CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۶
خرداد

هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

مجموعه مقالات هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران به سیویلیکا افزوده شد.

138 مقاله ارائه شده در هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران که سال 1382 توسط انجمن زمین شناسی ایران در دانشگاه اصفهان برگزار شده است، به بانک مقالات سایت مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مقالات در 1108 صفحه ارائه شده اند.

1. کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار Cu-Zn-Pb-Ag-Au تکنار
2. کانی شناسی و ژئوشیمی بخشی از بیربیریت های پتیار
3. کانی شناسی و ژئوشیمی بخشی از رودنژیت های انارک
4. کاربرد نسبتهای باندی و مولفه های اصلی داده های ASTER جهت تعیین محدوده های دگرسان شده، منطقه جنوب غرب شهر سرچشمه
5. کاربرد یک نوع زئولیت طبیعی ایران در خالص سازی پارافین مایع
6. کاربرد انحلال جزئی در اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در شرائط آب و هوای خشک مرکز و شرق ایران
7. کاربرد تحلیل مولفه های اصلی در تفکیک رخنمون های رسی از کربناتی با استفاده از داده های سنجنده +ETM
8. کاربرد خوشه سازی فازی در طبقه بندی پیوسته مطالعه موردی: پهنه بندی پیوسته فرسایش در حوضه آبریز رودخانه تجن
9. مقایسه سه روش ادغام داده های لندست 7 در بارزسازی بهینه هاله های دگرسانی همراه با توده های پورفیری، شمال شهر بابک
10. میکروفاسیس و محیط های رسوبی عضو آهکی سازند شتری (آهک اسپهلک) در بلوک طبس
11. میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کربناته سازند نسن در بخش شمالی البرز مرکزی
12. میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند قم
13. میکرواستراتیگرافی زمین های کرتاسه زیرین در حوضه خزر جنوبی و بررسی شرایط رسوبگذاری آن
14. مگماتیتیزاسیون و گرانیتیزاسیون در هاله دگرگونی توده نفوذی قهرود
15. ماهیت سیالها در زمان تشکیل پگماتیت های همدان
16. ماگماتیسم پلیو - کواترنر در محدوده معدن مس سونگون
17. محیطهای رسوبی و چینه سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید، بینک و خویز، فروافتادگی دزفول جنوبی
18. محاسبه و بسط ضریب قابلیت انتقال با استفاده از داده های ظرفیت ویژه و ژئوفیزیک جهت غلبه بر عدم قطعیت مدل ریاضی آبخوان دشت آذرشهر
19. محاسبه ناهمگنی در سفرههای کارستی با استفاده از داده های آزمایش پمپاژ
20. مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیر زمینی
21. مشخصات رسوب شناسی توالیهای بوما در سازند زیوه ، دشت مغان
22. مطالعه فلور سازند شمشک در منطقه شاندیز (شمال غرب مشهد)
23. مطالعه فسیل های گیاهی رسوبات سیلیسی آواری ژوراسیک زیرین - میانی شمال شرق بینالود
24. مطالعه کانی شناسی و ریز ساختهای گرانیت میلونیتی جنوب غرب سیرجان
25. مطالعه میکروفاسیس و ایزوتوپهای پایدار نهشته های کربناته سازند آسماری در تنگ گل ترش (مسجد سلیمان)
26. مطالعه میکروفاسیس و ایزوتوپهای پایدار نهشته های کربناته سازند جمال در منطقه شهرضا (امین اباد - روستای اسد اباد)
27. مطالعه ماکروفونا و میکروفونای غیر فرامینیفردونین (ایفلین تا فرازنین) از برش زفره، شمال شرق اصفهان
28. مطالعه مرجان های سازند بهرام در منطقه چشمه شیر (جنوب ازبک کوه)
29. مطالعه و بررسی ماهی های فسیل سازند پابده در باباحیدر (ناحیه شهرکرد)
30. مطالعه بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میادین نفتی بخش مرکزی فرو افتادگی دزفول، جنوب غرب ایران
31. مطالعه براکیوپودهای سازند بهرام در مقطع چشمه شیر (ازبک کوه، شمال شرق طبس)
32. مطالعه رخساره شناسی و محیط تشکیل قسمت فوقانی مجموعه آتشفشانی هزار (استان کرمان)
33. مطالعه رسوب شناسی و محیط تشکیل نهشته های کربناته بیوژنیک جوان در اطراف دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آنها با دریاچه
34. مطالعه زمین شناسی و ژئوتکنیکی سنگدانه های مصرفی در سد کرخه
35. مطالعه زمین شناسی و پتروگرافی اندیس های معدنی سرب و روی در منطقه سه چنگی - حوض رئیس
36. مطالعه شکستگی های مخزن آسماری با استفاده از تلفیق روش های مستقیم و غیر مستقیم در میدان نفتی زیلایی، جنوب غرب ایران
37. مطالعات زمین شناسی زیست محیطی ناحیه سپاهان شهر (جنوب اصفهان)
38. معرفی ماکروفسیلهای رده گاستروپودهای پرمین بالایی (گوادالوپین) از شمال شرق اصفهان
39. معرفی یک جنس جدید از راسته اکوئی ستالها به نام Genus Persicostrobus
40. نقش کمپلکسهای کربناتی اورانیوم در کانی سازی اورانیم، مس، نیکل و کبالت در محدوده معدنی تالمسی و اهمیت اکتشافی و زیست محیطی آن
41. نقش گسل های امتداد لغز در جای گیری کانسارهای مس پورفیری، با نگاهی بر کانسارهای مس پورفیری علی آباد، دره زرشک یزد
42. نقش ضریب تبادل در شبیه سازی رفتار هیدرولیکی آبخوانهای کارستی
43. نقشه پهنه بندی دگرشکلی زمینلرزه: تبیین رویکردی جدید به پهنه بندی لرزه زمینساختی - مطالعه موردی استان فارس
44. نهشته های ژوراسیک جاجرم، کپه داغ یا البرز شرقی؟
45. چینه شناسی و فسیل شناسی سازند ایلام در شمال شیراز
46. چینه شناسی و آمونیت های سازند سنگانه در حوضه کپه داغ ، شمال شرق ایران
47. نگرشی نو بر ژنز کانسار اهن باباعلی، شمال غرب همدان
48. نگرشی بر پدیده های موجود در سنگهای منطقه بیدوئیه کرمان بافت های نامتعادل در پلاژیوکلاز، تشکیل انواع پلی مورف های سیلیس ، اسفرولیتی شدن
49. نتایج حاصل از بکارگیری روشهای مختلف زمین دماسنجی در مجموعه اولترامافیک - مافیک سیخوران ، جنوب خاوری ایران
50. ژنز کانسارهای پلی متال منطقه آوه - الموت (شمال شرق قزوین)
51. ژئوترموبارومتری دیوریتهای بانه بر اساس Al موجود در هورنبلند
52. ژئوترموبارومتری سنگهای کتاپلیتی جنوب غرب ماهنشان با استفاده تعادل ترمودینامیکی بین کانیهای گارنت - پلاژیوکلاز - مسکویت - بیوتیت (GPMB)
53. گزارشی از حضور مارماهیان در سازند پابده (مقطع باباحیدر - زاگرس)
54. پیش بینی تخلخل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و داده های چاه نگاری
55. پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند چمن بید در کوههای صندوق شکن (شرق کپه داغ) بر مبنای داینوفلاژله ها
56. پالینوزوناسیون و محیط رسوبی سازند چمن بید در برش نابیا (جنوب غرب بجنورد)
57. پتانسیل اقتصادی کانسار مس ابدر از دیدگاه مطالعات صحرایی، تکتونیکی و پتروژنز ، شمال شرق شهر بابک
58. پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی نیاسر در جنوب کاشان
59. پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوزوئیک زیرین در شمال اصفهان
60. پترولوژی سنگ های آتشفشانی پالئوژن در شمال شرق قزوین
61. پتروگرافی و منشاء آنکلاوها در دیوریت پورفیری شرق رابر
62. پتروگرافی و پترولوژی دایک لامپروفیری قخلار (غرب مرند)
63. پختگی سازند کژدمی در حاشیه شمالشرق فروافتادگی دزفول
64. پدیده های دگرگونی مجاورتی اطراف توده شیور (شمالغرب ایران)
65. اهمیت ترکیب شیمیائی کانیها در ژئوترموبارومتری : مثالی از کاربردد ژئوبارومتر گارنت - آلومینوسیلیکات - کوارتز - پلاژیوکلاز (GASP) در منطقه همدان
66. اثر آبگیری مجاری ریز و بزرگ آبخوانهای کارستی بر هیدروگراف چشمه ها
67. ارائه یک رابطه تجربی بین مقاومت فشاری و اندیس سختی اشمیت در توده های سنگی کانسار تیتانیوم – فسفات ارومیه
68. ارائه روابط تخمین سرعت موج برشی نهشته های کواترنر در محدوده مرکزی تهران
69. ارزیابی لاگهای مصنوعی تولید شده با استفاده از سیستم شبکه های عصی
70. ارزیابی مینرالوژیکی - متالورژیکی طلاو نقره طی فرآیند پر عیار سازی مس و مولیبدن در مجتمع مس سرچشمه
71. اسکارن آهن پنج کوه (جنوب شرق دامغان) همراه با متاسوماتیسم سدیم - کلر
72. استفاده از داده های میانبارهای سیال در تعیین شرایط نهشت کانیهای فلوریت و باریت در کانسار باریت کمشچه
73. استفاده از روش Tobe-a-manchette در تزریق پرده آب بند سد یامچی اردبیل
74. استفاده از سونداژ الکترونیکی شلومبرژه در مطالعات آب زیر زمینی سفره آبرفتی شورو
75. بیواستراتیگرافی سنگهای پرمین در برش کوه باغ ونگ
76. بارزسازی و طبقه بندی سنگ های خروجی منطقه طالقان با بهره برداری از پردازش تصاویر ماهواره ای
77. بازنگری سن سازند میشان در برش نمونه بر مبنای نانوفسیل های آهکی
78. بررسی فرازسنجی (Hypsometry) بخشی از گسل شمال تبریز و اطراف کوه آتشفشانی سهند
79. بررسی کانی سازی اهن در کانسار جلال آباد زرند (استان کرمان)
80. بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی و ژئوشیمی توفهای زئولیتی شده منطقه دماوند - فیروزکوه
81. بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی بوکسیت جاجرم با نگرشی ویژه بر قابلیتها و محدودیتها در کاربرد صنعتی
82. بررسی مناطق لغزشی جنوب شرق خرم آباد با استفاده از داده های ماهواره ای TM
83. بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند سروک در منطقه بروجن
84. بررسی ماگماتیسم گرانیتوئید غیر کوهزایی شاه آشان داغ (جنوب شرق قره ضیاء الدین - شمالغرب ایران)
85. بررسی نقش عوامل ساختاری در فراوانی آب در منطقه کارستی لار با استفاده از سنجش از دور و GIS
86. بررسی نحوه کانی سازی مس درکانسار تلخه (شمال غرب انارک)
87. بررسی وضعیت ناپیوستگیها در معدن سنگ آهن گل گهر
88. بررسی وضعیت زمین شناسی آبرفتهای دشت مشهد درمسیر پروژه قطار شهری
89. بررسی آناتکسی سنگهای کوارتز – فلدسپاتی و رسی – نیمه رسی درهاله های دگرگونی مجاورتی
90. بررسی امکان وجود آنالیسم ماگمایی در سنگهای آتشفشانی
91. بررسی انحلال پذیری سنگهای آهکی حاشیه نیروگاه همدان
92. بررسی رفتار آبخوان های آبرفتی با استفاده از هیدروگراف چاه های پیزومتری (مطالعه موردی: دشت قوچان - شیروان)
93. بررسی روند تفریق و خاستگاه تکتونیکی گابروهای بند زیارت واقع در کمپلکس افیولیتی کهنوج ، جنوب کرمان
94. بررسی روشهای تجربی برآورد رواناب سالانه در حوضه آبریز رود زرد
95. بررسی ریخت زمین ساختی زمین ساخت فعال در دامنه شمالی البرز خاوری
96. بررسی رابطه دگرشکلی و کانه زایی در کانسار سرب و روی کهرویه شهرضا
97. بررسی رخساره ها و محیط رسوبی سنگهای پرمین در منطقه سنگرودلوشان، البرز غربی
98. بررسی زمین شناسی اقتصادی منطقه زغالدار گلندرود
99. بررسی زمین شناسی شهری با استفاده از بنک اطلاعات ژئوتکنیک تهران
100. بررسی سری زمانی بارش - رواناب و مطالعه زمان تاخیر در حوضه آبریز بازیافت
101. بررسی علل شوری چشمه باغ بهزاد و تهاجم آب شور در دشت خانمیرزا شهرستان لردگان
102. بررسی علل شوری آب زیر زمینی دشت عباس
103. بررسی عوامل کنترل کننده کانه زائی مس و لا در منطقه کندر الیگودرز و ارتباط آن با مسائل ژئودینامیکی توده گرانیتوئیدی مسترون (شمال خاوری استان لرستان)
104. بررسیهای پتروگرافیکی و پترولوژیکی توده های نفوذی غرب ایواوغلی و تعیین منشاء آنها
105. تاثیر شکستگیها بر روی عملیات تزریق در محور سد (مطالعه موردی: تنگه هاله - کوهدشت لرستان)
106. تاثیر عوامل زمین شناسی و ژئومکانیکی در حفاری های ساختگاه سد شیروان
107. تحلیل چین خوردگی جدایشی در تاقدیس اهواز
108. تحلیل هندسی و جنبشی گسلهای راندگی منطقه کندوان، البرز مرکزی
109. تحلیل رخساره های اائیدی بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)
110. تخمین مولفه های جریان کلی رودخانه زاینده رود با استفاده از مدل های تفکیک هیدروگراف
111. تطابق نموداری در بیواستراتیگرافی سازند آسماری
112. تعیین مکانیزم چین خوردگی تاقدیس زیر سطح گچساران
113. تعیین میزان گسترش زونهای مخزنی سازند آسماری با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی در میدان شادگان
114. تعیین نوع ماگما و محیط ژئوتکتونیکی توده های نفوذی سنوزوئیک در شمال غرب آران
115. تعیین و بررسی کانی رسی پالگورسکیت (آتاپولژیت) رسوبات بستر خلیج فارس
116. تعیین تراوایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در سازند دالان، میدان پارس جنوبی
117. تعیین خصوصیات مهندسی سنگهای ناهمسانگرد با استفاده از نمونه های غیر استاندارد
118. تعیین دو زون اکولوژیکی و بررسی شرایط محیطی قدمه ممبر A سازند گچال بر اساس مطالعه مرجان ها
119. تعیین درصد بهینه بنتوتیت در سوسپانسیونهای سیمان
120. تعیین رابطه بین تراوایی و پارامترهای حاصل از آنالیز تزریق جیوه در سنگهای کربناته
121. تعیین ضرایب آرچی (a,m) برای سنگهای کربناته یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
122. تغییر اقلیم در استان خوزستان از دیدگاه مشاهدات بارش و دما
123. جایگاه ژدودینامیک ، سن و پدیده های دگرگونی - ماگمایی و استعداد متالوژنی نوار چاپدونی - نی باز - خشومی
124. خصوصیات شیمیایی منابع آب موجود در سازندهای سخت گرانیتی
125. خطر پدیده انفجار سنگ و چگونگی تشخیص آن با توجه به شرایط تونل چشمه لنگان
126. دورسنجی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: کارست کوهرنگ)
127. داده های جدید درباره منشاء و توالی کانه زایی کانسار قلعه زری
128. رفتار عناصر نادر خاکی در سیستم هیدروترمال رنگان (جنوب غرب اردستان)
129. رابطه هابیت بلوری با ترکیب شیمیایی در گارنت های منطقه همدان
130. رابطه بین پیوستگی رسوبی و پارامترهای بافتی به طرف پایین دست در حوضه آبریز رودخانه رادکان، شمال غرب چناران
131. رخداد آپاتیت در کانسار آهن چادرملو با تاکید بر مطالعات SEM
132. رخساره ها و محیط های رسوبی سازند آب حاجی در حوضه زغالی کرمان
133. ردپای پرندگان میوسن در رسوبات سرخ بالایی، برش چینه شناسی مشمپا، غرب زنجان
134. زمین شناسی و ژئومورفولوژی غار آبی سهولان
135. شناسایی زونهای دگرسان در ناحیه شرق اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای
136. شناسائی دگرریختی های شمال خاور اردکان با نگرشی بر پردازش داده های رقومی ماهواره ای
137. شبیه سازی جریان آب زیر زمینی دشت لادیز
138. عوامل اصلی کنترل کننده تخلخل و تراوایی در ماسه سنگهای سازند زیور، در چاه های اورتاداغ و قیر دره

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها