CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۰
آبان

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ماده چگال به سیویلیکا افزوده شد.

135 مقاله ارائه شده در هشتمین کنفرانس ماده چگال که 25 و 26 بهمن 1385 انجمن فیزیک ایران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 539 صفحه ارائه شده اند.

1 علت اختلاف سیستم مغناطیس رقیق شده در ترکیب بین فلزی با دو عنصر متفاوت
2 ظرفیت گرمایی ویژة زنجیرة پادفرومغناطیس هایزنبرگ در میدان مغناطیسی عرضی
3 طراحی و ساخت دستگاه DCPECVD جهت رشد عمودی و موازی نانولوله های کربنی
4 طراحی و ساخت کاواک مایکروویو با استفاده از فریت استرانسیم
5 طبیعت چند فرکتالی مدل های رشد سطح : نشست بالیستیک و جامد - روی - جامد محدود شده
6 طیف نگاری پروتونی هسته ویبراتور تلفن همراه
7 شبیه سازی ترابرد الکترونها در ترانزیستور اثر میدان SiGe برای کاربرد در توان و بهره بالا
8 شبیه سازی توزیع ضخامت در انباشت فیلم های نازک MgF2 و بررسی عوامل مؤثر بر یکنواختی آن
9 شبیه سازی و بهینه سازی بهره در لیزرهای نیمه هادی چاه کوانتومی
10 شبیه سازی و مطالعه طیفهای اپتیکی لایه های نازک TCO بر اساس پارامترهای الکتریکی لایه
11 شبیه سازی منحنی مغناطش ترکیب HoFe11Ti به کمک مدل دو زیرشبکه
12 ساختارالکترونی ترکیبات بین فلزی Gd2PtوGd3Pt ومحاسبه دمای کوری Gd3Pt
13 ساختار الکترونی و خواص پیوندی جامد Cu2O
14 ساخت دستگاه اندازه گیری ضریب س یبک نمونه های توده ای در دمای پایین
15 ساخت و شناسایی نانوذرات هسته - پوسته [email protected]
16 ساخت و بررسی ویژگیهای لایه های نازک الکتروکرومیک اکسید تنگستن و اکسید مولیبدن به روش پیرولیز افشانـه ای
17 ساخت و مشخصه یابی مکانیکی کامپوزیت های پلیمری
18 ساخت نانومیله های WO3 به روش ترکیبی اسپاترینگ - اکسیداسیون لایه تنگستن
19 ساخت میکرو ونانوساختارهای پلیمری PMMA به روش الکترواسپین
20 ساخت لایه های (WO3)-(V2O5) با استفاده از لایه نشانی لیزر پالسی
21 سیلیکان متخلخل به عنوان ماده ای نوین در ساختار سلولهای خورشیدی سیلیکانی
22 زدایش عمودی قرص سیلیکان (111) به کمک نور لیزر
23 رشد عمودی نانو لوله های کربنی روی سیلیکان - دستاوردهای جدید
24 رشد ترموشیمیایی و بررسی خاصیت نورتابی نانوذرات CdS:Mn
25 رشد بلورهای لایه ای نیکل سولفید شش گوشی به روش انتقال بخار شیمیایی و بررسی خواص ترابردی آنه
26 رشد نانوذرات نقره و تشکیل جزایر نانومتری بر روی زیرلایه ی شیشه ای
27 دستگاه های همبسته قوی ذرات کوانتومی در ابعاد کم
28 دینامیک یک میله صلب در محیط نامنظم با همبستگی بلند برد فضائی
29 دو دهه ابررسانایی دمای بال
30 دمای گذار فیلم های نازک مغناطیسی
31 خواص رسانندگی مولکول DNA در ساختار Metal/DNA/Metal
32 خواص ترمودینامیکی مایع هلیم 3- قطبیده در دمای معین
33 حل عددی معادله توماس فرمی برای لبه ژلیوم نیم فضا و نیز لبه ژلیوم ربع فضا(°90)
34 جفت شدگی نانولوله های کربنی با اتصالات فلزی
35 تعیین ساختار کربن های فعال شده توسط پراش نوترون پالسی
36 تعیین ثابتهای اپتیکی لایه های نازک اکسید وانادیوم V2O5 تهیه شده به روش سل - ژل
37 تعیین ثابت های اپتیکی و ضخامت فیلم های نازک و خیلی نازک Al2 O3 با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
38 تعیین چگالی بارهای زمینه در ساختارهای AlGaAs/GaAs با استفاده از محاسبات نظری پراکندگی کولنی گاز الکترونی دوبعدی
39 تعیین محدوده های پریودیک حرکت حامل در ابرشبکه های نیمرسان
40 تصحیح محاسبه فرکانس تشدید مشدد دی الکتریک استوانه ای برای ترکیب (1−x) (Mg0.95 Co0.05 ) TiO3−xCaTiO3 به کمک نتایج تجربی
41 تشکیل شبه پتانسیل فوق نرم ومقایسه نتایج آن بانتایج حاصل از روشهای بقاء نورم
42 تحلیل سری زمانی قلب توسط روش پیچیدگی چند مؤلفهای (MCC)
43 تاثیرقطبش اسپینی عناصر Fe ,Cr و Ti بر خواصالکتریکی α-Al2O3 بااستفاده از اصول اولیه
44 تاثیر نانو لایه های فلزی انباشت شده به روش کندوپاش مغناطیسی بر بازتابش فروسرخ شیشه فلوت
45 تاثیر نوع ساختار بر طیف فتولومینسانس نانوساختارهای InGaNAs
46 تاثیر مقدار آلاینده کادمیم کلراید بر خواص ترموالکتریکی نیمرسانای نوع n با پایه بیسموت تلوراید
47 تأثیر ضخامت بر خواص لایههای نازک ITO به شیوه کندوپاش RF
48 تأثیر دمای تفجوشی بر حساسیت حسگر گاز ZnO بر اثر بخار اتانول
49 تأثیر دمای باز پخت و سرد کردن آرام، بر اندازه خوشه های چند بلوری نانو ذرات اکسید روی
50 توان گرماالکتریسیته حالت عادی ابررساناهای NdBa 2 - xLaxCu 3 O 7 - δ
51 تولید نانوذرات نیمرسانای ZnS:Fe و مطالعه خواص بلوری و فیزیکی آنه
52 تولید نانولوله های کربنی به روش تخلیهی قوس الکتریکی در محلول NaCl و بررسی فعل و انفعالات اسیدی در تصفیه و جداسازی کاتالیست های فلزی
53 تولید نانو لوله های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع با استفاده از کاتالیزورهای نیکل ـ کبالت
54 تهیه و مشخصه نگاری نانوذرات اکسید روی ZnO به روش کندوپاش
55 بررسی عددی تغییرات فصل مشترک بلور - مذاب نسبت به سرعت چرخش بلور در مراحل ابتدائی رشد بلور به روش چکرالسکی
56 بررسی ساختار بلوری نانو بلورهای CdS:Ni تولید شده به روش شیمیائی مرطوب
57 بررسی ساختار و ویژگی های مغناطیسی نانو پودرهای فریت نیکل
58 بررسی خواص ساختاری، اپتیکی والکتریکی لایه های نازک اکسید قلع آلاییده با ناخالصی ایندیوم
59 بررسی خواص ساختاری پرکولاسیون تهاجمی با و بدون قانون به دام اندازی دو بعدی
60 بررسی خواص الکتروفیزیکی واریستورهای ترکیبی تهیه شده بر اساس اکسید روی (ZnO) وپلیمر ( پلی آنیلین )
61 بررسی خواص مغناطیسی استاتیک و دینامیک فریت استرانسیوم با ترکیب SrFe9 Mn1.5 Ti1.5 O19
62 بررسی خـــواص الکـــــتریکی تک بــلور لایه ای Bi2Te3 نوع p در محــــدوده دمایی 130-350 درجه ی کلوین
63 بررسی جریان الکتریکی و مقاومت مغناطیسی در چند لایه ای های مغناطیسی با استفاده از فرمول بندی کوبو
64 بررسی جایگزیدگی مدهای نوسانی زنجیرهی هماهنگ بینظم با روش آمار ترازه
65 بررسی تغییرات شدت تحریک بر گسیل نوری نانو ساختارهای InGaNAs با استفاده از تکنیک فتولومینسانس
66 بررسی تغییرچگالی حالت الکترونی وانحراف از قانون وگاردوبروزاثر جان تلردر حوزه تغییرات انتقال ابررسانا وانتقال ساختار کریستالی
67 بررسی تاثیر نوع بستر ( چسب ) بر کیفیت لایه های نازک گیرنده های نوری مواد آلی
68 بررسی تاثیر متخلخل سازی Si بر منحنی پاسخ آشکارساز فرو سرخ Si/PtSi نوع p
69 بررسی تأثیر ضخامت لایة اکسید آلومینیوم بر کیفیت گیرندههای نوری معدنی
70 بررسی تأثیر انفجاری پلاسمای هیدروژن بر نانولوله های کربنی و ایجاد نانوساختارهای درخت گونه
71 بررسی اثرمیدان الکتریکی قوی بر مواد P2O5-Na2MoO4-Na2 Oو P2O5-Li2MoO4-Li2O درحالت غیر بلوری
72 بررسی اثر غلظت آلکوکساید فلزی تیتانیوم ایزوپروپوکساید بر روی خواص نوری فیلم های نازک TiO2 تهیه شده به روش سل - ژل
73 بررسی اثر دما وزمان پخت برخواص نوری ساختاری والکتریکی لایه های نازک نانو بلورهای PbS
74 بررسی اثر اندازه ی پودرهای اولیه بر اتلاف AC، عمق نفوذd ، و چگالی جریان بحرانی ابررساناهای (Bi-Pb) 223
75 بررسی اثر افزودنی طلا به آهن برای رشد نانولوله های کربنی
76 بررسی اثر هیدروژندهی و نیتروژندهی بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبات HoFe10CoTi
77 بررسی گذار فاز SmecA-HexB در بلورهای مایع ب استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
78 بررسی وجود نقطه سه بحرانی برای مدل XY بر روی شبکه کگومی با ناهمسانگردی موضعی
79 بررسی ناپایداری Gd5Bi3 و اثر افزایش یون مغناطیسی در ترکیب بین فلزی Gd-Bi
80 بررسی مرزمشترک Co2MnSi/GaAs(001 با محاسبات ابتدا به ساکن
81 بررسی مدهای پلاریتون سطحی چاه کوانتمی InxGa1−x N /GaN با استفاده از طیف سنجی ATR در ناحیه فروسرخ دور
82 بررسی قدرت نوسان کنندگی در یک چاه کوانتومی Al0.3Ga0.7As/GaAs تحت تاثیر میدان الکتریکی
83 برهمکنش موثر الکترون - الکترون و تغییر فاز مغناطیسی در مایع الکترونی دو بعدی
84 بازبهنجارش کوانتمی زنجیره XXZ بابرهمکنش همسایه اول فرومغناطیس و همسایه دوم پادفرومغناطیس
85 بهبود کیفیت اپتیکی چاههای کوانتومی چندگانه InGaNAs/GaAs تحت انجام عملیات حرارتی چند مرحلهای
86 استفاده از روش الکتروشیمیایی در ساخت کاتالیست های رشد نانولوله های کربنی
87 ارائه تصحیح کوانتومی در مدل نفوذ - رانش کلاسیک
88 اثرآماده سازی زیر لایه بررشد نانولوله های کربن باروش بخاردهی شیمیایی
89 اثر عوامل سرعت کشش، عملیات حرارتی و پیرشدگی بر روی خواص اپتیکی لایه های نانو ساختار و Sol-Gel ، تهیه شده به روش SiO2 ضد بازتاب
90 اثر جایگزینی Mg به جای Ca برخواص ابررسانایی و رفتارارتباطات ضعیف ابررسانای Bi-Pb)2Sr2Ca2Cu3Oy)
91 اثر جوزفسون در نانونوارهای گرافینی
92 اثر تنش و کشش بلوری در ساختار باندهای انرژی لایه های نازک نیمه هادی InGaAs
93 اثر بی نظمی روی چگالی حالتهای جایگزیده در سیمهای کوانتومی
94 اثر بمباران یونی زیرلایه استیل 304 برروی رشد نانو لوله های کربنی باروش انباشت شیمیایی حرارتی
95 اثر اتصال دو زنجیره اسپینی با اسپین متفاوت بر روی کلاس عمومیت سیستم
96 اثر اتصال چندتایی سیم مولکولی به الکترودها در رسانش الکتریکی نانو ساختاره
97 اثر چرخش مغناطواپتیکی فارادی لایه های رسانای شفاف آلاییده با کبالت تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز
98 اثر میدان مغناطیسی بر پذیرفتاری الکتریکی در شیشه ها در دمای پایین
99 ایجاد تخلخل های میکرونی منظم به روش الکتروشیمیایی بر روی پایه های سیلیکون نوع p
100 ایجاد تماس اهمی فلزی با لایه های نازک اکسید ایندیم وقلع (ITO)
101 اندرکنش تبادلی کوتاه برد در حوزه پارا و نظریه تابع چگالی
102 اندازه گیری ثابت دی الکتریک پلی اتیلن سبک وسنگین تابش دهی شده تحت باریکة الکترونهای 10 MeV
103 انتشار نور در کف سه بعدی نامنظم
104 انتقال از GMR به AMR با تغییر دما در فیلم های بس لایه ای الکتروانباشت شده NixCu1-x /NiyCu1-y
105 انکوئید وفرمولبندی رفتارهای آن
106 امواج نوری سطحی تولید شده در یک بلور فوتونیکی یک بعدی نیمه بی نهایت متشکل از لایه های با محیط مثبت و منفی
107 افزایش حساسیت حسگرهای گازی In2O3 به گاز هیدروژن
108 آهنگ واهلش انرژی در ساختار چندلایه ای GaAs/AlxGa1-xAs
109 آنتالپی تبخیر و تابع توزیع شعاعی در صورت بندی آیرینگ - گلاستون
110 گذار فاز فلز - عایق در یک ابرشبکه نیمه رسانای بی نظم با همبستگی کوتاه برد
111 وضعیت اتم های 3He روی سطح مایع 4He
112 ویژه حالت ها و ویژه مقدار های یک ناخالصی هیدروژن گونه در یک نقطه کوانتمی عدسی شکل
113 همبستگی بین مشخصات نانو ساختاری لایه های نازک آلمینیومی و پراکندگی نور به روش کیرشهف
114 ناپایداری های هیدرودینامیکی در بلورهای مایع نماتیک
115 نانولیتوگرافی برروی لایه پلیمری بوسیله AFM و بررسی اثر نیروی سوزن میکروسکوپ برروی کیفیت الگوه
116 مطالعة آثار مغناطوالاستیکی آلیاژ فری مغناطیس Er2Fe9Co5B
117 مطالعه عددی ترابری الکترون در یک سیم مولکولی ب الکترودهای نانولولهکربنی تک دیواره
118 مطالعه ساختار الکترونی بلور پروسکایت SrTiO3 در فاز پاراالکتریک
119 مطالعه خواص ساختاری مایعات بلوری دو بعدی ب مولکولهای بیضی شکل با استفاده از کوتاهترین فاصله بین مولکولی ریکیزن
120 مطالعه خواص اپتیکی بلور لانتانیم کرومیت ب استفاده از اصول اولیه
121 مطالعه خواص اپتیکی و تخمین اندازه نانوذرات Cu2O در لایه های کربنی با استفاده از تئوری پراکندگی Mie
122 مطالعه ترتیب رخداد فرایندهای نوردهی و رسانندگی ناشی از تحریک حرارتی یک نیمرسانای شامل دامهای عمیق
123 مطالعه اثر بخار متانول بر سطح سیلیکن متخلخل ب استفاده از تبدیل فوریه طیف مادون قرمز
124 مطالعه نقص های تشکیل شده در طی فرایند رشد در نیمرسانای AlGaNP
125 مشخصه ساختاری پلی آلیل دی گلیکول کربنات CR-39 پرتودهی شده با لیزر CO2
126 مدل سازی هدایت یونی الکترولیت های جامد در دماهای متوسط
127 محاسبه ساختار باند بلورهای فوتونی یک بعدی ب پایه های پیچیده
128 محاسبه تئوری پاسخ دهی طیفی در سلول های خورشیدی چاه کوانتومی Al0.3Ga0.7As/GaAs
129 محاسبه بسامد تشدید و گشتاور وارد برتیغه بلور مایع فروالکتریک در میدان الکتریکی
130 محاسبه پارامتر نظم بلورهای مایع با مولکولهای بیضی وار دوار سخت هم خط شده بر اثر حضور سطح، با استفاده از نظریه تابعی چگالی
131 محاسبه نظری پارامترهای اساسی یک آشکارساز چاه کوانتومی مادون قرمز بر اساس گذارهای اپتیکی مقید به پیوستار
132 محاسبه نماهای بحرانی در نقطه سه بحرانی در دو بعد با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
133 محاسبه میدان مغناطیسی داخلی دوران دهنده فارادی با استفاده از تئوری اختلال
134 Conductivity and dielectric studies on 20CdI2-80[xAg2O-y(0.7V2O5- 0.3B2O3)] super ion conducting system where 1≤x/y≤3.
135 CdSe توصیف ساختاری وبررسی خواص الکتریکی لایههای نازک نانوساختار

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها