CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۶
آبان

دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی

دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانهادومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها، 1 و 2 بهمن ماه 1391 توسط موسسه آفاق صنعت در تهران برگزار می شود. هدف اصلی دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی بررسی مشکلات و مسایل آموزش کارکنان از یک سو و شناخت مدلهای تجربه شده و کاربردی برای آسیب زدایی آموزش سازمانی از سوی دیگر، توسط متولیان این امر است.

پژوهشگران و محققان می توانند دستاوردهای خود را در قالب مقالات کامل، در یکی از محورهای زیر حداکثر تا 30 آذرماه جهت ارائه در همایش، به دبیرخانه ارسال نمایند:

 • بررسی آسیب های رویکردی در برنامه ریزی و تدوین نظام آموزشی
 • بررسی آسیب های زیرساختی و فرآیندی در آموزش های سازمانی
 • شناخت منابع اشتباه و خطا در برنامه ریزی و اجرای آموزش های سازمانی
 • پیامدهای عدم نیازسنجی تخصصی و کارشناسی در بهره وری و اثربخشی آموزش های سازمانی
 • پیامدهای عدم توسعه آموزش های سازمانی در دست یابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمانی
 • نقش آموزش های سازمانی در کاهش یا افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان
 • شناسایی چالش های برنامه ریزی و پیاده سازی استانداردهای آموزشی و اثر آنها بر کیفیت آموزش های سازمان
 • نقش مسوولین و کارشناسان آموزش در شناخت و کاهش آسیب های اجرایی در آموزش های سازمانی
 • بررسی تفاوت های برنامه ریزی آموزشی برای سطوح مختلف کارکنان در سازمان
 • علل مقاومت مدیران ارشد برای سرمایه گذاری در آموزش های سازمانی
 • نقش استراتژیها و تصمیمات مدیران ارشد سازمان در آسیب زدایی و بهره وری آموزش های سازمانی
 • شناخت موانع بکارگیری فناوریها و روش های نوین در آموزشهای سازمانی
 • مزایا و معایب برونسپاری یا بومی سازی آموزش های سازمانی
 • آسیب شناسی معیارهای ارزیابی و انتخاب موسسات ارایه کننده خدمات آموزشی
 • بررسی تفاوت چالش های آموزش سازمانی در بخش دولتی و خصوصی
 • علل و عوامل کاهش اثربخشی آموزش های سازمانی
 • مدل ها و روش های علمی، کاربردی و تجربی در آسیب زدایی از آموزش های سازمانی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها