CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۶
مهر

اولین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی انرژی

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی به بانک مقالات افزوده شد.

 

با همکاری موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران، 143 مقاله مربوط به اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی به بانک مقالات افزوده شد. این کنفرانس 30 و 31 خرداد 1385 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شده و 1776 صفحه مقاله در آن ارائه گردیده است.

 

مجموعه مقالات زیر در حال آماده سازی برای درج در سایت هستند:

1- اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده بود (سال 1385 - 250 مقاله)
2- سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری (سال 1385 - 40 مقاله)
3- ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی (سال 1385 - 55 مقاله)
4- همایش ارتقاء راهکارهای مدیریت بحران در حوادث (سال 1385)

5- دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری (سال 1384 - 23 مقاله)
6- کنفرانس مهندسی معدن ایران (سال 1383 - 175 مقاله)
7- دومین همایش قیر و آسفالت ایران (سال 1381 - 55 مقاله)
8- اولین همایش علمی-تحقیقی مدیریت امداد و نجات (سال 1381 - 80 مقاله)
9- چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران (سال 1381 - 52 مقاله)

10- اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (سال 1380 -  60 مقاله)

1. A CBA Model for Economic Effects of Eliminating Energy Subsidies in I.R.Iran
2. A Comparison Study in Residential Sector Energy Balance: Iran vs. the Netherlands
3. A GA-PCA Approach for Power Sector Performance Ranking Based on Machine Productivity
4. A Review on the Latest Empirical Works Associated with Explaining Differences in Energy Efficiency among the Different Nations in the World
5. Architectural Design of IT Infrastructure for Energy Utility Management Automation System
6. Compiling and Prioritizing Strategies for Electrical Energy Production from Fossil Fuel
7. Compiling and Prioritizing Strategies for Electrical Energy Production from Fossil Fuel
8. Current utilization and future prospects of emerging renewable energy: Photovoltaics and Fuel Cells
9. Demand Response Issues In the United States
10. Design of Energy Label for Refrigerated Display Cabinets in Iran
11. Determination of radioactive heat production from granites of the south bohemian massif (Austria and Slovakia)
12. Energy Consumption and Optimization in Textile Industry: A Case Study for Iran
13. Environmental Insight on the Energy Planning
14. Integration of Artificial Neural Networks and Time serie s technique to Estimate Electrical Energy consumption
15. Managing Iranian Oil and Gas Reserves: A Conceptual Approach to Policy Analysis
16. Measuring performance electric power generations using artificial neural networks and Fuzzy Clustering
17. Measuring the impact of IT/IS investment on Iranian power plants using DEA models
18. Oil Price Volatility Modeling and a Proper Measure fo Quality of Prediction
19. Prospects of Traditional Fuels to Power Poverty Alleviation In Developing Countries
20. Restructuring of Electric Power Supply Systems: Implications of Regulatory Reform Experience for Potential Reformers
21. Review of the Bio-Eٍnergy Technology in Shiraz
22. Sectoral Systems of Innovations: Canadian Fuel Cell Sector Case
23. Supply Chain Optimization Opportunities in Electric Power Industry
24. Sustainable Energy Challenges for Transportation Sector from Environmental Compatibility Perspective
25. Title: Using action research to introduce biogas technology in Qezel village of Kermanshah province in Iran.
26. فن آوری نوین سیستم دو سوختی در خودروها، دستاوردی مناسب در راستای کاهش آلودگی محیط زیست صنعت راه و ترابری در کشور
27. فناوری انرژی با استفاده از بیوتکنولوژی
28. قانون استقلال اموربرق استا نها، ورود به بازاربرق و اولویت بهینه سازی مصارف و کاهش تلفات
29. کنترل آلودگی هوا در اثر وجود زباله ها با استفاده از نیروگاه بیو گاز
30. کاهش مصرف سوخت کارخانه آ بشیری نکن چابهار با بازیافت حرارت از گازهای خروجی توربین های گازی نیروگاه چابهار
31. کاهش تقاضای برق صنایع با استفاده از هدفمندسازی وضع تعرفه
32. کاربرد کنترل کننده فازی در دیسپاچینگ برق منطقه ای تهران بزرگ
33. مقایسه فرآیندهای متعدد گاززدایی از گوگرد مایع تولیدی واحدهای کلاوس و معرفی فرآیند منتخب
34. مقایسه اقتصادی نیروگاههای برق بادی با نیروگاههای سوخت فسیلی (گازی – حرارتی )
35. ملاحظلات و پیشنهاداتی برای مدیریت انرژی در صنعت حمل و نقل خودروئی کشور
36. محاسبه و بررسی عملکرد کلکتورخورشیدی به منظور راه اندازی سیستم جذبی در مصارف خانگی برای اقلیم خشک ایران
37. مدلسازی ولتاژ کاتدهای تزریق اکسیژن بهمنظور کاهش مصرف انرژی
38. مدلسازی سیستم توربین بادی با ژنراتور القائی دو سو تغذیه
39. مدیریت ریسک در بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر
40. مدیریت طرح کاهش تلفات شبکه های توزیع
41. مطالعه فنی- اقتصادی سیستمهای کنترل خودکار روشنایی
42. نقش کلسترودیوم های جداشده ازمخازن نفت خام درتولید بیوسورفکتانت و بیوپلیمربه منظور ازدیاد برداشت میکروبی نفت
43. نقش مدیریت جابجایی بنزین در کنترل تلفات بنزین و آلودگی هوا
44. نقش دانش ارگونومی در بکارگیری بهینه انرژی انسان
45. چگونگی تأثیر افزایش تراکم بر کاهش طول راههای شهری و کاهش مصرف انرژی
46. نرم افزار ممیزی انرژی در ساختمانهای مسکونی ایران ‹‹نما››
47. پیش بینی میزان پراکنش گاز CO2 ، خروجی از نیروگاه زمین گرمایی سبلان
48. Wind Power: Energy Forever
49. آنالیز اگزرژی واگزرژواکونومیک نیروگاه گازی زرگان اهواز
50. آینده هیدروژن، حرکت بسوی یک سیستم انرژی پایدار
51. افزایش بهره وری از انرژ یهای فسیلی در صنایع پتروشیمی بکمک لوله گرمایی ها
52. امکان سنجی بهره برداری از منابع انرژی زیست توده برای جبران کمبود گاز طبیعی و جایگزینی فراورده های نفتی در نیروگاههای حرارتی کشور
53. انتگراسیون انرژی در شبکه مبدلهای حرارتی با استفاده از رهیافت پینچ با دیدگاه بازبینی اصلاحی
54. اولویت بندی بکارگیری منابع انرژی در نیل به توسعه پایدار در کشور
55. اولویت بندی صنایع و معادن کشور برای دریافت یارانه انرژی به روش (MADM)
56. اتحادیه ی کشورهای صادرکننده ی گازطبیعی؛ دورنمای اقتصادی
57. اثر تلفیق سیستمهای سرمایشی چیلرهای جذبی با میکروتوربینهای گازی در صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها
58. اثرات ناشی از قطع گاز و برآورد خسارات وارده ناشی از آن بر شبکه توزیع برق تهران
59. ارایه سیستم پیشنهادی قیمت برق در بخش کشاورزی و بررسی اثرات آن بر تقاضای برق بخش کشاورزی با تکنیک سیستم داینامیک
60. ارائه مدلی جهت ارزیابی بهره وری پالایشگاه های نفت کشور بر مبنای برنامه ریزی ریاضی
61. ارائه مدلی جهت ارزیابی بهره وری پالایشگاههای نفت کشور بر مبنای برنامه ریزی ریاضی
62. ارائه سناریوهای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش نفت کشور (طی افق 50 ساله 1434-1384)
63. ارتقاء بهره وری و راندمان حرارتی دیگ های آب گرم ساخت داخل کشور با تدوین و انجام آزمایشات تست استاندارد راندمان حرارتی و بکارگیری برچسب انرژی
64. ارزیابی منابع انرژی در راستای نیل به توسعه پایدار
65. ارزیابی و مدیریت ریسک و نقش آن در بهبود سیستم مدیریت HSE
66. ارزیابی و انتخاب سیستم های محرکه خودرو در افق 20-15 ساله کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ارائه سناریو
67. ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاههای هیبرید خورشیدی در ایران
68. ارزیابی اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت بر پایه سیکلهای بخاری، گازی و ترکیبی
69. ارزیابی اثرات اقتصادی یارانه بر میزان مصرف بنزین در ایران، یک تحلیل تجربی ( 1350- 1382)
70. ارزیابی تکنولوژی سیست مهای تولید انرژی الکتریکی غیر متمرکز با استفاده از روش تصمی مگیری چند شاخصه
71. ارزیابی ترکیب بهینة حاملهای انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی با استفاده از مدل سیستم عرضة انرژی
72. ارزیابی دقیق بهره وری از نشانگرهای خطا به منظور کاهش انرژی توزیع نشده
73. ارزیابی دقت نرم افزار Wis-Iran در تهیه نقشه های پتانسیل باد در خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد
74. ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی مصرف انرژی و تولید گاز دی اکسید کربن ناشی از آن در چشم انداز توسعه کشور (1400-1379 شمسی)
75. ارزش صرفه جویی انرژی و توان الکتریکی در سمت مصرف، از نگاه ملی
76. استفاده از انرژی های نو درطراحی سیستم سرمایش یک ساختمان خورشیدی متناسب با اقلیم گرم وخشک شهر یزد و مقایسه آن با یک ساختمان معمولی از لحاظ مقدار صرفه جویی در مصرف انرژی
77. بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای پشتیبانی تصمیم گیری متخصصین در خصوص اولویت دهی به منابع انرژی تجدید پذیر درایران
78. بهینه یابی مبادلات برق میان ایران و ترکیه با اعمال مدل غیرخطی برای هزینه تولید: تحلیل کوتاه مدت
79. بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورهای سه فاز بخش صنعت کشور و تاثیر آن بر کاهش آلاینده های زیست محیطی
80. بهینه سازی مصرف انرژی در بویلرهای واحدهای صنعتی
81. بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت فلزات رنگین
82. بهینه سازی هوای احتراق در بویلر نیروگاه حرارتی شازند اراک
83. بهینه سازی گرمایش یک ساختمان مسکونی و آب مصرفی توسط سیستم خورشیدی فعال
84. بهینه سازی ترمواکونومیک و تحلیل اکسرژی سیکل تبرید تراکمی بخار
85. بهبود شرایط عملیاتی واحد الکترولیز صنایع کلرپارس به منظور کاهش مصرف انرژی
86. بازار برق جمهوری اسلامی ایران؛ بنیادها و ویژگی ها
87. برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید برق با استفاده از روشهای ابتکاری
88. برآورد میزان گاز تولید شده در مرکز دفن پسماندهای شهر مشهد و بررسی امکان استحصال انرژی از آن
89. برآورد اقتصادی سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه در داخل و خارج از کشور
90. بررسی فنی و اقتصادی کاربرد انرژی خورشیدی در ایران
91. بررسی فنی-اقتصادی ذخیره سازی انرژی در لکوموتیو قطارها توسط ترمزانرژی زا
92. بررسی فرهنگ مصرف انرژی برق و ارائه الگوی مناسب مصرف
93. بررسی کوره های پخت سرامیک و راههای بهینه سازی انرژی
94. بررسی مناقشه گاز گرجستان
95. بررسی میزان انرژی هدر رفته در اثر سیلاب (مطالعه موردی سیلاب بهمن 84 حوضه های کارون، دز و مارون)
96. بررسی نیروگاه دودکش خورشیدی به عنوان یک منبع جایگزین انرژی
97. بررسی نحوه مدیریت HSE در مجتمع پتروشیمی تبریز
98. بررسی و تحلیل رابطه ی بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران
99. بررسی و سنجش کیفیت توان مزارع بادی متصل به شبکه برق
100. بررسی وضعیت مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی صنعت کاغذ در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر
101. بررسی آخرین فن آوریهای تولید مستقل برق در منازل مسکونی
102. بررسی افزایش بهره وری ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی
103. بررسی امنیت سیستم انرژی کشور و ارتباط متقابل آن با توسعه کاربرد انرژ یهای تجدیدپذیر
104. بررسی اثرات سیستم قیمتگذاری برق بر شاخصهای کلان صنعت برق با تکنیک سیستم داینامیک
105. بررسی استفاده از کنترلر شبکه عصبی برای سیستم گرمایش ساختمان های خورشیدی
106. بررسی بازار های رقابتی و چند انحصاری برق
107. بررسی تأثیر رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر تغییر سطح انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن خروجی از این خودروها (مطالعه موردی :تهران)
108. بررسی تاثیر استراتژیهای تولید کنندگان روی قیمت بازار انرژی الکتریکی
109. بررسی سیکل نیروگاه خورشیدی سهموی خطی، طراحی، کنترل، راندمان کلکتورهای آن
110. بررسی عملکرد نیروگاه بادی منجیل توسط مدل محاسباتی دانشگاه الدنبورگ( FlaP)
111. توسعه مدل زمانبندی تولید به مدیریت متمرکز یوتیلیتی در واحدهای آمیخته پیوسته و ناپیوسته
112. توسعه ی انسانی با نگاهی بر استفاده از انرژی و منابع طبیعی
113. توسعه یک ابزار تحلیلی برای انتگراسیون جریان های انرژی
114. تاثیر نوع استراتژی مکانیزم ظرفیت در روند بازار
115. تجربه های جهانی کاهش سریع مصرف برق و الگوبرداری برای ایران
116. تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی شدت انرژی در نسبت با شاخص فیزیکی شدت انرژی: مطالعه موردی، صنایع شیمیایی ایران
117. تحلیل تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی ( مطالعه موردی مصرف برق در محدوده شرکت برق منطقه ای تهران )
118. تحلیل ترمودینامیکی افزایش توان سیکلهای توربین گاز با استفاده ازتزریق بخار به محفظه احتراق
119. تحلیل شدت انرژی درصنعت حمل ونقل ایران (مورد مطالعه حمل ونقل ریلی)
120. تحلیل عملکرد مصرف انرژی صنایع شیمیایی ایران
121. تحلیلی قابلیت کاردهی گاز خروجی از میادین گاز طبیعی
122. تحلیلی بر مصارف انرژی در بخش حمل و نقل با استفاده از اولین جدول داده - ستانده بخش حمل و نقل در ایران
123. جایگاه نظام بانکی در مدیریت و برنامه ریزی انرژی ایران
124. جایابی بهینه خازن بر اساس روشی پیشنهادی مبتنی بر کاوش گرادیان جهت کاهش تلفات انرژی در شبکه های توزیع
125. حذف یارانه های انرژی و آثار اقتصادی آن
126. خانه های غیر فعال در ایران
127. در افق 2024 همراه با LNG برق هم به کشور خریدار بفروشیم
128. روند بکارگیری و توسعه انرژی بادی و خورشیدی در ایران و سایر نقاط جهان
129. رویکردی هوشمند برای پی شبینی قیمت ماهانه نفت خام
130. روش تعیین معیارهای مصرف انرژی در فرآیندهای مختلف تولید کاغذ
131. راندمان بهره برداری فعلی و استاندارد سیستمهای پمپاژ بزرگ
132. راه اندازی بازار خرده فروشی برق در ایران با ارائه مدلی کاربردی مبتنی بر هزینه های شرکتهای توزیع
133. راهکارهای باز نگری در طراحی ساختمانهای موجود با نگرش به توسعه پایداری محیطی
134. راهبرد استفاده از انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال) و کاهش مصرف سوختهای فسیلی در کشور
135. رتب هبندی کشورهای منتخب بر اساس کارایی در تولید برق تجدیدپذیر با استفاده از تکنیکDEA با رویکرد بنچ مارکینگ و تعیین جایگاه کشور ایران
136. سیستم مدیریت انرژی خورشیدی هوشمند
137. شبیه سازی داده های طراحی ترمودینامیکی سیکل سرمایش جذبی دو مرحله ای با استفاده از محلول آبی لیتیوم بروماید – لیتیوم نیتریت
138. شبیه سازی عملیات نگهداری و تعمیرات نیروگاهی با هدف ظرفیت سنجی تولید: مطالعه موردی نیروگاه گازی ری
139. طراحی مبدل های حرارتی گاز – گاز لوله پره ای جهت افزایش راندمان میکروتوربین 100kw
140. طراحی و انتخاب اولین نیروگاه زمین گرمائی در ایران
141. طراحی و ساخت سیستم بهینه سازی مصرف انرژی برای روشنایی معابر
142. طراحی اولیه گرمایش منازل در منطقه زمین گرمائی سبلان با پلان فرضی و مدلسازی به روش جریان یکنواخت
143. طرح های کاهش انرژی برودتی در مجتمع های مسکونی شهر تهران و تحلیل اقتصادی طرح ها

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها