CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
مهر

مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران به سیویلیکا افزوده شد

752 مقاله ارائه شده در دهمین کنگره علوم خاک ایران که 4 -6 شهریور ماه 1386 توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در شهر کرج برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1564 صفحه ارائه شده اند.

کنگره فوق با بیش از 750 مقاله، تا کنون رکورد دار بیشترین تعداد مقاله در بین کنفرانسهای کشور است. نهمین کنگره علوم خاک سال 1384 با 620 مقاله برگزار شده است که نشان می دهد تعداد مقالات این کنگره بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

عنوان تعدادی از مقالات این کنگره:

1 غنی سازی محصولات کشاورزی ضرورتی برای حل مشکل گرسنگی سلولی جامعه
2 غلتکهای تثبیت شیار ردیفکارها در کاهش تلفات نفوذ آب در شیار
3 عملکرد دانه، راندمان استفاده از آب، خصوصیات فیزیولوژیک و میزان کلروفیل ذرت تحت تأثیر کود شیمیایی نیتروژنه، کود آلی و تنش رطوبت
4 عملکرد و کارائی مصرف آب ژنوتیپ های کلزا در شرایط کم ابیاری در منطقه سیستان
5 علل ایجاد حرکت های توده ای باتوجه به خصوصیات خاک و زمین شناسی زیرحوضه رکعت از حوضه سد کارون -3 استان خوزستان
6 عکس العمل ارقام کلزا به محتوای نیتروژن خاک
7 طبقه بندی و تعیین گروه هیدرولوژیکی خاک ها در طرح کنترل سیلاب حوضه شهری ایذه
8 طبقه بندی کیفی تناسب اراضی برای گیاه زراعی نخود دیم در دشت بیونیج استان کرمانشاه
9 شبیه سازی زمانی سازی تولید رسوب حوضه رودخانه کردان با استفاده از مدل AvSWAT
10 شبیه سازی تغییرات کربن و نیتروژن خاکهای جنوب خوزستان بوسیله مدل DNDC
11 شناسائی جدایه های Sinorhizobium meliloti بومی بر اساس توالی 16SrRNA
12 شناسایی خصوصیات و طبقه بندی خاکهای مزارع انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش
13 شناسایی استرینهای متحمل به شوری و خشکی سینوریزوبیوم ملیلوتی
14 شناسایی مناطق مستعد حرکات تودهای با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
15 شکلهای پتاسیم و روابط Q/I در برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی
16 سامانة تصمیم یارِ مکانی، در اولویت بندی مناطق فرسایشی در احداث بندهای چوبی - چپری برایحفاظت خاک
17 سامانه های سطوح آبگیر باران روشی مناسب و مطمئن برای مقابله با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
18 سینتیک غیرقابل جذب شدن فسفر در شرایط غرقاب و ظرفیت مزرعه خاکهای آهکی
19 سینتیک آزاد شدن آهن از خاکهای آهکی دشت قزوین و استان تهران
20 سینتیک آزاد شدن منگنز از خاکهای آهکی دشت قزوین و استان تهران
21 سنجش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان چغندرکار در زمینة شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی
22 سنتیک معدنی شدن نیتروژن آلی خاک در دو سطح دمایی و رطوبتی
23 زهکشی خاک با استفاده از فناوری الکتروسینتیک
24 رشد و عملکرد دو رقم سویا در سطوح مختلف گوگرد تحت شرایط گلخانه ای
25 رسوب سنجی مخازن سدها و بندها، ابزاری کارآمد برای ارزیابی رسوبدهی حوزه های آبخیز
26 رابطه برخی ویژگی های کیفیت خاک با نوع ماده مادری و جهت شیب در بخشی از اراضی مرتعیزاگرس
27 رابطه بین زمین لغزش و تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز لتیان با استفاده از فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
28 رابطه بین فرسایش خندقی و خصوصیات حوضه و خاک در تپه های لسی شمال گرگان
29 روشی جدید برای استخراج بور محلول درآب داغ (HWSB)
30 روش کمی اندازه گیری ترکیبات سایدروفوری در ترشحات ریشه ای گیاه
31 رفتار اسیدهای آلی در خاکهای آهکی
32 درصدکاهش وزن مانده های سیب زمینی پس از مایه زنی با برخی از قارچهای ساپروفیت خاک
33 دینامیک فرسایش ورقهای
34 خصوصیات جذب سطحی روی (Zn) در بعضی از خاکهای آهکی ایران
35 خاکهای لسی : نقش اقلیم در تکامل، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت خاک
36 حفظ محیط زیست از طریق مدیریت آبیاری و کاهش علفکشها در شالیزارهای گیلان
37 جداسازی، شناسایی و بررسی پتانسیل تولید سیانیدهیدروژن در برخی از سودوموناسهای فلورسنت
38 جداسازی و ارزیابی توان تولید اکسین برخی از سودوموناسهای بومی خاکهای ایران
39 جایگزینی پیت با مواد آلی داخلی در بستر کاشت گیاه گلدانی دیفن باخیا ( Dieffenbachia sequine amoena )
40 جوانه زنی و رشد برخی ازگیاهان در خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی
41 تغییرات غلظت عناصر غذایی درختان پسته در پاسخ به دو روش چالکود و محلول پاشی
42 تغییرات غلظت روی، آهن و منگنز در دانه گندم متأثر از مصرف توأم روی، آهن و منگنز
43 تغییرات زمانی غلظت عناصرغذایی در اندام گیاه گندم رقم مرودشت در شرایط شور ( تعیین الگوی جذب )
44 تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی درمراحل رشد گیاه گندم ( تعیین الگوی جذب )
45 تغییرات ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاکهای مرتعی در اقلیمهای متفاوت تحت تاثیر چرای دام در زاگرس مرکزی
46 تغییرات درصد و عملکرد روغن دانه گلرنگ بهاره متأثر از زمان و میزان مصرف نیتروژن
47 تغییرات برخی از عوامل فیزیکی خاک عر صه آبخوان میانکوه بر اثر پخش سیلاب
48 تغییرات کیفی دانه کلزا در اثر مصرف نیتروژن و گوگرد
49 تغییرات فسفر قابلجذب و شکلهای فسفر معدنی پس از غرقاب در خاکهای شالیزاری شمال ایران
50 تغییر شکلهای فسفر معدنی در اثر جذب سطحی فسفر در برخی خاکهای آهکی
51 تغییر جمعیت میکروارگانیسم های کمولیتوتروف و هتروتروف اسید دوست و خنثی دوست اکسید کننده گوگرد در خاک با افزودن ماده آلی و گوگرد
52 تغییر و تحول کانی های رسی به عنوان شاخصی از تخریب خاک در اراضی شیبدار لسی
53 تغییر کربن آلی ، بافت و اسیدیته خاک در اثر تبدیل مراتع اراضی مرتفع به اراضی دیم کرم بازده
54 تعیین غلظت بحرانی فسفر در شالیزارهای خوزستان
55 تعیین عامل فرسایشپذیری معادله جهانی فرسایش خاک در خاکهای آهکی
56 تعیین عمق مناسب آبیاری و فاصله مناسب خروجی های لوله tape در زراعت گوجه فرنگی
57 تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی نسبت به کم آبیاری در دوره های مختلف رشد گیاه
58 تعیین ضریب واکنش عملکرد گندم نسبت به کم آبی در دوره های مختلف رشد
59 تعیین ضریب فرسایش پذیری خاکهای واقع در واحدهای ژئوپدولوژی متفاوت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
60 تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از پارامترهای معادله ون گن اختن و توابع انتقالی در تعدادی از خاکهای آهکی و شورسدیمی
61 تعیین رابطه بین غلظت ازت با مقدار کلروفیل ( کلروفیل متر ) در برنج طارم و نعمت
62 تعیین راندمان کود ازته در برنج رقم ند
63 تعیین روش مدیریتی مناسب برای افزایش تولید و بهبود کارایی کود های نیتروژنه در گندم
64 تعیین دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت (LLWR) و مقایسه آن با آب قابل استفاده گیاه در برخی از خاکهای استان همدان
65 تعیین دور و عمق آبیاری گندم در یک خاک شور ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز
66 تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاکهای نواحی نیمه خشک ایران
67 تعیین حداکثر تخلیه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک در مراحل مختلف دوره رشد 31 توتون باسما سرس
68 تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی ساده
69 تعیین حد تحمل به شوری گندم در پاسخ به مصرف پتاسیم
70 تعیین حد تحمل به شوری گندم در پاسخ به مصرف فسفر
71 تعیین حد بحرانی مصرف نیتروژن در گیاه خیار سبز بااستفاده از دستگاه کلروفیل سنج
72 تعیین حد بحرانی فسفر و پتاسیم در خاکهای تحت کشت گندم در دشت ورامین
73 تعیین تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند
74 تعیین توزیع روی اضافه شده در اجزاء مختلف خاک ب روش عصاره گیری متوالی
75 تعیین توابع انتقالی در خاک های رسی
76 تعیین توابع انتقالی پارامتریک برای تخمین نفوذپذیری خاک
77 تعیین تناسب کیفی اراضی و تخمین تولید گندم در خاکهای گچی
78 تعیین اجزای مختلف فسفر معدنی و ارتباط آنها ب قابلیت جذب فسفر توسط گیاه سیر در تعدادی از خاکهای استان همدان
79 تعیین آب مصرفی پتانسیل گیاه ذرت در منطقه مغان به روش لایسیمتری
80 تعیین نیاز کودی خرمای کبکاب در استان بوشهر
81 تعیین نیاز کودی لاین امید بخش لوبیا سفید به فسفر و پتاسیم
82 تعیین معادله مناسب برآورد نیاز آبی گیاهان درشرایط اقلیمی استان بوشهر
83 تعیین معادل کودی پتاسیم در خاکهای زراعی اصفهان
84 تعیین میزان و روش مصرف فسفر در لاین های پیشرفته کنجد در داراب
85 تعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ های پوششی جنگلی
86 تعیین مناسبترین مدل پاسخ گیاه کلزا به شوری طی مرحلة گیاهچه
87 تعیین کاربری مطلوب به منظور مدیریت یکپارچه اراضی ساحلی استان هرمزگان
88 تعیین فاکتور عکس العمل کاهش نسبی اجزای عملکرد آفتابگردان در مقابل کاهش نسبی مصرف آب به روش آبیاری قطره ای - نواری در منطقه شهرکرد
89 تعیین فاکتور فرسایش پذیری (k) ، طول ودرجه شیب (LS) بااستفاده از تکنیک های سنجش از دور وسامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوضه رحیم آبادفسا - استان فارس
90 تصاویر ماهوارهای : ETM+ امکان تهیه نقشه اشکال فرسایش
91 ترسیم نقشه هدایت الکتریکی خاک با بکارگیری رگرسیون چند گانه و استفاده تلفیقی از اطلاعات ماهواره ای و صحرایی
92 تخمین شاخص مخروطی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با مدل های خطی
93 تخمین هدایت آبی غیراشباع با استفاده از هدایت آبی اشباع و شاخص خلل و فرج ریز خاک
94 تخمین نقطهای و پارامتریک منحنی رطوبتی تعدادی از خاکهای شور
95 تخمین فرسایش و رسوب حوزه آبخیز قلعه شاهرخ ب استفاده از آمار هیدرولوژی دوره 23 ساله
96 تخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی
97 تحلیل ارتباط فرسایش با پدیده آبگریزی خاک
98 تجزیه و تحلیل کمی نقش فرسایش خندقی در میزان فرسایش خاک و رسوبدهی در حوضه آبخیز گوجا قیه با بهره مندی از روشها و تکنیکهای جدید به منظور مدیریت بهینه حوضه ( شمال غرب زنجان)
99 تاثیرگیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن برخصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای
100 تاثیرمحلولپاشی ازت، بور، کلسیم و روی برباردهی، کیفیت و ریزش جوانه گل و میوه رقم انجیر دیم “Smyrniaca”
101 تاثیر عناصر غذایی مختلف بر کمیت وکیفیت انجیر رقم سبز در شرایط دیم
102 تاثیر عناصر روی، آهن، منگنز و مس بر کاهش غلظت و اثرات سمیت بور در دانهالهای لیمو ترش
103 تاثیر ضخامتهای مختلف ماسه بادی و سنگریزه بر میزان تبخیر از سطح خاک
104 تاثیر شوری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد سورگوم علوفه ای
105 تاثیر شوری آب آبیاری بر میزان مصرف پتاسیم در کشت گندم
106 تاثیر شوری آب آبیاری بر میزان مصرف فسفر در کشت گندم
107 تاثیر سطوح و روشهای مختلف کاربرد اسید بوریک بر عملکرد و کیفیت دانه لوبیا چیتی
108 تاثیر سطوح مختلف نیکل بر پاسخهای گیاهی ذرت رقم 704 در دو محیط رشد اوره و نیترات آمونیم
109 تاثیر زمانهای مختلف خوابانیدن کمپوست زبالة غنی شده با سطوح مختلف نیتروژن معدنی بر غلظت و جذب کل آهن در اسفناج
110 تاثیر زمانهای مختلف خوابانیدن کمپوست زبالة غنی شده با سطوح مختلف نیتروژن معدنی بر غلظت و جذب کل نیتروژن در اسفناج و غلظت نیتروژن نیتراتی خاک
111 تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری و زیر شکنی خاک بر عملکرد چغندرقند در تناوب با گندم و کارایی مصرف آب
112 تاثیر روشهای مختلف کشت در شرایط شور بر عملکرد گندم در استان یزد
113 تاثیر روی بر برخی خصوصیات زیست شیمیایی و پارامترهای رشد گیاه پسته (Pistacia vera L.) تحت تنش شوری
114 تاثیر دو سیستم آبیاری تیپ و نشتی در تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد سیر و کارایی آب و ازت
115 تاثیر تغذیه برگی عناصر میکرو بر عملکرد چغندرقند منوژرم رقم رسول
116 تاثیر تغذیه معدنی ازت وپتاسیم و آبیاری روی ترکیب عناصر در برگ پرتقال تامسون ناول
117 تاثیر تغییر در کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ه
118 تاثیر تغییر در کاربری اراضی مرتع و جنگل به زمین زراعی بر آبگریزی آب در خاک
119 تاثیر تیمارهای فسفر و روی بر جذب و غلظت این دو عنصر در کاه و کلش دو رقم گندم
120 تاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا در استان فارس
121 تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و ماده آلی بر قابلیت جذب فسفر از منبع خاک فسفات با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی
122 تاثیر بافت خاک در افزایش کارایی زراعی و درصد بازیافت ظاهری کودهای نیتروژنه در گندم
123 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب در خاک های زراعی شهرستان نجف آباد
124 تاثیر آلودگی خاک به درصدهای مختلف نفت خام بر جمعیت باکتریایی آن
125 تاثیر پرایمینگ ارقام ذرت بر بهبود مصرف نیتروژن خاک
126 تاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی فسفر از خاک فسفات
127 تاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و آسپرژیلوسنایجر بر فراهمی فسفر از خاک فسفات
128 تاثیر گچ و کود دامی در تغییر خصوصیات شیمیائی خاک شور
129 تاثیر نوع و مقادیر کود آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد برگ سبز چای
130 تاثیر چهار گونه گیاه گز بر میزان ماده آلی و قابلیت استفاده عناصر غذایی خاک رویشگاه
131 تاثیر مصرف روی (Zn) بر غلظت و جذب ازت، فسفر و پتاسیم در گندم
132 تاثیر مصرف آب های شور بر کارایی نیتروژن و پتاسیم در زراعت چغندرقند
133 تاثیر مصرف گوگرد، روی وبور در عملکرد کمی و کیفی و جذب عناصر غذایی در آفتابگردان
134 تاثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر آهن جذب شده توسط ذرت در یک خاک آهکی
135 تاثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد عنصری و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر عملکرد وجذب فسفر ذرت در یک خاک آهکی
136 تاثیر مصرف کود مرغی بررشد اندام هوایی و عملکرد محصول سیب زمینی
137 تاثیر مدیریت بقایای گندم وخاکورزی بر عملکرد چغندرقند درتناوب گندم - چغندرقند
138 تاثیر محلول پاشی مقادیر و منابع مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز
139 تاثیر ماده آلی، روی و مس بر خصوصیات رشدی و غلظت برخی عناصر کم مصرف در گندم
140 تاثیر میزان رس، ظرفیت تبادل کاتیونی و pH خاک در میزان تجمع و انتقال عناصر سنگین در اراضی تحت تاثیر پساب صنعتی
141 تاثیر مواد آلی مختلف بر شاخص پایداری خاکدانه ه و جرم مخصوص ظاهری خاک
142 تاثیر مقادیر و منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم ورامین دریک خاک شور
143 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر مراحل فنولوژیکی رشد و نمو، خصوصیات زراعی و عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 در اراک
144 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تقسیط آن بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز
145 تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و محدودیتهای منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف برنج
146 تاثیر لجن فاضلاب، شوری و کربنات کلسیم بر فعالیت های بیولوژیکی خاک
147 تاثیر کاشت ذرت و کودهای مصرفی بر جذب عناصر سنگین در یک خاک آلوده
148 تاثیر کاربرد سولفات روی همراه با کودهای آلی بر شکل های قابل جذب روی در خاک آهکی
149 تاثیر کاربرد پساب شهری تصفیه شده بر عملکرد چهار گیاه علوفه ای و تجمع عناصر سنگین در خاک
150 تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش شوری

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها