS سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۶۱ بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتها آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن میگوی پا سفید غربی (Liptopenaeus vannamei) در مرحله پرواری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۶۲ بررسی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchoryhynchusmykiss) در پایین دست رودخانه تجن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۶۳ پایش تغییرات ترکیب گونه ای در اطراف زیستگاه های مصنوعی احداث شده در سواحل استان خوزستان،(92-1391) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۶۴ جمع آوری،شناسایی،ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذورگیاهان دارویی به منظور تقویت بانک ژن(فازدوم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۶۵ گونه های مهم کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae در کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۶
۴۶۶ ارزیابی پتانسیل جغد گوش دراز در کنترل طبیعی جوندگان با استفاده از ریمه ها در استانهای البرز، اصفهان و همدان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۶۷ ارزیابی لگوم های علوفه ای مورد استفاده در عرصه های منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۶۸ بررسی تنوع، شناسایی، ارزیابی و احیا نمونه های بذری جنس نعناع موجود در بانک ژن منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۶۹ دستیابی به روشهای نوین تثبیت شن در کانون های بحرانی سیستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۰ بررسی تغییرات پوشش گیاهی و خاک عرصه های آتش گرفته جنگلی در دوره های زمانی محتلف (شهرستان مریوان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۱ تحقیق و بررسی در روش های مدیریت پایدار جنگل در اکوسیستم های جنگلی خزری با در نظر گرفتن معیار ها و شاخص های لازم (سه استان، شش منطقه و ستاد- تهران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۲ بررسی مراحل تحولی خشکه دارها و ارتباط آن باکمیت و کیفیت زادآوری در جنگل های اسالم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۳ شناسایی حشرات بذرخوار درختچه های ارس، مطالعه سیکل زندگی و دشمنان طبیعی آنها در جنگلهای ارسباران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۴ جمع آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون های مرتعی ایران و پارازیتوییدهای آنها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۵ جمع آوری و شناسایی حشرات بذرخوار لگومهای مرتعی و دشمنان طبیعی آنها در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۶ جمع آوری و شناسایی آفات بذرخوار گیاهان علوفه ای (به جز لگوم ها) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۷ بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۸ بررسی ریزازدیادی و نگهداری اندامهای مختلف (بذر، جوانه، سلول و ...) گونه Saturejakhuzistanica در شرایط فراسرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۷۹ تکمیل و توسعه کلکسیون بید و انجام بررسی های فنولوژی، مورفولوژی و مشخصه های رویشی گونه های مختلف بید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۰ بررسی تعداد بهینه جستها به منظور افزایش میزان تولید کلن های صنوبر در چمستان نور (فاز دوم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۱ استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف گونه های بومادران کشت شده در ایستگاه تحقیقات البرز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۲ ارزیابی و بررسی رشد، استقرار و عملکرد گیاهان دارویی در شرایط آبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۳ بررسی کاشت روناس(.Rubia tinktorum L) با عملیات به زراعی در استان سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۴ ارتقا تنوع کاشت گیاهان دارویی درحوزه سد البرز (منطقه لفور) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۵ تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۶ بررسی تاثیر کودهای آلی(یونجه بمی ، شبدرایرانی، ماشک گل خوشه ای، کود دامی) بر حاصلخیزی خاک و عملکرد کمی ترخون (Artamisiadracanculus) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۷ بررسی استقرار و ارزیابی رشد و عملکرد گیاهان دارویی در شرایط دیم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۸ جمع آوری و حفظ ژرم پلاسم گیاهان دارویی استان اصفهان (فاز دوم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۸۹ بررسی عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های برتر گل محمدی با استفاده از مالچ پلاستیکی در شرایط دیم شهرستان سمیرم (ونک) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۰ بررسی فنی و اقتصادی تولید علوفه از طریق کاشت گونه های مقاوم به شوری در اراضی شور و کم بازده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۱ بررسی میزان تولید و رویش مجدد سکاله سرآل به منظور تولید علوفه در دیم زارهای کم بازده سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۲ بررسی تاثیر هرس بر عملکرد علوفه و شادابی گونه Atriplex canescens در دشت زرند استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۳ بررسی تاثیر هرس بر عملکرد علوفه و شادابی گونه Atriplex canescens در کویر میقان استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۴ بررسی مدیریت بهداشت و پایش عوامل عمده بیماریزای عفونی مولدین و تخمهای چشم زده ماهیان قزل آلای رنگین کمان در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۵ مدیریت سوسک سرشاخه خوار رزاسه Ospheranteria coerulescens Redtenbacher سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۶ کنترل بیماری سفیدک پودری انگور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۷ کنترل خسارت تشی با استفاده از مواد دورکننده و توری سیمی در باغات و جنگل ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۸ بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم) در بافت خوراکی عضله ماهیان سرد آبی (قزل آلای رنگین کمان پرورشی)در نواحی تالش و رودسر استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۴۹۹ بررسی بانک بذر علف های هرز مزارع پنبه استان گلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۰ بررسی امکان ذخیره سازی کوتاه مدت تخم های (Sitotroga cerealella Oliv. (Lep., Gelechidae سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۱ : بررسی و امکان سنجی معرفی ماهیان بومی و غیر بومی برای پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۲ بررسی کارایی پروتیین آبزیان (آمینو هیرکان) در جلب و کنترل مگس میوه زیتون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۳ بررسی نحوه ی پراکندگی زنبور Trichogramma brassicae از نقطه ی رهاسازی در برنج و گوجه فرنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۴ ارزیابی واکنش برخی ژنوتیپ های گوجه فرنگی بانک ژن گیاهی ملی ایران نسبت به نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) تحت شرایط کنترل شده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۵ بررسی تاثیر فرمولاسیون های مختلف Trichoderma atroviride Ta-211R در کنترل بیولوژیک Pythium aphanidermatum عامل مرگ گیاهچه خیار در گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۶ بررسی تاثیر مواد فرار حاصل از حشرات کامل آفت و گیاه میزبان روی رفتار سرخرطومی جالیز در شرایط طبیعی و آزمایشگاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۷ ارزیابی تاثیر قارچکش بیولوژیک تجاری CangMei حاوی باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیماری بلاست برنج تحت شرایط مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۸ بررسی و تحلیل نوع و روش مناسب تغذیه ای در معرفی انواع قفس های پرورش ماهی در منطقه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۰۹ بررسی وضعیت بیولوژیکی موجود درمحدوده اسکله جدید بندرانزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۱۰ راهنمای طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری عرصه های پخش سیلاب بر آبخوان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۱۱ تهیه رنگدانه طبیعی خوراکی بتا کاروتن از گونه آزولا (Azolla filiculoides) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۱۲ بررسی امکان تولید بستر بزرگ (Big Bester) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۱۳ مطالعه سد خاکی گلابر شهرستان ایجرود (استان زنجان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۱۴ دستورالعمل تکثیر و تولید مثل کپورماهیان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۱۵ راهنمای جامع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۱۶ بررسی فاکتورهای ایمنی (THS,TPP,PO,SOD,POD) میگوهای تغذیه شده باجلبک گراسیلار یاکورتیکاتا درمقایسه با میگوهای تغذیه شده بدون جلبک و مواجهه شده با ویروس لکه سفید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۱۷ هم اندیشی تخصصی آرتمیا (گذشته، حال، آینده) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۱۸ بررسی فاکتورهای ایمنی(THC, TPP, PO, SOD, POD)میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه در مقایسه با میگوهای تغذیه شده بدون مخمر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۱۹ شناسایی بیماری یون در گاوداری های شیری استان تهران با روش LAMP و مقایسه آن با Nested PCR سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۲۰ امکان سنجی تولید باکتری اسید لاکتیک (انترو کوکوس) تاسماهیان ایرانی زیر یکسال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۶
۵۲۱ بررسی اثر کودهای ریز مغذی بر عملکرد و اجزا عملکرد لاین های جدید جو در مناطق معتدل کرمانشاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۲۲ بررسی وضعیت نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی دانشجویان علمی – کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهرو ارایه راهکارهایی در جهت ارتقا آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۲۳ تعیین میزان پروتیین بهینه جهت بهبود کارایی تولید مثلی در مولدین ماهی گورامی بهشتی (Macropodus Opercularis) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۲۴ بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۲۵ مطالعه وضعیت هم تالیفی مقاله های منتشرشده در مجلات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال های 1389 الی 1393 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۲۶ بررسی پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانهTrialeorodesvaporariorum و دو گونه از مهمترین دشمنان طبیعی آن،سن شکارگر Nesidiocoristenuisو زنبور پارازیتوییدEncarsiaformosa در سه محصول عمده گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران خرداد ۱۳۹۶
۵۲۷ بررسی وضعیت تولیدات علمی موسسات تحقیقاتی و پژوهشکده های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس از ابتدا تا 2015 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۵۲۸ بررسی وضعیت تولیدات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس از ابتدا تا 2015 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۶
۵۲۹ مطالعه کارایی تعدادی از حشره کش ها از راه تزریق به تنه درخت روی زنجرک خرما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۳۰ مطالعه تاکسونومی تیره سازو در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۳۱ بررسی تاثیر چند روش به زراعی بر پوسیدگی و ترشیدگی میوه خرما در نخلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۳۲ بررسی میزان کارآیی علف کش پروپیزامید و اتوفوموزیت در کنترل علف های هرز چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۳۳ بررسی آزمایشگاهی عملکرد زهکش های زیرزمینی با فیلتر مصنوعی (مطالعه موردی استان خوزستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۳۴ اپلیکیشن های کشاورزی انواع و کاربردها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۳۵ تشخیص و شناسایی ویروسهای آنفلوانزا، نیوکاسل وبرونشیت دخیل درسندرم کمپلکس تنفسی طیور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۳۶ سکانس ژن هماگلوتینین ویروسهای آنفلوانزای H9N2جدا شده از کمپلکسهای تنفسی طیور در سالهای 1389 و 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۳۷ بررسی مولکولی ژنF ویروسهای نیو کاسل جدا شده از سندرم کمپلکس تنفسی طیور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۵۳۸ تشخیص و شناسایی ویروسهای آنفلوانزا، نیوکاسل وبرونشیت واجد علایم سندرم کمپلکس تنفسی طیور در کشور(استان های تهران، اصفهان، یزد ، فارس ، مازندران، البرز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۳۹ تانسیل معدنی شدن نیتروژن از منابع مختلف کود آلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۵۴۰ بررسی اثر جیبرلیک اسید و دمای انبار پیاز بر خصوصیات رویشی و زایشی گل مریم(Polianthes tuberosa) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۶
۵۴۱ تدوین استراتژی های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۴۲ بیماری های مهم ویروسی گندم و جو و مدیریت آن ها با استفاده از تاریخ کشت و ضدعفونی بذر در مناطق سرد و معتدل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۵
۵۴۳ بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۶
۵۴۴ بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (Allium sativum ) بر سطح ایمنی لارو ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۶
۵۴۵ تدوین استاندارد گیاه Zatariamultiflora سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۴۶ مجموعه رویشی سوزنی برگان زینتی در باغ گیاهشناسی مشهد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۴۷ جمع آوری، شناسایی و تشکیل هرباریوم گیاهان کاشته شده باغ گیاه شناسی ملی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۴۸ تهیه و نگارش فلور تیره Myrtaceae برای ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۴۹ تهیه و نگارش فلور ایران، تیره Parnassiaceae سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۵۰ بررسی اثر تنش کم آبی بر روی عملکرد و کیفیت علوفه خشک ارقام یونجه در شرایط آب و هوایی خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۵۱ جمع آوری، شناسایی و تعیین پراکنش حشرات چوب خوار بلوط دراستان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۵۲ ارزیابی ژنوتیپ های گندم مربوط به آزمایش های مقایسه عملکرد مقدماتی و پیشرفته یکنواخت کشور نسبت به بیماری زنگ قهوه ای در سال زراعی 1395- 139 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۶
۵۵۳ دستنامه علف هرز سس زراعی (Cuscuta campestris) (بیولوژی و مدیریت) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین ۱۳۹۶
۵۵۴ بررسی تنوع زیستی خانواده کپورماهیان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۵۵ تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تاغ زارهای ایستگاه خشکه رود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۵۶ احداث جنگل تحقیقاتی ارسباران و انجام مطالعات زیربنایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۵۷ تاتیر سرشاخه زنی (گلازنی) بر ویژگیهای کمی گونه های برودار و ویول، تجدیدحیات، پوشش گیاهی و خاک در جنگلهای استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۵۸ بررسی پراکنش جغرافیایی و نیازهای رویشگاهی گونه نادر Myrtus communis در استان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۵۹ آزمایش سازگاری گونه های سوزنی برگ جدید در بخشهای مختلف فضای سبز شهر مشهد به منظور ایجاد تنوع گونه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۰ آزمایش سازگاری گونه های سوزنی برگ به منظور افزایش تنوع گونه ها در شهرستان ساوه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۱ بررسی عوامل موثر در افزایش زنده مانی و رشد نهالهای بلوط ایرانی( (Quercus brantii، در عرصه های کاملا تخریب یافته جنگلهای زاگرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۲ طرح ملی جنگلکاری پیشاهنگ کشور (فاز دوم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۳ بررسی سازگاری گونه آبیس گرندیس(Abies grandis) در مناطق میانبند جنگلهای شمال (فاز دوم)- مطالعات موردی استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۴ شناخت وضعیت اجتماعی، معیشتی و مشارکتی جوامع روستایی و عشایری ساکن در محدوده مناطق خطر آتش سوزی جنگل مورد مطالعه: استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۵ بررسی اثر توپوگرافی و توان اکولوژیکی رویشگاه در خشکیدگی جنگلهای استان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۶ تعیین بهترین شیوه عملیات اصلاحی و پرورشی به منظور ترمیم ساختارتوده های بلوط در معرض خشکیدگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۷ پهنه بندی محدوده جنگلهای هیرکانی با استفاده از داده های ماهواره ای- مطالعه موردی استان گلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۸ بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور (آذربایجان غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۶۹ اپیدمیولوژی و مکانیسم بیماری‎زایی قارچ عامل بلایت شمشاد در شرایط آزمایشگاه و گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۷۰ بررسی علل زوال گونه های درختی جنگل کاری فولاد مبارکه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۷۱ بررسی فراگیر گونه های سازگار اکالیپتوس در ایران با نگرش کاربردی (فاز دوم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۷۲ اصلاح خصوصیات کمی و کیفی ژرم پلاسم توده های بومی زیره سیاه ایران ( فاز اول) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۷۳ ارزیابی اکوفیزیولوژیکی و ژنتیکی حساسیت به سرما در توده کهور پاکستانی موجود در استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۷۴ مطالعه فیزیولوژیکی Eucalyptus flockthoia و Eucalyptus leucoxylen با استفاده از آزمایشات لایسیمتری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۷۵ بررسی کاریولوژیکی برخی گونه های گیاهی (11 گونه با جمعیت های مختلف) با اهمیت دارویی از خانواده نعناعیان (Dracocephalum spp. ، Salvia spp. ، Zhumeriamajdae ) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۷۶ بررسی امکان تکثیر و احیا برخی گونه های نادر و یا در معرض انقراض مرزه (Satureja) ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۷۷ بررسی روشهای مختلف افزونش ژنوتیپ های برتر لیمو ترش، در راستای دست یابی به گیاه مقاوم به بیماری جاروک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اردیبهشت ۱۳۹۵
۵۷۸ بررسی ریزازدیادی و نگهداری اندامهای مختلف (بذر، جوانه، سلول و ...) گونه Saturejaspicigera در شرایط فراسرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۷۹ آزمایش نهایی سازگاری ارقام مختلف صنوبر (پوپولتوم مقایسه ای) جهت معرفی مناسبترین آنها به بخش اجرا (لرستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۰ بررسی سازگاری ارقام غیربومی صنوبر در استان مرکزی (فاز دوم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۱ جمع آوری پایه ها و توده های مختلف سفید پلت و کشت آن در ایستگاه خوشامیان به منظور حفظ ژنتیکی این گونه در حال انقراض در استان های مختلف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۲ آزمایش نهایی سازگاری ارقام مختلف صنوبر (پوپولتوم مقایسه ای) جهت معرفی مناسبترین آنها به بخش اجرا (مازندران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۳ تعیین ارقام مناسب بید در سیستم بهره برداری کوتاه مدت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۴ مطالعه تاثیر درجه حرارت خشک کردن کاغذ بر ویژگیهای مقاومتی آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۵ بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ الیاف گیاه شاهدانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۶ ویژگیهای چوب Eucalyptuswnitens در صنعت خمیر کاغذ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۷ بررسی ویژگی های سیس درخت نخل برای تولید خمیر کاغذ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۸ استفاده از ذرات نانو لوله های کربنی در ساخت کامپوزیتهای چوب پلاستیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۸۹ بررسی خصوصیات چوب سمر (Prosopisjuliflora) برای تولید خمیر کاغذ کرافت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۰ تعیین معادلات سرعت واکنش لیگنین زدایی در فرایندهای تولید خمیر کاغذ از چوب درخت صنوبر دلتوییدس و ساقه شاهدانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۱ اثر متغیرهای فرایند پالایش بر ویژگی های خمیرکاغذهای مکانیکی و شیمیایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۲ بررسی تغییرات کمی سفره آب زیرزمینی متاثراز طرحهای پخش سیلاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۳ تاثیر عصاره متانولی گیاه دارویی سرخارگل(Echinacea purpurea) بر سطح ایمنی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۴ نشریه فنی استاندارد آزمایشگاه های سازمان جلد 2 - بسته روش های اجرایی آزمایشگاهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۵ بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در حوزه های تار و بار دماوند از دیدگاه بهره برداران روستایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۶ مقایسه اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری استان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۷ تاثیر عصاره متانولی گیاه دارویی چای سبز(Camellia sinensis) بر سطح ایمنی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۸ بررسی و شناسایی انگل های کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۵۹۹ طرح مدیریت جامع بیماری میوه سبز مرکبات (Citrus Greening) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۰۰ بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته دارها با تاکید بر ژن پروتیین پوششی آنها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۰۱ ارزیابی کارآیی مخلوط بردو(SC 20%) در کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو با عامل Taphrina deformans (Berk.) Tul سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۰۲ مطالعه شرایط زیستی خلیج گرگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۰۳ کتاب آزمایشگاه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پروژه ساماندهی آزمایشگاه های سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۶۰۴ چکیده کنفرانس بین المللی آینده آبزی پروری ماهیان خاویاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۰۵ ارزیابی مقاومت لاین های متحمل به کنه تارتن لوبیا نسبت به ویروسهای BCMV و BCMNV و BYMV و CMV سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۰۶ بررسی کارایی سمپاشی تنه ی درخت گردو در کنترل کرم خراط(Zeuzera pyrina L.) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۰۷ بررسی تاثیر سموم رایج بر دشمنان طبیعی آفت عسلک برگ جالیز Bemisia tabaci در خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۰۸ بررسی مقدماتی ترجیح میزبانی ارقام مختلف آلبالو به سرخرطومی گیلاسRhynchites auratus Scopoli (Col.: Curculionidae) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۰۹ مدیریت تلفیقی بیماری های ساق سیاه و پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۱۰ تولید آنتی بادی نوترکیب بر علیه پروتیین تشکیل دهنده پیلوس باکتری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۱۱ بررسی کارآیی قارچ کش لونا سنسیشن® 500SC علیه Venturia inaequalis ، عامل بیماری لکه سیاه سیب درختی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۱۲ طرح جامع مطالعاتی دریاچه سد شهرچایی (اورمیه) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۱۳ بررسی اثرات فعالیت اقامتگاه های غیر رسمی (ویلاهای اجاره ایی) بر جوامع محلی غرب مازندران (مطالعه موردی – منطقه سرخرود محمود آباد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۱۴ بررسی ویژگیهای مورفوکلیماتیک آبکندهای استان سمنان (1383-1382) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۱۵ مدیریت تغذیه گیاه گندم و کلزا در شرایط تنش سرما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۱۶ اصول استاندارد در آزمایشگاه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۱۷ ارزیابی کارایی باکتری کش بوردو سیف 18% SC در کنترل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۱۸ تهیه نقشه پراکنش زنگ سیاه گندم در مناطق مختلف کشور با استفاده از سامانه اطلاعاتی GIS سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۱۹ زیربرنامه راهبردی تحقیقات رده بندی ویروس ها و ویروییدهای بیمارگر گیاهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۲۰ اتیولوژی بیماری سرارغوانی سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۲۱ بررسی پراکنش و تعیین فراوانی ویروس آبله آلو (Plum pox virus, PPV) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۲۲ تعیین حداقل اندازه اقتصادی مزارع تولید ورمی کمپوست و تعیین اقتصادی ترین روش تولید به سفارش سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۹۵
۶۲۳ : بررسی زیستگاه ها و جلوه های ویژه طبیعی در مناطق ساحلی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۲۴ بررسی آلودگی ها و منابع آلاینده زیست محیطی در مناطق ساحلی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۲۵ گزارش تحلیل تعداد و ماهیت گزارش های نهایی و طرح ها /پروژه های در حال اجرای موسسات و مراکز تحقیقاتی در سال 94 و 95 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۲۶ مدیریت زیست‎محیطی مناطق ساحلی کشور (خلیج فارس – دریای عمان – دریای خزر) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۲۷ ارزیابی کارآیی علف کش کلو دینافوپ پروپارژیل با نام های تجاری مختلف در کنترل علف های باریک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۲۸ تدوین سامانه اطلاعات جغرافیایی پراکنش پسیل آسیایی مرکباتDiaphorinacitriKuwayama ( Hemiptera: Psyllidae)با استفاده ازGISدر ایران(مطالعه موردی استان بوشهر) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۲۹ بررسی و تعیین رابطه خویشاوندی بین مولدها و نتاج هر نسل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۳۰ بررسی تفاوتهای ژنتیکی موجود در میگوهای سفید غربی نسلهای مختلف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۳۱ شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۳۲ تولید جمعیت تمام ماده قزل آلا رنگین کمان به روش ماده سازی غیر مستقیم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۳۳ مدیریت سپردار زرد شرقی مرکباتAonidiella orientalis Newstead سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۳۴ بررسی کارآیی قارچ کش لونا سنسیشن ®500 SC علیه Podosphaera leucotricha عامل بیماری سفیدک پودری سیب درختی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۳۵ ارزیابی کارایی قارچ کش لوناسنسیشن® SC 500 علیهGolovinomyces cichoracearum ، عامل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۳۶ بررسی اثرات اقتصادی یکپارچه سازی اراضی شالیکاری در استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران بهمن ۱۳۹۵
۶۳۷ بررسی عوامل غیر زنده موثر بر بروز بیماری لکه سفید در میگو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۳۸ بررسی وضعیت تحقیقات انجام شده در زمینه ترویج کشاورزی طی دوره ده ساله 94-1385 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۳۹ بررسی کارایی علف کش ایندازی فلام ( آلیون) در کنترل علف های هرز مزارع نیشکر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۰ بررسی نیازهای جوانه زنی و فنولوژی علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) در مزارع گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۱ بررسی کارایی حشره کش ها روی دوبالان قارچ خوراکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۲ ارزیابی کارآیی ترکیب بیولوژیک Talaromyces flavus در کنترل بیماری های پژمردگی فوزاریومی و ورتیسیلیومی سیب زمینی در همدان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۳ بررسی امکان القا تحمل به حرارت های بالا در اکوتیپ های زنبور Trichogramma brassicae Bezd. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۴ دستنامه گیاه پزشکی جو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۵ تهیه نقشه نیاز آبی پتانسیل محصولات سویا و ذرت علوفه ای در استان مازندران به روش زمین آمار و با استفاده از GIS سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۶ بررسی کارآیی قارچکش 7. 49% Rex Duo SC در کنترل بیماری زرد گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۷ مطالعه میزان به کارگیری نتایج طرح های تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از نگاه مجریان آن ها طی سال های 1380 تا 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۸ بررسی تاثیر ماده کرم کلین در کاهش خسارت سرمازدگی در زردآلو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۴۹ بررسی میزان تحمل ارقام بادمجان به بیماری پوسیدگی پنبه ای ساقه Sclerotiniasclerotiorum سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۰ بررسی تعیین حد آستانه تحمل نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis روی سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۱ انتخاب لاین های برتر جمعیت های حاصل از تلاقی برگشتی ارقام ترمز 14 و دکتر عمومی با ارقام هیرستوم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۲ پایش مواد مغذی رسوبات در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر(سواحل مازندران-کلارآباد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۳ ارزیابی کارآیی علف کش اکسیال جدید (پینوکسادن 5% EC) در کنترل علف های باریک برگ در گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۴ پروژه پایلوت کشت و توسعه جلبک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۵ تعیین سطح زیان اقتصادی بیماری سفیدک سطحی سیب و بررسی جنبه های اقتصادی کنترل بیماری دراستان خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۶ بررسی توالی فصلی جلبکهای فیتوپلانکتونی و کف زی سد یامچی به عنوان اندیکاتور و ارتباط آن با کیفیت آب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۷ ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) پرورش ماهی تیلاپیای در مناطق مستعد استان یزد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۸ : مقایسه شاخص های رشد ماهی فیتوفاگ و بیگ هد وارداتی از کشور چین با ماهی فیتوفاگ و بیگ هد استان خوزستان - اهواز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۵۹ ارزیابی و تعیین شاخصهای موثر در انتخاب مولدهای اصلح سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۶۰ : تهیه و نگهداری ذخیره های مختلف پیش مولد از استان های مختلف کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۶۱ دست نامه گیاه پزشکی چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۶۲ پایش و تکثیر شانه دار مهاجم Mnemiopsis leidyi حوزه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۶۳ شناسایی زنبورهای پارازیتویید شپشک های گیاهی در مناطق یک، دو، شش، هفت و ده از مناطق ده گانه ی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۶۴ بررسی فونستیک شب پره های زیر خانواده Noctuidae) Catocalinae (Lep.: در ایران (با تاکید بر نمونه های موجود در موزه هایک میرزایانس) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۶۵ برنامه ی شناسایی، رده بندی و مطالعه ی تنوع زیستی موجودات زنده مرتبط با گیاه پزشکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۶۶ اندازه گیری فرسایش و رواناب در کرت های استاندارد به منظور ارزیابی فرمول جهانی فرسایش خاک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۶۷ بررسی و ارزیابی نتایج تحقیقاتی انجام شده روشهای تحلیل منطقه ای سیلاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۶۸ بررسی پرورش کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis (Lep.: Crambidae) روی گیاهچه برنج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۶۹ پرورش انبوه ساقه خواران نیشکر Sesamia spp. با استفاده از رژیم غذایی نیمه مصنوعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۷۰ بررسی کارایی قارچ کش کانسنتو 45% SC در کنترل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۷۱ مطالعه تغییرات جمعیت، قابلیت تغذیه و طول دوره های رشدی گونه غالب مگس های سیرفید، شکارگر شته های باغ های سیب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۷۲ بررسی تاثیر عناصر ماکرو (NPK) بر شدت خسارت کنه تارتن دولکه ای در مزارع لوبیا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۷۳ تعیین میزان باقی مانده برخی آفت کش های مورد استفاده در محصول گوجه فرنگی گلخانه ای در استان همدان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۷۴ امحای درختان آلوده به بیماری میوه سبز مرکبات (گرینینگ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران دی ۱۳۹۵
۶۷۵ : بررسی وضعیت و میزان آلودگی ویروس های مهم آلوده کننده گیاه زینتی آنتوریوم در شهرستان ورامین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۷۶ بررسی عوامل موثر بر گسترش آبکندها دراستانخوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۷۷ ایجاد بانک ژن ماهیان خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۷۸ بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکو شیمیایی مارن ها با اشکال مختلف فرسایش در استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۷۹ ارزیایی عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر لاکی رقم البرز1 در کشت مخلوط با سایر ارقام شبدر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۰ شناسایی گونه های بومی کرم های خاکی اپی جییک مولد ورمی کمپوست در استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۱ بررسی کارآیی مدل EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوبدهی منطقه ایران مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۲ گزارش نهایی پروژه ملی تحقیقاتی بررسی کارآیی مدل EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوبدهی منطقه زاگرس شمالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۳ ارزیابی اقتصادی سازه های گردآوری و نگهداری آب (سطح صیقلی و آب انبار) در مراتع استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۴ ارزیابی اقتصادی سازه های نگهداری و تامین آب (چاه مالداری و چشمه) در مراتع استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۵ ارزیابی سیاستهای دولت در برنامه های آبیاری نوین کشاورزی (مطالعه موردی استان اردبیل) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۶ تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی در پایین دست مظهرقنات در ماه های غیر زراعی به روش چاه تزریق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۷ شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت روانسر-سنجابی با استفاده از نرم افزار GMS سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۸ بررسی میزان اثربخشی فعالیت های ترویجی در تولید محصول سالم) با تکیه برآموزش های IPM)، شهرستان های رشت و فومن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۸۹ بررسی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های برتر گردو در ایستگاه کهریز ارومیه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۰ بررسی تاثیر اثرات جانبی چند حشره کش بر روی زنبور پارازیتویید تخم سن گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۱ بهینه سازی مکانی اقدامات کنترل سیل از منشا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۲ ارزیابی میزان خسارت و سطح زیان اقتصادی سفید بالک یاس (Takahashi) (Hem.:Aleyrodidae) Aleuroclava jasmini روی مرکبات در شمال خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۳ بررسی کارایی انواع تله چسبی زرد رنگ و تعیین طیف موثر رنگ زرد در کاهش جمعیت زنجرک خرماOmmatissus lybicusBergevin(Hem.: Tropiduchidae سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۴ مطالعه تاکسونومیک مگس های میوه (Diptera: Tephritidae) موزه هایک میرزایانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۵ شناسایی دشمنان طبیعی شته های جالیز (کدوییان) در شرایط ورامین و گرمسار و بررسی امکان مبارزه بیولوژیک علیه شته جالیز Glover Aphis gossypii در روی خیارهای زیرپلاستیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۶ تاثیر روش های خاک ورزی حفاظتی و سطوح بقایا بر ذخیره رطوبت، برخی خصوصیات خاک و عملکرد ذرت در تناوب گندم در شهرستان ارزوییه استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۷ تعیین احتیاجات غذایی به منظور افزایش نرخ رشد و بقای لارو صدف لب سیاه از مرحله D شکل تا صدفچه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۸ پایش و شناسایی عوامل بیماریزای ویروسی در پروژه تولید میگوی عاری از بیماری خاص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۶۹۹ بررسی شاخص های کیفی اسپرم ماهی قزل آلا و اثر جیره های مختلف غذایی بر بهبود کیفیت آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۰۰ : بررسی پویایی جمعیت پلانکتونها (فیتوپلانکتون و زیوپلانکتون) در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلارآباد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۰۱ : بررسی رشد ، بازماندگی و تعیین تراکم لاروهای حاصله از نسلهای مختلف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۰۲ شناسایی و بررسی پراکنش گونه های شته ریشه چغندرقند و تعیین شدت آلودگی مزارع در استان همدان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۰۳ بررسی کارایی طعمه آماده جونده کش فسفر دو زنگ سمیرت علیه موش ورامین و مغان در استان های کرمان و آذربایجان غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۰۴ بررسی افزایش پایداری (ماندگاری) جدایه های مختلف Talaromyces flavus با استفاده از تثبیت کننده های مختلف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۷۰۵ تعیین میزان توده زنده کف زیان خلیج فارس (آب های استان بوشهر) به روش مساحت جاروب شده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۰۶ ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگو های پرورشی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۰۷ تهیه دستورالعمل روش های تجزیه کود های مخلوط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۰۸ بررسی امکان پرورش میگوی وانامی با آب لب شور دریای خزر در استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۰۹ بررسی امکان کشت پسته در اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن در استان زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۱۰ جمع بندی تحقیقات فرایند های رسوبی ساحلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۱۱ بررسی کیفیت لجن فاضلاب شهری مورد استفاده در اراضی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۱۲ بررسی لیمنولوژیکی سد بوکان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۱۳ ثبت نام در پروفایل علمی Research ID سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۱۴ بررسی تاثیر کاربرد پس آب فاضلاب شهری تبریز بر خصوصیات خاک و کیفیت سه محصول پیاز، گوجه فرنگی و یونجه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۱۵ اپیدمیولوژی پوسیدگی زغالی ریشه در شرایط محیطی-زراعی مزارع لوبیا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۱۶ اپیدمیولوژی بیماری پژمردگی فوزاریومی لوبیا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۱۷ طبقه بندی نهشته های کواترنر با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER و ETM+ (مطالعه موردی بخشی از دشت سگزی- استان اصفهان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۱۸ ارزیابی جمعیت های بومی زنبور تریکوگراما(Trichogramma spp.) در کنترل بیولوژیک بید گوجه فرنگی Tuta absoluta در شرایط آزمایشگاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۱۹ بررسی کارایی چند حشره کش با منشا گیاهی در مقایسه با پی متروزین روی شته جالیز Aphis gossypii در خیار گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۲۰ بررسی تغییرات جمعیت و زیست شناسی صحرایی سوسک های قهوه ای غلات و شناسایی دشمنان طبیعی آنها در غرب ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۲۱ بررسی تاثیر دو قارچ بیمارگر اختصاصی بال پولک داران روی مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۲۲ مدیریت کنترل زنجرک خرما در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۲۳ بومی سازی تولید تجاری زنبور Hym., Aphelinidae) Encarsia formosa) پارازیتویید سفید بالک گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۲۴ مدیریت بید سیب زمینی در مزرعه و انبار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۲۵ ارزیابی آرایش کاشت تحت شرایط آبیاری بارانی و قطره ای بر جمعیت آفات و شدت بیماری های مهم قارچی سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۲۶ کنترل نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetran) به روش آفتاب دهی خاک ناحیه سایه انداز درختان آلوده به منظور احیا و افزایش محصول درختان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۲۷ ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط مزرعه در استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۲۸ پهنه بندی حساسیت فرسایش خندقی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (استان های تهران، مرکزی و لرستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۲۹ مطالعه روش های کاربردی کاهش خسارت کرم گلوگاه انار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۳۰ بررسی تاثیر باقی مانده مصرف علفکش های سولفونیل اوره گندم بر پنبه در نظام کشت حفاظتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۳۱ مطالعه نوسانات جمعیت گونه های خسارتزای (Heliothis/Helicoverpa (Lepidoptera: Noctuidae و عوامل زنده و غیرزنده کنترل کننده جمعیت آنها روی نخود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۳۲ بررسی امکان پرورش مگس میوه زیتون با استفاده از غذای مصنوعی در شرایط آزمایشگاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۳۳ مطالعه اثر خاک ورزی حفاظتی و متداول بر فراوانی و تنوع زیستی بند پایان آفت و شکارگر در زراعت گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۳۴ شناسایی آفات مهم گیاه بادام زمینی در مزارع استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۳۵ مطالعه بر هم کنش های سه سطح غذایی بین پسیل گلابی Psylla pyricola Förster و سنک شکارگر Anthocoris nemoralis F روی ارقام مختلف گلابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۳۶ فون مگس های میازیس و فضولات دامی و نقش آن ها در بهداشت دام و حاصل خیزی خاک مراتع و چراگاه های استان های جنوبی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۳۷ مدیریت بیماری پیتیومی مرگ گیاهچه و پوسیدگی طوقه و ریشه خیار در کشت های گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۳۸ بررسی باقیمانده حشره کش دیازینون گرانوله در دانه برنج استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۳۹ بررسی واکنش ارقام مهم تجاری گوجه فرنگی به مقادیر مختلف گلایفوزیت و سولفوسولفورون به منظور مدیریت گل جالیز مصری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۰ جمع آوری و شناسایی دوبالان sphaerocerids ایران در مناطق 3 و 4 کشاورزی (استان های آذربایجان شرقی، همدان، کردستان، آذربایجان غربی، لرستان، ایلام، کرمانشاه و زنجان) ((Diptera: Sphaeroceridae سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۱ بهبود و پایش وضعیت بهداشتی، آلاینده ها و کیفیت آب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۲ اثر نیتروژن و نسبت کاتیونی (K/(Ca+Mg محلول غذایی روی عملکرد و کیفیت توت فرنگی رقم سلول در کشت بدون خاک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۳ بررسی تاثیر شته کش پی متروزین در مقایسه با پریمیکارب علیه شته جالیز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۴ ارزیابی ذخایر کفال طلایی در آبهای دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۵ مروری بر وضعیت تولید و واردات بذر برخی از محصولات مهم زراعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۶ بررسی تاثیر سموم شیمیایی و مواد بیولوژیک روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۷ بررسی و طبقه بندی مورفوکلیماتیک آبکند های ایران ( فاز 3: استان های لرستان، اردبیل و قزوین) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۸ مدیریت بیماری بذرزاد ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۴۹ بررسی میزان تنوع مصرف آفتکش ها توسط باغداران و عوامل تاثیر گذار بر آن (مطالعه موردی محصولات سیب، پسته و مرکبات) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۵۰ مدیریت تلفیقی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۵۱ پایش شکوفایی جلبکی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۵۲ مطالعه دستیابی به بیوتکنیک تکثیر شانه دار مهاجم (Mnemiopsis leidyi) دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۵۳ امکان مولد سازی صدف مروارید ساز لب سیاه Pinctada margaritifera سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۵۴ ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح پرورش ماهی تیلاپیای نیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۵۵ بیماری سفیدک پودری درختان سیب و روش های مدیریت آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آذر ۱۳۹۵
۷۵۶ بررسی تاثیر طول شیب بر فرسایش یک خاک سنگین با فلوم آزمایشگاهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۵۷ بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به منظور انتخاب مکان مناسب جهت پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۵۸ مطالعه به کارگیری نتایج طرح های تحقیقاتی در حوزه دام و طیور سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از نگاه مجریان آن ها طی سال های 1380 تا 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۵۹ مطالعات اولیه در زمینه قابلیت تکثیر مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر منظقه کورا در شرایط آب و هوایی استان مازندران جهت افزایش تنوع گونه ای ماهیان سردآبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۰ تهیه بانک اطلاعاتی لارو ماهیان ایران تحت پورتال موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۱ تولید واکسن (زنده) نوترکیب علیه بیماری استرپتوکوکوزیس برای ایمن کردن قزل آلای رنگین کمان (فازیک) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۲ مدیریت کنترل سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus Thompson سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۳ بررسی جامعه ماکروبنتیک در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلارآباد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۴ بررسی و تحلیل داده های موجودات زیستی دریای خزر (ماهیان، ماکروبنتوز ها، موجودات پلانکتونی و شانه دار) با تاکید بر تاثیر آن بر پرورش ماهی در قفسvv سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۵ بررسی وضعیت مدیریت بهداشتی مراکز تکثیر و مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۶ بررسی توجیه اقتصادی طرح تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در بخش گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۷ بررسی اثرات حاصله از کاربرد لجن فاضلاب شهری بر خاک و گیاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۸ مطالعه تراکم، دینامیک جمعیت و مدل سازی تغییرات شانه دار حوزه جنوبی دریای خزر Mnemiopsis leidyi مهاجم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۶۹ تطبیق وضعیت خاک محل انجام طرح ماده آلی با ویژگی های سری های خاک استان های تحت پوشش طرح به منظور تعمیم نتایج از مزرعه به دشت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۷۰ اطلس فرسایشو سیمای حوزه های آبخیزکشور، سنتز تلفیق و یکپارچه سازی داده ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۷۱ بررسی امکان استفاده از ترسیب کربنات کلسیم در کاهش تراوایی پی های ماسه ای در زیر بند ریززمینی و سازه های آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۷۲ بررسی فاکتورهای ایمنی میگوی مواجهه شده با واکسن در مقایسه با میگوهای غیر واکسینه و میگوهای مواجهه شده با ویروس لکه سفید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۷۳ بررسی آلودگیهای زیست محیطی فلزات سنگین و سموم کشاورزی در رودخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۷۴ مطالعه وضعیت رشد و ساختار سنی ماهی آزاد در سواحل ایرانی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۷۵ مدیریت تلفیقی کرم خراط (Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۷۶ بیماری لکه آجری برگ بادام و مدیریت آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۷۷ بررسی تاثیر حشره کش تدخینی دگش پلیت در مقایسه با فستوکسین علیه شب پره کوچک خرما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۷۸ برنامه راهبردی میگو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۷۹ بررسی کارایی حشره کش دیفلوبنزورون(دیمیلینSC48%) در کنترل پسیل گلابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۸۰ بررسی کارایی کشت مخلوط یونجه-جو در کنترل علف های هرز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران آبان ۱۳۹۵
۷۸۱ مدیریت آبیاری در مزارع پنبه (مطالعه موردی کاشمر) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۸۲ مدیریت تلفیقی کپک خاکستری خوشه تاک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۸۳ ارزیابی ذخایر ماهیان کپور و کلمه در آبهای ایرانی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۸۴ نیاز آبی و برنامه ریزی آبیاری چغندرقند (مطالعه موردی مشهد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۸۵ بررسی تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر تراکم جمعیت و شدت خسارت کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychusurticae Koch (Acari: Tetranychidaeدر دو رقم لوبیا قرمز معمولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۸۶ ردیابی و شناسایی نماتدهای بیمارگر حشرات (Steinernema وHeterorhabditis) در استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۸۷ شناسایی زنجرک های مزارع لوبیا و بررسی تاثیر تاریخ کاشت برشدت خسارت گونه غالب روی سه رقم لوبیا چیتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۸۸ بررسی تاثیر تعدادی از قارچ کش ها در کنترل بیماری آنتراکنوز گردو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۸۹ بررسی اثر ترکیب شیمیایی آزینو – اکفون بر کنترل بیماری جاروک لیمو ترش در شرایط مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۹۰ بررسی امکان کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری گل رز با استفاده از قارچهای آنتاگونیست Trichoderma spp. در شرایط آزمایشگاه وطبیعت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۹۱ مدیریت تلفیقی سرخرطومی گیلاس Rhynchites auratus Scop. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۹۲ تدقیق ارقام فرسایش آبی و تعیین مقدار مجاز آن در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۹۳ بررسی کارایی چند علف کش در مزارع گوجه فرنگی نشایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۷۹۴ راهنمای پایش، یادداشت برداری و ارزیابی بیماری های مهم گندم و جو در مزرعه و گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۹۵ پویایی جمعیت ماهیان استخوانی در آبهای ایرانی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۹۶ تعیین خط شناسه مولکولی جلبک Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 1846 دریاچه سد ارس با استفاده از ژن ITS-2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۹۷ بررسی مولکولی جمعیت میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) از دریای عمان و خلیج فارس و با استفاده از ژن سیتوکرم اکسیداز به روش RFLP سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۹۸ غربالگری مقاومت به قارچ Verticillium dahliae عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در ارقام امید بخش و کلکسیون ژنوتیپ های بومی زیتون ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۷۹۹ ارزیابی کارایی قارچکش تاچی گارن (های مکسازول 30) در کنترل بیماری پژمردگی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۰ شناسایی، تهیه بانک اطلاعاتی و فهرست بال ریشک داران (Insecta: Thysanoptera) موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۱ بررسی فرایندها و ظرفیت های آبی کشور به کمک داده های اندازه گیری و شبیه سازی شده رایانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۲ شبیه سازی فرآیند های هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۳ معرفی و مدیریت بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۴ بررسی و آسیب شناسی ضوابط و ساختار موجود حقوق مالکیت فکری در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و ارایه راهکار بر اساس مطالعات تطبیقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۵ بررسی کارآیی مدل EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوبدهی منطقه البرز میانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۶ پروژه ملی بررسی کارآیی مدل EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوبدهی منطقه البرز غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۷ پروژه ملی بررسی کارآیی مدل EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوبدهی منطقه البرز شرقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۸ ارزیابی کارایی حشره کش پودر پیرتروم 1/0 درصد در کنترل بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (zel. درانبار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۰۹ ارزیابی نوسانات ترکیب شیمیایی آبهای عبوری از توده های لغزشی به منظور تجزیه و تحلیل رفتار حرکتی در مدل آزمایشگاهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۱۰ کارایی حشره کش جدید مونتو SC 10% در کنترل تریپس پیاز Thrips tabaci سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۱۱ ذخایر مشترک دریای خزر – تفاهم شیلاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۱۲ راهنمای برنامه ریزی آبیاری گندم در ارومیه و میاندوآب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۱۳ آبیاری گندم در دشت تبریز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۱۴ مطالعات جامع عرصه های تولید گرد و غبار به منظور اولویت بندی مناطق منشا تولید گرد و غبار در استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۱۵ مدیریت مگس های مینوز برگ سبزیجات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۱۶ دستورالعمل کاربرد صابون حشره کش در کنترل آفات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۱۷ بیماری لکه سبز مرکبات (گرینینگ یا شاخه زرد مرکبات) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۱۸ مدیریت همزمان بیماری های ویروسی و علف های هرز در کدوییان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۱۹ فلور گلسنگ های ایران، فاز مقدماتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۰ راهنمای نمونه برداری از مزارع سیب زمینی تجاری و بذری بمنظور ردیابی نماتدهای سیست سیب زمینی Globodera spp. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۱ مطالعات زیست محیطی و اکولوژیک در البرز شمالی با هدف توسعه شیلاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۲ مدیریت بیماری سفیدک پودری خیار در کشت های مزرعه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۳ مطالعات جامع عرصه های تولید گرد و غبار در کشور به منظور اولویت بندی مناطق منشا تولید گرد و غبار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۴ مطالعات زیست محیطی و اکولوژیک در البرز شمالی ( استان گیلان) با هدف توسعه شیلاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۵ انتخاب مکان مناسب جهت استقرار قفس با استفاده از فاکتورهای زیستی و غیر زیستی در منطقه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۶ برآورد ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۷ بررسی وضعیت موجود تخریب و تهیه نقشه های ریسک تخریب پذیری اراضی در واحدهای کاری همگن در زیر حوزه هنام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۸ تعیین گونه غالب مگس های گلرنگ(Safflower Flies(Diptera : Tephritidae در منطقه سیستان و ارزیابی تاثیر مواد جلب کننده مختلف با چند نوع تله در کاهش جمعیت آنها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۲۹ مطالعات زیست محیطی و اکولوژیک در البرز شمالی ( استان گلستان ) با هدف توسعه شیلاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مهر ۱۳۹۵
۸۳۰ تعیین زمان گشایش و ممنوعیت فصل صید میگوی ببری سبز در آبهای استان بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۳۱ بررسی کارآیی حشره کش های جدید روی کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera Hub. در شرایط مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۳۲ ایجاد بانک ژن گونه های ماهیان آبهای داخلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۳۳ بررسی تولید و کاربرد نانوالیاف زیست سازگار از آگار و کیتوزان به شیوه الکتروریسی جهت حفظ و نگهداری و افزایش زمان ماندگاری آبزیان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۳۴ مدیریت تریپس ها در مزارع پیاز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۳۵ بررسی وضعیت مزارع بذری و بذور داخلی کلزا از نظر آلودگی به عوامل بیماریزای بذرزاد قارچی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۳۶ بررسی نقش پروکاریوت های آوندی بیماریزای گیاهی در بروز عارضه زوال مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۳۷ راهنمای شناسایی مزرعه ای خانواده های شپشکهای گیاهی (Coccoidea) در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۳۸ مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۳۹ روش های کنترل کیفی روغن های مورد استفاده در کنترل آفات کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۴۰ بررسی اپیدمیولوژی بیماری ذغالی بلوط در جنگل های غرب کشور و بررسی کنترل احتمالی آن در سطح پایلوت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۴۱ غربال جمعیت های سوماکلونال پنبه در برابر قارچ بیمارگر Verticillium dahliae با استفاده از زهرابه قارچ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۴۲ مطالعات جامع عرصه های تولید گرد و غبار به منظور اولویت بندی مناطق منشا تولید گرد و غبار در استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۴۳ پتانسیل یابی هرز آب های شرق کشور و بررسی زمینه های کنترل و استحصال آن (مطالعه موردی مرز ایران و افغانستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۴۴ مطالعات جامع عرصه های تولید گرد و غبار به منظور اولویت بندی مناطق منشا تولید گرد و غبار در استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۴۵ مهم ترین بیماری های ویروسی شته زاد و مدیریت آن ها در مزارع تولید بذر سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۴۶ مطالعات جامع عرصه های تولید گرد و غبار به منظور اولویت بندی مناطق منشا تولید گرد و غبار در استان همدان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۴۷ مطالعات جامع عرصه های تولید گرد و غبار به منظور اولویت بندی مناطق منشا تولید گرد و غبار در استان کهگیلویه و بویر احمد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۴۸ بررسی تاثیر استفاده از کودهای زیستی در را ستای افزایش عملکرد و کاهش ویژگی های نامطلوب تغذیه ای در لوبیا چیتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۴۹ مطالعات جامع عرصههای تولید گرد و غبار به منظور اولویتبندی مناطق منشا تولید گرد و غباردر استان بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۵۰ بررسی اثربخشی کود زیستی ویژه گندم (فلاویت) برعملکرد گندم در استانهای مختلف کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۵۱ مدیریت بیماری جاروک لیمو ترش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران شهریور ۱۳۹۵
۸۵۲ بررسی جنبه های فنی، اقتصادی و اجتماعی مصرف ماهی قزل آلا در استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۵۳ بررسی امکان غنی سازی پاستابا ریز جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۵۴ کاربرد صابون حشره کش در کنترل شته ها در گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۵۵ اپیدمیولوژی، پیش آگاهی و مدیریت بیماری آتشک سیب، گلابی و به در هفت استان کشور ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۵۶ مطالعه کارایی حشره کش جدیداسپیروتترامات (مونتو 100 SC) علیه سفید بالک گوجه فرنگی Bemisia tabaci سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۵۷ بررسی اثرات پخش سیلاب بر خصوصیات خاک از طریق پایش در ایستگاه پخش سیلاب تسوج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۵
۸۵۸ ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور برمحیط زیست شهرستان بوشهر - مطالعه موردی در ایستگاه بندرگاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۵۹ بررسی کارایی مقادیر مختلف حشره کش کاراته زیونCS10 در کنترل شیمیایی سن معمولی گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۰ بررسی نوسانات جمعیت سن Aelia furcula در برخی مزارع گندم غرب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۱ بررسی نوسانات جمعیت سن L.) Eurygaster maura )در مزارع گندم شمال شرق کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۲ کبرایی حشر کش جذیذ پریتی س ® OD11% در کىترل تریپس پیبز Thrips tabaci سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۳ اندازه گیری اسپکتروفتومتری حشره کش ایمیداکلوپراید در نمونه های سیب زمینی به روش تجزیه عاملی کاهش رنک و مقایسه با HPLC سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۴ مطالعه کارایی حشره کش جدید لوفنرون (Flaglu® EC %5) روی کرم پیله خوار نخود Heliothis viriplaca در مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۵ شناسایی و بررسی عوامل قارچی خشکیدگی، زوال و مرگ نهال های انبه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۶ تاثیر پودر آب پنیر و شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد، پاسخ ایمنی هومورال و بیان ژنهای اینترلوکین- 4 و اینترفرون گاما در ژوژنوم جوجههای گوشتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۷ کشت اولیه بافت های باله تاسماهی ایرانی و ذخیره سازی سلول های کشت یافته جهت تهیه تیره های سلولی (Cell line) و شناسایی سلول های بنیادی در آینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۸ ارزیابی وضعیت تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در منطقه البرز شمالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۶۹ تعیین تعداد بوته قابل قبول خردل وحشی در مزارع کلزا از نظر کیفیت روغن خوراکی و قدرت رقابتی کلزا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۷۰ شناسایی و پراکنش آفات خاکزی مزارع سورگوم و بررسی بیولوژی گونه غالب در منطقه سیستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۷۱ بررسی شوری خاک با کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک طیفی متفاوت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۷۲ بیماری های مهم قرنطینه ای مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۷۳ ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور برمحیط زیست شهرستان بوشهر-مطالعه موردی، ایستگاه شغاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۵
۸۷۴ دستورالعمل بهینه مصرف کود در درختان مرکبات بارده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۷۵ دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۵
۸۷۶ دستورالعمل مصرف بهینه کود در درختان جوان مرکبات در شمال و جنوب ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۸۷۷ مقایسه میزان شکار تله های فرومونی جنسی سینتتیک کرم گلوگاه انار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۷۸ شناسایی و بررسی تاکسونومی گونه های سیتوسپورا روی گردو در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۷۹ بررسی کارایی چند نوع پروتیین هیدرولیزات در ردیابی و کنترل مگس میوه زیتون در استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۸۰ ارزیابی کارایی قارچکش رانمن SC10% در کنترل سفیدک کرکی خیار گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۸۱ جمع آوری و شناسایی فون شپشک های گیاهی منطقه 1 اجرای طرح های فونستیک (شامل استان های سمنان، تهران، قم، مرکزی، قزوین و البرز) ( Hemiptera, Coccoidea) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۸۲ نمایه سازی اطلاعات مجلات فارسی و انگلیسی و گزارشات نهایی در بانک اطلاعاتی ASFA سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۵
۸۸۳ مطالعه و شناسایی ساختار ژنتیکی و جمعیت ماهیان سس، سوف ،کلمه ، سفید و آزاد حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از روشهای مولکولی( ریز ماهواره ها) و تشکیل بانک DNA سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۸۴ بررسی عملکرد عملیات سازه ای مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۸۵ مطالعات جامع عرصه های تولید گرد و غبار به منظور اولویت بندی مناطق منشا تولید گرد و غبار در استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۸۶ شناسایی و بررسی اثرات اقتصادی هسیل ها در استان کردستان، مطالعه موردی حوضه سیروان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۸۷ شناخت و پایش عوامل موثر در ایجاد فرسایش خندقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۸۸ مطالعات جامع عرصه های تولید گرد و غبار به منظور اولویت بندی مناطق منشا تولید گرد و غبار در استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۸۹ بررسی امکان پرورش ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در تراکم های مختلف در استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۹۰ ارزیابی مخاطرات آزمایشگاه های مرکز ملی فرآوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۹۱ بررسی فاکتورهای (THS,TPP,PO,SOD,POD) میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه و مواجهه شده با ویروس لکه سفید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۵
۸۹۲ ارزیابی تحمل پذیری میگوی پاسفید واکسینه با واکسن لکه سفید و تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه و جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا در مواجهه با ویروس لکه سفید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۵
۸۹۳ کسب و انتقال دانش فنی تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص در کشور و قطع وابستگی به محصولات خارجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۵
۸۹۴ بررسی توجیه صنعتی مقدار ژل آلژینات در جلبک قهوه ای بومی با ارزش سواحل جنوب کشور (Sargassumilicifolium(Turner) C.Agardh) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۵
۸۹۵ بررسی توجیه اقتصادی میزان آگار در مهمترین گونه های جلبکهای قرمز بومی سواحل جنوب کشور (Gracilaria corticata (J.Ag.) Gracilariopsis longissima (S.G.Gmelin) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران تیر ۱۳۹۵
۸۹۶ ارزیابی میزان آلاینده ها و سموم در منابع آبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۹۷ آشنایی با روند گزینش نشریات موسسه اطلاعات علمی (ISI) همراه با فهرست نشریات مورد قبول در حوزه کشاورزی و بیوتکنولوژی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران اسفند ۱۳۸۰
۸۹۸ بررسی نحوه بوجود آمدن رواناب و مطالعه سیل خیزی در مناطق خشک و نیمه خشک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۸۹۹ شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی درمناطق مرطوب و نیمه مرطوب در استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۹۰۰ شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب در استان گلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۹۰۱ بررسی عملکرد سطوح عایق، نیمه عایق و طبیعی در فرآیند بارش-رواناب سامانه های سطوح آبگیر(علی آباد یزد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۹۰۲ تحلیل و ارزیابی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و ارتباط آنها با بروز بیماری لکه سفید میگو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران مرداد ۱۳۹۵
۹۰۳ پروژه راهبردی کاربرد فرمون ها برای کنترل آفات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۰۴ آیین نامه تشکیل شورای راهبری شیلات استان ها (ماموریت، اعضا و شرح وظایف) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۰۵ اثرات و پتانسیل عملیات بیولوژیک آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی (لرستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۰۶ تعیین مناسبترین مدل دز مطلوب علف کش تاپیک جهت کنترل یولاف وحشی در مزارع گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۰۷ مگس گیلاس و مدیریت آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۰۸ تولید غذای گیاهی و تعیین تاثیر آن بر شاخص های رشد میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۰۹ تعیین گروه های آناستوموزی و توان بیماریزایی Rhizoctonia solani جداسازی شده از ریشه و طوقه کلزا در مناطق مختلف کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۰ شناسایی و بررسی تنوع زیستی آبزیان آبهای داخلی ایران ( فازاول ماهیان آبهای داخلی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۱ شناسایی مکان های مناسب جهت ایجاد کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در ‭6 ‬خور از سواحل استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۲ بررسی تراکم ذخیره سازی میگوی وانامی در پرورش با آب لب شور دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۳ مطالعه لیمنولوژیک پایاب سد سبلان به منظور احداث کارگاه ماهیان سردآبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۴ مطالعه ساختار جمعیت زیوپلانکتونی تالاب انزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۵ تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه دانه در اراضی آلوده به پساب در منطقه شهرری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۶ ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های خیار به ویروس کوتولگی زرد کدوییان در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۷ بررسی تاثیر ترکیب اجونت Break-Thru® Sc40 در کارایی حشره کش ها روی شته جالیز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۸ بررسی تراکم و دینامیک جمعیت فیتوپلانکتون با تاکید بر پدیده شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۱۹ بررسی امکان استفاده از پسآب تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار، در اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۰ اطلس قارچ های بیوتروف منطقه حفاظت شده دنا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۱ مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص(SPF) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۲ پایش عوامل کیفیت آب (عوامل زیستی و غیر زیستی) در تولید میگوی عاری از بیماری خاص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۳ مطالعه وضعیت رشد در کفال ماهیان آلوده به ویروس VNN در حوضه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۴ بررسی الگوی رشد از طریق تشکیل حلقه های رشد در ماهیان استخوانی دریای خزر فاز 1 : ماهی کپور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۵ بررسی ویژگی ها و ارایه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه های مستعد برای احداث سدهای زیرزمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۶ بررسی وضعیت باقیمانده های ارگانوکلره و فسفره موجود در بافت خوراکی برخی از ماهیان تالاب بین المللی بندرانزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۷ بررسی وضعیت آلایند ه های شیمیایی (فلزات سنگین،سموم ارگانوکلره و فسفره ،هیدروکربنهای نفتی‭PAHs) ( ‬)موجود در بافت خوراکی برخی از ماهیان تالاب بین المللی بندر انزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۸ بررسی اقتصادی روشهای مختلف کنترل و نقش سازه های اقتصادی –اجتماعی موثر درمدیریت زنجرک خرما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۲۹ تعیین گزینش چشمه تورهای گوشگیر ماهی شیر با استفاده ازپارامترهای ریختی در سواحل استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۰ پرورش تیلاپیا در قفس در برخی منابع آبی (استخرهای پرورش و ذخیره آب کشاورزی) حوزه بافق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۱ ایجاد بانک ژن میگوهای بومی و سخت پوستان خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۲ بررسی امکان سنجی استفاده از سنجش از دور برای تعیین محدوده های رسوبگذاری، مطالعه موردی: آبخوان چنداب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۳ منطقه بندی اقلیمی ایران بر اساس تغییرات زمانی و مکانی بارش و دما و بهره گیری از روشهای چند متغیر ه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۴ بررسی نقش مدیریت منابع آب منطقه بر ایجاد و تشدید طوفان های گرد و غبار منطقه با استفاده از سنجش از دور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۵ تاثیر سطوح مختلف جمعیت نماتدهای زخم ریشه ‭(Pratylenchus thornei P. neglectus) ‬روی گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۶ مدیریت نماتدهای سیستی سیب زمینی ‭Globodera spp‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۷ استفاده از گیاهان دگرآسیب در کنترل نماتدهای زیان آور گیاهی و علف های هرز مزارع سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۸ ارزیابی کارایی طعمه فسفات آهن در کنترل راب ‭Agriolimax agrestis ‬بر روی کاهو درمزارع کاهوی استان های مازندران و تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۳۹ تهیه و یکپارچه سازی نقشه ها و داده های رقومی حوضه های رده هفت کشور و توسعه پایگاه داده های مکانی زمانی و موضوعی مرتبط با ظرفیت آبی- استان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۰ ارزیابی و اصلاح دستگاه مغزه گیررسوبات بستر برای مصالح چسبنده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۱ بررسی اثرات اجتماعی- اقتصادی فعالیت های آبخیزداری اجرا شده از دید روستاییان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۲ مطالعات تنوع زیستی و شناسایی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۳ بررسی اثر قارچکش فلوتریافول+کاربندازیم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۴ پهنه بندی حساسیت فرسایش خندقی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ‭(1394-1390)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۵ بررسی بیلان آب و بهره وری از آن در حوضه کرخه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۶ سوسک چوبخوار خرما ‭Jebusaea hammerschmidti Reiche ‬و مدیریت آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۷ سوسک های شاخدار خرما ‭Oryctes elegans, O. agamemnon‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۸ مطالعه اثربخشی عملیات بیومکانیکی در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی در حوزه آبخیز پاکل شهرستان شازند ‮‭1389-1391‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۴۹ مطالعه میزان استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی حوزه آب، خاک و صنایع کشاورزی از نگاه مجریان آن ها طی سال های ‭1380 ‬تا ‭1390‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۰ بررسی عملکرد عملیات سازه ای مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۱ واسنجی مدل تجربی ‭EPM ‬از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در حوضه های مرکزی ایران استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۲ بررسی تاثیر عمق خاکورزی و ماخار در مدیریت علف هرز چاودار در زراعت گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۳ سبب شناسی سرخشکیدگی درختان پسته در استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۴ بررسی دامنه میزبانی گونه ‭Blumeria graminis ‬عامل بیماری سفیدک سطحی گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۵ بررسی مقدماتی کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت پروانه کرم چوبخوار پسته، ‭Kermania pistaciella Amsel (Lep.: Oinophylidae) ‬به وسیله محصول سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۶ ارزیابی مقاومت نسبی ارقام و توده های بومی کنجد به بیماری پژمردگی فوزاریومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۷ ارزیابی اثر محلول پاشی کیتوسان و سالیسیلیک اسید در کاهش شدت آلودگی دو بیماری مهم ویروسی خیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۸ شناسایی، پراکنش و تعیین تراکم نماتد های انگل گیاهی در گیاهان زینتی در استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۵۹ بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با شپشک آرد آلود مو ‭Planococcus ficus (Hemiptera:Pseudococcidae) ‬توسط کفشدوزک شکارگر ‭Cryptolaemus montrouzieri (Coleoptera: Coccinellidae) ‬در استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۰ بررسی تاثیر گرده گیاهان مختلف بر ویژگی های زیستی کنه شکارگر ‭Neoseiulus barkeri (Hughes)(Acari: Phytoseiidae)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۱ ارزیابی امکان کنترل جمعیت بید سیب زمینی ‭(Phthorimaea operculella Zeller) ‬به روش شکار انبوه در انبار با فرومون جنسی تولید داخل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۲ ارزیابی خسارت دارکوب ها و جوندگان به میوه گردو در باغات استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۳ بهبود ژنتیکی مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان وبرنامه ریزی زیرساختهای ژنتیک و اصلاح نژاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۴ ارزیابی دقت روشهای سنجش از دور در شناسایی مناطق لغزشی جنوب شرق خرم آباد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۵ تدوین زیربرنامه راهبردی بررسی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم در کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۶ بررسی تنوعات سوماکلونی برای مقاومت در برابر قارچ ‭Verticillium dahliae ‬در گیاه پنبه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۷ کارایی حشره کش جدید لوفنورون ‭) Flaglu ‬ض ‭5 EC % (‬در مقایسه با چند حشره کش رایج روی کرم غوزه پنبه ‭Helicoverpa armigera‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۸ مطالعه کارایی حشره کش جدید لوفنرون ‭(Flaglu‬ض ‭5% EC) ‬روی کرم پیله خوار نخود ‭Heliothis viriplaca ‬در مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۶۹ بررسی اثر چند روش فیزیکی و زراعی در کنترل کنه بنه زعفران ‭(1869 Rhizoglyphus robini Claparede)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۰ مطالعه تاکسونومیک جنس ‭Septoria ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۱ کنترل نماتد مولد غده ریشه توسط سموم نماتد کش غیر تدخینی در موز گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۲ تاثیر حشره کش هف لامبدا در مرگ و میر سن معمولی گندم‭Puton Eurygaster integriceps ‬در شرایط مزارعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۳ ارزیابی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی جوامع شیلاتی در تالاب شادگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۴ بررسی تاثیر خشکسالی برویژگی های اکولوژیایی و کیفیت آب دریاچه سد درودزن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۵ نماتد سیست سیب زمینی ‭Globodera rostochiensis‬، وضعیت آلودگی و روش های مدیریت آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۶ بررسی رضایت شغلی اعضای هیات علمی، کارکنان و کارشناسان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۷ بررسی روند تکامل گناد مولدین فیل ماهی ‭(Huso huso) ‬پرورشی در منابع آبهای لب شور زیرزمینی بافق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۸ بررسی علل حضور علفهای هرزدر مزارع گندم مناطق سرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۷۹ تدوین زیر برنامه راهبردیشناخت اثرات تغییر اقلیم در کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۰ تدوین زیر برنامه راهبردی شناخت شواهدتغییراقلیم در کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۱ بررسی و تحلیل آنالیز هزینه و سود پروژه های حفاظت خاک و آبخیزداری در بالا دست و پایین دست حوزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۲ کنترل شیمیایی گل جالیز مصری در توتون باسما و سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۳ بررسی و شناخت ویژگی های فرسایش رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۴ پایش و بررسی تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب آبصباریک بم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۵ مطالعه اثربخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی در استان کرمانشاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۶ بررسی میزان تنوع مصرف آفت کش ها توسط گلخانه داران و عوامل تاثیر گذار بر آن (مطالعه موردی خیار و گوجه فرنگی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۷ پایش و بررسی تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب هرات استان یزد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۸ بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب و روشهای مدیریت آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۸۹ بررسی و شناخت ویژگی های فرسایش رودخانه ها و مسیل های استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۰ بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های شمال غربی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۱ تهیه و توسعه اطلس و آماده سازی داده های زمانی و مکانی سیل در حوضه های رده هفت استان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۲ بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش درختی و درختچه ای بر فرسایش و رسوب در بستر مسیل ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۳ تلفیق اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۴ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور (حوزه آبخیز هامون - ماشکید بلوچستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۵ بررسی فاکتورهای زیستی و غیرزیستی پرورش فیل ماهی در قفس در دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۶ بررسی تنوع و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ویروس موزاییک معمولی لوبیا ‭(BCMV ) ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۷ امکان سنجی ایجاد زیستگاه طبیعی تخم ریزی ماهیان استخوانی در معرض خطر دریای خزر به منظور حفظ تنوع زیستی و ژنتیکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۸ بررسی تغییرات خصوصیات کیفی وتعیین عمر ماندگاری فرآورده دودی گرم ماهی کیلکا در بسته بندی معمولی و اتمسفر اصلاح شده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۹۹۹ بررسی جمعیت شناسی میگوی سفید ‭Metapenaeus affinis ‬در سواحل شمالی خلیج فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۰ مقایسه خصوصیات کیفی ‭Fish paste ‬تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا ‭(Clupeonella cultriventris ) ‬و کپور نقره ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۱ بررسی آلودگی به عوامل انگلی (پریاخته ای و تک یاخته ای) شاه میگوی سد ارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۲ جداسازی و شناسایی عوامل باکتریایی بیماری شانکر درختان میوه هسته دار به روش بیوشیمیایی و مارکر های مولکولی در استان کهگیلویه و بویر احمد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۳ بررسی میزان تنوع مصرف آفت کش ها توسط گلخانه داران و عوامل تاثیر گذار بر آن (مطالعه موردی خیار و گوجه فرنگی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۴ بررسی فون نرم تنان (شاخه ‭Mollusca) ‬مناطق یک، دو و سه کشاورزی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۵ تولید پلانتی بادی اختصاصی علیه عامل بیماری جاروک لیمو ترش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۶ بررسی بیواکولوژی پروانه فری در استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۷ بررسی امکان کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی سیاه ریشه توت فرنگی گلخانه ای ناشی از ‭Rhizoctonia spp. ‬با استفاده از ‭Trianum P‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۸ تعیین خصوصیات مولکولی و تنوع ژنتیکی گونه های جنس ‭Meloidogyne ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۰۹ مدیریت سوسک های کرگدنی خرما در نخلستانها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۰ معرفی ارقام داودی متحمل به ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی ‭(TSWV) ‬در شرایط گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۱ پایش وتجزیه تحلیل اثرات اقتصادی پخش سیلاب در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب پلدشت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۲ کاربرد تله های چسبنده جهت کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۳ بررسی تاثیر چند علفصکش متداول روی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۴ بررسی مقاومت به شوری آب آبیاری در نهال های بذری سه گونه درخت ک نار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۵ سنتز و بررسی کارایی فرومون جنسی چوبخوار پسته و مقایسه آن با ترکیب خارجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۶ تولید پایدار در زراعت گندم با اجرای برخی از اصول کشاورزی حفاظتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۷ پایش، جداسازی و شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی و انگلی در تولید میگوی عاری از بیماری خاص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۸ ارزیابی کمی آلودگی زیستی ناشی از شانه دار دریای خزر در حوزه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۱۹ شناسایی خسارت پرندگان و جوندگان به میوه گردو در استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۰ بررسی فنولوژی گونه بلوط در طرح جنگلداری لوه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۱ تعیین سیکل بذر دهی گونه راش براساس مطالعه و آنالیز تنه و گروههای زادآوری در راشستانهای گرگا ن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۲ بررسی وضعیت کمی و کیفی سروخمره ای در جنگل سرکش گرگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۳ بررسی چرخه های زایشی و نرخ زادآوری در جمعیت های محلی دوجورپای جنس گاماروس (بندپایان: سخت پوستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۴ بررسی کارایی علف کش جدید اورست ‭2 (‬فلوکاربازن سدیم ‭%SC35) ‬بر کنترل علف های هرز مزارع گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۵ پایگاه اطلاعاتی مدیریت علف های هرز گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۶ بررسی کارایی علف کش جدید مایستر پاور او دی (یدوسولفورن متیل سدیم+فورام سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ سایپروسولفامید) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت دانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۷ بررسی امکان کنترل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار از طریق روش شیمیایی و هرس در استان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۸ استفاده از مواد ریزمغذی و محرک های مقاومت القایی در بهبود و کنترل بیماری سبز مرکبات جنوب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۲۹ امکان سنجی به کارگیری توصیف و دسترسی به منبع (آردی ا ی) در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۰ ارزیابی تاثیر فاصله هاو تاریخهای مختلف کاشت سویا روی بیماری پوسیدگی ذغالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۱ بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۲ بررسی الگوی مصرف آب های سطحی کشاورزی در آبخیز های استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۳ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۴ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۵ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۶ اندازه گیری باقیمانده هورمونها در خاویار پرورشی تاسماهیان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۷ بررسی کارآیی اطلاعات رقومی ماهواره ای در تهیه نقشه سیمای فرسایش خاک در حوضه آبخیز مرک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۸ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حزهصهای آبخیز کشور (حوزه خواف خراسان جنوبی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۳۹ بررسی و شناخت ویژگی های فرسایش رودخانه ها و مسیل های جنوب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۰ جمع آوری و تحلیل داده های فرسایش و رسوب دهی برای ایجاد بانک اطلاعات کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۱ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور(حوزه آبخیز دریاچه نمک) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۲ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۳ بررسی فیتوشیمی ‭Stachys inflata ‬دراستان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۴ شناسایی و مقایسه فیتوشیمی جمعیت های مختلف ‭Teucrium polium ‬دراستان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۵ بررسی فیتوشیمی‭Marrubium astracanicum ‬دراستان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۶ بررسی کاشت چند گونه گیاه مهم دارویی استان فارس با مقایسه مواد موثره آنها در شرایط رویشگاهی و مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۷ جمع آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون های مرتعی و دشمنان طبیعی آن ها در استان قزوین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۸ جمع آوری و شناسایی گیاهان بی گل (تالوفیت و بریوفیت) به منظور تشکیل هرباریوم تخصصی در ایران (قزوین) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۴۹ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانسهای گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم) - مطالعات استان قم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۰ جمع آوری، شناسایی، ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان مرتعی به منظور تقویت بانک ژن (فاز سوم)- کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۱ ارزیابی تاثیر برخی شرایط اکولوژیکی بر کمیت روغن میوه بنه ‭(Pistacia atlantica) ‬در کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۲ پرورش جست گروه های بلوط در جنگل های مریوان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۳ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (استان کرمان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۴ ارزیابی جمعیت های مهمترین گندمیان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رویشی کشور (کرمان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۵ تهیه و نگارش فلور خانواده خرما در ایران‭- Palmae‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۶ گردشگری طبیعی بر اساس مدل های تفرج در جنگل های زاگرس (استان کرمانشاه) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۷ بررسی سازگاری یازده کلن جدید صنوبر در شرایط اقلیمی گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۸ جمع آوری و شناسایی گیاهان بی گل (تالوفیت و بریوفیت) به منظور تشکیل هرباریوم تخصصی در ایران (گیلان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۵۹ جنگلکاری پیشاهنگ کشور (فاز دوم)- مطالعات موردی استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۰ تعیین مناسبترین فاصله کشت تلفیقی صنوبر کلن ‭55/69 P.deltoides ‬با زراعت بادام زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۱ جمع آوری، شناسایی، ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان مرتعی به منظور تقویت بانک ژن (فاز سوم دراستان گیلان ) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۲ شناسایی مناطق حساس به آتش سوزی در جنگلهای منطقه کوه کچا (حوزه ‭18 ‬جنگلداری استان گیلان) و طبقه بندی گونه های درختی آن در برابر آتش به منظور مهار و کاهش سطوح آتش سوزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۳ بررسی فون بند پایان مهم سوزنی برگان و تعیین آفات مهم آنها در جنگلکاریهای استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۴ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان لرستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۵ مطالعه اکوسیستم های جنگلی غرب ایران (زاگرس) استان لرستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۶ بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه های مختلف مرزه ‭Satureja spp ‬در برخی از مناطق کشور (لرستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۷ جمع آوری و شناسایی گیاهان بی گل(تالوفیت و بریوفیت) به منظور تشکیل هرباریوم تخصصی درایران (لرستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۸ جمع آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون های مرتعی ایران و پارازیتوییدهای آنها(لرستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۶۹ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۰ پایش و ارزیابی جنگل کاری های انجام شده در طرح جامع مدیریت آب و خاک البرز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۱ ارزیابی پایه های نخبه گیلاس وحشی به منظور تولید انبوه نهال سریع الرشد در نهالستان شرکت سهامی چوب فریم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۲ جمع آوری، شناسایی، ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان مرتعی به منظور تقویت بانک ژن (فاز سوم)- استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۳ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان مرکزی (منطقه ساوه) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۴ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان مرکزی (منطقه محلات) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۵ جمع آوری، شناسایی، ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان مرتعی به منظور تقویت بانک ژن (فاز سوم) - همدان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۶ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس درنواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان یزد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۷ بررسی کیفیت علوفه برخی از گونه های مهم هالوفیت به عنوان پتانسیلی برای تامین علوفه دام در عرصه منابع طبیعی- استان یزد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۸ بررسی وشناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها ومسیل های غرب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۷۹ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۰ افزایش بازده اقتصادی پرورش تیلاپیا ‭(Oreochromis.sp) ‬بر اساس تراکم بهینه در استخرهای خاکی با آب لب شور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۱ ارزیابی تولید بذر و علوفه گیاهان علوفه ای چند ساله با نیاز آبی کم در اراضی فاریاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۲ ارزیابی جمعیت های مهمترین گندمیان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رویشی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۳ تعیین بهترین تراکم بوته بر افزایش عملکرد دانه چاودار کوهی ‭Secale montanum ‬در منطقه نیشابور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۴ بررسی کیفیت علوفه برخی از گونه های مهم هالوفیت به عنوان پتانسیلی برای تامین علوفه دام در عرصه منابع طبیعی- استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۵ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران- فاز دوم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۶ بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ های مختلف گل محمدی ‭(Rosa damascena Mill.) ‬به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور (خراسان رضوی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۷ جمع آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون های مرتعی ایران و پارازیتوییدهای آنها (خراسان شمالی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۸ بررسی فنولوژی، مورفولوژی و مشخصه های رویشی ارقام مختلف صنوبر در کلکسیون پایه مادری- خراسان شمالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۸۹ جمع آوری،شناسایی،ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان مرتعی به منظور تقویت بانک ژن (فاز سوم)- خراسان شمالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۰ جمع آوری،شناسایی،ارزیابی مقدماتی وحفاظت بذور گیاهان مرتعی به منظور تقویت بانک ژن (فاز سوم)-زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۱ بررسی کیفیت علوفه برخی از گونه های مهم هالوفیت به عنوان پتانسیلی برای تامین علوفه دام در عرصه منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۲ بررسی تاثیر شوری بر رشد نهال های گیاه جتروفا و تعیین میزان تحمل به شوری آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۳ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۴ ناحیه بندی گردشگری طبیعی بر اساس مدل های تفرج در جنگل های زاگرس (استان های فارس، ایلام و کرمانشاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۵ شناسایی و ارزیابی ذخایر ژنتیکی نمونه های گونه های جنس ‭Tanacetum ‬موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۶ شناسایی و ارزیابی ذخایر ژنتیکی نمونه های جنس بابونه ‭Matricaria, Anthemis Tanacetum ‬موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۷ بررسی کارایی مالچهای شیمیایی به منظور جایگزینی مالچ نفتی در تثبیت ماسه های روان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۸ شناخت، معرفی و بررسی رویشگاه، تکثیر و ایجاد ذخیره گاه و تهیه اطلس درختان کهنسال ایران در ‭15 ‬استان کشور و ثبت اطلاعات این درختان، و معرفی این درختان در سطح ملی و جهانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۰۹۹ جنگلکاری پیشاهنگ کشور (فاز دوم)- مطالعات موردی استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۰ ارزیابی خواص ضد قارچی، ضدباکتریایی و حشره کشی ترکیبات استخراجی از گال بلوط ‭Aphelonyx persica ‬و امکان استفاده از آن در صنایع رنگرزی در استان کهکیلویه وبویراحمد. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۱ بررسی امکان جداسازی قارچهای بیمارگر حشرات از شفیره و لاروهای پروانه سفید اشجار ‭(Drury) Hyphantria cunea‬، ارزیابی و مقایسه بیمارگری آنها با ‭5 ‬جدایه ‭Beauveria bassiana ‬در شرایط آزمایشگاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۲ بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونههای مختلف مرزه ‭(spp. Satureja) ‬در برخی از مناطق کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۳ بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه های مختلف مرزه‭. (Satureja ‬در برخی از مناطق کشور (ایستگاه تحقیقات همند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۴ بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه های مختلف مرزه‭spp. Satureja ‬در برخی از مناطق کشور (ایستگاه تحقیقات همند ) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۵ بررسی فنولوژی، مورفولوژی و مشخصه های رویشی ارقام مختلف صنوبر در کلکسیون پایه مادری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۶ خواص فیزیکی ‭Canabis sativa‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۷ بررسی ویژگی های کاغذ کنگره ای ساخته شده از الیاف مغز ساقه گیاه شاهدانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۸ بهره برداری کوتاه مدت از چوب اکالیپتوس گونه گراندیس برای تولید خمیرکاغذ روزنامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۰۹ بررسی ساخت آجر چوب سیمان از خاک اره سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۰ تهیه اطلس آناتومیکی شیمیایی منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی مناسب استفاده درصنایع کاغذسازی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۱ استفاده از باگاس در صنایع کاغذ با روشهای شیمیایی مکانیکی ‭Steam Explosion‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۲ استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۳ جمع آوری و آنالیز رایحه گل های معطر برای استفاده در آروماتوتراپی با دستگاه جذب رایحه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۴ بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دایمی- مطالعه موردی: بررسی کشت و استقرار گونه ‭Visia Vilosa ‬در ایستگاه همند آبسرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۵ تهیه نقشه پراکنش گیاهان دارویی و صنعتی بر مبنای آمایش جغرافیای طبیعی (استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، اردبیل) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۶ بررسی ارزش رجحانی گونه های مرتعی و رفتار چرایی دام در مراتع نمونه پنج منطقه رویشی ایران (اردبیل- سبلان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۷ بررسی عملکرد گونه اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی سمنان (با نگرش کاربردی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۸ بررسی کیفیت علوفه برخی از گونه های مهم هالوفیت به عنوان پتانسیلی برای تامین علوفه دام در عرصه منابع طبیعی- استان سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۱۹ بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع طبیعی مناطق مختلف اکولوژیک استان سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۰ بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوضه آبخیز مهاباد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۱ بررسی وشناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها ومسیل های غرب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۲ تلفیق اطلس سیمای حوزه های آبخیز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۳ شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۴ تدوین زیر برنامه راهبردی تحقیقات پایش خشکسالی کشاورزی و هواشناسی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۵ بررسی برخی از ویژگی های زیست شناسی ماهی گیش پوزه دراز ‭( Carangoides chrysophrys) ‬در آبهای استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۶ بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های غربی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۷ بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۸ بررسی وشناخت ویژگی های سازه ایرودخانه ها ومسیل های غرب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۲۹ پژوهشی درتنوع زیستی، پراکنش و کلید شناسایی شیخک ها ‭(Mantodea) ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۰ بررسی روشهای کنترل بیماری ویروسی پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی (سرجمک) در جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۱ ارایه مدل مدیریت جامع خطر و خسارت زمین لغزش در حوضه آبخیز دوآب صمصامی استان چهار محال بختیاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۲ بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوضه های آبخیز (استان کردستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۳ بررسی میزان فرسایش مجاز خاک در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۴ بهینه سازی روش لیندسی برای استخراج برخی از عناصر کم مصرف و سنگین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۵ کاربرد عملی استفاده از پرتوهای یون ساز در کنترل کرم گلوگاه انار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۶ مطالعه ی برخی شاخص های زیستی مهم در افزایش بهره وری تولید انبوه زنبور ‭Trichogramma brassicae Bezd‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۷ بررسی ضوابط آبزی پروری مسیولانه و تدوین آیین کار مدیریت بهینه مزارع آبزی پروری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۸ بررسی نقش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک به عنوان عوامل زمینه ساز در وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: منطقه افسرآباد چهارمحال و بختیاری) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۳۹ بررسی مقدماتی اکولوزی شیمیایی سرخرطومی جالیز در خراسان جنوبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۰ ردیابی ویروس های ‭WSS ‬،‭IPN ‬، ‭YH‬در شاه میگوی دراز آب شیرین ‭(Astacus leptodactylus) ‬منابع آبی شمال غرب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۱ بررسی فونستیک حشرات انسیفرا ‭(Orthoptera, Ensifera) ‬در منطقه ‭10 ‬از مناطق کشاورزی ایران (استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۲ ارزیابی کارایی طعمه ‭Bt ‬روی طوقه بر چغندرقند ‭Agrotis segetum‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۳ بررسی مقاومت ارقام محتلف کلزا نسبت به شته ی مومی کلم ‭(Brevicoryne brassicae L).‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۴ بررسی شاخصهای جمعیتی علف هرز جو دره ‭(Hordeumspontaneum Koch.)‬در مزارع گندم کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۵ پویایی جمعیت علف هرز جودره ‭(Hordeum spontaneum) ‬در تناوب گندم نخود گندم و پاسخ آن به راهکارهای مدیریتی در کشت نخود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۶ ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ژنوتیپ های پاکوتاه گزینش شده محلب به برخی گونه های فیتوفتورا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۷ شناسایی و بازنگری هرباریومی بازدانگان ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۸ آشنایی با ویروس برگ قاشقی سیب زمینی و روش های کنترل آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۴۹ تاثیر مکمل های غذایی حاوی آنتی اکسیدانها بر تنش اکسیداتیو در اسبچه خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۰ بررسی واکنش اسبچه خزر به تصویر خود، آینه و ترکیبی از این دو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۱ پایش ذخایر برخی گونه های اقتصادی( صبور، مید، شوریده و میگو) در آب های شمال غربی خلیج فارس (استان خوزستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۲ ارزیابی ذخایر ماهی کپور وکلمه در آب های ایرانی جنوب دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۳ مدیریت تلفیقی سرخرطومی برگ یونجه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۴ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۵ تلفیق بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور (حوزه آبخیز حله) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۶ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۷ بررسی شوری خاک با کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک طیفی متفاوت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۸ تلفیق بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۵۹ تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زیولیت بر عملکرد کمی و کیفی کلزای پاییزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۰ گزارش تحلیلی ارقام نام گذاری شده زراعی و باغی در کمیته نام گذاری و آزادسازی رقم‭(94-84)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۱ مطالعه ی فونستیک پروانه های خانواده ی ‭Tortricidae ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۲ تدوین زیر برنامه راهبردی تحقیقات مدیریت عوامل بیماریزای سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۳ زیربرنامه راهبردی تحقیقات مدیریت عوامل بیماریزای زیتون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۴ بررسی ورود کپورماهیان نسل ‭F1 ‬از کشور چین به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در پایه جمعیت کپور ماهیان چینی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۵ بررسی کیفیت آب پشت سد شهید رجایی بر اساس ترکیب گونه ای و جمعیت فیتوپلانکتون- استان مازندران (ساری) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۶ بررسی تاثیر گوگرد در کنترل بیماری اسکب باکتریایی سیب زمینی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد محصول سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۷ پی جویی بیماری پوسیدگی خوشه، ساقه و مرگ گیاهچه ذرت با عامل ‭Stenocarpella maydis ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۸ : بررسی کارایی پودر کایولین فراوری شده در کاهش جمعیت مگس میوه عناب ‭Carpomyia vesuviana Costa (Dip.: Tephritidae) ‬در خراسان جنوبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۶۹ بررسی کارآیی روش کنترل تلفیقی بوته میری فوزاریومی هندوانه با استفاده از بنزوتیادیازول و تیمار بذر با جدایه های تریکوردرمای جدا شده از رایزوسفر این گیاه در استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۰ تاثیر کشت گیاهان زراعی رایج منطقه در کنترل نماتد سیست طلایی سیب زمینی ‭Globoderarostochiensis‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۱ کشت گیاهان تله جهت کاهش جمعیت بید کلم در محصول اصلی در استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۲ کارایی حشره کش جدید لوفنورون + امامکتین بنزوات (پروکلیم ‭WG50 % ) ‬در کنترل بید گوجه فرنگی ‭Tuta absoluta (Meyrick)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۳ ارزیابی مزرعه ای تحمل چند رقم تجاری گوجه فرنگی نسبت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در منوجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۴ بررسی اثر چند قارچ کش به صورت ضدعفونی بذر و محلول پاشی اندام های هوایی در کنترل بیماری ساق سیاه کلزا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۵ کارایی گاز ازن در آلودگی زدایی حبوبات آلوده به سوسک چهار نقطه ای حبوبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۶ بیان و خالص سازی پروتیین پوششی ویروس ‭(Plum pox)‬عامل بیماری شارکا در درختان آلو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۷ بررسی امکان ساخت نانوذرات جاذب و کارایی آن در استخراج داکسی نیوالنول در گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۸ مطالعه تاکسونومیکی گونه های سیتوسپورا روی سیب در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۷۹ بررسی کارایی تله های چسبی رنگی در کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات ‭Diaphorina citri(Kuwayama)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۰ پیش آگاهی بیماری آتشک سیب، گلابی و به و بومی نمودن نرم افزار ‭Maryblyt ‬در شرایط ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۱ شناسایی میزبان های بالقوه و منابع پایداری ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۲ کارایی حشره کش دلتارال در مرگ و میر سن معمولی گندم ‭Eurygaster integriceps ‬در شرایط مزرعه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۳ بررسی مسایل زیست اجتماعی به منظور مکان یابی فعالیتهای شیلاتی در محدوده استانهای گیلان، مازندران و گلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۴ ارزیابی وضعیت اقتصادی فعالیتهای شیلات ( صید و آبزی پروری) در محدوده استانهای گیلان، مازندران و گلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۵ اثر استرس نگهداری مولدین بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک درماهیان ماده سفید دریای خزر ‭(Rutilus frisii kutum)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۶ مطالعه دریاچه سد خاکی شویر و میرزاخانلو استان زنجان به منظور امکان آبزی پروری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۷ بررسی تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و روی برعملکرد کمی و کیفی بذر هیبرید مونوژرم چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۸ بررسی نحوه بهینه سازی الگوی مصرف آبهای زیرزمینی در دشتها (استان تهران، محدوده مطالعاتی هومند- آبسرد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۸۹ بررسی عملکرد سطوح عایق، نیمه عایق و طبیعی در فرآیند بارش- رواناب سامانه های سطوح آبگیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۰ جداسازی وشناسایی باکتریهای رشته ای (فلاوباکترها/فلکسی باکترها) از ماهیان قزل آلا در مراکز تکثیر ومزارع پرورشی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۱ تعیین سن مناسب شروع پرواربندی و اثر آن بر خصوصیات لاشه بره های نر افشاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۲ نماتدهای مولد گره ریشه در کیوی و مدیریت آن ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۳ مطالعه دریاچه سد خاکی توده بین استان زنجان به منظور امکان آبزی پروری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۴ بررسی اثرشکوفایی ‭Cochlodinium.sp‬بر رشد و بازماندگی میگوی وانامی و ببری سبز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۵ دستورالعمل اجرایی کنترل غیر شیمیایی کلاهو (سنجاب زمینی) در مزارع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۶ بررسی ومقایسه عملکردلاینهای امید بخش جو در شرایط زارعین استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۷ شناسایی و مدیریت بیماری های ویروسی موز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۸ نماتد مولد گره ریشه انار و مدیریت آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۱۹۹ تلفیق بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور (حوزه آبخیز اترک) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۰ واسنجی مدل تجربی ‭EPM ‬از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در حوضه های مرکزی ایران استان سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۱ بررسی پارامترهای بیلان آبی حوضه های انتخابی منتهی به مرزهای جنوب غربی و خلیج فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۲ بررسی اثرمکمل جلبکهای دریایی برافزایش بازماندگی، رشد و سلامت میگوهای سفید غربی ‭Litopenaeus vannamei‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۳ ارزیابی عملکرد و شاخص های عملکرد ارقام گندم درقالب طرح انتخاب مشارکتی ارقام در مزارع گندم کشاورزان استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۴ کارایی حشره کش اسپینوساد علیه سوسک کلرادوی سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۵ تعیین سطوح هم پیمایش جریان در حوزه های آبخیز (مطالعه موردی در حوضه پل فسا فارس) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۶ مطالعه اثر بخشی عملیات بیو مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی )حوزه گاودره استان کردستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۷ تعیین اثرات و پتانسیل عملیات بیولوژیک آبخیزداریدرترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییراتاقلیمی(حوزه گاودره استان کردستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۸ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور (حوزه آبخیز مرزی غرب) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۰۹ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور (حوزه آبخیز کرخه) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۰ بررسی الگوی مصرف آب های سطحی کشاورزی در منطقه ‭7 ‬کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۱ بازنگری، تکمیل وانتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور(حوزه آبخیز هیرمند) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۲ تلفیق بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۳ بررسی پایداری سازه های مکانیکی در حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز کلستان شیراز) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۴ تلفیق بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۵ تلفیق بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۶ تلفیق بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور (حوزه آبخیز اترک) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۷ بررسی عملکرد عملیات سازه ای مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی(حوزه گاودره استان کردستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۸ پیش بینی خشک سالی با استفاده از سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی و شبکه های عصبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۱۹ بررسی شوری خاک با کمک تصاویر ماهوارهصای با توان تفکیک طیفی متفاوت دراستان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۰ بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور(حوضه بختگان استان فارس) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۱ مطالعه پالیوژیومورفولوژی پهنه های بادرفتی بخش غربی جلگه خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۲ بررسی اپیدمیولوژیک تاثیر برخی عوامل محیطی ومدیریتی در بروز بیماری لکه سفید میگوی سفید هندی ‭(Fenneropenaeus indicus) ‬و میگوی پا سفید ‭(Penaeus vannamei)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۳ بررسی بازده پخش سیلاب درزوسایبان لار در تغذیه سفره آب زیرزمینی منطقه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۴ تلفیق بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۵ بررسی تعدادی عوامل موثر بر سیل خیزی و پهنه بندی خطر آن در حوزه آ بخیز پل فسا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۶ استفاده از متابولیتهای باکتریهای لاکتیک (باکتر یوسین و اسیدهای آلی)به منظور افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل آلا وتاثیر آنها بر باکتریهای شاخص در قالب مطالعات تلقیحی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۷ تولید پپتون از باقیمانده های ماهیان پرورشی و دریایی با استفاده از آنزیمهای تجاری با هدف تهیه محیط کشت باکتریایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۸ قابلیت ها و کاربردهای آبیاری قطره ای زیرسطحی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۲۹ دستورالعمل تعیین بهره وری آب در مزارع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۰ بهره وری آب و روش های بهبود آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۱ مدیریت آبیاری پیاز خوراکی (آذربایجان شرقی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۲ دستورالعمل برنامه ریزی آبیاری ذرت دانه ای در منطقه نیمه گرم استان فارس(شهرستان فسا) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۳ دستاوردهای تجاری سازی شده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۴ مطالعه کارایی حشره کش جدید اسپیروتترامات (مونتو ‭100 SC) ‬علیه سفید بالک گوجه فرنگی ‭Bimisia tabaci‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۵ بررسی اثر حشره کش جدید اسپیروتترامات (موونتو ‭100 ‬اس سی) بر جمعیت سپردار قهوه ای مرکبات ‭(Chrysomphalous dictyospermi) ‬دراستان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۶ بررسی اثر مواد آلی بر فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۷ بررسی علل آلودگی به فلزات سنگین ( سرب و آهن ) در برخی از مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان ‭(Oncoryhnchus mykiss) ‬استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۸ بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتیین پودر ماهی و پودر مرغ جیره بر عملکرد ماهی کپور، ‭Cyprinus carpio ‬در استخرهای بتونی با آب جاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۳۹ نقشه راه توسعه آبزی پروری ماهیان خاویاری کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۰ بررسی اثرات حمل ونقل و نگهداری درشرایط منجمد بر روی کیفیت گوشت شاه میگوی دراز آب شیرین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۱ مدیریت بیماری سفیدک پودری گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۲ بررسی اثرات شکوفایی جلبکی بر روی تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در محدوده استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۳ بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم ‭18-90-WS ‬و ‭16-90-M ‬با شاهد رقم جدید سیروان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۴ شناسایی و مدیریت سفیدک پودری و سفیدک کرکی انگور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۵ هیدرولوژی، هیدروبیولوژی و آلاینده های زیست محیطی در منطقه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۶ مطالعه امکان سنجی آبزی پروری خلیج گرگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۷ بررسی وضعیت ذخایر میگو در آبهای هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۸ بررسی هیدروکلیماتولوژیکی آب بندان سقالکسار و تعیین تناسب آن برای مصارف مختلف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۴۹ بررسی و طبقه بندی مورفوکلیماتیک آبکندهای ایران( فاز ‭2: ‬استان های قزوین، خوزستان، مازندران، ایلام و تهران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۵۰ بررسی کاربرد شبکه ی عصبی در آنالیز منطقه ای سیل درجنوب غرب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۵۱ بررسی و مدیریت بیماری های قارچی مهم گندم در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۵۲ ارتقا و بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاههای موسسه تحقیقات شیلات ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۵۳ مطاله سابقه کشت و مسایل اقتصادی و اجتماعی تولید کنف در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین فروردین -۶۲۱
۱۲۵۴ زیر برنامه راهبردی تحقیقات مدیریت عوامل بیماریزای گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۵۵ سامانه بررسی، پایش و ارزیابی وضعیت توده های خشکیدگی جنگل های بلوط غرب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۵۶ شناسایی و مدیریت سفیدک پودری و سفیدک کرکی انگور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۵۷ بررسی اثر روش کاشت فاصله ردیف بسیار باریک ‭(UNR) ‬به وسیله ردیف کار غلات بر عملکرد و زودرسی پنبه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین فروردین -۶۲۱
۱۲۵۸ شناسایی و مدیریت بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۵۹ بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های استان های ایران مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۰ بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های استان های ایران مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۱ تولید شیرهای غنی شده از اسیدهای چرب امگا‭-3 ‬با اشکال دارویی روغن ماهی حاوی دوکوزاهگزانوییک اسید ‭(DHA)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۲ بررسی کارایی قارچ کش سیگنوم (گرانول ‭4/%33) ‬در کنترل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۳ بررسی کارایی قارچ کش ‭)% 2/11 (EC Cabrio Due ‬در کنترل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۴ بررسی تاثیر قارچکشهای مختلف در کنترل ‭Monosporascus cannonballus ‬عامل پوسیدگی ریشه و زوال بوته های طالبی وخربزه در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۵ ایجاد بانک انجماد اسپرم ماهیان استخوانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۶ بررسی کارایی تله های چسبی رنگی در کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات ‭Diaphorina citri Kuwayama‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۷ ارزیابی کارایی قارچکش سیگنوم (گرانول قابل پخش در آب ‭4/%33) ‬در کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۸ تعیین پراکنش و دامنه میزبانی کرم سرخ ثانوی پنبه،‭(Lep.: Gelechidae) Pectinophora malvella‬، در استانهای آذربایجان غربی و گلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۶۹ بررسی وضعیت تولید محصول سالم (برخی عناصر مغذی و آلاینده ها) در سبزیجات برگی استان خوزستان مطالعه موردی: کاهو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۰ بررسی و شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی مزارع لوبیای استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۱ بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی رودخانه ها و مسیل های استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۲ بررسی میزان بکارگیری نتایج طرح ها/پروژه های تحقیقاتی در حوزه منابع طبیعی (جنگل، مرتع، و آبخیزداری) طی سالهای ‭1380‬تا‭1390 ‬از نگاه مجریان آنها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۳ بررسی امکان تهیه مارکر ژنتیکی‭(Luciferase gene)‬جهت نشان دار کردن و رد یابی بچه ماهیان سفید‭(frissi kutum Rutiluc) ‬یا کپور معمولی ‭(Cyprinus carpio) ‬بعنوان شاخص زیستی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۴ بررسی اثرات ناشی از استقرارزیستگاه های مصنوعی بر ارگانیسم های دریایی درآب های ساحلی شهر بندرعباس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۵ بررسی امکان شناسایی کلونینگ و بیان ژن هورمون رشد فیل ماهی ‭(Huso huso)‬در میزبانهای پروکاریوتی و یوکاریوتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۶ ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ارتباط آنها با کلروفیل ‭a ‬در آب های ساحلی استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۷ ارزیابی شاخص های ‭PN‬، ‭SPI ‬، ‭Z ‬و ‭CZI ‬در سال های ‭1388-1386 ‬برای پهنه بندی خشکسالی در مناطق مختلف اقلیمی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۸ تعیین بر هم کنش نماتدهای زخم ریشه با قارچهای مولد پوسیدگی ریشه و طوقه در گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۷۹ بررسی کارایی ارقام مختلف کلزا از لحاظ جذب فسفر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۰ واسنجی مدل تجربی ‭FSM ‬از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در غرب و شمال غرب ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۱ مکان یابی اراضی مستعد برای احداث سامانه های پخش سیلاب در دشت عجبشیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۲ بررسی مشکلات و راهکارهای توسعه کشاورزی استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۳ بررسی تاثیر پوشش گیاهی و خصوصیات مصالح بستر بر مقاومت جریان در رودخانهصهای پرشیب. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۴ امکان سنجی آب های زیرزمینی پایاب سد یامچی اردبیل جهت توسعه آبزی پروری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۵ تدوین زیر برنامه پژوهشی کارایی کود و مدیریت تغذیه گیاه در محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۶ به کارگیری روش های مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۷ امکان سنجی احیا و بازسازی ذخایر مرجانی در آبهای پیرامون جزیره لارک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۸ بررسی کارایی حشره کش ‭(Aztec‬ض‭EL 80%) azadirachtin ‬علیه مگس مینوز سبزی و صیفی، ‭Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۸۹ بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز در نخود ایرانی و تاثیر باقیمانده علف کش ها روی گندم تناوبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۰ بررسی برآورد خسارت علف های هرز در مزارع کلزا کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۱ بررسی اثر پودر ریزوم زنجبیل‭(Zingible officinale) ‬بر سیستم ایمنی و عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی ‭(Oncorhynchus mykiss)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۲ اثر سطوح مختلف نانوزیولیت بر آفلاتوکسین موجود در جیره غذایی ماهیان قزل آلای رنگین کمان ‭(Oncorhynchus mykiss) ‬و ارزیابی شاخص های رشد، فیزیولوژی و ایمنی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۳ بررسی تاثیر دو نوع ماده آلی درکاهش سمی ت بور در دانهال های جوان انبه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۴ مطالعه ژنتیک جمعیت گونه شبه شوریده خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۵ بررسی وضعیت حاصلخیزی خاک در اراضی زراعی تحت شبکه آبیاری دشت قزوین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۶ تدوین راهبردهای حفاظت خاک در برابر فرسایش آبی و بادی و کنترل رسوب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۷ بررسی کارایی مدل ‭EPM ‬در حوضه آبخیز کل مهران و هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۸ مدیریت تلفیقی زنجره مو ‭(Psalmocharias alhageos (Hom.: Cicadidae‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۲۹۹ بررسی امکان پرورش فیل ماهی ‭(Huso huso) ‬در تراکم های مختلف در استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۰ مدیریت بیماری سپتوریایی برگ گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۱ مدیریت بیماری های ویروسی کوتولگی زبر و موزاییک ذرت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۲ مدیریت بیماری سیاهک معمولی ذرت با عامل ‭Ustilago maydis‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۳ بررسی تاثیر فیلترهای سنگ ریزه ای در بهینه سازی نفوذ و نقش آن در افزایش ذخیره رطوبتی سامانه های سطوح آبگیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۴ بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های استان های ایران مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۵ پهنه بندی اقلیمی با تاکید بر پارامترهای موثر بر ریزگرد و روندیابی متغیرهای مرتبط در استان های ایلام، خوزستان و بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۶ بررسی الگوی مصرف آبهای سطحی برای کشاورزی در آبخیزهای کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۷ ارزیابی کارایی دزهای کایولین در کنترل جمعیت کنه های آفت درختان سیب و اثرات سو آن روی دشمنان طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۸ مطالعه تکمیلی مبارزه شیمیایی با علف های هرز در لاین های والدی تجارتی ذرت رقم سینگل کراس ‭704 (Zea mays L.)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۰۹ مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۰ برنامه راهبردی باقیمانده آفت کشها در محصولات کشاورزی و محیط زیست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۱ بررسی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات میزان حاصلخیزی خاک در ایستگاه پخش سیلاب آب باریک بم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۲ بررسی اثر باکتری های مختلف محرک رشد گیاه ‭(PGPR) ‬بر رشد گوجه فرنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۳ تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم بی خاک ورزی تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۴ تعیین مقادیر مناسب نیتروژن در سیستم خاک ورزی مرسوم تحت شرایط مختلف رطوبتی برای زراعت گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۵ بررسی اثر پتاس و رژیمهای آبیاری برروی جو رقم ‭LB‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۶ ارزیابی تهیه بستر بذر با کاربرد چند علفکش برکنترل علف های هرز و خصوصیات کمی سیر سفید همدان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۷ تاثیر علف کش ها بر کنترل گل جالیز مصری ‭(Phelipanche aegyptiaca) ‬و افزایش عملکرد در گلخانه های خیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۸ بررسی تاثیر تراکم در رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید ‭(Rutilus kutum ) ‬در پرورش با آب دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۱۹ تحلیلی بر کار برد هورمون ها در آبزی پروری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۰ بررسی امکان پرورش اقتصادی میگوی پا سفید غربی در استخرهای خاکی منطقه چویبده آبادان با تراکم های فوق معمول ‭(50‬، ‭70 ‬و ‭90 ‬قطعه در متر مربع) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۱ بررسی وضعیت بهداشتی و بیماریهای مراکزتکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۲ بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ‭Rhizoctonia solani ‬عامل بیماری شانکر ساقه و شوره سیاه سیب زمینی در اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۳ بررسی تاثیر نوعی پوشش نانو امولسیون تهیه شده بر پایه کیتوزان در افزایش ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی میوه توت فرنگی درطول انبارمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۴ مطالعه زیست شناسی کرم سرخ ثانوی پنبه در استانهای آذربایجان غربی و گلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۵ مطالعه اثر دما بر روند رشدونمو و نرخ تغذیه ی کفشدوزک‭(Cryptolaemus montrouzieri Mulsant Coleoptera: Coccinelidae)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۶ بررسی کارایی حشره کشهای تبوفنوزاید(میمیک)، امامکتین بنزوات، ایندوکساکارب و فیپرونیل+هگزافلومورون روی کرم طوقه بر نخود ‭Agrotis segetum‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۷ بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی با استفاده از قارچ های آنتاگونیست ‭Talaromyces flavus ‬و ‭Trichoderma harzianum ‬در شرایط گلخانه و مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۸ بررسی کارایی پودر کایولین در کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات ‭Diaphorina citri‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۲۹ بررسی کارایی حشره کش دیفلوبنزورون(دیمیلین‭%SC48) ‬در کنترل پسیل گلابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۰ بررسی کنترل علف های هرز حنا ‭(Lawsonia inermis) ‬تازه کاشت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۱ جمع آوری و شناسایی گیاهان بی گل (تالوفیت و بریوفیت) به منظور تشکیل هرباریوم تخصصی در ایران (اصفهان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۲ تکمیل جمع آوری و شناسایی فلور جلبکی سواحل خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۳ تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۴ بررسی تنوع ژنتیکی، سازگاری، انتخاب و معرفی مناسب ترین ژرم پلاسم برخی از گونه های جنس ‭Thymus‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۵ جمع آوری،شناسایی،ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان دارویی به منظور تقویت بانک ژن (فاز دوم)-گلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۶ ، شناسایی، ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان دارویی به منظور تقویت بانک ژن (فاز دوم)- خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۷ جمع آوری، شناسایی، ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان دارویی به منظور تقویت بانک ژن (فاز دوم)- بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۸ جمع آوری،شناسایی،ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان دارویی به منظور تقویت بانک ژن (فاز دوم)- فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۳۹ جمع آوری، شناسایی، ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان دارویی به منظور تقویت بانک ژن (فاز دوم)- اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۰ بررسی تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی در زیرحوضه کویر میقان اراک در یک دوره پنجاه ساله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۱ بررسی سازگاری و عملکرد پروونانس های گونه های صنعتی اکالیپتوس در نواحی مختلف اکولوژیکی ایران (فاز دوم)- مطالعات استان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۲ بررسی فراوانی جهش های رایج در آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز ‭(ACCase) ‬جمعیت های یولاف مقاوم مزارع گندم ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۳ بررسی وضعیت مدیریت علف های هرز باریک برگ مقاوم به علف کش در برخی استان های کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۴ مطالعه کارایی کنه کش فلومایت اس سی ‭200 ‬در مقایسه با چند کنه کش رایج درکنترل کنه تارتن رزگلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۵ توسعه تنوع ژنتیکی مقاومت به سرما در نخود از طریق دورگ گیری و بررسی نتاج نسل ‭F1‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۶ بررسی و شناخت ویژگی های سازهصای رودخانه ها و مسیل های استان های ایران مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۷ بررسی آماری و زیست شناسی ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر(آبهای ایرانی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۸ بررسی اثر مقادیر مختلف کود ازته وپتاسه و رژیم های آبیاری بر خواص کمی و کیفی پنبه رقم ساحل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۴۹ بررسی و شناخت ویژگی های فرسایش رودخانه ها و مسیل های استان های ایران مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۰ بررسی اشکال و عوامل فرسایش خاک در دو زیر حوزه انتخابی رودخانه کرخه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۱ ارزیابی ذخایر شاه میگوی آب شیرین ‭(Astacus leptodactylus) ‬در دریاچه شورابیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۲ ارزیابی نتایج عملکرد طرح های آبخیزداری در استان خوزستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۳ پیش بینی خشکسالی با استفاده از سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی و شبکه های عصبی در منطقه مرکزی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۴ تاثیر استفاده از ویتامین ث تزریقی بر پارامترهای تولید مثلی قوچ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۵ : بررسی میزان استفاده از گزارش های نهایی طرح های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش های نهایی خاتمه یافته در فاصله زمانی ‭1382 ‬تا ‭1392‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۶ بررسی تولید، نمو و سازگاری نهالهای حاصل از درختان گردوی منتخب، جهت معرفی مناسبترین رقم برای تولید چوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۷ بررسی استعداد رویشی شن زارهای خوزستان با استفاده از روش بیلان آبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۸ بررسی وارزیابی اثرات اقتصادی اجتماعی طرح های بیابانزدایی مشارکتی در استانهای خوزستان, خراسان رضوی وسیستان و بلوچستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۵۹ ارزیابی زمان و نحوه رها سازی کنه های شکارگر غیر بومی درکنترل آلودگی کنه های تارتن خیار گلخانه ای در استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۰ حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر ‭(Salmo trutta caspius‬درحوزه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۱ تعیین توالی نوکلیوتیدهای بخشی از ژنوم میتوکندریال‭( ( CO1 ‬شش تا هشت گونه میگوی تجاری خلیج فارس و دریای عمان به عنوان خط شناسه گونه های ایران به روش مولکولی ‭PCR-Sequencing))‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۲ مطالعه اثربخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۳ استحصال کیتین وکیتوزان از پوسته سیست آرتمیا ارومیانا با روش های بیولوژیکی وشیمیایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۴ بررسی واکنش ژنوتیپهای بومی خربزه و طالبی به ‭Monosporascus cannonballus ‬عامل بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته های خربزه در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۵ جمع آوری، شناسایی و تهیه اطلس قارچ های پردیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۶ استحصال کیتین وکیتوزان از پوسته سیست آرتمیا ارومیانا با روش های بیولوژیکی وشیمیایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۷ تهیه نرم افزار مدیریت داده های آزمایشگاهی تجزیه خاک، آب وگیاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۸ مجموعه سخنرانی های علمی داخلی محققین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه در سال ‮‭1393‬) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۶۹ مدیریت بیماری لکه خرمایی گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۰ ارزیابی تاثیر سد لاور فین بر کمیت آبهای زیرزمینی در استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۱ بررسی و ارزیابی تاثیر کمی طرح پخش سیلاب سرچاهان بر سفره آب زیرزمینی با استفاده از مدلینگ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۲ راهنمای شناسایی و مدیریت بیماری شانکر ساقه زیرزمینی و شوره سیاه سیب زمینی‭(Rhizoctonia solani)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۳ مدیریت زنجرک خرما ‭Ommatissus lybicus Bergevin (1930) (Hem: Tropiduchidae)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۴ بررسی کارایی قارچ کش های سیستمیک و حفاظتی برای کنترل طولانی مدت بیماری گموز پسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۵ مطالعه فلور گلسنگ های استان یزد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۶ تعیین پراکنش و میزان آلودگی نماتدهای اندام های هوایی توت فرنگی در استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۷ بررسی کارایی ماده افزودنی کداساید در کنترل علف های هرز مزارع گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۸ مطالعه ی فونستیک زنبورهای خانواده ی ‭Chrysididae ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۷۹ مدیریت سن بذرخوارکلزا ‭Nysius cymoides‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۰ مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در شرق استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۱ تعیین اثرات و پتانسیل عملیات بیولوژیک آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۲ بررسی و شناخت ویژگیهای پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های استان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۳ چگونه یک گزارش خوب تحقیقی تهیه کنیم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۴ پهنه بندی اقلیمی با تاکید بر پارامتر های موثر بر ریزگرد و روندیابی متغیرهای مرتبط در استان های همدان ، لرستان و مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۵ تاثیر کیفیت خاک و آب بر درآمد و سودآوری تولید محصولات خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۶ برآورد کارایی نیتروژن در تولید دو محصول عمده زراعی ( گندم و گوجه فرنگی) در استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۷ پهنه بندی اقلیمی با تاکید بر پارامتر های موثر بر ریزگرد و روندیابی متغیرهای مرتبط در استان های کرمانشاه و کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۸ بررسی مقایسه ای اثرات ‭Rosmarinus officinalis , Hepar sulfur, Streptococcinum ‬و اریترومایسین در درمان ماهیان قزل آلای پرورشی ‭(Oncorhynchus mykiss) ‬مبتلا به استرپتوکوکوزیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۸۹ بررسی ژنتیک مولکولی جمعیت و فرمهای بهاره و پاییزه ماهی آزاد دریای خزر‭) Salmo trutta caspius) ‬در آبهای حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره و ایجاد بانک زنده آزاد ماهیان ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۰ مدیریت مکانیزاسیون و مهندسی در آبزی پروری مسیولانه و تدوین آیین کار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۱ مطالعه و ارزیابی اثرات اقتصاد و بهداشتی ناشی از آفلاتوکسین ها در برخی از آبزیان پرورشی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۲ جمع آوری و شناسایی انگل های آبزیان ایران به منظور ایجاد موزه انگل شناسی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۳ پرورش تیلاپیا در سیستم آکواپونیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۴ بررسی نقش اطلاع رسانی پروژه ‭CEP ‬بر ارتقا سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مردم و صیادان محلی نسبت به حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر ‭Salmo trutta caspius‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۵ ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم دریای خزر بر عملکرد اکوسیستم در سواحل جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۶ معرفی فن آوری فیلتر چند گانه در یک واحد بدون مصرف برق با استفاده از هوادهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۷ بررسی آلودگی های باکتریایی شاه میگوی سد ارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۸ تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر‭( Salmo trutta caspius ) ‬از رودخانه های استان مازندران و تکثیر آنان و پرورش تولید یکصد هزار بچه ماهیان تولیدی تا مرحله رهاسازی به دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۳۹۹ بررسی ا مکان استفاده از کود بیولوژیک در اسفناج کاری های استان قم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۰ کنترل، آفات ، بیماری هاو علف های هرز ذرت ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۱ ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم دریای خزر بر ویژگی زیستگاههای (شاخص های فیزیکی و شیمیایی) سواحل جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۲ تعیین پراکنش عناصر غذایی در قسمتی از اراضی زراعی تحت کشت آبی دشتهای فریمان و چناران استان خراسان رضوی(فاز‭1)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۳ شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی درمناطق مرطوب و نیمه مرطوب در استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۴ تدوین زیر برنامه پژوهشی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در شرایط ویژه تنش های زنده و غیر زنده، کشت های متراکم، هیدروپونیک، ارگانیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۵ بررسی ات اکولوژی ‭Puccinellia distans ‬در زیستگاه های شور و قلیایی شمال گرگان و دشت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۶ بررسی وضعیت عناصر غذایی در بخشهای مختلف پیکره درختان بلوط در توده های دچار خشکیدگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۷ استفاده از پروتیین نوترکیب جهت تولید آنتی بادی اختصاصی بر علیه ویروس تریستزای مرکبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۸ تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر‭((Salmo trutta caspius ‬از رودخانه های استان گیلان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۰۹ تاثیر اسید بوریک بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های لوبیا چیتی در شمال استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۰ تاثیر اسید بوریک بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های لوبیا قرمز در شمال استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۱ تاثیر اسید بوریک بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های لوبیا سفید در شمال استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۲ بررسی اثر کاربرد انواع خاکپوش بر افزایش ذخیره رطوبتی خاک و عملکرد کمی و کیفی انجیر دیم رقم ‭Smyrniaca ‬در استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۳ بررسی اثر کاربرد انواع خاکپوش بر افزایش ذخیره رطوبتی خاک و عملکرد کمی و کیفی انگور دیم ‭( Vitis vinifera L. ) ‬در استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۴ بررسی اثر کاربرد انواع خاکپوش بر افزایش ذخیره رطوبتی خاک و عملکرد کمی و کیفی انار‭( Punica granatum L. ) ‬در استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۵ بررسی و تعیین پارامترهای تلفات بارش و بارش مازاد در حوضه های معرف نه استان کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۶ بررسی و ارزیابی فرمولهای ذوب برف در سرشاخه های حوزه کوهرنگ(فاز‭1)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۷ مجموعه مقالات شفاهی ارایه شده در کارگاه آموزشی تغییر اقلیم و فناوری های کم کربن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۸ جمع اوری و شناسایی فلور منطقه گرگان و تشکیل هربا ریوم گرگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۱۹ تعیین ارزش رجحانی گیاهان مرتعی شورپسند منطقه گرگان و گنبد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۰ بررسی و مقایسه کشت گونه های سازگار به طریق کشت روی پشته -بستر معمولی در اراضی شور منطقه گرگان و دشت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۱ کنترل و بررسی علل شانکر و سرخشکیدگی باکتریایی درختان بادام در باغات خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۲ شناسایی قارچ های بازیدیومیست عامل پوسیدگی چوب در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۳ ارزیابی تاثیر چند قارچ کش جدید در کنترل بیماری سفیدک دروغی سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۴ پروژه راهبردی کاربرد فرمون ها برای کنترل آفات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۵ بررسی واحد و فضای نمونه برداری و مدل های نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت از جمعیت کنه تارتن دولکه ای ‭Tetranychusurticae Koch. (Acari: Tetranychidae) ‬در مزارع لوبیا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۶ ارزیابی تاثیر تعدادی از حشره کش ها به روش ضدعفونی بذر روی شپشک ریشه گندم ‭(Porphirophora tritici) ‬در گندم دیم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۷ تکثیر مولدهای انتخاب شده از نسل های مختلف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۸ پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۲۹ تعیین درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۰ بررسی بیواکولوژی زنجره مو ‭(.Psalmocharias alhageos (Kol ‬در شرایط صحرایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۱ تهیه نقشه پراکنش زنگ سیاه گندم‭(Ug99) ‬در مناطق مختلف کشور با استفاده از سامانه اطلاعاتی ‭(GIS).‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۲ بررسی مقایسه عملکرد پرورش گونه آرتمیا فرانسیسکانا و گونه بکرزا در حاشیه دریاچه نمک قم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۳ تعیین آلاینده های سموم کشاورزی ارگانوکلره در منطقه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۴ ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسکان عشایر در استان لرستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۵ استفاده از عوامل اقلیمی در پیش آگاهی وتعیین زمان مناسب کنترل آتشک گلابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۶ تعیین اثر قارچ کش‭C Cuprosate ‬در کنترل بیماری سفیدک کرکی (داخلی) خیار تحت شرایط مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۷ بررسی اکولوژیک تراکم و تنوع فیتوپلانکتون سواحل استان مازندران در اعماق کمتر از ‭30 ‬متر به همراه اندازه گیری ترکیبات نفتی در رسوبات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۸ کنترل شیمیایی نماتد مولد گره ریشه ‭( Meloidogyne incognita ) ‬در توتون. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۳۹ تعیین جیره غذایی مناسب رسیدگی جنسی مولدین میگوی وانامی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۰ بررسی تاثیر جاذب های غذایی (متیونین، لیزین و آلانین) در رشد و بازماندگی لارو و بچه ماهی انگشت قد تاسماهی ایرانی‭( Acipenser persicus)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۱ بررسی امکان بهره برداری از دشمنان طبیعی سوسک شاخک بلند رزاسه در برخی مناطق آلوده به آفت در پی خشکسالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۲ گندم کریم مناسب با شرایط دیم نیمه گرمسیری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۳ تدوین راهبردهای برنامه آموزش بهره برداران با استفاده از مدل ‭SWOT‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۴ تشخیص و تعیین پراکنش جغرافیایی ویروس های گیاهی دوقلو قابل انتقال با سفیدبالک ها ‭(WTGs) ‬در گلخانه های خیار و گوجه فرنگی در مناطق عمده کشت کدوییان در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۵ گزارش وضعیت طرح های پژوهشی سازمان در سال ‭1393‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۶ تعیین پراکنش، شدت آلودگی و شناسایی گونه های نماتد مولد گره ریشه در باغات انار شهرستان ساوه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۷ نمونه برداری، شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۸ مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده ‭Scoliidae ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۴۹ تاثیر حشره کش هف-لامبدا در مرگ ومیر سن معمولی گندم ‭Eurygaster integriceps ‬در شرایط مزارعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۰ بررسی امکان سنتز و فرمولاسیون فرومون پروانه برگ خوار چغندرقند و مقایسه عملکرد آن با فرومون نوع خارجی در شرایط مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۱ بررسی کارایی فرومون بید سیب زمینی ‭(phthorimaea operculella (zel ‬ساخت داخل در مقایسه با نوع وارداتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۲ بازنگری و تعیین شاخص های حداکثر مجاز باقیمانده سموم ‭(MRL) ‬در غلات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۳ سنتز و بررسی کارایی ترکیب سنتتیک داخلی فرومون تجمعی سوسک شاخ دار خرما‭(Oryctes elegans Prell.) ‬و مقایسه آن با ترکیب خارجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۴ تعیین عکس العمل ارقام و لاین های جدید سیب زمینی به بیماری لکه موجی در اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۵ بررسی اثر تاریخ های تهیه بستر کاشت و کاربرد علف کش برروی جمعیت علف های هرز، مگس لوبیا و پوسیدگی های طوقه و ریشه در لوبیا چیتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۶ شناخت و مدیریت علف های هرز در کشت های پاییزه چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۷ ارزیابی مدل روز-درجه برای پیش بینی جمعیت مراحل مختلف رشدی مگس میوه زیتون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۸ مطالعه تکمیلی قارچ های ‭(Zygomycetes) Entomophthorales ‬در استان های شمالی ایران با تاکید بر پاتوژن های آفات مهم گیاهان زراعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۵۹ بازنگری نمونه های متعلق به جنس ‭Pluteus ‬در مجموعه قارچ های ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۰ بررسی تغییرات فصلی جمعیت قارچ عامل بیماری پوسیدگی سیاه پرتقال تامسون ناول، ‭Alternaria alternata ‬، در اطراف ناف میوه به منظور تعیین زمان مناسب کنترل بیماری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۱ بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های منطقه سیستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۲ بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های منطقه سیستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۳ بررسی پیرامون جنس ‭Ribes ‬در ارسباران و طریقه اهلی کردن آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۴ بررسی مواد موثره کاسنی ‭Cichorium intybus L.‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۵ بررسی ترکیب های اسانس شش گونه از گیاهان معطره ایران ‭: 1- ‬بابونه ایرانی ‭2- ‬بابونه جنوبی ‭3- ‬بابونه خزری ‭4- ‬بابونه کاذب ‭5- ‬بومادران کوهستانی ‭6- ‬بومادران طالقانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۶ بررسی و اولویت بندی انواع مصالح بدنه سدهای زیرزمینی با استفاده از مدل فیزیکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۷ بررسی و ارزیابی آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۸ بررسی و تعیین مناسب ترین شاخص های فرسایندگی باران در استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۶۹ ارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداری در کاهش سیلاب حوزه آبخیز دادآباد لرستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۰ تاثیر روش های به زراعی در کاهش خسارت پرندگان به کلزا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۱ کاربرد غده های بذری آغشته به قارچ کش بیولوژیکی ‭Talaromyces flavus ‬جهت کنترل پژمردگی ورتیسلیومی سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۲ کارایی حشره کش جدید پروتیوسض ‭%11 OD ‬در کنترل تریپس پیاز ‭Thrips tabaci‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۳ ردیابی و تعیین پراکنش ویروس رگ برگ زرد نکروتیک چغندرقند ‭(Beet necrotic yellow vein virus-BNYVV) ‬در مزارع چغندرقند پنج استان مهم کشت این محصول سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۴ بررسی مقاومت ‭12‬ژنوتیپ کلزا ‭(Brassica napus L.) ‬به شته مومی کلم ‭(Brevicoryne brassicae L.) ‬در استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۵ بررسی و مقایسه کارآیی هفت حشره کش شیمیایی و بیولوژیک در کنترل بید گوجه فرنگی ‭Tuta absoluta(Meyrick)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۶ بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی پرورش آرتمیای بکرزا (بومی قم) درحاشیه شرقی دریاچه نمک قم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۷ مقایسه روش های مختلف در کنترل کرم خراط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۸ بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب حوزه آبخیز هفتان تفرش (استان مرکزی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۷۹ بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۰ بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه های آبخیز استان ایلام (حوزه آبخیز رودخانه چرداول) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۱ بررسی ویژگی ها و ارایه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه های مستعد برای ایجاد سدهای زیرزمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۲ بررسی عمق کاشت بذور گونه های مختلف بلوط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۳ بررسی میزان همخوانی کتابخانه های واحدهای آموزشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۴ مقایسه روش های مختلف مبارزه علیه مگس میوه انبه ‭Bactrocera zonata (Dip : Tephritidae)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۵ کنترل تلفیقی زنجرک خرما در استان های عمده تولیدکننده خرما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۶ زنبور گلابی و راه کارهایی برای مدیریت انبوهی آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۷ بررسی امکان پیش آگاهی مگس گیلاس ‭Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) ‬با استفاده از مدل روز-درجه در مشهد، تهران و بجنورد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۸ بررسی امکان شناسایی مناطق امید به وجود منابع آب کارستی کم عمق به روش استفاده از دورسنجی گرمایی و ویژگی های منطقه ای در مناطق نیمه خشک ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۸۹ بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در ایستگاه پخش سیلاب پل دشت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۰ وضعیت دمایی آب چاه های گازدار استان همدان جهت شناسایی انرژی ژیوترمال در منطقه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۱ شبیه سازی رواناب و رسوب ماهانه رودخانه اترک با استفاده از مدل‭SWAT (‬مطالعه موردی: حوزه آبخیز مراوه تپه استان گلستان ) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۲ پایش کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۳ مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت های گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۴ بررسی پراکنش دشمنان طبیعی پروانه فری در استان کرمان در راستای حفظ و حمایت آن ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۵ مدیریت بیماری سفیدک پودری چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۶ مدیریت بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاه چه چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۷ بررسی تکمیلی امکان افزایش کارایی علف کش توتال و آپیروس در کنترل علف هرز جو دره از طریق زمان مصرف علف کش و افزایش تراکم گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۸ ارزیابی تاثیر چند قارچ کش در کنترل بیماری زنگ ساقه از طریق محلول پاشی اندام های هوایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۴۹۹ بررسی آلاینده های زیست محیطی هیدروکربن های نفتی، فلزات سنگین و تورکسین ها درمحدوده آب های ایرانی دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۰ تعیین میزان توده زنده ماهیان در تالاب شادگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۱ علف هرز کاتوس (بیولوژی و مدیریت) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۲ نظام مدیریت راهبردها در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۳ پایش و بررسی تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۴ بررسی ویژگی ها و ارایه دستورالعمل مطالعات تفصیلی هواشناسی و هیدرولوژی عرصه های مستعد برای ایجاد سدهای زیرزمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۵ ترویج و پرورش فیل ماهی تا وزن ‭10 ‬کیلوگرم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۶ ارزیابی مقاومت ارقام مختلف جو نسبت به قارچ ‭Ustilago nuda ‬عامل سیاهک آشکار جو تحت شرایط آلودگی طبیعی در استان اصفهان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۷ کنترل بیولوژیک کرم سیب بر مبنای مدل پیش آگاهی ساعت-درجه در منطقه دماوند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۸ بررسی کارآیی قارچ کش فالکن ‭460 EC (‬اسپیروکسامین ‭250 + ‬تبوکونازول ‭167 + ‬تریادیمنول ‭43 ‬گرم در لیتر) در کنترل بیماری فوزاریوم سنبله گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۰۹ بررسی و مدیریت بیماری های قارچی مهم گندم در کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۰ بررسی پراکنش و اهمیت بیماری سپتوریای سنبله گندم در استان های مختلف کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۱ بررسی تنوع ژنتیکی در میان جدایه های مختلف گونه های فوزاریوم، عوامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با استفاده از روش های مولکولی و آزمون های بیماری زایی جهت دسترسی به ارقام مقاوم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۲ تعیین اندازه مناسب رهاسازی ماهی سفید ‭(Rutilus frisii kutum)‬از طریق ارزیابی قابلیت های تنظیم اسمزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۳ بررسی کارایی سه چدایه ‭Trichoderma harzianum ‬در کنترل پوسیدگی زغالی سویا در شرایط مزرعه در استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۴ کنترل بیولوژیک بوته میری ماکروفومینایی کنجد با استفاده از فرمولاسیون های مختلف تریکودرمای بومی استان خوزستان به روش تیمار بذر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۵ بررسی کنترل علف های هرز مزارع کنجد با مدیریت کود و علف کش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۶ بررسی علل حضور علف های هرز در مزارع گندم مناطق معتدل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۷ بررسی نقش نوع گیاه پوششی و زمان حذف آن در مدیریت علف های هرز چغندرقند در سیستم های کاشت تک ردیفه و دوردیفه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۸ مطالعه لیمنولوژیک دریاچه الوان در استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۱۹ معرفی چند نمونه از طرح ها و پروژه های شاخص موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در دهه اخیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۰ بررسی و شناخت ویژگی های سازه های رودخانه ها و مسیل های استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۱ بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۲ تحلیل روند گذشته و پیش بینی آینده خشکسالی در استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۳ بررسی و شناخت ویژگی سازه های رودخانه ها و مسیل های استان بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۴ بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های استان بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۵ بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های استان بوشهر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۶ مقایسه روش اخلال در جفت گیری و کنترل شیمیایی در کنترل کرم سیب در باغ های سیب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۷ بررسی انتخاب جدایه و محیط جامد مناسب جهت تکثیر باکتری ‭Bacillus thuringiensis‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۸ سازمان ها ونهادهای دست اندرکار توسعه روستایی در ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۲۹ فاکتورهای رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان ‭(Oncorhynchus mykiss)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۰ مدیریت بیماری زنگ زرد یا زنگ خطی گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۱ بیماری اسکا یا زوال مو و روش های کنترل آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۲ برنامه پنج ساله چهارم توسعه موسسه تحقیقات شیلات ایران و واحدهای تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۳ مطالعه پرورش گوشتی فیل ماهی ‭(Huso huso) ‬با استفاده از جیرههای مختلف غذایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۴ مقایسه راندمان تکثیر ماهی صبیتی‭sparidentex hasta ‬پرورشی با ماهیان صید شده از دریا در مخازن تخم ریزی مدور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۵ بررسی قابلیت استفاده از انواع گیاهان آبزی به منظور پایش زیستی اکوسیستم های مهم آبی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۶ خلاصه موضوعات ارایه شده در برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی موسسات و مراکز تحقیقاتی سال ‭1392‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۷ برخی اصلاحات در استخرهای پرورش ماهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۸ مستند دومین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی "ویژه بهره برداران پیشرو" سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۳۹ طرح پژوهشی ایجاد سامانه پشتیبان ارزیابی خسارت های وارده به محصول برنج با استفاده از ‭RS/GIS‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۰ بررسی مقدماتی تاثیر خاک دیاتومه بر روی زنجره مو، ‭Psalmocharias alhageos (Hem.: Cicadidae)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۱ تعیین آستانه ی زیان اقتصادی تریپس پیاز ‭Thrips tabaci Lindeman ‬روی پیاز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۲ بررسی و تعیین حساسیت ارقام و لاین های امیدبخش سیب زمینی به بیماری ریزوکتونیا در شرایط مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۳ ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند برای مقاومت به بیماری ویروسی کرلی تاپ در شرایط مزرعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۴ بررسی تاثیر فولزایم و فولزایم پلاس درکنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۵ بررسی مسایل بازاررسانی محصولات باغی منتخب (سیب درختی، گلابی و گیلاس) در استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۶ عملکرد، توانمندی و دستاوردهای بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۷ بازسازی ذخایر و محاسبه میزان رشد میگوی ببری سبز ‭((Penaeus semisulcatus ‬و موزی‭Fenneropenaeus) (merguiensis ‬رهاسازی شده در آب های خلیج فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۸ ارزیابی واکنش اکوتیپ های مختلف یونجه به سرخرطومی برگ یونجه ‭ (Hypera postica Gyllenhal, 1813 (Coleoptera: Curculionidae‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۴۹ ارزیابی اقتصادی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی شهرستان اراک با استفاده از روش ‭DEA .‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۰ بررسی فونستیک زنجرک های زیرراسته ی ‭Fulgoromorpha (Homoptera: Auchenorrhyncha) ‬در جنوب شرق ایران (استان های کرمان و سیستان و بلوچستان، ناحیه ی ‭9 ‬از تقسیم بندی کشاورزی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۱ نحوه کاربرد آفت کش های بیولوژیک بر پایه قارچ های بیمارگر حشرات علیه آفات در مزرعه و گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۲ کنترل زیستی سن گندم در مکان های زمستان گذران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۳ خط شناسه گذاری ‭DNA ‬گونه های ‭Aspergillus ‬جدا شده از غلات در شمال غرب ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۴ بررسی کارایی حشره کش جدید آگرو ض (ماترین) در کنترل بید کلم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۵ ارزیابی کارایی علف کش ها در کنترل علف های هرز یونجه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۶ بررسی کارایی علف کش های ایمازتاپیر، تری فلورالین و مخلوط آنها در کنترل علف های هرز لوبیا و اثرات باقی مانده آن ها در تناوب زراعی با گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۷ بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون در مقایسه با علف کش های رایج در مزارع سیب زمینی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۸ شناسایی مقدماتی آفات و بیماری های قارچی و فیتوپلاسمایی مهم حنا و وسمه در جنوب کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۵۹ بررسی اقتصادی پرورش توام کپور ماهیان هندی و چینی و بازار آن در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۰ طراحی چارچوب عملیاتی مدل توسعه پایدار محلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۱ پایش کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۲ بررسی میزان دانش و نگرش گوجه فرنگی کاران استان بوشهر نسبت به خطرات استفاده زیاد از سموم شیمیایی و تعیین عوامل موثر بر کاهش مصرف آنها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۳ بررسی وضعیت اعتبارات ترویج کشاورزی در دهه اخیر و میزان تناسب آن با نیازها و اولوی ت های بخش کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۴ برنامه ریزی مشارکتی درایران (رویکردها ، الزامات و موانع) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۵ پایش کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۶ بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاآور در غذای پلت شده بمنظور افزایش وزن ماهی کپور معمولی در مرحله پرواری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۷ ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی کشت زعفران در استان لرستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۸ بررسی علل کاهش آب دریاچه ارومیه و ارایه راه حل های مناسب جهت تغییر وضع موجود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۶۹ بررسی اثرات موانع موجود در مسیر مهاجرت و تولیدمثل طبیعی ماهیان مهاجر دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۰ تنوع زیستی ماهیان آب های داخلی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۱ مطالعه قارچ های اکتومیکوریز متعلق به گروه روسولا ‭(russuloid fungi) ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۲ ارزیابی میزان خسارت محصول ناشی از نماتدهای زخم ریشه در گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۳ مروری بر ظرفیت های اجرایی و تولیدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۴ ارزیابی پارامترهای هیدرولوژیکی در مناطق خشک(یزد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۵ فرآیندها و ظرفیت های آبی در مناطق نیمه خشک( ایلام) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۶ بررسی اثرات سازه های مکانیکی کنترل رواناب و رسوب بر ذخیره رواناب ها در حوزه آبخیز سنیب (تفتان خاش) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۷ بررسی و تعیین روابط عمق- سطح- مدت بارش در منطقه استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۸ بررسی اثرات اجتماعی- اقتصادی فعالیت های آبخیزداری اجرا شده از دید روستاییان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۷۹ بررسی کارایی دورکنندگی تیرام ‭(Ratook‬ض) و نصب توری در کاهش خسارت تشی در جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۰ کارایی حشره کش فیپرونیل جهت کنترل زنجره مو ‭(Psalmocharias alhageos)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۱ بررسی مکانیسم های مقاومت به تریپس پیاز ‭Thrips tabaci Lindeman ‬در مزرعه و گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۲ بررسی و شناسایی موش های غالب باغات و مزارع و روش های کنترل آن ها در استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۳ امکان مدیریت تلفیقی سس در یونجه زارهای تازه استقرار یافته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۴ بررسی کارایی سم پاشی هوایی در کنترل زنجرک خرما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۵ انتخاب بهترین نوع تله فرمونی و مناسب ترین ارتفاع نصب آن با هدف شکار انبوه پروانه کرم خراط ‭Zeuzera pyrina (Lep.,Cossidae)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۶ ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ در کشت پاییزه در استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۷ شبیه سازی تاثیر تغییر اقلیم بر آب دهی حوضه بزرگ کرخه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۸ بررسی و ارزیابی آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۸۹ طراحی و راه اندازی سیستم کنترل هوشمند برای با اهمیت ترین پارامترهای آبزی پروری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۰ بررسی اثر حشره کش جدید اسپیروتترامات (مونتو ‭100 ‬اس سی) بر جمعیت سپردار قهوه ای مرکبات ‭(Chrysomphalous dictyospermi)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۱ بررسی رشته های شیلاتی مراکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی از نظر اشتغال دانش آموختگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۲ بررسی مکانیسم های مقاومت ژنوتیب های بادام نسبت به زنبور مغزخوار بادام ‭amygdali Eurytoma‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۳ بررسی اثر تاریخ های تهیه بستر کاشت و کاربرد علف کش برروی جمعیت علف های هرز، مگس لوبیا و پوسیدگی های طوقه و ریشه در لوبیاچیتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۴ بررسی وضعیت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۵ ارزیابی پارامترهای هیدرولوژیکی در مناطق خشک (خراسان جنوبی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۶ شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب در استان زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۷ بررسی الگوهای مشارکت جامعه محلی در قالب مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوضه طالقان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۸ تعیین آلودگی، پراکنش و خصوصیات برخی جدایه های ایرانی ویروس موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا‭-BCMNV‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۵۹۹ رقم نخود آرمان مناسب کشت در مناطق دیم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۰ رقم نخود آزاد مناسب کشت در مناطق دیم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۱ میزان و زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۲ مراحل حساس به تنش کم آبی در زراعت چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۳ شیوه صحیح سرزنی ریشه چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۴ افزایش بازده آبیاری با تغییر آرایش کاشت چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۵ راهنمای زراعت چغندرقند در مناطق مختلف کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۶ آبیاری چغندرقند بذری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۷ معرفی روشی موثر در کاهش آلودگی کود دامی به بذر علف های هرز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۸ بادام کاری دیم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۰۹ آشنایی و نحوه مبارزه با نماتد سیست چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۰ نماتد گره ریشه و راه های مبارزه با آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۱ جو ماهور مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۲ گندم دهدشت مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۳ گندم رصد مناسب کشت در شرایط دیم سرد و معتدل سرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۴ دستورالعمل فنی کنترل نماتد گال زای بذر گندم ‭(ANGUINA TRITIC)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۵ نماتد طلایی سیب زمینی (پیشگیری و مبارزه) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۶ شته ریشه چغندرقند و راه های پیشگیری و کنترل آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۷ کنترل نماتدهای انگل گیاهی با آفتاب دهی خاک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۸ فیلوژنی گونه های جنس ‭Sternolophus (Coleoptera, Hydrophilidae) ‬بر اساس ژن ‭18s ‬و ‭28s rDNA‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۱۹ بررسی تاثیر لعاب های مختلف روی کیفیت کیلکا سوخاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۰ جمع آوری اطلاعات مربوط به عمل آوری ماهیان خاویاری و محصولات فرآوری شده آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۱ بررسی تولید فرآورده های خشک طعم دار از ماهی کیلکا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۲ بررسی امکان استفاده از ژلاتین استخراج شده از ضایعات فرآوری کپور ماهیان پرورشی در تولید کره کم چرب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۳ بررسی مدت پایداری عامل اسکب باکتریایی در غده - خاک و مقاومت ارقام سیب زمینی به بیماری مذکور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۴ بررسی رفتاری سن مادر ‭(E.integriceps )‬، تطابق زیستی آفت با زنبورهای پارازیتویید و گندم و اثر عوامل اقلیمی بر آن ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۵ بررسی نقش افزودنی ها در کاهش دز مصرفی حشره کش های فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل شیمیایی سن گندم‭) Eurygaster integriceps Put. (Het. Scutelleridae‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۶ بررسی تاثیر ترکیبات بیولوژیک (فولزایم، فولزایم پلاس، میلدیوکیور، فسفیت، جی سی مایت و ماری گلد) در کنترل آفات و بیماری های خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۷ بررسی علل حضور علف های هرز در مزارع گندم مناطق خزری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۸ ب‭Coleoptera) Elateriad‬ررسی فون سوسک های ‭e) ‬در منطق یک از مناطق ده گانه کشاورزی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۲۹ بررسی امکان تولید مایع غنی ساز آرتمیا (سلکو وسوپرسلکو) با توان داخلی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۰ پایداری امنیت غذایی در گرو تحقیقات کاربردی نقش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در امنیت غذایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۱ بررسی کارآیی علف کش فوزات (گلی فوزیت ‭41 SL) ‬در کنترل علف های هرز باغات میوه (استان خوزستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۲ ارزشیابی آثار اقتصادی یافته های بکار گرفته شده در بخش اجرا طی برنامه چهارم مطالعه موردی همدان و قزوین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۳ بررسی معاملات کالای کشاورزی در بورس کالا و ارایه مدلی برای رونق آن در استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۴ برنامه راهبردی شبکه مراکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی با ساختار خوشه های فناوری تخصصی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۵ ارزیابی اثربخشی اجتماعی- اقتصادی و فضایی اسکان عشایر در کانون های هدایتی و خودجوش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۶ ارزیابی کارایی پشه شته خوار ‭(Aphidend‬ض‭) Aphidoletes aphidimyza ‬جهت کنترل شته پنبه رو‭Aphis gossypii ‬رو ی خیار گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۷ بسته بندی خاویار فیل ماهی (بلوگا‭) Huso huso ‬با استفاده از نانو فیلم های نقره بر پایه خاصیت فتوکاتالیستی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۸ شناسایی و ارزیابی مقاومت ارقام سویا به دو عامل مهم خسارت زای ویروسی بذرزاد در شرایط گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۳۹ شناسایی فون زنبورهای پارازیتویید شپشک های درختی بالاخانواده ‭Coccoidea ‬در استان آذربایجان شرقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۰ بررسی امکان پرورش بچه ماهی سی باس آسیایی‭Asian Sea bass, lates calcarifer ‬در استخرهای خاکی مزارع پرورش ماهی منطقه گواتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۱ جمع آوری آمار و اطلاعات هندسی، مورفولوژیکی و هیدرولیکی رسوبی (تهیه بانک اطلاعاتی رودخانه های استان گیلان ) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۲ بررسی عمق کاشت بذور گونه های مختلف بلوط (فارس) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۳ بررسی فنولوژی گونه بلوط ایرانی در استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۴ آزمایش سازگاری گونه های مختلف پهن برگ و سوزنی برگ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۵ مجموعه سخنرانی های اولین کارگاه آموزشی استحصال آب با استفاده از سطوح آبگیر باران (مبانی و روش ها) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۶ بررسی تاکسونومیک بال پولک داران خانواده ی ‭Tineidae ‬در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۷ تنوع ژنتیکی جدایه های ‭Fusarium oxysporum f.sp. cepae ‬عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز و ارزیابی واکنش ژنوتیپ های بومی پیاز نسبت به آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۸ شبیه سازی کیفیت آب های سطحی در حوضه سد لتیان با استفاده از مدل ‭SWAT‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۴۹ بررسی مدلیزاسیون پتانسیل آب های زیرسطحی آبراهه های منتهی به مرزهای جنوب و خلیج فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۰ بررسی قابلیت تغییر داده های نقشه های قابلیت اراضی و کاربری با داده های خاک شناسی در مدل‭SWAT (‬مطالعه موردی در حوزه آبخیز کرخه) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۱ بررسی نیازهای غذایی ماهی کلمه دریای خزر ‭(nipowitschi caspicus Rutilus rutilus)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۲ برداشت مرحله ای میگوی سفیدغربی در سیستم پرورش متراکم در سایت حله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۳ بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در منطقه جنوبی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۴ دستوالعمل مدیریت علف های هرز در مزارع ذرت ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۵ بررسی اقتصادی استفاده از دستگاه برداشت پیاز در استان آذربایجان شرقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۶ ارزیابی اثرات آنتاگونیستی سودوموناس های فلورسنت در برابر ‭Aspergillus flavus ‬جدا شده از باغات پسته استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۷ بررسی تاثیر میکروارگانیسم های آنتاگونیست به صورت پوشش بذر و کمپوست غنی شده بر کاهش مرگ گیاهچه و بوته میری دانه های روغنی در شرایط گلخانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۸ نمونه برداری، شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشور (استان تهران) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۵۹ انجام مطالعات ‭in silico‬، جداسازی، همسانه سازی و تولید پروتیین نوترکیب ‭HrpE ‬باکتری ‭Xanthamonas citri subsp. citri‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۰ نمونه برداری، شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۱ زنبور گلابی و راه کارهایی برای مدیریت انبوهی آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۲ ارزیابی کمی و شناسایی باکتری های بیماری زا در آب و کپور ماهیان پرورشی مزارع غنی شده با شیرابه کود گاوی و شیمیایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۳ بررسی اثر واکسن تهیه شده با رادیو واکسن بر راندمان تولید و مقاومت به بیماری لکه سفید در میگوهای سفیدغربی ‭Litopenaeus vannamei‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۴ بررسی تاثیر قارچ کش ‭carbendazim+ cyproconazole (Alto combi 420 SC) ‬در کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۵ بررسی امکان شناسایی مولکوهای فرار اختصاصی پروانه مغزخوار پسته ‭Recurvaria pistaciicola‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۶ تعیین جنسیت (فیل ماهی، ‭Huso huso ‬پرورشی) با استفاده از لاپاراسکوپی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۷ بررسی سیست انواع داینوفلوژه ها در رسوبات دریایی آب های هرمزگان به منظور تعیین ارتباط آنها با پدیده شکوفایی جلبک های مضر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۸ بررسی پساب های خروجی آب های مزارع سرد آبی انفرادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۶۹ تاثیر روش های مختلف کشت ذرت بر کاهش مصرف علف کش و جمعیت علف های هرز در ذرت دانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۰ ارزیابی پساب خروجی مزارع سردآبی و تاثیر آن بر راندمان تولید مزارع کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۱ القا پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در بنفشه آفریقایی ‭(Saintpaulia ionantha)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۲ بررسی امکان کنترل شیمیایی سس ‭(Cuscuta campestris) ‬در مزارع چغندرقند ‭(Beta vulgaris)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۳ بررسی ؛ شناسایی و مطالعه مورفولوژیکی و فنولوژیکی تعدادی از نمونه های بذری از گونه های ‭Anthemis sp.(‬گونه های ‭Anthemis haussknechtii‬، ‭Anthemis altissima)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۴ بررسی کارایی پودر کایولین در کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات ‭(Kuwayama) Diaphorina citri‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۵ زیست شناسی و دینامیسم جمعیت سفیدبالک یاس ‭(Hem.:Aleyrodidae) Aleuroclava jasmini Taka. ‬روی مرکبات شمال خوزستان و کارایی کفش دوزک ‭Rossi Clitostethus arcuatus ‬درکنترل آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۶ بررسی فرمولاسیون سوسپانسیون غلیظ باکتری ‭Bacillus thuringiensis‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۷ بررسی ذخایر کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۸ ارزیابی ذخایر شاه میگوی دریاچه سد ارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۷۹ بررسی علل خشکیدگی و زوال مودر منطقه بردسکن، کاشمر و خلیل آباد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۰ بررسی امکان پرورش فیل ماهی ‭(Huso huso) ‬در قفس در دریاچه سد ارسباران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۱ بازدهی اقتصادی تحقیقات به زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۲ آت اکولوژی گیاه مرتعی ‭Melica Persica‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۳ نمونه برداری، شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۴ شناسایی فرومون جمعیت های مختلف شب پره کرم گلوگاه انار در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۵ تهیه نقشه پراکندگی زنگ سیاه گندم در مناطق مختلف کشور با استفاده از سامانه اطلاعاتی جغرافیایی ‭(GIS)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۶ بررسی تاثیر بقایای گیاهی گندم و روش های کاشت پنبه روی ویژگی های زراعی، بیماری ها و علف های هرز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۷ بررسی کارایی پودر کایولین در کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات ‭Diaphorina citri‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۸ بررسی مقدماتی ایجاد اختلال در تخم ریزی زنجره مو از طریق پخش سیگنال های صوتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۸۹ بررسی مقدماتی تاثیر خاک دیاتومه بر روی زنجره مو، ‭Psalmocharias alhageos (Hem.: Cicadidae)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۰ نمونه برداری، شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۱ تدوین ضوابط و معیارهای فنی شیلات و آبزیان کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۲ کشت توام ماهی سوف ‭Sander lucioperca ‬با کپور ماهیان چینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۳ کنترل عوامل خسارت زا (آفت، بیماری، علف هرز) (با اهداف، مدیریت تلفیقی و کاهش مصرف سموم) و ذکر آمار عملکرد استانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۴ طرح تدوین فهرستگان منابع اطلاعاتی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تحت پوشش معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی "فهرستگان جدید" سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۵ شناخت جامعه فرهنگی کشور از مفهوم اطلاعات و اطلاعرسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۶ طرح تهیه نرم افزار صفحه مندرجات نشریات ادواری لاتین موجود در مرکز اطلاع رسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۷ امکان سنجی طراحی و اجرای نظام آموزش از راه دور مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۸ امکان سنجی ایجاد شبکه اطلاعاتی مقالات فارسی در دست انتشار حوزه کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۶۹۹ ایجاد فهرستگان نشریات غیر فارسی مراکز آموزشی و تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۰ بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هییت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۱ بررسی کارایی پودر کایولین در ‭Bemisia tabaci (Hom.: Aleurodidae) Gen. ‬روی گوجه فرنگی در جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۲ استخراج فرومون جنسی کرم سیب و کرم ساقه خوار برنج به روش ریزاستخراج با فاز جامد و شناسایی مواد متشکله آنها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۳ ویژگی های مولکولی برخی جدایه های ایرانی ویروس لکه سبزرد سیب با تاکید بر معرفی یک سیستم تشخیص مولکولی برای آن سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۴ بررسی میزان تحمل لاین های خالص سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۵ واکنش ارقام و لاین های گندم نان و دوروم خوزستان به نماتد زخم ریشه گندم در شرایط کنترل شده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۶ بررسی تاثیر سطوح مختلف جمعیت نماتد مولد گره ریشه ‭M.javanica ‬روی خیار گلخانه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۷ بررسی نقش بوته های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۸ پراکنش جغرافیایی ماهیان استخوانی در آب های ایرانی دریای خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۰۹ بررسی بیولوژی (تغذیه، تخم ریزی و رشد ماهی کلمه ‭Rutilus rutilus caspius) ‬درآب های ایرانی جنوب خزر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۰ بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع پلانکتون های گیاهی، جانوری و ایکتیوپلانکتون ها در محدوده آب های ایرانی دریای عمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۱ بررسی بازاررسانی زعفران در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۲ بررسی بار بستر رودخانه ها در دو استان کشور (پروژه استان آذربایجان غربی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۳ بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های شمال شرقی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۴ بررسی بار بستر رودخانه ها در دو استان کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۵ پیش بینی خشک سالی با استفاده از سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی و شبکه های عصبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۶ ارزیابی کارایی قارچ کش دومارک (تتراکونازول) روی سفیدک پودری درختان سیب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۷ کارایی حشره کش اسپینوساد علیه سوسک کلرادوی سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۸ ارزیابی کارایی ایمیداکلوپراید ‭SC350 (‬بهفیدور) در کنترل شته ی ‭(.Brevicoryne brassicae (L‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۱۹ بررسی اثر حشره کش های جدید روی تریپس پیاز ‭Thrips tabaci ‬در مزارع سیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۰ مدیریت حشرات و جانوران زیان آور سیب زمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۱ استقرار استاندارد ایمنی زیستی در پایلوت تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری خاص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۲ بیماری شناسی و پایش عوامل بیماری زا در تولید میگوی عاری از بیماری خاص سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۳ تشخیص و تعیین پراکنش جغرافیایی ویروس های گیاهی قابل انتقال با شته ها ‭(ATVs) ‬در گلخانه های خیار و گوجه فرنگی در مناطق عمده کشت کدوییان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۴ ارزیابی پایه های نخبه بارانک ‭(Sorbus torminalis L.) ‬به منظور تشکیل باغ بذر و تولید انبوه نهال سریع الرشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۵ تشکیل باغ بذر تاغ با استفاده از ژنوتیپ های برتر (خراسان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۶ تشکیل باغ بذر سیاه تاغ با استفاده از ژنوتیپ های برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۷ تشکیل باغ بذر تاغ با استفاده از ژنوتیپ های برتر (قم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۸ تشکیل باغ بذر تاغ با استفاده از ژنوتیپهای برتر (استان یزد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۲۹ بررسی کشت توام صنوبر با یونجه چندساله (آگروفارستری) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۰ مطالعه تنوع ژنتیکی موجود بین توده های موجود پده و تولید نهال های بذری از ژنوتیپ های برتر این گونه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۱ تولید مثل جنسی و تولید انبوه نهال بذری جهت گسترش اساس ژنتیکی گونه سفید پلت (ص ‭Populus caspica ) ‬و معرفی کلن های جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۲ اثر تنش شوری بر رشد دو گونه صنوبر (کبوده و پده) و هیبریدهای بین آن ها (اصفهان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۳ اثر تنش شوری بر رشد دو گونه صنوبر(کبوده و پده) و هیبریدهای بین آن ها (ایستگاه البرز) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۴ تنش شوری بر رشد و عناصر غذایی دو گونه صنوبر (کبوده و پده) و هیبریدهای بین آن ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۵ اثر تنش شوری بر رشد دو گونه صنوبر (کبوده و پده) و هیبریدهای بین آن ها (سمنان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۶ مقایسه عملکرد ‭9 ‬کلن مختلف صنوبر نسبت به دو سطح آبیاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۷ بررسی شرایط اکولوژیک، فنولوژیک و اسانس گیاه دارویی زو در استان کرمانشاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۸ استخراج و شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استان های کشور (کرمانشاه) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۳۹ ارزیابی روش های مختلف تکثیر گیاه دارویی آویشن کوهی ‭Thymus‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۰ بررسی کارایی تغذیه بیولوژیک بر گونه های آویشن در شرایط زراعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۱ استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشور- مطالعه موردی: باغ گیاه شناسی ملی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۲ استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشور- مطالعه موردی: استان کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۳ استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشور- مطالعه موردی: استان یزد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۴ بررسی اثرات زمان کشت و تراکم بر عملکرد رویشی و میزان اسانس مرزه ‭Satureja sahendica‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۵ بررسی عملکرد بذر و کمیت و کیفیت اسانس ژنوتیپ های برتر رازیانه در شرایط مختلف اقلیمی استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۶ طراحی و ساخت دستگاه پایلوت (نیمه صنعتی) اسانس گیری به روش های مختلف تقطیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۷ احداث کلکسیون گونه های بیابانی و کویری کاشان (احداث باغ) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۸ تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی جنس ‭Astragalus‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۴۹ بررسی استقرار، سازگاری و فنولوژی گیاهان ناحیه رویشی ایران و توران در محل باغ گیاه شناسی مشهد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۰ بررسی کشت هشت گونه از گون های علفی چندساله و ارزیابی استقرار آن ها (ایستگاه همند آب سرد) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۱ بررسی تغییرات وضعیت مرتع به منظور دست یابی به روش مناسب برای تعیین وضعیت و گرایش اکوسیستم های مرتعی استان اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۲ بررسی تغییرات وضعیت مرتع به منظور دست یابی به روش مناسب برای تعیین وضعیت و گرایش اکوسیستم های مرتعی (قم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۳ تهیه نقشه پراکنش گیاهان دارویی و صنعتی بر مبنای آمایش جغرافیای طبیعی مطالعات استان های قم و مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۴ تهیه نقشه پراکنش گیاهان دارویی و صنعتی بر مبنای آمایش جغرافیای طبیعی- استان سمنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۵ شناخت مناطق اکولوژیک کشور (فازدوم-استانی)-اصفهان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۶ شناخت مناطق اکولوژیک کشور (فازدوم- استانی)- فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۷ بررسی اثر شدت های قطع بر ذخایر کربوهیدرات گونه های کلیدی مرتعی در مراتع سارال کردستان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۸ بررسی اثرات سیستم های متفاوت چرایی بر خصوصیات پوشش گیاهی، خصوصیات خاک و تعیین مناسب ترین شیوه بهره برداری در رویش گاه گونه ‭Salsola laricina ‬در مراتع رودشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۵۹ بررسی امکان خرد کردن بقایای گیاهی درختان توسط خرمن کوب به منظور تهیه کمپوست با استفاده از دو نوع تیغه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۰ شناخت مناطق اکولوژیک کشور (فازدوم-استانی)- خراسان رضوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۱ تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی تیره مرکبیان، طبقه بندی تاکسون ها، تنظیم کلید شناسایی برای جنس ها و تبارها و انجام کنترل نهایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۲ شناسایی نمونه های جنس های بابونه ‭(Anthemis L.) ‬و ‭Matricaria L. ‬موجود در بانک ژن گیاهی منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و تهیه راهنمای شناسایی مصور آن ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۳ تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی جنس ‭Sagina L. (Caryophyllaceae)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۴ ردیابی ژن های آنالوگ مقاومت به بیماری ها در مرکبات برای مدیریت بیماری میوه سبز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۵ تعیین شاخص فاصله بین کانال های پخش در شبکه های پخش سیلاب در گربایگان فسا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۶ بررسی تاثیر شیب برفاصله مناسب بین کانال های پخش سیلاب در ایستگاه کوثر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۷ پهنه بندی بوم اقلیم شناسی ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۸ بررسی برخی شاخص های بیولوژیک و ترکیب اسید چرب بدن ماهی هوور ‭(Thunnus tonggol) ‬در سواحل خلیج فارس- استان هرمزگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۶۹ کنترل عوامل خسارت زای گیاهی در زراعت ذرت (کارنمای استانی سطوح عملکرد طی سه سال ‭1390 ‬الی ‭1392)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۰ بررسی وضعیت خاک جنگل در توده های خشکیده بلوط مناطق تحت تاثیر خشکسالی در استان ایلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۱ جمع آوری و شناسایی علف های هرز نهالستان های جنگلی استان فارس و بررسی خسارات نسبی آن ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۲ جمع آوری و شناسایی قارچ های ماکروسکوپی جنگل های شمال و شمال غرب ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۳ جمع آوری و شناسایی بندپایان زیان آور و مفید گونه پده ‭(Populus euphratica Olive) ‬و تعیین آفات مهم آن در رویشگاه های طبیعی کشور.(اصفهان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۴ جمع آوری و شناسایی بندپایان زیان آور و مفید گونه پده ‭(Populus euphratica Olive) ‬و تعیین آفات مهم آن در رویشگاه های طبیعی کشور(خوزستان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۵ جمع آوری و شناسایی حشرات بذرخوار گون های مرتعی ایران و پارازیتوییدهای آن ها (آذربایجان شرقی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۶ جمع آوری و شناسایی حشرات بذرخوار لگوم های مرتعی و دشمنان طبیعی آن ها در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۷ شناسایی تکمیلی, تعیین پراکنش و ارزیابی تاثیر نماتدهای بیمارگر حشرات )خانواده های ‭Heterorhabditidae, Steinernematidae ‬و ‭(Mermithidae ‬در کنترل سه آفت مهم جنگلی در ارسباران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۸ ارزیابی خواص ضدباکتریایی ترکیبات استخراجی از گال بلوط ‭Aphelonix persica ‬روی چند باکتری مهم بیماری زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (باکتری های ‭Erwinia‬، ‭Pseudomonas‬، ‭Xanthomonas ‬و ‭Agrobacterium)‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۷۹ جمع آوری بذر گیاهان مرتعی به منظور تقویت و تکمیل بانک ژن گیاهان مرتعی و ارزیابی آن (چهارمحال وبختیاری) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۰ اصلاح برای مقاومت به ریزش بذر به منظور افزایش راندمان عملکرد دانه در چاودار ‭Secale montanum Guss.‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۱ جمع آوری, شناسایی, ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان دارویی به منظور تقویت بانک ژن (فاز دوم) استان تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۲ بازیافت اسپور و کریستال باکتری ‭Bacillus thuringiensis‬، ‭(Bt) ‬به عنوان آفت کش بیولوژیک از محیط کشت تخمیری با استفاده از فرآیند جداسازی غشایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۳ بررسی امکان تهیه فرمولاسیون میکروکپسول باکتری ‭Bacillus thuringiensis Berliner‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۴ تحلیل استنادی مقاله های نشریه پژوهش و سازندگی (امور دام و آبزیان) در سال های ‭1381 ‬تا ‭1387‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۵ بررسی تکمیلی زیست شناسی زنجرک خرما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۶ بررسی الگوی مصرف آب های سطحی کشاورزی در آبخیزهای کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۷ بررسی الگوی استفاده از اراضی در استان های شمال غربی ایران مطالعه موردی حوزه آبخیز قوش چی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۸ دستور کار آزمایشات عمومی زه کشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۸۹ بررسی مناسب ترین روش و زمان کشت دیم پانیکوم ‭(Panicum antidotale) ‬در منطقه سبزوار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۰ بررسی نیاز رویشگاهی برخی از درختان جنگلی ایران (کیکم و سفیدکرکو و گیلاس وحشی)- آذربایجان شرقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۱ تعیین رویش جوامع راشستان و بلوط- ممرزستان استان مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۲ احداث باغ بذر ون و نم دار بصورت نهالی و پیوندی در چمستان نور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۳ شناخت ویژگی های مناسب راشستان های شمال کشور برای اعمال جنگل شناسی نزدیک به طبیعت (شیوه تک گزینی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۴ مطالعه دینامیک جنگل در طرح جنگل داری نکا- ظالم رود (فازدوم) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۵ بررسی و مقایسه ارتباط بین پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در اکوسیستم های تخریب یافته و سالم راشستان های شمال ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۶ بررسی و مقایسه عناصر غذایی موجود در برگ درختان راش در اکوسیستم های تخریب شده و سالم راشستان های شمال ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۷ بررسی تنوع گیاهی در مناطق جنگلی استان فارس (فاز اول: جنگل های ناحیه رویشی ایران و تورانی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۸ بررسی بهترین روش بذرکاری با توجه به عمق کاشت با گونه های بومی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۷۹۹ بررسی امکان پرورش بچه ماهی کپور ‭( Cyprinus carpio ‬در شرایط محصور در خلیج گرگان تا سن بلوغ (مولدسازی) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۰ مطالعه فونستیک سن های خانواده ‭Anthocoridae ‬با تاکید بر پراکنش جغرافیایی آن ها در ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۱ دستورالعمل نحوه تخصیص سوخت به ماشین های کشاورزی بر اساس سطح زیرکشت استان فارس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۲ اصول و روش کلی محاسبه هزینه تراکتور، کمباین و ماشین های کشاورزی جهت محاسبه تعرفه خدمات مکانیزاسوین کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۳ ضوابط و معیارهای فنی موردنیاز در طرح جایگزینی ماشین های فرسوده مطابق با اولویت ها و الزامات برنامه های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۴ بس ته اجرایی طرح ت وسعه مکانی زاسیون کشاورزی از ردیف کمک های فنی و اعتباری بشماره ‭40142004 ‬سال‭1390‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۵ پروژه رتبه بندی تولیدکنندگان/ واردکنندگان ماشین های کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۶ دستورالعمل اجرایی حمایت ویژه (پرداخت کمک بلاعوض) از ردیف کمک های فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۷ دستورالعمل بسته حمایتی طرح تجهیز شبکه شرکت های مکانیزاسیون از محل اعتبار یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی ردیف ‭2-520000 ‬قانون بودجه سال ‭90‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۸ طرح(سند) ملی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۰۹ بررسی کارایی علف کش فوزات (گلی فوزیت ‭41% SL) ‬در کنترل علف های هرز باغات میوه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۰ تهیه فلور ایران به زبان فارسی، جنس ‭Colchicum L (‬گل حسرت) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۱ مقایسه ارزش رجحانی گیاهان مرتعی با استفاده از روش زمانی و بررسی رابطه آن با ترکیبات شیمیایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۲ جمع آوری، شناسایی، ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذر گیاهان دارویی به منظور تقویت بانک ژن (فاز دوم دراستان گیلان) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۳ بررسی میزان تاثیر سم پاشی و تناوب روی خسارت کرم طوقه بر نخود‭Agrotis spp.(Lep., Noctuidae) ‬در استان مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۴ بررسی برخی ویژگی های زیستی شته آردی بادام روی ارقام مختلف بادام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۵ مقایسه فعالیت آنتاگونیستی سویه های مولد و غیرمولد آنتی بیوتیک فنازین باکتری ‭Pseudomonas aureofaciens ‬علیه قارچ ‭Rhizoctonia solani ‬عامل بیماری مرگ گیاهچه پنبه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۶ ارزیابی و مقایسه کارایی فرمولاسیون ‭EC ‬چریش تهیه شده در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی با برخی از ترکیبات آفت کش در کنترل تعدادی از آفات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۷ شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در فضای سبز شهر تهران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۸ بررسی کارایی علف کش جدید اتللو (مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل سدیم+ دیفلوفنیکان + مفن پایردی اتیل) بر کنترل علف های هرز مزارع گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۱۹ بررسی نقش افزودنی ها در کاهش دز مصرفی حشره کش های فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل شیمیایی سن گندم ‭Eurygaster integriceps Puton‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۰ مطالعه میزان به کارگیری نتایج طرح های پژوهشی حوزه شیلات و آبزیان طی سال های ‭1380 ‬تا ‭1390 ‬از نگاه مجریان آن ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۱ دستوالعمل مدیریت علف های هرز در مزارع ذرت ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۲ مدیریت آماده سازی مزارع پرورش ماهیان گرمابی در آبزی پروری مسیولانه و تدوین آیین کار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۳ بررسی تاثیر عصاره های سیر و آویشن شیرازی در کنترل انگل های تک یاخته ای خارجی شایع در بچه تاسماهی ایرانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۴ آفات مهم باغات انگور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۵ روش های رهاسازی و ارزیابی زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۶ تدوین ضوابط آبزی پروری مسیولانه و تدوین آیین کار مدیریت بهینه مزارع پرورش ماهیان گرم آبی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۷ امکان سنجی تولید واکسن بیماری لکه سفید با استفاده ازاشعه گاما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۸ افزایش تولید آبزیان پرورشی از طریق ارتقای سیستم ایمنی با کاربرد واکسن ها و پروبیوتیک ها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۲۹ تعیین بقایای هورمونی ‭B- Estradiole ‬در ماهیان قزل آلای رنگین کمان باهدف ارتقا سلامت ماهیان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۳۰ برآورد رسوب انتقالی معلق در ایستگاه های هیدرومتری حوزه قشلاق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۳۱ بررسی و ارزیابی تاثیرات کمی طرح های پخش سیلاب (تسوج ) بر سفره آب زیرزمینی با استفاده از مدلینگ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۳۲ ظرفیت سنجی در آکواپونیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۳۳ کشت توام ماهی سوف ‭Sander lucioperca ‬با کپور ماهیان چینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -۶۲۱
۱۸۳۴ مجموعه مقالات ارایه شده در سمینار یک روزه "مرگ زودرس میگوی پرورشی ‭(EMS )‬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران فروردین -