CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۶
اسفند

هفتمین سمینار مهندسی رودخانه

مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه به سیویلیکا افزوده شد.

 

398 مقاله ارائه شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه که 24 الی 26 بهمن ماه امسال در اهواز برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 3560 صفحه و به دو صورت شفاهی و پوستری در محورهای زیر ارائه شده اند.

 

- مدیریت رسوب رودخانه

- مورفولوژی رودخانه

- مدلسازی در مهندسی رودخانه

- سازه های هیدرولیکی در رودخانه

- جنبه های زیست محیطی رودخانه

- مدیریت سیل در رودخانه

- کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در رودخانه

- مدیریت یکپارچه حوزه و رودخانه

 

لازم به یاد آوری است که به دلیل تعدد کنفرانسها در ماههای بهمن و اسفند، مقالات بعضی از کنفرانسها با تاخیر در سایت درج خواهند شد. در حال حاضر مقالات بیش از 30 کنفرانس در حال آماده سازی برای درج در سیویلیکا می باشد که می توان به کنفرانسهای زیر اشاره نمود:

 

- همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای (بهمن 85) - 31 مقاله
- دومین کنفرانس مدیریت منابع آب (بهمن 85) - 256 مقاله
- اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب (اسفند 85) - 69 مقاله
- هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران (اسفند 85) - 119 مقاله
- کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور (بهمن 85) - 22 مقاله

- سومین همایش ملی ایمنی در بنادر (بهمن 85) - 32 مقاله

- ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران (اسفند 85)
- دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت (اسفند 85) - 33 مقاله

عناوین صد مقاله از این مجموعه به صورت زیر است. برای مشاهده لیست کامل به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
 1. A New GA Approach for Optimizing Levee's Setback
 2. AnnAGNOS AS WATERSHED NON POINT SOURCE POLLUTION ASSESSMENT TOOL IN MALAYSIA
 3. Are stream flow data sets fractal? Implication for hydrological modeling
 4. CONSERVATION-FORM EQUATION OF STEADY AND UNSTEADY OPEN CHANNEL FLOWELING
 5. Detection of Trends in Low Flows
 6. Dynamic training of ANN for its application In real time flood forecasting
 7. Experimental Investigation on Discharge Coefficient for Flow over a Stepped Spillway
 8. Flood control System Optimization Based on Risk Analysis in Floodplain
 9. Flow in a semi-natural meandering channel
 10. FLUVIAL12 بررسی تاثیر ساخت خاکریز سیل بند بر رفتار رودخانه با استفاده ازمدل ( مطالعه ی موردی رودخانه ی نکا)
 11. GIS استخراج هیدروگراف سیلاب رودخانه با استفاده از
 12. Investigating the impact of local and convective term suppression in numerical solution of unsteady supperitical free surface flow
 13. Mike11 و مقایسه با مدل TS شبیه سازی جریان در شبکه رودخانه با استفاده از روش
 14. Natural Organic Matter Removal from Raw Surface Water
 15. On line, continuous water level measutement using laser sensor: A useful tool for flood monitoring , dorecasting and warning
 16. Performance of Improved HBMO Algorithm in Optimization of Reservoir Operation
 17. QUAL2K مدلسازی آمونیوم، نیترات و فسفات در رودخانه با استفاده از مدل
 18. Regional Water Quality Management for the Karun-Dez River Basin, Iran
 19. SELF-PRIMING CRITERIA FOR USING IN COMPLEX CULVERT MODELLING
 20. The Role of Bridge in Flooding Areas (Case Study-Ramian Suburbs- Iran)
 21. Two-Dimensional Finite Volume Model for Dam Break Modeling on Unstructured Triangular Grids
 22. Using a DEM for obtaining the drainage-network for watersheds
 23. کنترل سیلاب با استفاده از آبخیزداری شهری در مقابل عملیات موضعی مهندسی رودخانه
 24. کنترل سیلاب رودخانة گرگانرود بوسیلة سدهای تأخیری
 25. کاربـرد همـزمان نـظام شاخص کیفیـت آب و GIS به عنـوان یک ابزار مـدیـریتـی ( مطالعه موردی : رودخانه دز در جنوب غربی ایران )
 26. کاربرد GIS در کنترل سیلاب شهری ( مطالعه موردی شهرستان ماسال)
 27. کاربرد مدل هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی
 28. کاربرد مدل هیدرودینامیک جریان آب و رسوب در مطالعه فرسایش در پایاب مخازن سدها «مطالعه موردی رودخانه پایاب مخزن سد گتوند علیا»
 29. کاربرد مدل های مفهومی برای مدیریت سیل و گسترش آن در مناطق مساعد
 30. کاربرد مدل ریاضی ترکیبی تئوری موجک و الگوریتم ژنتیک در مدیریت بهینه سیستم مخازن رودخانه ها
 31. کاربرد نرم افزارها در تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها مطالعه موردی : رودخانه شور (حوضه زاینده رود)
 32. کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زماین و مکانی کیفیت آب رودخانه، مطالعه موردی رودخانه کر
 33. کاربرد روش های جایگزین ماسکینگام - کونژ در روندیابی
 34. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مطالعات پهنه بندی سیل
 35. مقایسه 8 مدل محاسبه مقطع پایدار رودخانه
 36. مقایسه کاربرد شبکه تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) با شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی جریان رودخانه زاینده رود
 37. مقایسه منحنی سنجه رسوب با مدل های MLP در تخمین رسوبات معلق رودخانه زاینده رود
 38. مقایسه معادلات تعیین سرعت ته نشینی رسوبات
 39. مقایسه چهار رابطه تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از آمار صحرایی
 40. مقایسه نتایج مدلهای MIKE11 , HEC-RAS و تعیین حساسیتهای مدل HEC-RAS
 41. مقایسه نتایج مدلهای انتشار و انتقال رسوب برای آبگیر مارد و ارائه مدل مناسب برای منطقه با استفاده از مدل ریاضی FASTER
 42. مقایسه نتایج حاصل از چند روش مختلف برآورد سیلاب طراحی ( مطالعه موردی سرریز سد پیشین )
 43. مقایسه گسترش عرضی جریان چگال سه بعدی حاوی ذرات در حالت دائم و غیر دائم
 44. مقایسه آورد رسوبی با مقدار برداشت شن و ماسه در رودخانه فاروب رومان نیشابور وبررسی تاثیر برداشت بر حریم رودخانه
 45. مقایسه الگوی آبشستگی پیرامون سه آبشکن متوالی با زاویه 60 و 120 درجه در شرایط جریان زیر بحرانی و آشفته با بستر متحرک
 46. مقایسه تغییرات سرعت ناشی از احداث سازه گروین نفوذ پذیر، نفوذناپذیر و مورب و یک مدل ترکیبی از نفوذپذیر و مورب در یک کانال آزمایشگاهی
 47. مقایسه حل نیمه تحلیلی معادلات سنت - ونانت و معادله موج دیفیوژن عمومی
 48. مقایسه روشهای مختلف برآورد بار رسوب معلق رودخانه ها وانتخاب بهترین روش ( مطالعه موردی رودخانه گاماسیاب )
 49. مقایسه روشهای برآورد بارمعلق در رودخانه صیدون
 50. مقایسه سه معادله توزیع عمقی غلظت رسوبات معلق با داده های میدانی
 51. مورفولوژی رودخانه و ممیزی مناطق خطر فرسایش کناره ای در حوضه آبخیز میشخاص با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی
 52. مورفولوژی رودخانه زهره و تغییرات آن در جلگه ساحلی هندیجان
 53. مبانی طراحی و اجرائی بندهای سنگی - ملاتی
 54. محاسبه نرخ فرسایش سواحل در رودخانه های شنی
 55. محاسبه افت جریان در بازوی خروجی سیفون معکوس در یک بستر ترسیب شده
 56. محاسبه ضریب کارمن ( kp) بمنظور تخمین نیم رخ توزیع سرعت جریان در رودخانه های بارسوبات ریزدانه ( مطالعه موردی رودخانه کارون )
 57. مدل فیزیکی و ریاضی اثر مقیاس بر جریان هوا - آب روی سرریزهای پله ای
 58. مدل بندی منطقه ای سیلاب حوضه آبریز غرب دریاچه ارومیه
 59. مدل ریاضی یک بعدی جریان ماندگار غیریکنواخت روی بسترهای آبرفتی با مقطع مرکب
 60. مدل ریاضی اصلاح عرض آبراهه های با پیچ و خم زیاد
 61. مدل ریاضی تخلیه رسوبات مخزن بوسییله تکنیک آبشویی در حالت غیر ماندگار
 62. مدل سازی ریاضی رسوب دهی رودخانه ( مطالعهی موردی : رودخانهی نکا )
 63. مدلسازی فلاشینگ رسوب در سد انحرافی میل و مغان
 64. مدلسازی کیفیت آب مخزن سد کندک با استفاده از مدل HEC-5Q
 65. مدلسازی تولید رسوب وممیزی مناطق آسیب پذیر در حوضه آبخیز سد ایلام با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی
 66. مدلسازی جریان ناشی از امواج کوتاه به روش گامی
 67. مدیریت پسماندها و نقش آن در حفاظت کیفی منابع آبی
 68. مدیریت رسوب در رودخانه ها با روش تثبیت بیولوژیکی بستر و کنارِ رود خانه ( مطالعه مورد شهرستان سبزوار )
 69. مدیریت سواحل رودخانه ای توسط سازه ها
 70. مدیریت سیلاب بر مبنای ریسک
 71. مدیریت سیلاب دشت رودخانه ها با استفاده از تلفیق مدل هیدرولیکی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 72. مدیریت سیلابدشت و تعیین کاربری بهینه اراضی بر اساس بهینه سازی تحت ریسک: مطالعه موردی
 73. مدیریت سطح ایستابی حوضه آبریز رودخانه مارون با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
 74. مروری بر روش های مختلف طبقه بندی رودخانه ها و کاربرد آنها برای رودخانه های کارون و دز
 75. مطالعه مقدماتی آلودگیهای رودخانه ها و دریاچه ها با استفاده از نرم افزار EnvirolandStudy of River and lake contamination by Enviroland Software
 76. مطالعه و بررسی اثرات زیست محیطی سد تبارک بر روی رودخانه تبارک در استان خراسان رضوی
 77. مطالعه و بررسی تاثیر نوسانات سطح آب رودخانه بر روی میزان بار معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی حوضه آبریز اهر چای در محل سد ستارخان استان آذربایجان شرقی)
 78. مطالعه پدیده برگشت آب در رودخانه گرگر در شرای سیلابی و تاثیر آن بر محاسبات دبی در ایستگاه هیدرومتری ولی آباد
 79. مطالعه آزمایشگاهی توزیع سرعت های طولی در پیچ 180 درجه با بستر و دیواره های صلب
 80. مطالعه اثرات آب فاضلاب بر وضعیت خاک و سوق دادن آن به شرایط بیابانی شدن ( مطالعه موردی یزد )
 81. مطالعه رودخانه کارون در بازه اهواز بعنوان مسیر حمل و نقل شهری - گردشگری
 82. مطالعه عددی الگوی جریان آشفته در قوس 90 درجه رودخانه
 83. معیار شروع حرکت مواد بستر در جریانهای رودخانه ای
 84. معیارهای هیدرولیکی و سازه ای طراحی سدهای انفجاری در رودخانه های کوهستانی
 85. معرفی نرم افزار پایگاه اطلاعاتی رودخانه های کشور (IRSE)
 86. معرفی نرم افزار شارک به منظور طراحی حوضچه های ترسیب در ابتدای کانالها
 87. معرفی روشی نوین در مطالعه و اجرای عملیات مهار سیلاب حوزه های آبخیزشهری و روستایی کشور
 88. نقش مطالعات مورفولوژی رودخانه در ارائه طرح های ساماندهی
 89. نقش مسیل بحره در کنترل سیلاب و توسعه پایدار حاشیه کارون
 90. نکات خاص طراحی اپی ها ی خاکی وسنگ ریزه ای از دیدگاه سازه ای
 91. نسبت اعماق جریان در محل تلاقی رودخانه ها در شرایط جریان زیر بحرانی
 92. نظریه فاجعه بازگشت و کاربرد آن در آستانه حرکت ذرات و نرخ انتقال رسوب
 93. واسنجی و ارزیابی مدل HEC–HMS در حوضه آبریز رودزرد
 94. واسنجی روشهای وزن دهی چند عامله در محیط GIS به منظور تعیین حساسیت پذیری حوضه های آبخیز به فرسایش آبی (مطالعه موردی : حوضه کلاته سادات - سبزوار)
 95. گزارشی از عملیات رسوب زدائی از سد سفید رود به وسیله عملیات شاس در طول یک دوره 20 ساله
 96. پهنه بندی پتانسیل خطر سیل با تعیین عمق سیلاب در رودخانه نرماب استان گلستان
 97. پهنه بندی سیلاب رودخانه گرمرود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS
 98. پیش بینی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
 99. پیش بینی تغییر مورفولوژی رودخانه های مئاندری ( مطالعه موردی رودخانه کارون)
 100. پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد شهید عباسپور با استفاده از مدلهای سری زمانی Box- Jenkins

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها