CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۶
دی

همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار به بانک مقالات مرجع مهندسی عمران افزوده شد.

 

این همایش 17 و 18 آبان ماه امسال در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) برگزار شده است. در این همایش 249 مقاله در موضوعات خاک، کشاورزی و محیط زیست ارائه شده است. انتشار مقالات به صورت خلاصه مقاله مبسوط (Extended Abstract) است. مقالاتی که به بدین شکل ارائه میشوند در 2 الی 3 صفحه تنظیم شده و شامل مقدمه، مواد و روشها، نتایج و منابع هستند. [مشاهده لیست کامل مقالات]

1. فن آوری تولید ورمی کمپوست از پسماندهای خانگی، کشاورزی و دامی به منظور حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
2. فرسایش آبکندی و جایگاه آن در آمایش سرزمین (مطالعه موردی: استان زنجان)
3. فعالیت آنزیم های فسفاتاز و اوره آز در یک خاک آلوده به کادمیم
4. قابلیت جذب عناصر آهن، روی، منگنز، کادمیم و سرب در خاک اصلاح شده با غباره کوره صنایع فولاد
5. کنترل آلودگی ناشی از فرسایش بادی به وسیله پلیمرهای محلول در آب
6. کودهای آلی و کاربرد آنها در کشاورزی پایدار
7. کیفیت پساب شرکت فولاد مبارکه اصفهان و اثرات آن بر اراضی تحت کشت مو
8. کاهش میزان رس قابل انتشار و حفظ کیفیت آ بهای سطحی با استفاده از پلیمرهای محلول در آب
9. کاهش غلظت کادمیم (Cd) در پیاز از طریق مصرف روی (Zn)
10. کارایی روشهای مولکولی PCR , NCM-ELISA در تشخیص آلودگی خاک به باکتری Ralstonia solanacearum
11. کاربرد کودهای زیستی در کم کردن مصرف کودهای شیمیایی
12. کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیای (GIS) در ارزیابی کیفیت خاک به منظور مدیریت کشاورزی پایدار (آمایش سرزمین) در منطقه قزوین
13. مقایسه وابستگی میکرویزایی سه نوع گندم با سویه های مختلف قارچ میکروریزا آربوسکولار در شرایط گلخانه
14. مقایسه اثر گیاه یونجه و جو بر کاهش مقادیر آلاینده های نفتی (گازوئیل ) در یک طرح گیاه پالایی
15. مقایسه اثرات تاغزارهای طبیعی و دست کاشت (Haloxylon spp) در تثبیت، حفاظت و اصلاح خاک (مطالعه موردی: حسین آباد غیناب بیرجند)
16. مقایسه اثرات تاغزارهای طبیعی و دست کاشت (Haloxylon spp) درتثبیت ،حفاظت و اصلاح خاک (مطالعه موردی:حسین آباد غیناب بیرجند)
17. مقایسه تأثیر کاربرد slurry دام و کود اوره بر سرعت پوسیدگی بقایای گیاهی
18. مقایسه جذب روی و کادمیم در تربچه و شاهی و بررسی اثرات متقابل آن ه
19. مقایسه جذب روی و کادمیم در تربچه و شاهی و بررسی اثرات متقابل آن ه
20. مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست معمولی (سرد) و ورمی کمپوست
21. مقایسه ضایعات آلی اسیدی و غیر اسیدی به منظور ارتقاء کیفیت، پایداری و اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی یک خاک شور و سدیمی
22. مکان یابی محل های مناسب دفن پسماندهای شهری در شهرستان اراک با استفاده از سیستم
23. مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه در استان سمنان
24. مکانیابی دفن زباله با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: شهرستان تاکستان)
25. ممانعت سوزاندن بقایای گیاهی راهکاری در جهت پایداری شاخص سلامت خاک
26. میزان تجمع برخی از فلزات سنگین در سه گیاه علوفه ای یونجه، خلر و اسپرس
27. ماده آلی، قلیاییت و پایداری ساختمان خاک
28. محاسبه کارآیی جذب عناصر ماکرو در ارقام گندم تحت تاثیر کاربرد سویه های مختلف میکوریزایی در شرایط مزرعه
29. مدل ارائه شده برای بکارگیری مهندس ی ارزش در پروژه های مدیریت منابع آب و خاک کشور
30. مدیریت مصرف کود برای کاهش تجمع نیترات در گیاه برای ارتقای سلامتی افراد جامعه
31. مدیریت و حفاظت خاک در تمدن های باستانی
32. مدیریت بهینه خاک، توسعه پایدار حیات و محیط زیست
33. مدیریت عناصر ریزمغذی خاکهای زراعی با استفاده از زمین آمار و GIS
34. مروری بر توسعه اراضی فاریاب و تخریب اراضی در جنوب حوزه آبریز کرخه (با تکیه بر شوری آب و خاک ، ماندابی اراضی و مسائل زیست محیطی)
35. مصرف بهینه کود و پایداری حاصلخیزی خاک، کلید دستیابی به افزایش عملکرد هکتاری، حفظ محیط زیست، ارتقاء سطح سلامت جامعه و تأمین امنیت غذایی
36. مصرف بهینه نیتروژن راهکاری مناسب دربالابردن کارایی مصرف کود وکاهش الودگی محیط زیست درسورگوم علوفه ایی
37. مطا لعه کارآیی تعدادی از قارچهای میکوریزا آربوسکولار در ارقام گندم با استفاده از کلونیزاسیون ریشه و فسفر 32
38. مطالعه منابع مختلف کود ارگانیک در زراعت طالبی با استفاده از مالچ پلی اتیلن
39. مطالعه موردی پیرامون رفتار های جذبی و واجذبی آترازین در خاک یک مزرعه ذرت در استان فارس
40. مطالعه آزمایشگاهی تثبیت و جامدسازی لجن صنایع آبکاری فلزات
41. مطالعه توان تولید آنزیم ACC- د آمیناز توسط برخی از سویه های ریزوبیومی بومی کشور
42. مطالعه تاثیر گیاه یونجه بر خاک آلوده به نفت خام سبک
43. مطالعه تاثیر ترکیب الکترولیت بر حرکت کادمیم در خاک I ) نقش آنیونهای کلر و نیترات
44. مطالعه تاثیر ترکیب الکترولیت بر حرکت کادمیم در خاک II) نقش کاتیونهای کلسیم و سدیم
45. مطالعه جذب سطحی عناصر سرب و کادمیم در دو خاک با خصوصیات فیزیکوشیمیایی متفاوت در استان گلستان
46. نقش قارچ های میکوریز آربوسکولار و میکوریزوسفر در گیاه پالایی مناطق آلوده به فلزات سنگین وترکیبات آلی
47. نقش کاربری اراضی در ایجاد رژیم رطوبتی اکویک در برخی از اینسپتی سولهای دشت بابل- (استان مازنداران )
48. نقش کرم های خاکی بر میزان همزیستی قارچ میکوریزا با شبدر برسیم در مدیریت پایدار خاک
49. نقش مصرف بهینه کود در افزایش آنتی اکسیدانتها در محصولات کشاورزی
50. نقش باکتریهای تولید کننده سیانیدهیدروژن (HCN) در کنترل بیولوژیک عوامل بیمارگر گیاهی وکاهش مصرف آفتکشها وآلودگی خاک
51. نقش تغذیه متعادل بر تجمع نیترات (NO3-N) در سیب زمینی
52. نقش خاک در آمایش سرزمین
53. نقشه های خاک در ایران و مدیریت پایدار منابع خاک
54. نقشه اشکال فرسایش، یک نقشه پایه در مدیریت پایدار خاک
55. گونه های گیاهی بومی ابر جاذب Pb و Zn در استان زنجان
56. پیش بینی وزن مخصوص ظاهری با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی و توابع انتقالی و ارزیابی دقت آن به منظور استفاده در تعیین کیفیت خاک
57. پیشروی سطح آب دریای خزر و تاثیر آن برروی ناپایداری اراضی ساحلی در استان گیلان
58. پراکنش آلودگی ناشی از گرد وغبار صنایع تولید سیمان برروی خاکهای حوزه نفوذ (مطالعه موردی کارخانه سیمان آبیک )
59. آلودگی هوا و پیامدهای آن
60. آلودگی سربی و اثرات آن بر فراوانی باکتریها و اکتینومیستهای خاک پیرامون بزرگراه رزن- همدان
61. آمایش سرزمین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تیل آباد گلستان)
62. افزایش کارایی کودهای نیتروژنه گامی مثبت در راستای تولید پایدار و حفظ محیط زیست
63. افزایش کارایی مصرف نیتر وژن و کاهش هدررفت کودهای نیترو ژنه در دو خاک آهکی با بافت متفاوت در اراضی گندم منطقه کرج
64. افزایش درصد نشاسته ،درصد ماده خشک و وزن مخصوص غده گیاه سیب زمینی در همزیستی با قارچ میکوریز آربوسکولار
65. امکان یابی استفاده از توانایی زیست پالایی گیاهان برای اصلاح خاکهای آلوده به مواد نفتی در سایت های نفتی استان خوزستان
66. اندازه گیری و شبیه سازی تغییرات نیترات در طول رودخانه کر
67. اهمیت انتخاب روش مناسب نمونه برداری در شناسایی و تفسیر صحیح آلودگی سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان آلوده به پساب صنعت کلر-آلکالی)
68. اولویت بندی کاربری اراضی به منظور مدیریت پایدار خاک (مطالعه موردی : منطقه علمدار بهبهان)
69. اثر کود آبیاری به روش قطره ای - نواری بر مقدار مصرف کود در زراعت آفتابگردان
70. اثر کودهای آلی بر کیفیت میکروبی زه آب ستو نهای خاک دست نخورده در شرایط جریان غیر اشباع
71. اثر کاتیون های Ca، NH4، Na، K و آنیون های NO3، Cl، PO4 روی آبشویی عناصر سنگین در خاک های آلوده
72. اثر کاتیون های Ca، NH4، Na، K روی توزیع گونه های عناصر سنگین درخاک های آلوده
73. اثر کادمیم اضافه شده و زمان خواباندن بر شکل های شیمیایی کادمیم ، رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج در دو بافت خاک
74. اثر کاربرد لجن فاضلاب تصفیه شده بر روی خصوصیات خاک، جذب عناصر سنگین و عملکرد گیاه جو
75. اثر ماده آلی بر نیکل و کادمیم درمحلول دو خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب
76. اثر نیکل اضافه شده و زمان خواباندن بر شکل های شیمیایی نیکل در دو بافت خاک
77. اثر آبیاری با پساب بر کیفیت خاک تحت کشت گیاه سورگوم
78. اثر باقیمانده پسماندهای کمپوست بر حاصلخیزی و غلظت عناصر سنگین خاک
79. اثر حرارت بر روی خصوصیات فیزیکی یک نوع خاک ورتی سول
80. اثر سه نوع کود آلی با و یا بدون آبشویی بر رشد، ترکیب شیمیایی و قرائت کلروفیل متر شاخساره دو رقم سویا (Glycine max L.) در مرحله رویشی
81. اثر سطوح مختلف کادمیم بر پویائی نیتروژن در یک خاک مرتعی
82. اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی فلزات سنگین بوسیله کاهو و ذرت در خاک های آهکی و غیر آهکی
83. اثرات کاربرد لجن فاضلاب بر کیفیت خاک
84. اثرات باقیمانده و تجمعی لجن فاضلاب بر حرکت کادمیوم، روی، سرب و مس در خاک
85. اثرتکامل خاک و تغییر کاربری اراضی بر شکلهای مختلف فسفر در یک ردیف پستی وبلندی در استان مازندران
86. اثرسطوح مختلف ورمیکمپوست بر رشد و عملکرد گیاه ذرت و مقایسه آن با کودهای شیمیایی و کمپوست معمولی
87. ارائه ی مدل پیش بینی ضریب زهکشی (مدول زهکشی) با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
88. ارتباط میان شکلهای فسفر و خصوصیات خاک در خاکهای آهکی استان فارس
89. ارزیابی کارآیی جذب عناصر آهن، روی، مس ومنگنز توسط ارقام مختلف گندم تلقیح شده با سویه های قارچ میکوریزا آربوسکولار در شرایط مزرعه
