CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۷
آبان

مجموعه مقالات سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران به سیویلیکا افزوده شد

184 مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران که 24 - 26 مهر 1386 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 1252 صفحه ارائه شده اند.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1380) و دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1383) نیز از طریق بانک مقالات سیویلیکا قابل تهیه می باشد. از نظر آماری در اولین کنفرانس 60 مقاله شامل 684 صفحه و در دومین کنفرانس 63 مقاله شامل 719 مقاله منتشر شده است.

1 طراحی شاتکریت به عنوان سیستم نگهداری دائمی بر اساس بتن پلیمری
2 طراحی بهینه پایه در روش استخراج اتاق و پایه برای لایه C1 معدن زغالسنگ پرورده طبس
3 طراحی پوشش بتنی تونلهای تحت فشار نفوذپذیر با در نظر گرفتن اندرکنش هیدرومکانیکی پوشش – توده سنگ
4 طراحی نرم افزار MROCK جهت محاسبه برخی ویژگی های ژئومکانیکی سنگ
5 طراحی نگهداری تونل انتقال آب گاوشان به روش همگرایی- فشردگی
6 شبیه سازی رفتار سخت شونده در سنگهای نرم ب استفاده از مدلهای چند صفحه
7 زون بندی ژئوتکنیکی مسیر تونل انتقال آب سبز کوه به منظور بررسی پتانسیل لهیدگی
8 زمانبندی سیستم ترابری تونلهای تک مسیره با توجه به نرخ نفوذ دستگاه TBM- مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج- تهران
9 رابطه سرعت موج با ویژگی های ژئومکانیکی سنگ های نرم (مطالعه موردی)
10 روشی برای طراحی  پایگاه داده‌های مکانیک سنگی
11 روش اجرای حفاری و تحکیم دهانه های آبگیر تونل های آببر سد و نیروگاه گتوند علی
12 تعیین سطح بحرانی شکست  شیروانی‌های خاکی ب استفاده از روش جستجوی شبکه ای تکرار شونده
13 تعیین سطوح بحرانی ریزش درشیروانیهای سنگی ب استفاده از روش گروههای کلیدی
14 تعیین روش حفاری مغار مخازن فشار شکن سد گتوند علیا با نگرشی ویژه به نتایج ابزار دقیق
15 تعیین حداقل عمق مجاز تونل‌های شهری بر اساس تاثیر متقابل تونل سازی و ساختمانها به روش عددی
16 تعیین تابع توزیع احتمال پارامترهای مقاومت برشی سطوح درزه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
17 تعیین نسبت آب به سیمان و فاصله چال های تزریق سد سیازاخ
18 تعیین میدان تنش برجا به روش کم مغزه گیری (مطالعه موردی : گالری D0 معدن بزرگ زغال سنگ پابدانا)
19 تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین
20 تعیین مهمترین عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در مخزن سد بهشت آباد توسط مدل CF
21 تخمین سرعت موج برشی با توجه به سرعت موج فشاری و لیتولوژی به روش گرینبرگ
22 تخمین امتداد بهینه حفاری چاه نفت با استفاده از روش عددی در مخزن کوپال
23 تحلیل عددی سه بعدی تغییرات توامان تنش – نفوذپذیری در توده سنگ
24 تحلیل عددی سه بعدی اثر فاصله داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه TBM
25 تحلیل عددی تاثیر سختی عمودی و برشی درز بر دبی آب ورودی به تونل
26 تحلیل عددی تاثیر خصوصیات هندسی و ژئومکانیکی درزه ها بر رفتار تونل
27 تحلیل عددی اثر زلزله بر روی مغارهای نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه بیشه
28 تحلیل عددی اندرکنش قلعه فلک الافلاک با طرح مقاوم سازی بستر سنگی
29 تحلیل عددی آزمایشات برجای جک تخت و شکاف گمانه‌ای در ساختگاه سد بختیاری
30 تحلیل شکستگی ها و شناسایی تنش‌ها در مخازن هیدروکربوری با استفاده از لاگ های تصویری
31 تحلیل سد بتنی دو قوسی کارون 3 با در نظر گرفتن مدلهای غیر خطی برای سنگ پی
32 تحلیل سه بعدی اثر حفر چالهای راهنما بر تونلهای آب بر نیروگاه آبی سد گتوند علیا 
33 تحلیل سه بعدی پایداری جبهه حفاری تونل های دایره ای در خاک های همگن 
34 تحلیل سه بعدی پایداری و تأثیر متقابل حفاری تونل های دوقلوی مترو اصفهان (قطعه جنوبی ) بر میزان نشست سطح زمین و مقایسه ب داده های ابزار دقیق
35 تحلیل ریسک برای تعیین الگوی نگهداری- مطالعه موردی : تونل تالون
36 تحلیل ریزش سنگ درمحدوده تکیه گاه چپ سد شهید عباسپور و ارائه راهکارهای پایدارسازی
37 تحلیل رفتار خزشی توده سنگ سرپانتینه پیرامون تونل گاوشان
38 تحلیل خطر زمین لرزه شهرستان کرج
39 تحلیل برگشتی به کمک احتمالات – مطالعه موردی تونل خماری
40 تحلیل برگشتی و آنالیز حساسیت به منظور تعیین  پارامترهای ژئومکانیکی ترانشه در حال ریزش BTE- سازند هزاردره
41 تحلیل اجزاء محدود دو نمونه آزمایش جهت تعیین استحکام کششی مواد سنگی
42 تحلیل پایداری سه بعدی و طراحی نگهداری تونل های آب بر و چاههای دریچه نیروگاه سد گتوند علیا 
43 تحلیل پایداری زمین لغزش مخزن سد لتیان و تعیین عوامل محرک آن
44 تحلیل پایداری دیواره شمال‌غربی معدن سرب و روی انگوران با استفاده از نرم افزار flac
45 تحلیل پایداری دیواره نهایی شرقی معدن چادرملو ب استفاده از روش‌های تجربی، تحلیلی و عددی
46 تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان
47 تحلیل پایداری توده سنگ بخش میانی تونل شماره 1 امام زاده هاشم (جاده هراز )
48 تحلیل پایداری تونل انحراف سد نمرود با استفاده از روش تحلیلی و عددی
49 تحلیل پایداری بلوکهای سنگی به روش استرئوگرافی مایل، مورد مطالعاتی: ایستگاه خوابگاه – متروی اصفهان
50 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونلهای انحراف آب سد ونیار 
51 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل در زمین‌های لهیده مطالعه موردی:‌ تونل گاوشان
52 تحلیل پایداری و طراحی پوشش نهایی تونل راه آهن کوهین محور قزوین – رشت
53 تحلیل پایداری و بهینه‌یابی سطوح شکست شیبهای سنگی با استفاده از نرم‌افزارGAROCK
54 تحلیل پایداری چاه در یکی از مخازن نفتی ایران ب آنالیز حساسیت بر شیب چاه
55 تحلیل پایداری قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود بر اساس روش تجربی اتریشی و روش اجزای محدود (FEM)
56 تحلیل و مدلسازی توسعه شکستگی ها دریکی از مخازن ساختمانی واقع در حوضه زاگرس
57 تحلیل لرزه‌ای میل مهارهای انبارهای هسته ای بر اساس مدل اندکنش خاک و نگهدارنده اصلاح شده
58 تاثیر شرایط محیطی بر روی نتایج سل‌های اندازه گیری فشار
59 تاثیر تنش های برجا بر مکانیسم گسیختگی چاه های نفتی
60 تاثیر ابعاد شالوده گسترده در تعیین رفتار زمین‌های سخت با در نظر گرفتن مدل شاه کرمی
61 تأثیر زونهای گسلی و خرد شده بر توقف دستگاه TBM درتونل انتقال آب قمرود
62 تأثیر نیروهای ناشی از نشت آب زیرزمینی بر جابجایی های شعاعی اطراف تونل‌ها (مطالعه موردی : تونل انتقال آب کرمان)
63 تهیه برنامه کامپیوتری تحلیل دینامیکی سازه‌های زیرزمینی
64 تفسیر و تحلیل نتایج آزمایش برش مستقیم برجا بر روی ناپیوستگی های صفحه ای با نگرشی بر ناپیوستگی MJ28 تکیه گاه چپ سد کارون 4
65 بررسیهای ژئومکانیکی و طرحهای بهسازی و تقویت توده سنگ پی برج آبگیر سد دوستی                     
66 بررسی‌های منحنیهای همگرایی – همجواری متاثر از حفر مرحله ای (تونل اصلی تالون آزادراه تهران شمال)
67 بررسی عملکرد و کاربرد سیستم انحراف سنج در ارزیابی پایداری دیوارهای ایستگاه مترو – مطالعه موردی ایستگاههای قطعه جنوبی متروی اصفهان
68 بررسی علل لغزش و تحلیل استاتیکی و دینامیکی زمین لغزش روستای رزگ،‌ بیرجند
69 بررسی طرح تزریق فواره‌ای برای ساخت دیوار آب‌بند در رسوبات آبرفتی پی سد نیان – بندرعباس
70 بررسی شرایط ژئوتکنیکی و پایداری شیب معدن مس میدوک
71 بررسی روش حفاری، تحکیم و ریزشهای رخ داده در تونل تحت فشار فوقانی دومسد ونیروگاه گتوند علیا با نگرشی ویژه به نتایج ابزار دقیق
72 بررسی روش اجزای پیش تثبیت در اجرای ایستگاه‌های مترو
73 بررسی رفتار شیب شمال غربی پیت معدن انگوران و تعیین پارامترهای مکانیک سنگی مصالح تشکیل دهنده‌ی شیب ، وزن توده ی لغزشی و مساحت  سطح لغزش
74 بررسی دیسک ترکدار با سوراخ مرکزی جهت آزمایش شکست مواد سنگی
75 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد بهشت آباد ب توجه به آبگذری آن به روش تحلیل عددی
76 بررسی خواص ژئومکانیکی سنگهای رسوبی آواری سنوزوئیک در زون زاگرس
77 بررسی جابجایی ‌ها در تونل انتقال آب سد شفارود و پیشنهاد سیستم نگهداری مناسب
78 بررسی تخمین تنش حداقل در توده سنگهای درزه دار با روش آزمایش هیدروجکینگ در سد سیاه بیشه
79 بررسی تخمین تنش های برجای قائم و افقی در سنگ و ارائه راه کار تجربی مناسب 
80 بررسی تاثیر رفتار هیدرومکانیکی بر پایداری توده سنگ درزه دار تکیه گاههای سدهای بتنی قوس
81 بررسی تاثیر بی‌نظمی زمین‌های سنگی بر تغییرشکل‌ها و تنش‌های اطراف مقطع و پوشش تونل ه
82 بررسی تاثیر مراحل حفاری مغار توسعه بر پایداری مغار اصل فاز یک مسجد سلیمان توسط نرم افزار phase 2 با نگرشی ویژه به نتایج ابزار دقیق
83 بررسی تاثیر متقابل حفاری تونل های دوقلوی قطار شهری اصفهان
84 بررسی تأثیر نشست حاصل از تخلیه آب زیرزمینی بر تخریب لوله جدار
85 بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان نیروهای بوجود آمده ناشی از زلزله در پوشش نهایی تونل – مطالعه موردی تونل هرندی (آزاد راه خرم آباد- پل زال)
86 بررسی اثر نفوذ گل حفاری در سازند شکافدار بر پایداری یکی از چاه‌های میدان نفتی A
87 بررسی اثر مسلح سازی شیروانی ها با میل مهار در کاهش فشار وارد بر دیوارهای حایل
88 بررسی اثر مراحل اجرای حفاری چند مرحله ای بر روی رفتار الاستوپلاستیک در تونل بزهل
89 بررسی اثر فشار محصور کننده بر روی رفتار محیط آنیزوتروپ با توجه به مقاومت تک محوره سنگ
90 بررسی امکان تخمین تنش با استفاده از مغزه حفاری
91 بررسی امکان بهره گیری از شبکه های عصبی برای تعیین قابلیت استخراج در معادن سطحی
92 بررسی پدیده انفجار سنگ در تونل انتقال آب بهشت آباد
93 بررسی پدیده فشارندگی در تونل در دست احداث جاده هراز
94 بررسی پایداری شیروانی‌های سنگی زیر کوله های پل اول قطعه یکم راه آهن میانه – اردبیل
95 بررسی پایداری دیواره چاه در روش حفاری تحت تعادل با آنالیز NYZA در یکی از مخازن نفتی سازند آسماری
96 بررسی پایداری توده سنگهای مقطع خروجی  تونل گردنه رخ به روش تجربی و عددی و تحلیل پایداری شیب دهانه خروجی آن
97 بررسی پایداری تونل فاضلاب تهران
98 بررسی وضعیت پرده آب بند سد سلیمانشاه سنقر
99 بررسی نتایج مدلسازی پدیده سقوط سنگ با روش توده‌ای – کلوخه‌ای RocFall و روش المان مجزای 2D PFC، مطالعه موردی :  دیواره مشرف به نیروگاه گتوند علیا
100 بررسی نکات ژئوتکنیکی تونل شماره 4 راه جایگزین سد کارون 4
101 بررسی نقش مدیریت در اجرای سازه‌های زیرزمینی ب نگرشی بر تونل امامزاده هاشم
102 بررسی کاربرد شبکه‌های عصبی در پیش بینی ابعاد سنگ پس از انفجار 
103 برآورد  بار وارده بر پوشش تونل انتقال آب نوسود با روش همگرایی – همجواری
104 برآورد پارامترهای اصلی طراحی تونل با استفاده از الگوریتم تحلیل برگشتی (تونل راه آهن زرقان شیراز)
105 بدست آوردن ضریب تبدیل بار نقطه ای به مقاومت فشاری با استفاده از شبکه عصبی در معدن گل گهر
106 بهینه‌سازی الگوی انفجار در معدن سنگ آهک پیر بکران
107 به کارگیری نتایج مدلسازی عددی سه بعدی در تحلیل پایداری مغار نیروگاه سد سیاه بیشه
108 بکارگیری مجموعه‌های فازی در اندیس قابلیت حفاری توده سنگ برای انتخاب روش تونلزنی
109 اعتبار سنجی روشهای تخمین تنش افقی در تونل امام زاده هاشم
110 اصلاح روش تحلیل حلقوی برای در نظر گرفتن تاثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ
111 ارزیابی عمق بهینه پرده آب بند سد آزادی به روش های تحلیلی و عددی
112 ارزیابی ظرفیت باربری پی‌های سنگی درزه‌دار تحت اثر بار سدهای بتنی وزنی (مطالعه موردی سد رودبار لرستان )
113 ارزیابی طرح تزریق پرده آب بند سد تالوار ب بررسی نمودارهای خورند- لوژان
114 ارزیابی رابطه تزریق پذیری با نفوذپذیری در ساختگاه سد گتوند
115 ارزیابی روش های مختلف برآورد مقدار زاویه شکست، زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی سنگ تحت تنش های سه  محوری
116 ارزیابی تزریق پذیری توده سنگ ساختگاه سد خیر آباد نیکشهر
117 ارزیابی هوازدگی گرانیت های الوند همدان ب استفاده از شاخصهای کمی
118 ارزیابی همگرایی تونل انتقال آب قمرود و تأثیر آن بر عملکرد ماشین حفاری TBM
119 ارزیابی نرم افزاری آزمایش برش برجا مورد مطالعاتی: ساختگاه سد مخزنی نرماب
120 ارزیابی نتایج داده های ثبت لرزش ناشی از آتشباری در سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه 
121 ارزیابی نفوذ پذیری سنگهای پی و تکیه گاه سد کوچری
122 ارزیابی مچاله شوندگی در توده سنگهای مسیر قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود
123 ارزیابی فشار تورمی و تأثیر آن بر پوشش تونل دشت ذهاب
124 ارتباط ثابت سرعت انحلال پذیری (K) و میزان کارست زائی در سنگ های ژیپسی (مطالعه موردی سد تنگ سرخ شیراز)
125 ارائه رابطه تجربی بین مقاومت فشاری تک محوره و پارامترهای رفتاری توده سنگ مطالعه موردی : معدن مس سونگون
126 ارائه یک رابطه تجربی در مورد تأثیر شیب ناپیوستگی در مقاومت فشاری سنگ های درزه دار
127 اثر جبهه کار مختلط بر عملکرد دیسکهای برشی در حفاری با TBM
128 اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری توده سنگ معدن مس سونگون با روشهای مختلف و براساس مدلهای سیستم درزه ه
129 اندازه گیری چقرمگی شکست سنگ وبررسی خصوصیات شکست آن تحت شرایط بارگذاری مرکب با استفاده از روشهای عددی و آزمایشگاهی
130 انحلال پذیری ژیپس و نقش آن در عملیات آب بندی سدها
131 آنالیز منحنی مشخصه زمین با روش حل عددی و تحلیلی در مطالعه موردی تونل انتقال آب دشت عباس
132 پیشنهاد سیستم طبقه بندی جدید جهت پیش بینی سرعت حفاری در معادن روباز
133 پیشنهاد مدل ریاضی شاخه صعودی منحنی رفتاری توده سنگ
134 پیش بینی رقت زغال با باطله در روش استخراج جبهه کار طولانی در معادن زغالسنگ کرمان با استفاده از روشهای تجربی
135 پیش بینی خرد شدگی در معادن روباز؛ یک مدل فازی
136 پیش بینی توزیع خردشدگی انفجار در معدن مس سونگون با توجه به خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ ها
137 پیش بینی احتمال شکست دایره‌ای در شیب‌های خاکی و سنگی با استفاده از شبکه‌های عصبی پایه‌ای شعاعی (RBF)
138 پیش بینی نشست ناشی ازاستخراج لایه‌های شیبدار زغالسنگ منطقه پرورده طبس با استفاده از روش عددی تفاضل محدود
139 پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری سنگ  آهن به کمک آزمایش های شاخص 
140 نحوه انتخاب ماشین حفر تونل در پروژه قطعه اول تونل انتقال آب کرج
141 نتایج موفقیت آمیز به کارگیری مهندسی ارزش در سیستم نگهداری حوضچه استغراق سد کارون 3 روش های اجرا و مدیریت پروژه در مهندسی سنگ
142 معرفی روشهای تحلیل برگشتی برای تعیین مدول الاستیسیته (E) و نسبت تنشهای افقی به عمودی (K ) مطالعه موردی تونل انتقال آب کاکارضا (خرم آباد لرستان)
143 مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های تونل
144 مطالعه عددی پدیده شکست هیدرولیکی در تونلهای تحت فشار بوسیله روش اجزاء مجزا
145 مطالعه ناهمسانی مقاومت کششی سنگهای دگرگونی ناحیه همدان ( کندلان،گردنه زاغه )
146 مطالعه موردی مقایسه ارزیابی نتایج دو نرم افزار در بررسی رفتار تونل سد نم رود
147 مطالعه کانی شناسی،  دوام،  سختی و مقاومت سازند قم در شرق و شمال شرق همدان
148 مدلسازی نحوه انتشار ترکها در اطراف چالهای انفجاری در آتشکاری کنترل شده
149 مدلسازی نتایج تست سه محوری سنگ‌های درزه دار
150 مدل سازی عددی فشار آب جمع شده در پشت پوشش نهایی در تونلها (مطالعه موردی تونل راه آهن کوهین )
151 مدل سازی سه بعدی هندسی – ژئوتکنیکی توده سنگ های درزه دار به روش آماری (مطالعه موردی، بلوک تکتونیکی II معدن چغارت)
152 مدل کردن روند خرابی در ازمایش برزیلی بر پایه تئوری مکانیک شکست
153 محاسبه نرخ مصرف دیسک دستگاه TBM در پروژه انتقال آب کرج – تهران
154 مقایسه عملکرد دو نوع دیلاتومتر در توده سنگ‌های سازند دالان
155 مقایسه مدل عددی دو بعدی و سه بعدی شکست واژگونی سطوح شیبدار سنگی و بررسی نتایج با تحلیل تعادل حدی
