CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳
مهر

مجموعه مقاله های کنفرانس فیزیک ایران 1386

332 مقاله ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1386 که شهریور ماه امسال در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1328 صفحه ارائه شده اند.

در زیر عنوان تعدادی از مقالات کنفرانس را مشاهده می کنید:

1 غیر خطیت بلورهای مایع وذخیره اطلاعات نوری
2 ظرفیت گرمایی گاز ایده آل هلیوم سه در یک نانومنفذ
3 طراحی و ساخت دستگاه تمام نگار آسمان جهت بررسی وضعیت ابر در جو زمین
4 طراحی و ساخت تایرترون با کاتد سرد
5 طراحی و ساخت تقسیم کننده باریکه قطبشگر
6 طراحی و ساخت بازتابنده های زاویه دار لیزرهای حلقوی در طول موج لیزر هلیوم - نئون (6328 A° )
7 طراحی و ساخت لیزر رامان تک مسیری
8 طراحی و برپایی یک لیزر نئودمیوم یاگ تپی با پمپ طولی لیزر دیودی
9 طراحی و بهینه سازی آشکارسازهای نوری مادون قرمز چاه کوانتومی برای مادهGaAs / Ga0.51 In0.49 P در ناحیه طیفی 3-5 µm ودر دمای77 درجه کلوین
10 طراحی نرم افزار محاسبه توان جزرومد در محدوده تنگه هرمز
11 طراحی فلیپ - فلاپ R-S تمام نوری با استفاده از دوپایداری نوری در میکروحلقههای غیر فعال
12 طیف سنجی فلوئورسان نفت خام با روش فلوئورسان لیزر - القائیده
13 ضرایب تراگسیل برای پلاسماهای چگال تخت با نمایة چگالی الکترونی نمایی و سهمی شکل
14 صورت بندی ریاضی - فیزیکی برای بنای حالت های همدوس متناظر با معکوس عملگرهای نوسانگرهای بوزونی و غیرخطی
15 صورت بندی مکانیکی برای مورفولوژی فصل مشترک دوفاز در رشد بلور به روش چوخرالسکی
16 شبیهسازی حفرهی الکترونی پایا توسط معادلهی ولاسوف به روش مسیرهای مشخصه
17 شبیهسازی جریانات ناشی از باد در یک حوضهی اقیانوسی با استفاده از یک مدل عددی پنج لایه
18 شبیهسازی بلور فوتونیک با استفاده از روش MMP
19 شبیه سازی عددی تولید امواج گرانی درونی ب واداشت شناوری در محیط چینه بندی شده یکنواخت محدود
20 شبیه سازی دوبعدی ذره ای تولید یون های پر انرژی دربرهمکنش پالس لیزری کوتاه با پلاسمای پرچگال
21 شبیه سازی تابش زاویه ای تراهرتز ناشی از انتشار پالس لیزر فمتوثانیه در هو
22 شبیه سازی پاسخ فرکانس در یک موجبر توری غیر خطی کر با پاشندگی مثبت
23 شبیه سازی مونتو کارلو از خواص ترابرد الکترونه در ترانزیستور اثر میدان SiC برای طراحی مدارات با بهره های بالا
24 ساختارهای عرضی در میکرو مشددهای نیمه هادی فعال
25 ساختارهای نانومتری و میکرومتری ایجاد شده روی سیلیکون تحت تابش با تپهای لیزری فمتو، پیکو و نانوثانیه
26 ساختار الکترونی سیستم غیر ابررسانای PrBCO تحت فشار، براساس رهیافت LSDA+U
27 ساختار الکترونی مواد
28 ساختار الکترونی MgB2 تحت اعمال فشار
29 ساختار نواری تک لایه های InxGa1-xNyAs1-y و بررسی خصوصیات اپتیکی آنه
30 ساختار فازی و رسانندگی گرمائی نانو ذرات نیکل
31 ساخت ابزار و قطعات میکرواپتیکی، نانواپتیکی و فوتونیکی فیبر نوری توسط سیستم گرما - کششی جرقه الکتریکی همراه با کنترل کامپیوتری
32 ساخت و بررسی خواص ساختاری و دی الکتریکی سرامیکهای مایکروویوی تتراتیتانات باریم
33 ساخت و مشخصه یابی جزایر نانومتری نقره بر روی الیاف شیشه ای به روش بالا به پایین
34 ساخت نانوذرات دی اکسیدتیتانیم آلاییده ب نیتروژن
35 ساخت نانوذرات اکسید تنگستن به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط آب
36 ساخت نانو سیمهای ZnO به روش اکسیداسیون مستقیم
37 ساخت لایه های نازک دی اکسید تیتانیوم به روش EPD
38 سالیتونهای اپتیکی فضایی - زمانی ورتکس در فیبرهای اپتیکی غیر خطی
39 سالیتونها و برگشت FPU
40 سیستم های فرمیونی تحت برهم کنش با طول پراکندگی بزرگ
41 سهم قسمت کولنی در پتانسیل مدل ورتکسهای مرکزی پهن
42 سنتز و مطالعه خواص چند فرویی نانو ذرات HoMnO٣و TbMnO٣
43 سنتز نقاط کوانتومی نیمرسانای ZnS:Co در ابعاد 2/5nm و گسیل طول موج اپتیکی در 423nm
44 سنتز - جایگذاری و مطالعه خواص الکتریکی و اپتیکی لایه های رسانای شفاف ZnO:Al به روش اسپری پایرولیزیز
45 زوج سالیتونهای پوششی نورولتاژی نورشکستی تاریک - تاریک یک بعدی
46 رشد تک بلورهای ZnSe به روش انتقال بخار شیمیایی و مطالعه میکرو مورفولوژی آن ه
47 رشد تک بلورهای β −BaB2 O4 از مذاب با استفاده از تویوب آلومینایی به عنوان بلوردانه
48 رشد بلور ADP از محلول آبی و بررسی اپتیکی سرعت رشد
49 رشد و مشخصه یابی نانومیله های WO3 بر روی زیر لایه میکا به روش شیمیایی Sol-Gel
50 رشد نانو سیم های بسلایهای Co-Cu/Cu به روش الکترو انباشت
51 رشد نانو - میکرو ساختارهای اکسید مولیبدن به روش پخت حرارتی
52 روش درون یابی " میانگین گیری "
53 رویکردی نو در محاسبه انرژی خلاء و اثر کا ز یمیر
54 رهیافتی تجربی جهت تعیین اثرات حرارتی در یک بلور لیزر Nd:YAG با استفاده ازتکنیک تداخل سنجی
55 درهمتنیدگی و فشردگی برای سیستمی باچهار بیت کوآنتومی تحت تأثیر هامیلتونی پیچش دومحوری باحضور میدان خارجی
56 درهم تنیدگی کوانتمی در نقاط کوانتمی
57 خصوصیات حسگری هیدروژن لایه نازک اکسیدقلع ب ناخالصی ایندیوم جانشانی شده به روش اسپری پایرولیزیز
58 خالص سازی و باز کردن نانو لوله های کربنی چند دیواره (MWCNTs)و پرکردن آنها با SnO2
59 خواص ضد نوری آلومینیوم بر لایه های نازک PET
60 خواص ترمودینامیکیِِ زنجیره های اسپینی با جفت شدگی متفاوت
61 خواص الکترونی Si1-xGexO2 با ساختار i-فاز
62 خواص مغناطیسی – نوری لایه های نازک منگنز وکبالت
63 حسگر گاز لایه نازک اکسید روی
64 حد غیر نسبیتی فرمیونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال AMM در میدان مغناطیسی خارجی با تقارن استوانه ای
65 حل عددی جریان سدیم مذاب از اطراف میله های حاوی اورانیوم به روشحجم محدود
66 حل عددی معادلات آب کم عمق در مختصات کروی
67 حل دقیق معادله شرودینگر برای حالت پایه ب استفاده از هامیلتونین غیر هرمیتی
68 حل تحلیلی معادله شرودینگر با پتانسیل مورس، برای مولکول HCL
69 جریان کنترل شده گرمایی بطری آب برای آبیاری گیاهان
70 جذب نور کوازارها توسط هیدروژن خنثی بین کهکشانی، اعمال روشهای متفاوت تعیین طیف پیوسته کوازار
71 جدا سازی پرتوهای اولیه گاما از پروتون هاب استفاده ازچگالی فوتونهای چرنکوف
72 جوابهای دوره ای و پله ای معادله سینوسی گوردون دوگانه
73 تعیین ثابت وردت Verdet برای محلولهای MgCl2 و KBr،KCl
74 تعیین تجربی تابع توزیع طیفی در گستره شکاف خروجی یک تک رنگ ساز مدل Jobin Yvon HR-320
75 تعیین تابع توزیع ارتفاع در سطوح ناصاف ب استفاده از پراش فرنل از مرز بین سطح صاف و ناصاف
76 تعیین پارامترهای سطوح غیرکروی با استفاده از تداخل سنج فیزو
77 تعیین گسل مسبب زمینلرزه 11 فروردین ماه 1385 چالان چولان دشت سیلاخور استان لرستان
78 تعیین کیفیت هوای اصفهان با استفاده از شاخص استاندارد مواد آلاینده (PSI ) و تعیین همبستگی بین پارامترهای هواشناسی و غلظت آلایندهه
79 تصحیح کوانتمی بر تعادل ترمودینامیکی در فضای فاز گسترش یافته
80 تشخیص جنسیت گوینده صدا با استفاده از فرآیندهای تصادفی
81 ترابرد الکترونی در نانوساختارهای مغناطیسی با دو سد پتانسیل و شیر اسپینی
82 ترابرد یونهای سنگین در گداخت به روش محصور سازی لختی
83 تحلیل توزیع فضایی - طیفی چگالی موضعی حالت های نوری در یک تار شیشه ای تک هسته
84 تحلیل نظری تحولات اغتشاشی فشار ستون پلاسمای چگال در دستگاه پلاسمای کانونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مطالعه آن به عنوان سیستم مولد نیروی پیشران
85 تحلیل QCD تابع ساختار غیریکتای (F2(x,Q2
86 تجزیه و تحلیل کوپلرهای MMI فوق کوتاه قابل استفاده برای حفره های میکروحلقه بااستفاده از مدل گاوسی
87 تبدیلات پیمانه ای در فضای فاز کوانتمی
88 تبدیل فازی نیمه فلزی به نیمه رسانایی وخاصیت ترمو الکتریکی سیمهای باریک بیسموت
89 تاثیرشرایط انباشت برخواص اپتیکی و ساختاری فیلمهای نازک اکسید آلومینیوم تهیه شده به روش سل ژل
90 تاثیرخشک سازی IR و دمای بازپخت بر خواص اپتیکی فیلم های نازک اکسید منگنز تهیه شده به روش سل – ژل
91 تاثیربادهای ستاره ای در تغییر پریود ستارگان دوتایی گرفتی
92 تاثیرنیروی غیر خطی پاندروماتیو در بازسازی رشته های نوری IR منتشره در هو
93 تاثیر شکل هندسی قسمت مرکزی آند بر روی پارامترهای تنگش در پلاسما فوکوس نوع فیلیپوف سهند
94 تاثیر ساختار سیلیکون متخلخل با دیواره نانومتری و میکرومتری بر پاسخ دهی و کارآئی کوآنتومی آشکارساز PtSi/ porous Si
95 تاثیر زمان آسیاب کاری و ماده ی گرما زا در سنتز خود انتشار دما بالای فریت نیکل – روی
96 تاثیر دمای پخت لایه W اسپاتر شده در رشد نانو میله های W17O47
97 تاثیر آلایش نیتروژن روی آنتی – استوک فتولومینسانس مشاهده شده در نیمرسانای GaInP
98 تاثیر گرم کننده جانبی فعال روی میدان های دما و تنش گرمایی در بلور sapphire در رشد به روش چکرالسکی
99 تاثیر ویمپ ها بر مدهای نوسانی پلی تروپ های مرکب
100 تاثیر نقص بلوری Stone-Wale بر روی خواص الکترونی کربن نانوتیوب زیگزاگ تک دیواره ( 10,0)
101 تاثیر نقره ( نیترات نقره ) با درصد های وزنی متفاوت در ساخت ابررسانای پایه بیسموت فاز(Bi(2223
102 تاثیر میدان الکتریکی خارجی بر انرژی بستگی ناخالصی در سیم کوانتومی
103 تابع توزیع دوتائی مایعات بامولکولهای بیضیوار دوار سخت
104 تابع پتانسیل ذرات در بلورپلاسمای غبارآلود شش گوشی در دو بعد
105 تأثیرآلایش Cd برچگالی جریان و دمای بحرانی ابررسانای Bi1.6PbxCdzSr2Ca2Cu3Oy
106 تأثیر پخت حرارتی بر مقاومت الکتریکی وساختار فیزیکی لایه های شبه الماس کربنی با نفوذ مس ساخته شده به روش RF-PECVD
107 تأثیر پارامترهای فیزیکی بر روی مشخصه جریان - ولتاژ شبیه سازی شده یک ماسفت زیر میکرون
108 تأثیر ناخالصی اکسیژن بر گاف انرژِی کالکوژنیدهای باریم
109 تأثیر موضعی محیط پیرامونی بر رفتار مولکولهای رنگینه آزو در لایه های نازک پلیمری
110 تولید سلول های خورشیدی آلی دو لایه ای p/n از پریلن نوع (n) وفتالوسیانین مس به عنوان (P) با روش تبخیر حرارتی درخلاء وبررسی خواص آن
111 تولید امواج عقبه در پلاسما بوسیله پالس فوق کوتاه لیزری با فرکانس متغیر در یک بعد
112 تولید و بررسی خواص نانوذرات سیلیکات روی آلاییده با منگنز و سولفید روی
113 تولید هارمونیک دوم پالس کوتاه لیزری در پلاسمای سرد مغناطیسی
114 تولید هارمونیک دوم لیزر در برهم کنش لیزر پلاسم در حضور میدان مغناطیسی ویگلر با استفاده از تئوری فوتونیک کریستال
115 تولید هماهنگ های نسبیتی مرتبة بالا از پلاسمای فروچگال
116 تولید نانوسیم های Ni خالص به روش الکتروانباشت درون حفره های موجود در فیلتر پلی کربنات و مطالعه ساختار آن ها توسط میکروسکوپ الکترونی
117 تولید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش تخلیه قوس الکتریکی در آب
118 تولید نانوذرات آلیاژ طلا و نقره با استفاده از لیزر
119 تولید نانوذرات نیمرسانای Cdse به روش شیمیایی مرطوب و بررسی خواص فیزیکی و نوری آن
120 تولید کامپوزیت آلومیناید تیتانیم - آلومین
121 تهیهی پودرهای نانومتری فریت روی به روش آسیاب کاری پر انرژی مرطوب و بررسی تغییرات اندازهی بلورکها طی مراحل فرآیند
122 تهیهی پودرهای نانومتری فریت نیکل - روی ب فرآیند مکانوشیمیایی و بررسی تاثیر زمان آسیابکاری و دمای پخت در تشکیل فاز موردنظر و اندازه گیری دمای کوری آن
123 تهیه اکسید روی نانومتری به روش مکانوشیمیایی و تعیین گاف انرژی آن
124 تهیه گارنت آهن - ایتریوم جانشانی شده با ایندیوم به روش متداول سرامیکی و بررسی تاثیر جانشانی ایندیوم بر روی مغناطش اشباعی و دمای کوری
125 تهیه و بررسی خواص الکتریکی لایه های نازک Nix Fe 1-x , Cox Ni 1-x
126 تهیه میکرو ذرات SnO2 ازکلرید منیزیم به روش واکنش شیمیایی حالت جامد و بررسی تغییرات ریز ساختاری آن
127 تکنولوژی خورشیدی و اقتصاد
128 تقسیم بار الکتریکی هسته شکافنده نپتونیم 239 بین محصولات شکافت
129 تقارن در نوسانگرهای ناهماهنگ وحالت های همدوس چند فوتونی
130 تقارن دوگانه در نظریه بورن - اینفلد
131 تقلیل معادله کرامرز Kramers به معادله Smoluchowski برای ذرات براونی در یک میدان دمایی غیر یکنواخت
132 بررسی عددی تاثیر موقعیت مکانی و پهنای فضایی پالس نوری بر روی پاسخ آشکار ساز نوری در حالت تعادل BGMSM
133 بررسی طیف تابشی رنگینه کومارین 6 برانگیخته شده با لیزر 532 نانومتر
134 بررسی طیف اتلاف انرژی الکترون و محاسبه انرژی پلاسمون در بلور کادمیم تلورید
135 بررسی طیف انرژی نانوحلقه های کوانتومی منظم و بی نظم در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت
136 بررسی ضریب انبساط گرمائی گاماسپینل، پروسکایت و پریکلاس و اثر آن در گذار فاز 670 کیلومتری عمق زمین
137 بررسی سطح بلور KDP به روش پرداخت شیمیایی
138 بررسی رابطه بین شدت و فرکانس آلتراساند درمانی و ناهنجاریهای کروموزومی در لنفوسیتهای خون محیطی انسان
139 بررسی ریز ساختاری LaGaO3 و LaAlO3 به عنوان الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) دمای متوسط
140 بررسی رفتار ساختارهای تونلی نوین در سلولهای نمایشگرهای مسطح پلاسمایی
141 بررسی خصوصیات الکترونیکی بلور پروسکایت Pb(Zr0.5Ti0.5)O3 بادر نظر گرفتن اثراربیتالهای جایگزیده d
142 بررسی خالص سازی نانولوله های کربنی رشدداده شده بر پایه MgO به روش نشست بخار شیمیائی گرمائی با استفاده از کاتالیست های دوتایی Fe/Ni
143 بررسی خواص بحرانی اسپینهای صفحه ای، با تقارن پاتس سه حالته
144 بررسی خواص فوتوفیریکی رنگینه های کومارین ( رنگینه های لیزری ) در حلالهای همسانگرد و ناهمسانگرد
145 بررسی خواص فونون اپتیکی وحامل های آزاد در چاه کوانتومی چند تائی نیمرسانای شبه مغناطیسی CdTe-Cd1-xMnxTe
146 بررسی حرکت نوسانی میرای دو آهنربای بیضیگون
147 بررسی جایگزیدگی در نانولوله های کربنی
148 بررسی تغییرات ایجاد شده در توانهای مقیاس بندی سطح مشترک در محیط های نامنظم
149 بررسی تغییر گاف انرژی در مادة عایق CaSO4:Dy پس از پرتودهی باالکترون 10 MeV
150 بررسی ترابرد نقطه کوانتومی با پراکندگی اسپین - مدار در مدل استروبوسکوپیک با استفاده از نظریه ماتریس کاتوره ای
151 بررسی تخریب حرارتی در عمل جراحی آب مروارید چشم به وسیله امواج فراصوتی ( فیکو امولسیفیکیشن )
152 بررسی تحلیلی اثر سد پتانسیل روی اتصال جوزفسون بین دو ابررسانای گرم
153 بررسی تجربی اثر ضخامت و دمای بازپخت بر خواص اپتیکی لایه های نازک الکتروکرومیک WO3
154 بررسی تجربی واهلش زمانی جهت گیری بردار راهنمای بلور مایع نماتیکی جدید با ناهمسانگردی دی الکتریکی منفی
155 بررسی تاثیرات میدان مغناطیسی بر روی لایه های نازک مس انباشته شده توسط پراکنش میدان مغناطیسی DC
156 بررسی تاثیر خواص فیزیکی سیال و رفتار دینامیکی حباب بر انتقال حرارت جوششی محلول دوجزیی
157 بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری بر مشخصههای الکتریکی افزارههای نانومتری DG-SOI MOSFETs در ناحیه زیر آستانه
158 بررسی تأثیر دمای سیال بر آوادرخش تک حبابی ب استفاده از مدل هیدروشیمیایی
159 بررسی تأثیر حرارت در سنتز اسپینل MgAl2 O4 به دو روش معمولی و سل ژل
160 بررسی تقویت کننده رامان فیبر نوری با پمپ پیوسته به روش ممان
161 بررسی برهمکنشهای قوی با استفاده از محاسبة شدت تابشهای سری K در گذارهای آبشاری اتمهای کائونیک هیدروژن
162 بررسی برهمکنش تپ های بسیار کوتاه لیزر ب پلاسمای ابر چگال به روش CIC در دو بعد
163 بررسی اثرات جذب مولکولهای گازی بر ویژگیهای الکتریکی نانو لوله های کربنی تک لایه در مدل تنگ بست قوی
164 بررسی اثرهیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده ازپلیمر نیمه هادی PEDT/PSS
165 بررسی اثر ضخامت بر آستانه تخریب القایی لیزری لایه های نازک MgF2
166 بررسی اثر شکل میله های دی الکتریک بر گاف نواری فوتونی در بلورهای فوتونی مربعی ناهمسانگرد
167 بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر پدیده های باثوکرومی وهیپرکرومی در لایه های نازک سیلیکا - اکسید کبالت تهیه شده به روش سل - ژل
168 بررسی اثر دمای زیرلایه و غلظت ناخالصی بر خواص الکتریکی و اپتیکی لایههای نازک هادی شفاف ZnO:Al
169 بررسی اثر جانشینی عنصر Mg به جای Sr بر خواص مغناطیسی، الکتریکی و ساختاری ترکیب La0.75Sr1-X Mgx MnO3
170 بررسی اثر اندازه نانو ذره ZnS بر روی گاف انرژی و جرم موثر آن

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها