CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۹۶۳
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۶
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری سید علی محمد چراغی
۲ نقش تلقیح قارچ میکوریزا و کاربرد بیوچار بر فراهمی فسفر، رشد و عملکرد سورگوم و برخی خصوصیات شیمیایی خاک عبدالحسین ضیائیان
۳ اثر سامانه های مختلف خاک ورزی بر ویژگی های خاک، مصرف سوخت و عملکرد گندم در تناوب گندم-کنجد صادق افضلی نیا
۴ بررسی کارایی علف کش پندیمتالین(پرول) در کنترل علف پشمکیbromus tectorum در مزارع پیاز Allium cepa ابراهیم ممنوعی دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۹
۵ بررسی کنترل شیمیایی علف هرز خرفه( Portulaca oleracea) در چین های مختلف حنا ( Lawsonia inermis) ابراهیم ممنوعی دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۹
۶ مطالعه و بررسی سیستماتیک جنس زامور (Cocculus DC.) به عنوان یک گیاه دارویی درایران عفت جعفری دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۹
۷ بازنگری جنس انار شیطان (Tecomella Seem) با تاکید بر ریخت شناسی و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران عفت جعفری دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۹
۸ مطالعه شرایط اقلیمی استان فارس برای توسعه کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) محسن بذرافشان
۹ بررسی سیلوپذیری ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند مقاوم به ریزومانیا محسن بذرافشان
۱۰ اثر نانولوله های کربنی چند جداره بر تحریک ریشه زایی قلمه های به لیمو (Lippia citriodora L.) مهرداد زرافشار
۱۱ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر کاربرد توام کود گاوی و سوپرفسفات تریپل بر بهره دهی سیستم زراعی و بیلان فسفر خاک طی دو سال کشت تناوبی گندم- ذرت علوفه ای عبدالحسین ضیائیان شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۲ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر تغذیه برگی به همراه کاربرد محرک رشد براسینواستروئید بر عملکرد و اجزاء عملکرد پسته محمدسعید تدین شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۳ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی روش تعادل تودهای در تعیین غلظت عناصر غذایی محلول جایگزین آبکشت بسته خیار گلخانه ای محمدسعید تدین شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۴ محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- مطالعه اثر مدیریت آبیاری و بستر کاشت بر سلامت ریشه در عارضه زوال مرکبات محمدسعید تدین شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۵ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- نقش مدیریت تغذیه در بهبود عارضه زوال مرکبات محمدسعید تدین شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۶ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- اثر اسید سالیسیلیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی تحت تنش خشکی سیدماشااله حسینی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۷ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر کودهای زیستی در مقدار عناصر غذایی کم مصرف و عملکرد لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی اکبر همتی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۸ محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- اثر مدیریت تلفیقی خاکورزی و بقایای گیاهی بر فعالیت آنزیم های فسفاتاز در یک خاک آهکی جهانبخش میرزاوند شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۹ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- مدیریت تلفیقی تغذیه کلزا حسن حقیقت نیا شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۰ محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- بررسی تاثیر سیلیکات پتاسیم بر گندم رقم شیرودی تحت شرایط تنش خشکی حسن حقیقت نیا شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۱ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر باقیمانده روی و کادمیوم بر کیفیت دانه گندم در تناوب با برنج در یک خاک آهکی جهانبخش میرزاوند شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۲ بررسی عملکرد و شاخص های تحمل به شوری در لاین ها و ارقام گندم تحت شرایط شور مجید رجایی
۲۳ تاثیر پیش تیمار بذر با اسید آبسیزیک در القای تحمل به تنش گرما در گیاهچه ی ذرت (Zea mays L.) مجید رجایی
۲۴ بررسی ارتباط بین تعدادی از صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک کلزا با نشانگرهای مولکولی SSR در شرایط تنش خشکی حسن زالی
۲۵ نقش محلول پاشی با نیتروژن، کلسیم و پتاسیم بر کاهش اثرات مخرب تنش شوری در زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرایط آبکشت مجید رجایی
۲۶ بررسی عوامل مبهم در تخصیص آب شبکه آبیاری سد سیستان بهروز ابول پور
۲۷ پاسخ ترکیب و تنوع گونه ای بانک بذر خاک به عملیات احیایی پخش سیلاب (مطالعه موردی: دشت گربایگان فسا، استان فارس) سید حمید مصباح چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۲۸ بررسی میزان ترسیب کربن توسط گونه های مرتعی غالب در عرصه های پخش سیلاب دشت گربایگان فسا محمدل جواد روستا چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۲۹ تاثیر پخش سیلاب بر عملکرد گونه های مرتعی غالب در دشت گربایگان فسا محمدل جواد روستا چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۳۰ بررسی بحران آب در ایران با تاکید بر پیامدهای اجتماعی - امنیتی سید مسعود سلیمان پور چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تاکنون با ۷۱۳ پژوهشگر از ۱۰۶ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۴۹۳ مقاله نویسنده اول
  • ۴۱۷ مقاله نویسنده دوم
  • ۲۷۹ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۱۱ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

علیرضا عباسی
کد محقق: ۵۷۱۳ (Researcher-ID)
سعید عشقی
کد محقق: ۷۲۴۵ (Researcher-ID)
علی جعفری
کد محقق: ۱۱۹۳ (Researcher-ID)
علی خانی
کد محقق: ۳۸ (Researcher-ID)
محسن برزگر
کد محقق: ۲۷۰۰ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.