156 مقایسه مدل های هوک- براون و مور- کولمب در ارزیابی پایداری شیروانی های سنگی
157 مقایسه ملاکهای مختلف شکست برشی با استفاده از نتایج آزمایشات برش مستقیم بر روی سطوح ناهموار مصنوعی
158 مقایسه کارایی معیارهای تجربی شکست بر مبنای تحلیل مقدار عدم قطعیت ثابت های هر معیار
159 کاربرد سیستم‌های مهندسی سنگ در ارزیابی قابلیت انفجار توده سنگ
160 کاربرد روش های آماری چند متغیره در تخمین مقاومت فشاری تک محوره سنگ با استفاده از آزمایش های غیر مستقیم
161 کاربرد روش مشخصه ها در تعیین ظرفیت باربری دینامیکی توده های سنگی
162 کاربرد مکانیک سنگ در پیش بینی فرسایش آثار باستانی
163 Understanding and Managing Geological Complexity and Uncertainty in Rock Engineering
164 SuperC Geothermal Project at RWTH Aachen University
165 Statistical Simulation of the Numerically Obtained Results of Triaxial Overconsolidated Clay Sample Models by ANSYS
166 Seismic Wave Monitoring and Ground Vibration Analysis Generated by Bench Blasting in Sungun Copper Mine
167 Radial Basis Function to Predict the Maximum Surface Settlement Caused by EPB Shield Tunneling
168 Numerical Modeling of Pressurized Circular Holes with Cracks in Semi-infinite Rock Masses
169 MODELLING OF TUNNELS IN SQUEEZING ROCK
170 Gotthard Base Tunnel. Rock Burst Phenomenon in the Gotthard Base Tunnel during Construction of a Multifunction Station Faido in a Fault Zone
171 Fracture Resistance of a Synthetic Rock Subjected to Combined Mode I-II Loading
172 Deformability of Rock Fractures with Correlated Fracture Length and Aperture
173 Crossing of Fault Zones in the MFS Faido by Using the Observational Method
174 Constitutive Modeling of Rocks and Rock Masses
175 Bolt Surface Profile and Load Transfer Mechanism
176 Assessment of TBM and D&B Based on Excavation Time and Costs
177 Analysis of Stabilization of Slopes Overlying Bedrock Using Piles and Effect of Socketted Length of Pile on Stability
178 An Investigation on the Rock Fragmentation Prediction Models Based on Rock and Rock Mass Properties
179 A New Finite Element Analysis of Pile Driving in Soft Rock
180 Rock Engineering in Underground Space Utilization in Japan- Experience of Underground Energy Storage Projects
181 Numerical Modeling of Ground Response Curves for Rock Tunnels Using Mohr-coulomb and Hoek-Brown Failure Criteria
182 Noise effects on Monitoring of Rock Slope Deformations by a High-Resolution borehole Tiltmeters in an Open Pit Limestone Mine
183 Geological-Geomechanical Characterization and Bearing Capacity Estimation of the Khorram Roud Dam Site, Western Iran
184 Determination of Powder Factor for an Optimized Blast Pattern Design Using Artificial Neural Network (Case Study: Gol-e-Gohar Iron Ore Mine)

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها