CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۸
مرداد

مقالات هفتمین کنفرانس تونل ایران

مجموعه کامل مقالات هفتمین کنفرانس تونل ایران که در تیرماه امسال در دانشگاه شریف برگزار گردیده بود به بانک مقالات سایت افزوده شد. در این کنفرانس 113 مقاله تخصصی ارائه گردیده بود که به صورت کامل و در 1169 صفحه قابل دریافت و جستجوی کامل میباشد.

[مشاهده و دریافت مقالات این کنفرانس]

 

بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران در حال حاضر شامل 9147 مقاله می باشد که در برگیرنده 86492 صفحه است. کلیه مقالات قابلیت جستجوی پیشرفته در عنوان، نام نویسندگان، کلمات کلیدی و نیز چکیده مقاله را دارند. لازم به ذکر است که سایت سیویلیکا طی ماه گذشته با بیش از 250,000 نمایش صفحه در جایگاه 100 سایت برتری قرار داشت که ایرانیان به آن مراجعه میکردند (طبق آمار رسمی Alexa).

لیستی از عنوان مقالات ارائه شده در هفتمین کنفرانس تونل ایران:

بانک اطلاعات کتابشناختی ژئوتکنیکی ایران

کاربرد مجموعه های فازی در سیستم طبقه بندی شاخص مقاومت زمین شناختی (GSI)

پیش بینی ساختار زمین شناسی تونل با استفاده از لرزه سنجی به روش TSP203 تونل انتقال آب کوهرنگ 3 دهانه نصیر آباد یک

ارزیابی پتانسیل لهیدگی در توده سنگهای مسیر تونل انتقال آب گلاب

Determination of Rock Engineering Properties in Azmar Tunnel Site using Laboratory and Field Investigation: Key Information for Tunnel Design

برآورد خواص تغییر شکل پذیری توده سنگ بر مبنای الگوریتم تحلیل برگشتی (تونل تالون، آزاد راه تهران- شمال)

اثر مقیاس بر روی رفتار برشی درزه سنگ

تاثیر جذب آب بر خواص الاستیک دینامیک سنگ آهک

بررسی تاثیر دانه بندی مصالح سنگی بر مقاومت شاتکریت بر اساس مطالعات آزمایشگاهی

چگونگی هدایت ورفع مشکلات نقشه برداری زیر زمینی و کنترل محور در تونل پیشگام تالون

تحلیل خطر زلزله ساختگاه تونلهای البرز (تونل آزادراه تهران - شمال )

بررسی رابطه بین ویژگی های مکانیکی و فیزیکی سنگ سالم تحت تنش های یک محوری

تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ ساختگاه سد چم شیر

آنالیز لرزه ای تونلهای دوقلوی مترو – مطالعه موردی متروی اصفهان

بررسی جامع میزان چسبندگی سیمان به میل مهار بمنظور بهینه سازی تقویت توده های سنگی

معرفی نرم افزار طراحی پوشش بتنی مسلح برای تونل های تحت فشار بر اساس فشار خارجی - مورد خاص تونل انتقال آب گاوشان

تعیین حداقل طول گیرداری پیچسنگهای تمام تزریق دوغابی

ارزیابی پایداری فضاهای زیرزمینی به روش سیستمهای مهندسی سنگ

تحلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته

تحلیل اند رکنش تونلهای کم عمق بر یکدیگر با استفاده از ترکیب رو شهای المان محدود و المان مرزی در فضای زمانی

پیشنهاد سیستم نگهداری تونل تالون ( آزاد راه تهران-شمال ) با استفاده از تحلیل ساختاری

حلیل س هبعدی جهت بررسی تأثیر زونبندی جبهه حفاری در روش تونلسازی اتریشی جدید بر تغییرمکان سطح زمین

بررسی اثر خواص توده سنگ بر طراحی راکبولت و شاتکریت در تونلها

تحلیل عددی سه بعدی جهت ارزیابی روشهای تحلیل حدی دربرآورد پایداری جبهه حفاری تونل

تاثیر جداسازی پوشش تونل از خاک اطراف آن با استفاده از مصالح واسطه در رفتار دینامیکی تونلها

تحلیل پایداری و طراحی دیوارة غربی دهانة شمالی تونلهای البرز (پروژه آزادراه تهران شمال)

بررسی تاثیر حفاری چند مرحل های بر روی منحنی مشخصه زمین با استفاده از روش همگرایی-همجواری در تونل های آزاد راه تهران شمال

تعمیم روش همگرایی-همجواری به تحلیل تونلهای دایروی در حالت میدان تنش غیریکنواخت

تحلیل برگشتی حفاری مرحله ای تونل انحراف آب سد سیلوه با استفاده از مدلسازی سه بعدی

تاثیر مچاله شوندگی در برآورد بار وارده بر سیستم نگهدارنده – مطالعه موردی تونل گلاب

طراحی سیستم نگهداری موقت تونلهای انحراف سد مخزنی کمندان بر پایه روشهای تجربی و عددی و مقایسه آنها

تخمین جریان نشت آب زیرزمینی به تونل انتقال آب قمرود توسط نرم افزار TunSeep

تحلیل پایداری سه بعدی و طراحی نگهداری تونلهای آب بر نیروگاه سد گتوند

آنالیز برگشتی جهت تحلیل رفتار زون رسی در تونل پردیس

محاسبه عرض پایه بهینه پروژه تونل دوقلوی شیراز با استفاده از روش عددی

بررسی روش حفاری و تحلیل سه بعدی نگهداری موقت مغارها در مصالح سنگی بسیار ضعیف با استفاده از روش اجزا محدود- مطالعه موردی

مدلسازی رفتار غیر خطی با استفاده از روش عددی تغییر شکل ناپیوسته (DDA)

تحلیل عددی جریان دوفاز آب وهوا درتونل تخلیه کننده تحتانی سد به روش حجم محدود، با استفاده از مدل مخلوط جریان دوفاز

بررسی تأثیرات گذر تونل های قطار شهری شیراز از زیر پل غدیر

پیش بینی همگرایی و رفتار خزشی توده سنگ در تونل شماره 1 امامزاده هاشم(جاده هراز)

ارائه نرم افزار جدیدی برای تشکیل سیستم بلوکی و روش نوینی برای تشخیص تماس بلوکها در حالت سه بعدی

ارزیابی رفتار لرزه ای تونلها در حوزه زمان با در نظرگرفتن تاثیر اندرکنش

تحلیل و بررسی تغییر شکل دیواره در خاکبرداری یکی از ایستگاههای مترو

طرح بهینه انحنای قائم در تونلهای انتقال آب

Study of Tunnel Response to Seismic Loads Corresponding to Different Values of Depth and PGA

تحلیل پایداری گوه های متقارن در سقف تونلهای دایره ای در شرایط وجود آب و نیروهای دینامیکی

بررسی اثرات حفاری تونل خط 4 متروی تهران بر ساختمانهای اطراف

تحلیل هیدرولیکی - هیدرومکانیکی توده سنگ اطراف تونل با استفاده از روش المان مجزا

بررسی پتانسیل گسیختگی گوه ای در دیواره ها و سقف مغار ایستگاه پمپاژ پروژه گلاب

طراحی پوشش بتنی تونلهای تحت فشار نفوذپذیر با استفاده از نرم افزار 2005 Schleiss

تحلیل عددی پارامتریک نفوذپذیری توده سنگ درزه دار اطراف تونل

ارزیابی اعتبار روشهای مختلف تخمین جریان آب ورودی به تونل های سنگی (مطالعه موردی تونل قمرود)

تحلیل پایداری مقاطع بحرانی تونل تالون با استفاده از نرم افزار ( 5.00(FLAC2D

ارزیابی عددی اثر شیب سطح زمین بر ظرفیت باربری شالوده سطحی واقع برحفره زیرزمینی

تحلیل ساختاری ،تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل امیرکبیر(کوشک)

آنالیز عددی تاثیر روش بازکردن تونل بر پایداری آن

تحلیل برگشتی جابجایی های اندازه گیری شده در تونل سوم کوهرنگ

تحلیل عددی تاثیر درزه داری توده سنگ در مقاومت پایه های سنگی

ارزیابی عددی اثر حفرات زیر زمینی بر ظرفیت باربری پی های سطحی

تأثیر شیب سطح زمین بر پروفیل نشست و نیروهای داخلی لاینینگ

انتخاب محیط معادل بهینه درتحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل انتقال آب قمرود

تحلیل برگشتی پوشش تونل به روش حداقل مجموع مربعات نیروها و تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی توده خاک

تهیه نرم افزار برای طراحی الگوی آتشباری در سینه کارهای تونلی

پیش بینی خرج ویژه بهینه الگوی آتشباری تونل انحراف سد سیمره با استفاده از شبکه عصبی

پیش بینی خرج ویژه در انفجار تونل بر اساس شبکه های عصبی

بررسی فنی - اقتصادی استفاده از آنفو و سیستم نانل در حفاریهای زیرزمینی

اجرای قطعاتی از تونل انتقال آب چشمه لنگان با جریان آزاد بدون پوشش بتنی

سیستم نوین پیش نگهدارنده طاق بتنی (CAPS) در حفاری فضاهای بزرگ زیر زمینی

خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط کار تونلهای تالون، آزاد راه تهران - شمال

مقایسه و ارزیابی فنی و اقتصادی رو شهای حفاری پایلوت شفت ها (مطالعه موردی شفتهای طرح آبرسان سد و نیروگاه گتوند علیا)

بررسی مشکلات اجرایی و خطرات زمان بهره برداری تونلهای شهری (مترو)

حفاری های بزرگ زیرزمینی در مناطق شهری و تدوین الگوریتم پیش بینی روش اجرا

بررسی نقش خصوصیات توده سنگ در بروز عقب زدگی ناشی از انفجار در حفر فضاهای زیرزمینی - مطالعه موردی در تونل امامزاده هاشم

بررسی عددی سه بعدی مقدار تغییر شکل حین پیشروی انفجاری با توجه به منطقه خرد شده "با نگرشی ویژه به تونل گاوشان"

کنترل لرزشهای آتشکاری به منظور کاهش اثرات مخرب آن بر سیستم نگهداری موقت سازه های زیرزمینی در حال احداث – مطالعه موردی

بررسی تحلیلی عملیات تزریق شیمیایی جهت تقویت آببندی پرده آب بند سیمانی در پی سنگ های کنگلومرایی ، مطالعه موردی :تونل 950 سد مخزنی کرخه

استفاده از متدولوژی ارزش با تکیه بر پیشنهاد تغییر از طریق مهندسی ارزش VECP در طراحی و حفاری تونل

تعیین ابعاد بهینه پایه های سنگی بوسیله روش های تجربی و عددی بر اساس منحنی عکس العمل زمین- مطالعه موردی، معدن نمک زیرزمینی سلطان آباد

بازنگری درطرح و روش های اجرای بهینه تونل چشمه لنگان

بررسی اثر ابعاد گودهای ساختمانی موجود در بالای تونل در حال پیشروی، در تغییرشکلها و جابجاییهای ایجاد شده در سطح زمین و در تاج تونل ( مورد مطالعه بخش شمالی خط یک متروی

تهران)

بررسی تأثیر عوامل عدم قطعیت در هزینه پروژه های تونلسازی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو – مطالعه موردی تونل انتقال آب دشت ذهاب

بازرسی و نظارت هدفمند از تونلهای در حال احداث با نرم افزار تخصصی ساماندهی اطلاعات

لزوم و نحوه تدوین مدارک فنی سازه های زیرزمینی شهری

کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی ماکزیمم نشست در اطراف تونل های کم عمق

بررسی جایگزینی سیستم نگهداری تلفیقی شاتکریت و راک بولت در گالریهای معدن زغال سنگ تزره

معرفی انواع ریسک های تونل سازی و ارائه یک سیستم برای مدیریت آنها

کاربرد راهکارهای مدیریت بحران زمین لرزه در متروی تهران

بررسی قابلیت اطمینان پوشش تونل آبرسانی سد امیر کبیر به تهران

بررسی مقایس های هزینه سرمایه گذاری و اجرایی تونل سرویس البرز بر اساس دو روش حفاری سنتی (D&B) و حفاری مکانیزه (TBM)

انتخاب روش حفاری بهینه از لحاظ فنی ( برای تونل انتقال آب قمرود ( قطعات 3 و4)

انتخاب دستگاه TBM مناسب جهت اجرای تونل اصلی پروژه انتقال آب گلاب

اجرای تونل بروش مکانیزه با استفاده از TBM در توده سنگهای ضعیف (مطالعه موردی گیر کردن و توقف دستگاه TBM در تونل انتقال آب قمرود)

بررسی ارتباط بین نرخ نفوذ TBM و کیفیت توده سنگ، مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود (قطعات 3و4)

روش نوین گذر TBM های سپردار از فضای باز (مطالعه موردی: TBMهای متروی شیراز)

بررسی بهره وری ماشینهای رودهدر در زمینهای نرم و تونلهای شیبدار

بررسی اثر پرشدگی شن نخودی بر روی پوشش بتنی تونل در حفاری مکانیزه

پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری TBM در تونل انتقال آب کرج - تهران

انتخاب ماشین تونلزنی تمام مقطع در سنگ بر اساس کاهش مخاطرات ژئوتکنیکی

انتخاب ماشین حفار شیلد مناسب برای حفاری تونلهای شهری

طرح پیشنهادی یک کله حفار مناسب برای TBM ، درمقطع A تونل انتقال آب صفا - بهرامجرد کرمان

بررسی عملکرد دستگاههای حفارتمام مقطع تونل با سپر دوبل مطالعه موردی : قطعات 3و 4 تونل بلند انوج به قمرود

الزامات طراحی ساز های پوشش بتنی سگمنتال در تونلهای حفاری مکانیزه

طراحی سیستم تهویه تونل های مترو تهران-مطالعه موردی حدفاصل ایستگاههای مولوی –شوش

تهویه حین اجرای تونلهای بلند با نگرشی بر طرح تهویه قطعات سوم و چهارم تونل بلند قمرود

تعیین غلظت های آلودگی هوا در تونل و ارائه راهکارهای مناسب

طراحی سیستم تهویه و بررسی فنی و اقتصادی اجرای چاههای تهویه تونل نتقال آب کرج (قطعه (ET-K’

ارائه سیستم ترابری جهت تخلیه مصالح باطله و تامین تجهیزات حفاری مکانیزه پروژه گلاب

تبیین نکات ایمنی و زیست محیطی بتن پاشی در تونلها

نرم افزار طراحی سیستم روشنایی فضاهای زیرزمینی

تحلیلی بر سیستم کنترل هوشمند تهویه معدن زغالسنگ هشونی کرمان

طراحی و اجرای سیستم تهویه حین ساخت تونلهای قطار شهری شیراز

Gotthard Base Tunnel - Description and Experience of the 60% of the excavation work

Uetliberg Tunnel: Comparison between Mechanized Tunnelling and Drill and Blas

اخبار مرتبط با اخبار سیویلیکا

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها