CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳
آبان

مجموعه مقالات کنفرانس فیزیک ایران 1385 به سیویلیکا افزوده شد

انجمن فیزیک ایران 1385240 مقاله ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1385 که 6 تا 9 شهریور 1385 در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 913 صفحه ارائه شده اند. کنفرانسهای فیزیک ایران هر ساله به صورت منظم و با کیفیت بسیار بالایی توسط انجمن فیزیک ایران برگزار می شود. کنفرانس فیزیک 1386 نیز که شهریور ماه امسال برگزار شده بود در بانک مقالات سیویلیکا قرار دارد.

1 غوطه وری BET در دستگاههای مقید مخلوط و نظریه چرن - سیمونز
2 طرز جداسازی ذره K با انرژی مشخص 110 GeV از ذرات دیگر با استفاده از تسهیلات در −CERN
3 طراحی یک زانوی موجبری کریستال فوتونی سیلیکونی کار
4 طراحی وساخت سخت افزار و تهیه نرم افزار کامپیوتری به منظور کنترل بر فرآیند الکتروانباشت فیلم های نازک چند لایه ای نانو مقیاس
5 طراحی وساخت یک لیزر Q Nd:YAG - سوئیچ شده ب جاذب اشباع پذیر Cr 4 + : YAG و شبیه سازی این سیستم
6 طراحی وساخت لیزر بخارفلز دوتائی مس - طلا ب توان متوسط 12 وات
7 طراحی و شبیه سازی یک فیلتر " بردار - بگذار " ب بازدهی بالا و قابلیت کنترل ضریب کیفیت
8 طراحی و ساخت سیستم جانبی مبدل آنالوگ به دیجیتال با استفاده از ماژولهای قدیمی تحلیلگر چند کاناله مدل ORTEC 6240B
9 طراحی و ساخت یک لیزر Nd:YVO4 دمش شده طولی توسط دیود لیزری، با مولد هارمونیک دوم ( بلور KTP) درون کاواک
10 طراحی و ساخت کوره الکتریکی با المنت گرافیت برای استفاده در فرآوری مواد با دمای بیشینه 1700 درجه سانتی گراد
11 طیف پروتون ماوراءکهکشانی در جهت ابرخوشه ی گیسو
12 شبیه سازی عددی پتانسیل الکترواستاتیکی آَکار ساز نوری فلز - نیمه هادی - فلز پس دریچه دار شده
13 شبیه سازی شکست الکتریکی محیط های گازی در لیزرهای مولکولی با فشار بالا و بررسی نقش پیش یونش در تخلیه الکتریکی یکنواخت با استفاده از نظریه پرکولیشن
14 شبیه سازی حرکت پرتو نسبیتی الکترون در شبکه غباری
15 شبیه سازی تخلیه آبشاری در آشکارساز صفحه عایق
16 شبیه سازی هیدروشیمیایی سونولومینسانس از حبابهای گاز بی اثر
17 شبیه سازی معادله ولاسوف : میرایی لاندائو و تشکیل مد BGK
18 شبیه سازی موجبر خمیده ∘ 60 بلور فوتونیک بهینه، با استفاده از روش FDTD تعمیم یافته
19 شبیه سازی مونت کارلو از خواص ترابرد الکتریکی GaN تحت تاثیر میدان الکتریکی شدید
20 شبیه سازی 3 بعدی لایه های پوششی با ضریب شکست مدرج
21 شیوهای برای تحلیل QCD تابع ساختار قطبیده با روش بسط چند جملهای ژاکوبی
22 شناسایی خواص کریستالی و مغناطیسی ویبراتور تلفنهای همراه
23 شناسایی یک نقص کمپلکس ذاتی در نیمرسانای GaNP
24 شکافت اورانیم 238 با پروتون های 45-70MeV
25 شکل جبهة موج در یک محیط نا همگون دوبعدی ب همبستگیهای بلند برد
26 سریعترین حالتهای چرخشی در هسته های زوج - زوج اسمیوم
27 ساخت، بررسی خواص اپتیکی و الکتروکرومیکی ذرات اکسید مس در لایه نازک SiO2
28 ساخت سیم ابررسانای YBCO به روش PIT
29 ساخت سوِراخهای نانو ساختار دو سر باز به کمک نانولوله های کربنی بر روی غشای نازک شده بر روی زیر لایه سیلیسیوم (100)
30 ساخت و بررسی اثر فوق ابدوست لایه های TiO2 به روش رسوب شیمیایی بخار
31 ساخت نظری کرمچاله کروی و استوانه ای با فانتوم انرژی
32 ساخت نانورشته های TiO2 با ساختار فرکتالی برای کاربردهای فتوکاتالیستی
33 ساخت نانوذرات طلا، نقره و مس به روش کندوسوز لیزر پالسی
34 ساخت نانوپودر PZT به روش سل – ژل
35 ساخت نانولوله های کربنی با ترکیب دو روش انباشت شیمیائی بخار فیلامان داغ و انباشت شیمیائی حرارتی
36 ساخت فیلمهای نانو ذره TiO2 به روش sol – gel و بررسی ویژگی های الکتریکی و اپتیکی انه
37 سالیتونهای اپتیکی نورشکستی پوششی نورولتاژی یک بعدی و برهمکنش ناهمدوس میان آنه
38 سیستم اندازه گیری VLBI در مطالعه حرکت پوسته
39 سیر تکامل جنگل لیمان آلفا بر حسب تابعی از انتقال به قرمز در 1.8
40 سی سال آنالیز با باریکه یونی : تجربه آزمایشگاه واندوگراف
41 سنتزو بررسی خواص نوری و الکتریکی ZnS: Ag نانوساختار در ابعاد 3-5nm
42 سنتز نانو ذرات چند بلوری ZnO در دمای پایین
43 رشد ترموشیمیایی و بررسی ساختار کریستالی نانو ذرات CdS
44 رسوب دهی چندلایه ای Co-Ni-Cu/Cu به روش الکتروشیمیایی
45 ردیابی پرتو X در پلاسمای چاه چگالی
46 روش کانترترم در گرانش با مشتقات بالاتر لاولاک
47 رویکردهای تازه به حالت های همدوس تعمیم یافته
48 دید سنجی نجومی و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی
49 دینامیک گذارهای آبشاری اتمهای میوندار
50 خواص ساختاری و الکترونی کربن نانولوله های دو دیواره
51 خواص ترابرد الکترونی نانولوله کربنی فلز - نیمرسانا - فلز
52 خواص الکتریکی Ru(Gd 2−x Ce x )Sr 2 Cu 2 O 10− δ در حالت بهنجار
53 خواص ( ساختاری، مورفولوژیکی، نوری ) و ترکیب درصد شیمیایی لایه های نازک نانوکریستال سولفید روی (ZnS) تهیه شده به روش جدید لایه نشانی حمام شیمیایی
54 حذف واگرایی های IR و هم خطی در نظریه های میدان ناجابجایی
55 حل عددی جریان درون حفره مثلثی به روش حجم محدود
56 حل خود - سازگار معادلات پتانسیل موثر بهینه برای خوشه های فلزی در الگوی ژله ای
57 حل مسئله ترافیک با استفاده از روش مونت کارلو
58 جواب دقیق تابع ساختار غیریکتا در نظریه QCD
59 تعریف جدیدی از تابع همبسته مستقیم برای سیالات تک اتمی بر پایه نظریه SCOZA
60 تعیین ضرایب پتانسیل نگهدارنده باریونها و اثر پتانسیل های غیر نگهدارنده بر انرژی آنه
61 تعیین دما و چگالی الکترون و مطالعه افت و خیز شعاعی آنها توسط پروب لانگمیر در توکامک الوند ITC
62 تعیین تجربی ضریب غیرخطی در پلاسمای هلیم ب استفاده از مدلسازی ریاضی دستگاه دئوپلاسماترون
63 تعیین تجربی فاصله کانونی به روش تداخل سنجی فازی لاوه
64 تعیین بازده رزین جاذب (HEDULAT) در جداسازی رادیونوکلئید 226 Ra برای نمونه های آب زیرزمینی
65 تعیین پارامترهای اساسی رسوب دهنده الکترواستاتیک استوانه ای جهت استفاده در اگزوز موتورهای دیزلی
66 ترابرد آشوبی الکترون در تک مینی باند ابرشبکه
67 ترابرد مغناطیسی وابسته به اسپین در ساختارهای نامتجانس حاوی اتصالات Zn1−x Mnx Se / ZnSe / Zn1−y Mny SeوZn1−x Mnx Se
68 تداخل کوانتومی و رسانش دیفرانسیلی منفی در نانولوله های کربنی فلزی
69 تحلیل داده های زلزله با استفاده از سریهای زمانی و پیش بینی
70 تحلیل دینامیکی انبساط پوسته سحابی خرچنگ پس از انفجار
71 تحلیل نظری کنترل حالتهای زیرباندی گاز الکترون دو بعدی با ضخامت لایه سرپوش در ساختارهای نامتجانس AlxGa1-xN/GaN
72 تبدیل متان در مجاورت دی اکسید کربن بوسیله تخلیه تابشی پالسی در فشار اتمسفر : تأثیر تراکم پالس
73 تاثیر جایگزینی وانادیوم درمکان Cu بر خواص ابر رسانایی ساختار Gd123
74 تاثیر پخت در ساخت نانوذرات TiO2 با نواقص شبکه ای
75 تاثیر متقابل ساختار کریستالی _ مغناطیسی در ترکیبات بین فلزی Gd-X
76 تاثیر PH بر خواص نوری فیلم های نانو ساختار SiO2، تهیه شده به روش Sol-Gel
77 تأثیر آلایش اکسید نیکل (NiO) بر خواص ساختاری ، مغناطیسی و ترابردی ترکیب La.8Sr.2MnO3
78 تأثیر فشار بر تولید نانولولههای کربنی به روش قوس الکتریکی
79 توسعه مدل ASYNNNI برای شبیه سازی ترتیب اکسیژن در ابررسانای گرم YBa2Cu3O6+x و پیش بینی فازارتورومبیک III با استفاده از روش مونت کارلو
80 تولید هارمونیک های مرتبه بسیار بالا در حضور تیپ لیزری پر قدرت
81 تولید نانوپودرهای اکسید فلزی با فرآیند EHD
82 تولید نانو لوله های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محلول NaCl
83 تهیه پودر گارنت ایتریوم - آهن در حضور کربنات سدیم
84 تهیه لایه های های نازک تیتانیوم بهروش کندوپاش پلاسمایی و بررسی آهنگ نهشت به فاصله کاتد از زیرلایه و فشار
85 تهیه فیلم نانو ساختار TiO2 به روش لایه نشانی غوطه وری
86 تنظیم فوق ریز اندازه نانوذرات کادمیوم سولفاید تهیه شده به روش فوتوشیمیایی
87 بستگی ساختار نوار ابررساناهای دما بالای Y124 و Y123 به مکان یونها در مدهای فوتونی Ag
88 بررسی زبریِ سطوح لایه های نازک مس انباشت شده روی شیشه نسبت به آهنگ لایه گذاری
89 بررسی رسانایی الکتریکی کرومیت لانتانیم تحت جانشینی یون دو ظرفیتی با استفاده از روش DFT
90 بررسی روش طیف سنجی برای تعیین نمایة ضریب شکست موجبرهای صفحه ای
91 بررسی خصوصیات مغناطیسی فریت باریم آلائیده شده با Ti 4+و Mg 2+
92 بررسی خواص حسگر نوری سیستم CdO/Psi/Si
93 بررسی خواص الکترو اپتیکی کر مربوط به یک مخلوط اوتکتیک بلور مایع نماتیکی در فاز ایزوتروپیک
94 بررسی تغییرات قیمت سهام در داده های با بسامد بالای بورس اوراق بهادار تهران
95 بررسی تشدیدگرهای لیزری خطی پایدار Nd:YAGدارای چند عدسی داخلی
96 بررسی ترکیب بین فلزی Gd2Ga در دیاگرام فاز
97 بررسی تجربی ارتباط بین پارامترهای فیزیکی نوازندگی و ویژگیهای ذهنی اصوات ملایم
98 بررسی تجربی اثر تعداد الکترودهای آند بر روی توان خروجی لیزر گاز کربنیک با جریان محوری سریع گاز
99 بررسی تجربی مکانیزم دارو رسانی با لیزر CO2
100 بررسی تاثیرات کاهش دما بر خواص الکتریکی سلول خورشیدی
101 بررسی تاثیر دمای پرتو یونی بر روی شکل توزیع یونی نشانده شده در فرایند یون نشانی
102 بررسی تاثیر آلایش بر خواص و تعیین محل جانشینی Cr بجای Cu در ساختار Gd123
103 بررسی توزیع (Rapidity) y سطح مقطع تولید باریون های شامل سه کوارک سنگین در برخورد دهنده های هادرونی LHCو Tevatron Run II ، RHIC
104 بررسی اثرات بی نظمی در مدل های دور از تعادل یک بعدی با شرایط مرزی باز
105 بررسی اثر غلظت رنگینه بر حافظه اپتیکی ب استفاده از توری هولوگرافی قطبشی دایروی در فیلم نازک پلیمری
106 بررسی اثر دمای آنیل بر روی فیلم نازک نانوساختار اکسید روی تهیه شده به روش سل - ژل
107 بررسی اثر ترازهای تله ای بر جریان گیت ترانزیستورهای با تحرک پذیری بالای الکترونی Al 0 . 25 Ga 0 . 75 N / GaN
108 بررسی اثر یک لایه نازک خطی بر روی حالتهای سطحی بلور فوتونکی یک بعدی
109 بررسی اثر مجاورت ابررسانایی در ساختارهای فرومغناطیس حوزه ای تمیز با رهیافت شبه کلاسیکی
110 بررسی اثر کاشت هیدروژن بر روی شبکه بلوری SiC در مقیاس نانومتر با روش های AFM و RBS-Channeling
111 بررسی ابررسانای ErBa2-xKxCu3O7-δ
112 بررسی امکان تولید سولیتونهای کاواک در میکرومشددهای نیمه هادی بالای استانه لیزری
113 بررسی آشوب در بیلیارد کوانتومی با استفاده از شعاع ژیراسیون
114 بررسی پاسخ گذرای مشدد های میکروحلقه با در نظر گرفتن جذب دو فوتونی واثر کر
115 بررسی پارامترهای موثر برتوان خروجی لیزر برمیدمس
116 بررسی پایداری معادلات حاکم بر میکرومشددهای نیم رسانا با جاذب اشباع پذیر
117 بررسی پیوند هیدروژنی C-H…O در ساختار کریستالی نمک کیتوزان / اسید یدیک با استفاده ازمطالعات تئوریکی پارامترهای NQR و NMR
118 بررسی یک سیستم طیف سنجی فروسرخ فتوآکوستیک در آَشکارسازی گاز SF6 توسط لیزر CO2 پالسی
119 بررسی ویژگی جامع سیستم های سه و چهار بوزونی در دو بعد به وسیله نظریه میدان موثر
120 بررسی و رفع نویز داده های تجربی توکامک دماوند با استفاده از بسط سری فوریه و کد محاسباتی تحلیل Wavelets
121 بررسی و بهینه سازی لایه های نازک نیترید سیلیکون به عنوان پوشش ضدبازتاب سلولهای خورشیدی مولتی کریستال سیلیکون با شیوه کندوپاش RF
122 بررسی و ایجاد تماس اهمی فلز مس بر روی سیلیکون چند بلوری برای کاربرد در سلولهای خورشیدی
123 بررسی نظری کنترل تابع کار فلزات توسط لایه نشانی
124 بررسی ناپایداری های پلاسمای تخلیه با در نظر گرفتن اثر مدار خارجی و خازن سریع ساز به منظور کاهش ناپایداری ها
125 بررسی چگالی حالت ها و چگالی ابر الکترونی در TiB2
126 بررسی چگالی حالات با استفاده از نظریه ماتریس کاتورهای و نظریه مدار پریودیک در بیلیارد آندریف
127 بررسی معادله حالت ا صلاح شده LIR با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی بر روی ترکیبات پروپان و بوتان آمید
128 بررسی مکانیک آماری یک نوسانگر ناهماهنگ تعمیم یافته با استفاده از رهیافت هنگرد بندادی
129 بررسی قطبش اسپینی در ساختار بی نظم Inx Ga(1−x) As در حضور برهمکنش اسپین - مدار
130 بررسی فعالیتهای خورشید با استفاده از ولتاژ های دریافتی تلسکوپ رادیویی
131 برآورد دز وابسته به غلظت رادون در آبهای معدنی ؛ بسته بندی شده؛ در ایران
132 بازترکیب اکسیتون های جایگزیده در نانوساختارهای چاه کوانتمی بدون آلایش گالیم نیتراید
133 بازیابی نمای بخار آب با استفاده از اطلاعات تابش سنج مایکروویو پیشرفته AMSU-B و به روش شبکه های عصبی مصنوعی
134 احتمال بروز پدیده کندو در مطالعه سیستماتیک ترکیبات بین فلزی عنصر گادلینیم بابیسموت
135 احتمال های گذار شبه ذرات داغ در ابررسانای موج -d
136 اثردمش غیرهمدوس درطیف جذبی و پاشندگی
137 اثرتابش الکترون بر ساختار شبکه لایههای نازک CdS
138 اثرفشارو توان بر مشخصات لایه های کربن _ مس
139 اثر ساختار ریز بر طیف گسیل خودبخودی وجذب - پاشندگی اتم چهار ترازی در بلور فوتونیک
140 اثر زوج یونها بر روی رفتار زمانی لیزر فیبر نوری اغشته به اربیوم در مدل غیر همگن
141 اثر جایگزینی Ce روی خواص ابررسانایی RuGd2-xCexSr2Cu2O10-δ (Ru-1222)
142 اثر تداخل کوانتومی دمش غیر همدوس در کنترل سرعت گروه
143 اثر تابش لیزر فروسرخ تپی TEA CO 2 برخواص ثبت آشکارساز ردپا هسته ای پلی کربنات
144 اثر توزیع شارهای مختلف ورتکسها بر پتانسیلهای گروه پیمانه ای SU(4)
145 اثر برهمکنش فوق ریز در جرم مزون ه
146 اثر ایزواسپین بر شعاع باری پروتون
147 اثر الکترونهای تشدیدی بر انتشار سالیتونهای یون – صوت در پلاسماهای غیر ماکسولی
148 اثر آلایش اتم تیتانیم و تعداد تقارن های بلوری روی خواص اپتیکی ترکیب Pb(Zr1-xTix)O3
149 اثر هال و تغییر علامتضریب هال درحالت بهنجار و آمیخته سیستم
150 اثر میدان الکتریکی بر بهره تزریق اسپین در ساختار فرومغناطیس - نیمرسانا - فرومغناطیس با در نظر گرفتن سد مرزی وابسته به اسپین
151 اثر میدان گرانشی بر رفتار دینامیکی الگوی جینز - کامینگز در رژیم پاشنده
152 اثر میدان مغناطیسی بر ظرفیت گرمایی شیشه ها در دمای پایین
153 انرژی حالت پایهیک اتم هیدروژن محبوس در داخل نانوساختارهای کربنی : یک مطالعه مونت کارلوی کوانتومی پخشی
154 انرژی تاریک : معمای قرن
155 اندازه گیری طیف انرژی پرتو ایکس سخت در توکامک دماوند
156 اندازه گیری طیف انرژی نوترون چشمه 241 Am-Be ب استفاده از روش زمان پرواز
157 انتشار غیر خطی تپهای لیزر فمتوثانیه با شدت بال در هو
158 انتشار امواج فرکانس بالا در یک موجبر استوانه ای پر شده با پلاسمای گرم
159 انتشار نور غیر کلاسیکی از طریق تیغه جاذب و پاشنده در دمای متناهی
160 انتهای جاده سیلیکون اکسید فوق نازک (<2nm) به عنوان دی الکتریک گیت در CMOS ؟
161 انتقال به راه دور یک حالت کوانتومی دو ذره ای، توسط چهار اسپین مغناطیسی هسته های اتمهای ئیدروژن گونة درگیر
162 امواج شبه ساده چند بعدی در سیالی با اتلاف کوچک
163 الکتروانباشت بس لایه های فلزی Co-Cu /Cu بر روی Ti و بررسی ریزساختار آنه
164 افزایش گسیل اپتیکی چاههای کوانتومی InGaNAs/GaAs تحت تاثیر عملیات حرارتی سریع
165 آشکارسازی و بررسی ساختار طوفانهای تندری به کمک اطلاعات تابش سنج مایکروویو پیشرفته AMSU-B
166 آنالیز عنصری مرکب های به کار رفته در دست نوشته های دوره قاجاریه با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون
167 پتانسیلهای شبه حل پذیر دوبعدی
168 پاسخ غیرخطی و رفتار محدودکنندگی نوریFast Green FCF
169 پاسخ های خود مشابهی ناپایداری حرارتی در ابرهای مولکولی با وجود فرایند پخش دو قطبه
170 پایداری خلاء QED در حضور میدان برداری و پتانسیل کولنی اسکالر
171 پایداری متقابل ساختار کریستالی و مغناطیسی ترکیب بین فلزی Gd2Al1-xInx
172 پیاده سازی الگوریتم کالیبراسیون دوربین ستاره ای نسل دوم با استفاده از تصاویر نجومی
173 گذار فاز فلز - عایق در مدل سه تایی زنجیر یک بعدی با همبستگی بلندبرد
174 هم خط شدن مولکولها در بلورهای مایع بر اثر حضور سطح محدود کننده
175 نظریه ی تابعی چگالی انجماد براساس پارامترهای نظم و تابع همبسته ی مستقیم GMSA
176 نرم افزار محاسبه ثابت مادلونگ برای شبکه بلورهای یونی مکعبی مرکز سطحی و مکعبی مرکز پر
177 ناپایداری سیکلوترون میزر در یک پرتو الکترونی نسبیتی چگال
178 چاه پتانسیل مختلط با طیف انرژی حقیقی
179 نانوتکنولوژی راهی برای رسیدن به ابررسانایی دمای اتاق
180 نانو فن آوری و کربن
181 نگرشی جدید به تبدیل معکوس ملین برای استخراج توابع توزیع پارتونی
182 نوفة شلیکی در نانوساختارهای فرومغناطیسی
183 نقش نیتروژن در کاهش گاف نواری نانو ساختار InGaNAs
184 معادله حالت دمای صفر ماده ی هسته ای در انرژی بال
185 معادله حالت ماده هسته ای ونوترونی در مدل توماس فرمی در دمای متناهی
186 مطالعهسطح مقطع همجوشی واکنش یون های سنگین ب استفاده از روش مونت کارلو و برهم کنش موثر نوکلئون - نوکلئون از نوع مغزی نرم
187 مطالعهخواص الکترونی و ساختاری آلیاژ هویسلر Co2Cr0.5Fe0.5Al و مرز مشترک آن با GaAs
188 مطالعه طیف جذبی یو ن های Er 3+ و Nd 3+ درشیشه های کلروفسفوسیلیکاتی جدید
189 مطالعه ساختار کریستالی و مغناطیسی Gd3In
190 مطالعه رفتار زمانی پالس های کوتاه اپتیکی حاصل از کاربرد روش خود - تزریقی برای تشدیدگر ناپایدار خود - تصویر
191 مطالعه ارتفاع گام موسیقی ایرانی بر مبنای نظریه های جدید
192 مطالعه اثر زبری سطوح در سطح مقطع ِتماس سطوح مس
193 مطالعه اثر برهم کنش های پیوندهیدروژنی بر تانسورهای شیب میدان الکتریکی هسته اتم های 17 O و 14 N در ساختار کریستالی تیمین به روش محاسباتی نظریه تابعی چگالی
194 مطالعه اثر بخار متانول بر خواص الکترونی سطح سیلیکن متخلخل
195 مطالعه ی بستگی زبری سطوح لایه های نازک Pt به چگالی جریان رشد به کمک میکروسکوپ نیروی اتمی
196 مطالعه و اندازه گیری نیروی چسبندگی بین ریز - ذرات در شرایط متفاوت با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی
197 مطالعه نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده ومحاسبه انرژی آزاد با استفاده از توابع همبسته مستقیم روت و پرکس - یویک در فضای فوریه
198 مطالعه منشاء تولید سفالینه های زرین فام ایرانی با استفاده از روش آنالیز پیکسی
199 مدهای فونونی رامان فعال Ag در سیستمهای PrBCO و GdBCO
200 مدلسازی عددی نوسانگر پارامتریک نوری دو کریستالی بر پایه کریستال β −BaB2 O4

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها