CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مجتمع آموزش عالی شیروان

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۰۸
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۱۲۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مجتمع آموزش عالی شیروان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مجتمع آموزش عالی شیروان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مجتمع آموزش عالی شیروان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ مطالعه تاثیر بقایای چغندرقند Beta vulgaris L. و کلزا Brassica napus L. بر خصوصیات علفهای هرز و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود Cicer arietinum L بهروز بابایی نژاد
۲ مطالعه همبستگی برخی صفا ت زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه در توده های گشنیز.Coriandrum sativum L محمود قربانزاده نقاب دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۵
۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از توده های سیاه دانه (Nigella sativa L.) با استفاده از شاخص های مورفولوژیکی محمود قربانزاده نقاب دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۵
۴ تاثیر سطوح مختلف کودهای آلی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.) محمد خیرخواه
۵ مطالعه تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات و تجزیه علیت توده های سیاه دانه (.Nigella sativa L) محمود قربان زاده نقاب
۶ بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور محمد زارع مهرجردی
۷ بررسی پتانسیل رویشگاهی آفسنطین جهت کشت در دیم زارهای حوزه آخور داغ بجنورد علی محمد اسعدی دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ۱۳۹۶
۸ بررسی برخی خصوصیات رویشگاه گونه دارویی .Origanum vulgare L در دیمزارهای روستای گودری سلاخ شهرستان بجنورد علی محمد اسعدی دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ۱۳۹۶
۹ ارزیابی متغیرهای کیفیت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی مهدی تیموری یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۹۷
۱۰ مقایسه روش های برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل درنواحی کوهستانی و مرطوب (مطالعه موردی: کردستان و گیلان) مهدی تیموری یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۹۷
۱۱ ارزیابی مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی برای توصیف واکنش ظهور گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) به دما اصغر خشنود یزدی
۱۲ بررسی رابطه عملکرد دانه با میزان مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم و تعیین خلا ناشی از مصرف کود در منطقه مانه و سملقان در گیاه گندم ایوب خاوری سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۱۳ تعیین حد بهینه و خلا عملکرد ناشی از تاریخ کاشت، تراکم بوته و عمق کاشت گندم در منطقه اسفراین به روش آنالیز خط مرزی محمد پرهیز سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۱۴ طراحی و ساخت سامانه استحصال نزولات جوی در باغات میوه میثم علی نیا سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۱۵ بهینه سازی تولید ریشه مویین در مارچوبه (Asparagus officinalis) حمیده میراهی سومین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۷
۱۶ تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن و درصد اسانس و تاثیر زمان برداشت بر درصد مهارکنندگی رادیکال های آزاد گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) کبری فرامرزی پلنگر سومین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۷
۱۷ بررسی رشد و عملکرد گیاه دارویی و خوراکی آزیوش در کرج و شیروان دراستان خراسان شمالی فاطمه رازقی دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۱۸ تاثیر تیمارهای مختلف بر تحریک جوانه زنی بذر گیاه دارویی زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) علی محمد اسعدی دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۱۹ بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی Hymenocrater elegans Bunge در مراتع شهرستان بجنورد علی محمد اسعدی دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۲۰ اثر دگرآسیبی کاکوتی چند ساله Ziziphora clinopodioides بر شاخص های جوانه زنی و رشدگیاهچه جو،گندم،وتریتیکاله الهام وطندوست ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۲۱ بهینه سازی باززایی مستقیم گون (Astragalus verus ) در شرایط درون شیشه ای صفیه ابراهیمی
۲۲ بهینه سازی القای سوسپانسیون سلولی در گون مولد کتیرا (Astragalus verus) صفیه ابراهیمی
۲۳ اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف سالسیلیک اسید بر صفات زراعی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) لیلا کردزاده فهندری چهاردهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری ۱۳۹۷
۲۴ امکان سنجی استفاده از ویروس جغجغه ای تنباکو TRV به عنوان ابزار بیان موقت پروتیین در گیاهان فایزه نقاده ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۷
۲۵ بررسی اثراتافدرا (Ephedra major)بر خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک در حوضه آبخیز کچرانلو- حصار حسینی بجنورد علی محمد اسعدی سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۶ مطالعه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش گونه های گیاهی اسفناج وحشی، زالزالک و سرو علی محمد اسعدی سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۷ اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر سرعت جوانه زنی بذرچغندر قند رقم پارسی محمد خیرخواه چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۸ تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ریحان در پاسخ به محلول پاشی اسید سالسیلیک و باکتری های محرک رشد تحت تنش خشکی سیده فایزه میرزایی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ۱۳۹۷
۲۹ بررسی اثرات آللوپاتی چغندرقند بر جوانه زنی ورشد گیاهچه های علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus.) نفیسه جلالی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ۱۳۹۷
۳۰ بررسی اثرات آللوپاتی چغندرقند بر جوانه زنی ورشد گیاهچه های علف هرز خرفه (portulaca oleracea) نفیسه جلالی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ۱۳۹۷

آمار سالانه مجتمع آموزش عالی شیروان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مجتمع آموزش عالی شیروان تاکنون با ۴۵ پژوهشگر از ۲۲ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مجتمع آموزش عالی شیروان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۸۰ مقاله نویسنده اول
  • ۷۶ مقاله نویسنده دوم
  • ۵۶ مقاله نویسنده سوم
  • ۳۱ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مجتمع آموزش عالی شیروان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

عاطفه بدری
کد محقق: ۸۹۴۰ (Researcher-ID)
مهدی تیموری
کد محقق: ۹۴۳۳ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.