90. ارزیابی کارایی کرمهای اپی ژیک بومی برخی از مناطق شمال ایران در فناوری ورمیکمپوست
91. ارزیابی کارایی کرمهای اپی ژیک بومی برخی از مناطق شمال ایران در صنعت ورمی کالچر
92. ارزیابی مدل AVSWAT جهت برآورد تولید رسوب در حوضه رودخانه کردان
93. ارزیابی مدل فرکتالی پرفکت در پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک
94. ارزیابی نشست آلاینده خطرناک ذرات معلق در محیط شهری تهران
95. ارزیابی گلخانه ای اثرات کاربرد سویه های ریزوبیومی برتر مولد IAA بر شاخص های رشد گیاه گندم
96. ارزیابی آلودگی خاک های آبیاری شده باپساب فاضلاب تصفیه شده شهری در منطقه زابل
97. ارزیابی اثر زیست محیطی فرسایش خندقی در مدیریت پایدار خاک
98. ارزیابی اثر عنصر مس در کیفیت چای فرآوری شده
99. ارزیابی توان برخی از قار چها در تجزیه و کاهش سولانین در مانده های سیب زمینی
100. ارزیابی توزیع مکانی جیوه کل در دشت رسوبی خوزستان با استفاده از زمین آمار در محیط GIS
101. استفاده از مدل ریاضی WEPP به عنوان ابزاری جهت اتخاذ بهترین شیوه های مدیریت پایدار خاک
102. اشتقاق توابع انتقالی جهت برآورد منحنی رطوبتی تعدادی از خاکهای شور و سدیمی
103. بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی با به کارگیری باکتریهای ریزوبیومی و حل کننده فسفات در زراعت سوی
104. بیوفسفات طلائی، کود بیولوژیکی مناسب درتغذیه درختان مرکبات
105. برخی چالشهای کشاورزی نوین بر خاک و محیط زیست
106. بررسی قابلیت استفاده از ورمی کمپوست زباله شهری بعنوان روشی موثر در کاهش آلودگی و افزایش عملکرد گیاه ذرت
107. بررسی کیفیت پساب بر انباشت عناصر سنگین در دو گیاه سورگوم و شبدر
108. بررسی کارایی کود بیولوژیک حاوی میکروارگانیسم های اکسیدکننده گوگرد در تامین آهن مورد نیاز ذرت
109. بررسی کارایی مدل DNDC در برآورد نقش خاکها و بخش کشاورزی در تولید و تثبیت گازهای گلخانه ای
110. بررسی کارایی مدلهای EPM , MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز چلاو (مطالعه موردی: ضلع شرقی حوضه آبخیز هراز)
111. بررسی کارایی داده ها ی ماهوار ه ای، سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات خاکشناسی
112. بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه
113. بررسی کاربرد دزیمترهای ترمولومینسانس در میزان دز رادیواکتیو جذب شده خاک
114. بررسی میزان آلودگی خاکهای رسوبی دشت خوزستان با هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی (PAHs)
115. بررسی میزان عناصر سنگین و اشکال مختلف آنها در لجن فاضلاب: بررسی موردی تصفیه خانه های اکباتان، شوش و شهرک غرب تهران
116. بررسی چند جانبه زیست پالایی میکروبی و گیاه درمانی خاکهای آلوده
117. بررسی نیازهای آموزشی کشاورزان در زمینه بهره برداری مناسب از منابع خاک و آب
118. بررسی نگرش کشاورزان استان همدان نسبت به حفاظت خاک
119. بررسی نحوه توزیع سرب در اندامهای مختلف آفتابگردان و کلزا بعنوان گیاهان تولیدکننده روغن
120. بررسی هم دماهای جذب سرب در برخی از خاک های گیلان و همدان
121. بررسی همدماهای جذب سطحی نیکل در برخی خاکهای استانهای فارس و گیلان
122. بررسی پتانسیل کاربرد ضایعات کارخانجات چوب و کاغذ ایران (چوکا) شامل: خاک اره و بقایای پوست درختان به عنوان بخشی از مواد اولیه ارزان قیمت در فرآیند تولید کود ورم یکمپوست
123. بررسی پتانسیل استفاده از کمپوست زباله های شهری بعنوان مواد اولیه تولید ورمی کمپوست
124. بررسی پراکنش کانیهای آلایند ه خاک در شمال شرق اصفهان با تلفیق اطلاعات میدانی، آزمایشگاهی و ماهوار های
125. بررسی آلوده شدن خاک و آب در اثر مصرف آفت کشهای شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان)
126. بررسی آلودگی فلزات سنگین حاصل از کارخانه ذوب آهن اصفهان برمنابع خاک و محصولات کشاورزی
127. بررسی آلودگی آمونیاک غیر یونیزه در رودخانه کر
128. بررسی آلودگی خاکهای حوزه آبخیز میانی سیاهرود در استان مازندران
129. بررسی آلودگی زیست محیطی ناشی از مصرف کود های نیتروژن در حوضه زاینده رود اصفهان
130. بررسی امکان جایگزینی اوره با اوره با پوشش گوگردی (SCU) برای تولید سیب زمینی عاری از نیترات
131. بررسی ابعاد مکانی و اقتصادی تغییر کاربری زمینهای تبریز
132. بررسی اثر فعالیتهای انسانی بر نفوذپذیری،جرم حجمی و مقاومت مکانیکی خاک جنگلی
133. بررسی اثر مصرف پسابهای تصفیه شده خانگی بر رشد و عملکرد گندم و ویژگیهای خاک
134. بررسی اثر آلودگی عنصر سرب بر فعالیت تنفس پایه و برانگیخته خاک
135. بررسی اثر تلقیح نشاء های پیاز با قارچهای میکوریز آربوسکولار در عملکرد و جذب سدیم و کلر در شرایط مزرعه با خاک شور
136. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر کربن آلی، بافت و اسیدیته خاک
137. بررسی اثر دو ایزوله بومی باکتری آزوسپیریلوم بعنوان PGRP روی رشد، عملکرد و تامین ازت و فسفر گیاه گندم
138. بررسی اثر شرایط ماندابی بر کیفیت خاک، میزان عناصر سنگین و سلامت محصول در شالیزارهای استان خوزستان
139. بررسی اثر غنی سازی لجن فاضلاب شهری توسط نیتروژن وفسفر بر فعالیت فسفاتاز قلیایی
140. بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف کود آلی بر خصوصیات خاک و عملکرد محصول سیب زمینی
141. بررسی اثرات بافت و کادمیم خاک بر روی رشد چند گیاه
142. بررسی اثرات تلقیح سویا با سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum و مخلوط مساوی از این سویه ها بر تثبیت نیتروژن در گیاه سوی
143. بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر تصاعد گازهای گلخانه ای از خاکهای جنوب خوزستان
144. بررسی اجمالی یکی از پتانسیلهای زیست محیطی فضای سبز و راهکاری در جهت حفاظت از فضاهای سبز شهره
145. بررسی بقایای گیاهی حاصل از مرداب آب بندان سر بر رشد و غلظت عناصر در گیاه گوجه فرنگی
146. بررسی تنوع ترکیبات هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی (PAHs) در خاکهای رسوبی خوزستان
147. بررسی تاثیر EDTA بر توزیع مجدد گونه های مختلف عناصر سنگین در برخی از خاک های آلوده همدان
148. بررسی تاثیر کود بیولوژیک پتاسیمی در تغییرات اشکال مختلف پتاسیم در خاک
149. بررسی تاثیر کاربرد ماده آلی بر پایداری خاکدانه ها و مقاومت برشی خاک
150. بررسی تاثیر کارخانه سرب و روی زنجان بر آلودگی خاک تا شعاع ۱۰ کیلومتری کارخانه
151. بررسی تاثیر کارخانجات سرب و روی زنجان بر آلودگی محصولات زرعی و باغی به فلزات سنگین
152. بررسی تاثیر کریپتوگا مها بر وضعیت عناصر غذایی خاک با روش LFA
153. بررسی تاثیر برخی فاکتورهای خاک، تناوب کاشت و کودهای حیوانی بر میزان آغشتگی میکوریزی و گره زایی لوبیا چیتی تلاش در راستای سلامت جامعه و کیفیت مواد غذایی
154. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نسبت های مختلف کشت یونجه، فستوکا، علف باغ و بروموس در استقرار و کاهش فرسایش خاک در دامنه های شیب دار و تخریب یافته سبلان
155. بررسی تاثیر خصوصیات خاک برمیزان تجمع سیلیمارین در دانه های گیاهان خار مریم (Silybum marianum (L.) Gaertn) جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران
156. بررسی تاثیر سطوح فسفر و زمان بر شکلهای شیمیایی کادمیوم در دو خاک آهکی
157. بررسی تاثیر سطوح روی و زمان بر شکلهای شیمیایی کادمیوم در دو خاک آهکی
158. بررسی تاثیر عملیات بیولوژیکی بر حاصلخیزی خاک
159. بررسی تاثیرگوراب بر عناصر مغذی خاک
160. بررسی تجزیه باگاس توسط سویه های قارچی جداشده از خاک جهت غنی سازی خاک مزارع نیشکر
161. بررسی تغییرات فصلی غلظت نیترات در آب رودخانه کارون و زه آب مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان
162. بررسی تغییرات تعداد اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار و درصد کلنیزاسیون ریشه گیاهان بومی غالب در یک ترانسکت طولی در منطقه معدن انگوران زنجان
163. بررسی جذب یون جیوه از محیط های آبی در شرایط مختلف با مواد نانومتخلخل عامل دار شده با گروه های آلی
164. بررسی حرکت و جذب کادمیم در خاک
165. بررسی خصوصیات شیمیایی خاکهای زراعی تحت آبیاری با فاضلاب شهری
166. بررسی درصد انتقال برخی عناصر به عمق یک خاک لو مشنی پس از کاربرد فاضلا بخام و پساب در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب از طریق ستو نهای خاک
167. بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن عناصر غذایی در خاکهای آهکی
168. بررسی روند توسعه شوری- قلیائیت و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس آباد استان قم
169. بررسی روند تثبیت نهشته های بادی آبگیر سد سفید رود و تأثیرات چند جانبه آن بر محیط زیست منطقه
170. بررسی روند تغییرات معدنی شدن نیتروژن و فعالیت آنزیم های ال-گلوتامیناز و اوره آز در یک ردیف ارضی
171. بررسی روند حرکت نیتروژن در ستون خاک و میزان آب شویی آن از منابع مختلف کود ازته
172. بررسی رابطه بین ویژگیهای خاک و غلظت سرب و کادمیوم موجود در گندم بهاره کشت شده در خاکهای آلوده
173. بررسی شاخص های کیفیت خاک در تناوب های مختلف کشت برنج در منطقه دشت سر آمل
174. بررسی عوامل موثر در خاکزائی و فرسایش خاک حوضه آبریز دریاچه توریستی نئور و راهکارهای کنترل فرسایش خاک و مدیریت محیط از طریق و روشها و تکنیکهای کمی(جنوبشرق اردبیل)
175. بررسی غلظت کادمیوم، سرب و روی در نیمرخ یک نوع خاک لومی آهکی پس از آبشویی با محلول این عناصر
176. بررسی غلظت نیترات در خیارهای تولیدی به رو شهای آبکشت و سنتی
177. بررسی غلظت و ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی هیدروکربنهای آروماتیک نفتی در برخی از خاکهای رسوبی مناطق نفتخیز جنوب غرب ایران
178. تفسیر کیفی نقشه تلفیقی رژیم های رطوبتی-حرارتی خاکها و جوامع گیاهی ایران
179. تلقیح قارچ های تجزیه کننده سلولز به منظور تجزیه بقایای گیاهی (کاه و کلش) و تهیه کمپوست
180.

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها