CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۸
آذر

مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران به سیویلیکا افزوده شد

286 مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران  که 25 و 26 مهر ماه 1386 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 4290 صفحه ارائه شده اند.

1 عوامل تبیین کننده پذیرش تکنولوژی های(حفاظت کننده از منابع) کشاورزی پایدار
2 عوامل محدود کننده توسعه فضای سبزدرشهراهواز
3 عوامل مؤثر بر توسعه بازار مصرف آبزیان
4 ضرورت توجه به روند روزهای بدون بارش در مدیریت پایدار کشاورزی
5 شرایط اکولوژیکی و فاکتورهای اقلیمی مؤثر بر رشد گونه دست کاشت پالونیا فورتونی (Paulownia fortunei)
6 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر توان تولید چغندرقند در خراسان و ارزیابی راه های سازگاری به شرایط آینده
7 شناسایی عامل لکه برگی افرا پلت (Acer insigne) درنهالستان
8 شناخت، مدیریت و کنترل بیماری های پرندگان به عنوان یک راهکاربوم شناختی جلوگیری از نابودی تنوع زیستی
9 شناخت و تحلیل ارتباط کشاورزی بوم شناختی ب آبخیزداری
10 ررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده شیر بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع
11 ردیابی بیو شیمیائی شانکر باکتریائی هسته داران در استان گلستان
12 راهکارهای مدیریت تلفیقی نماتدهای انگل گیاهی تحت شرایط اکولوژی کشاورزی
13 روش های بیوتکنولوژیکی جایگزین سموم شیمیایی مبارزه با علف های هرز
14 روند تغییرات اقلیمی اصفهان
15 رفع آلودگی فلزات سنگین با استفاده از گیاهان
16 حلیل پراکندگی مکانی شدت خشکسالی سال زراعی 8080?-1379 در استان فارس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)
17 جداسازی باکتریهای آنتاگونیست سودوموناس فلورسنت موثر بر قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه کلزا
18 جداسازی و شناسایی ازتوباکتر کروکوکوم از خاکهای تحت کشت گندم و اندازه گیری شاخص حل کنندگی فسفات آنه
19 جایگزینی کاه گندم با خرده چوب جنگلی درساخت چند سازه ساختمانی
20 جایگاه نظام دامپروری روستایی در بوم شناختی کشاورزی
21 جایگاه محیط زیست درکشاورزی بوم شناختی
22 جمع آوری و شناسایی ذخایر ژنتیکی گیاهی دشت میرز بایلو و آلمه در جهت توسعه پایدار منابع طبیعی استان گلستان
23 تغذیه ازتة گیاه در کشاورزی پایدار (با تاکید برکاهش اثرات زیست محیطی کود اوره)
24 تغذیه گیاهی محصولات سبزی و صیفی در کشاورزی پایدار
25 تعیین ترکیب کشت محصولات زراعی واحد هیدرولوژیک برخوار اصفهان
26 تعیین برخی از ویژگی های بوم شناختی گونه B0thriochloa ischaemum در جهت مدیریت پایدار مراتع استان گلستان
27 تعیین فنولوژی مطلوب گیاهی برای نخود در شرایط حال و آینده در مراغه با استفاده از شبیه سازی رایانهای
28 ترویج سیستم های اگروفارستری: رهیافتی بدیل در حفظ پایدار جنگل ه
29 تحلیلی بر حفاظت و حمایت از پارازیتوییدها در سیستم‌های زراعی یکساله با استفاده از روش‌های ملکولی و رهیافت‌های دستکاری زیستگاه
30 تحلیل شرایط اقتصادی تبدیل کشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی پوی
31 تحلیل چند معیاره مکانی و بوم شناختی وابداع سامانه ای تصمیم یار برای جانمایی سکوها در حفاظت خاک
32 تاثیرپذیری نفوذ آب به خاک از عملیات خاک ورزی در مزرعه گندم
33 تاثیرکم آبیاری بر برخی خصوصیات کیفی سویا در منطقه خرم آباد
34 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر قابلیت جست دهی گونه های برو و مازو در جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه
35 تاثیر عناصرریزمغذی وتراکم بوته برتعداد غدد مولد اسانس ومیزان اسانس تولید شده در گیاه دارویی نعناع فلفلی Mentha piperita L
36 تاثیر روشهای مختلف مدیریت پسماندهای گیاهی بر روی پارامترهای مختلف خاک
37 تاثیر خصوصیات خاک بر روی اشکال مختلف گوگرد و گوگرد قابل دسترس در خاک های شمال و شمال شرق ایران
38 تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک بادرنجبویه (.Melissa officinalis L)
39 تاثیر تنش کم آبی وکود نیتروژن بر عملکرد و راندمان مصرف آب سورگوم وارزن علوفه ای
40 تاثیر تلفیق کاربرد بقایای گیاهی و علف کشها در کنترل علف های هرز سیب زمینی
41 تاثیر آللوپاتیک هفت گونه علف هرز غالب منطقه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سوی
42 تاثیر نظامهای تناوبی بر برخی پارامترهای رشد، شاخص تنوع و عملکرد گندم در شرایط اقلیمی شهرستان گرگان
43 تاثیر نوع و مقدار کود پتاسیم در مقادیر مختلف نیتروژن برخصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند در شرایط شوری آب و خاک
44 تاثیر نوع و مقدار کود پتاسیم در مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند در شرایط شوری آب و خاک
45 تاثیر مصرف روی و پتاسیم بر درصد پروتئین و عملکرد دانه و کاه دوژنوتیپ گندم در شرایط شوری و قلیالیت خاک و آب
46 تاثیر مدیریت مصرف کود اوره از طریق محلول پاشی در مراحل مختلف رشد بر کمیت و کیفیت دانه در گندم زمستانه
47 تاثیر مقادیر و روشهای مصرف نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis. L)
48 تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سبلان
49 تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L)
50 تاثیر فرسایش آبکندی در بوم کشاورزی منطقه دشتیاری چابهار
51 تأثیر عناصر سنگین روی، مس و کادمیم بر تثبیت نیتروژن در گیاهان شبدر و بادام زمینی
52 تأثیر شدت جریان ورودی بعنوان عامل مدیریتی بر نفوذ آب در جویچه در آبیاری های مختلف
53 تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم
54 تأثیر جریان ژنی گیاهان تراریخته بر روی اکوسیستم
55 تأثیر آب داغ و هیپوکلریت‌سدیم روی بقای اسکلروتهای Rhizoctonia solani در سطح غده‌های سیب‌زمینی
56 تأثیر نوع و مقدار مصرف تعدادی از آفتکشهای پرمصرف بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در سوی
57 تأثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش کم آبی
58 تأثیر کاربرد قارچ میکوریز آربوسکولار(Glomus hoi)، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات گشنیز(Coriandrum sativum L.)
59 تأثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سوی
60 تأثیر کود آلی بر بیوماس اندامهای هوایی چهار گونه سوزنی برگ سرونقره ای ، زربین ، کاج حلب و کاج بروسی
61 تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار(Glomus hoi)، سطوح فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات ریشة گشنیز(Coriandrum sativum L.) در شرایط مزرعه و آزمایشگاه
62 تولید پایدار و بهبود جذب عناصر غذایی ذرت در عکس العمل به تلقیح بذر توسط باکتریهای محرک رشد
63 تولید گیاهان زراعی مقاوم به علفکش از طریق انتقال ژن و محاسن ومعایب آنه
64 تولید میوه سالم با مصرف بهینه کودهای فسفری و ارزیابی نتایج در جلوگیری از آلودگی خاک در اراضی سبک
65 تهیه الگوی کشت مناسب و بهبود مدیریت اراضی ب تکیه بر ارزیابی تناسب اراضی در دشت سپیدان(استان فارس)
66 تهیه نقشه رقومی پراکنش جغرافیایی عناصر غذایی در خاکهای زیر کشت گندم آبی در استان گلستان
67 تنوع‏زیستی، پای دار امروز، پایدارساز فرد
68 تکثیر و کاربرد درختچه توج در اراضی شور و سدیمی بعنوان یک پوشش گیاهی و بررسی نقش آن در محدود کردن کویری شدن اراضی ، فرسایش خاک و احیای محیط زیست
69 تفاله زیتون، از آلودگی محیط زیست تا ماده خوراکی دام
70 بررسی عادات غذایی لارو و بچه ماهیان کپور دریایی تا وزن 10 گرمی در استخرهای خاکی
71 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش زنبور تریکوگراما در کنترل کرم ساقه خوار برنج توسط شالیکاران (مطالعه موردی شهرستان تنکابن)
72 بررسی عناصر معدنی گونه monespeliaca Camphorosmaدرسه مرحله رویشی درمنطقه دوتو-تنگ صیاد استان چهار محال وبختیاری
73 بررسی علل اقتصادی اجتمایی موثر بر تخریب خلنگ زارهای منطقه باستانی میمند
74 بررسی عکس العمل گیاه ذرت در طول فصل رشد در پاسخ به تلقیح با سویه های مختلف باکتریهای محرک رشد (Pseudomonas و Azospirillum)
75 بررسی طولانیمدت کاربرد آب شور در کشاورزی ب استفاده از مدل SWAP ( مطالعه موردی روی گندم، استان گلستان )
76 بررسی ضایعات ناشی از عملیات برداشت و جابجایی در محصول سیب زمینی ( مدیریت ضایعات و کشاورزی بوم شناختی )
77 بررسی ضایعات ناشی از بارهای مکانیکی وارد بر سیب پس از مرحله انبارداری ( مدیریت ضایعات و کشاورزی بوم شناختی )
78 بررسی سازههای اجتماعی - روان شناختی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فعالیت های احیاء و توسعه جنگل ( مطالعه موردی غرب استان مازندران )
79 بررسی رشد، برون ریزش آمونیوم،فعالیت نیترات ردوکتاز Dunaliella sp. طی تنش های شوری، تناوب های نوری در نور پایین
80 بررسی راندمان حذف بیولوژیک گازوئیل در خاک، بوسیله دو گونه باکتری بومی خاکهای آلوده جنوب پالایشگاه تهران
81 بررسی راندمان اقتصادی اصلاح و احیاء مراتع در مدیریت پایدار عرصه های منابع طبیعی (مطالعه موردی در حوزه آبخیز کاخک گناباد)
82 بررسی رویشگاه های بنه در استان خراسان جنوبی
83 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی مرتبط با عملکرد سوی [Glycine max (L.) Merr.]در واکنش به تیمارهای مختلف کودهای بیولوژیک تیوباسیلوس و میکوریز
84 بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع حوزه آبخیز کاخک گناباد طی سالهای 1371 تا 1385
85 بررسی تغییرات فاکتورهای توپوگرافی و خصوصیات فیزیکیو شیمیایی خاک در ارتباط با گروه های اکولویک گیاهی در مراتع خشک ندوشن یزد
86 بررسی تغییر احتمالی اقلیم دشت مغان
87 بررسی تغییر اقلیم خراسان در دهه های گذشته
88 بررسی تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و خیار بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش علفهای هرز
89 بررسی تاثیر سیستمهای مختلف کوددهی بر خصوصیات فیزیک و بیولوژیک خاک
90 بررسی تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی بر روی عملکرد روغن و پروتئین در ارقام سوی
91 بررسی تاثیر تناوب کاشت ذرت-گندم روی اشکال معدنی و قابل جذب فسفر به منظور تعیین عوامل موثر بر افزایش کارایی کود های فسفره در خاکهای آهکی
92 بررسی تاثیر استفاده از نقشه های توپوگرافی ب مقیاسهای متفاوت در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه سید کلاته رامیان
93 بررسی تاثیر پرایمینگ بذر توسط سویه های ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
94 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری (کم آبیاری ) بر هیدرومدول آبیاری در منطقة خرم آباد
95 بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاهان مختلف
96 بررسی تاثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر ظهور واستقرار گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگیهای مرتبط دورگهای دیررس ذرت.
97 بررسی تاثیر کیفیت آبهای زیرزمینی در تغییر کاربری اراضی بوسیله GIS
98 بررسی تاثیر کودهای آلی غنی شده برصفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا (Glycin max (L.) Merr)
99 بررسی تاثیر قارچ میکوریزای آرباسکولار (AM) و فسفر دراستقرارگیاه شبدردر شرایط شوری
100 بررسی تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا (Glycin max (L.) Merr)
101 بررسی تأثیر کاهش عملیات خاک‌ورزی بر انرژی مصرفی در تولید ذرت علوفه‌ای
102 بررسی تنظیم کننده رشد گیاهی IBA بر تکثیر رویشی ارس گونه ی Juniperus excelsa
103 بررسی تنوع زیستی جنس ماشک(Vicia L.) و شناسایی گونه های آن در استان اردبیل
104 بررسی تنوع زیستی گونه‌های علفی و چوبی در جهت‌های مختلف جغرافیایی جنگل‌های شمال ایلام
105 بررسی تنوع زیستی نخل خرما در استان خوزستان
106 بررسی برخی عوامل مؤثر بر ناپایداری خاک در استان مازندران
107 بررسی بازده انرژی در زراعت سویا در منطقه بروجرد
108 بررسی اجرای سازگان مدار بسته در تفریخ گاههای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
109 بررسی اثرات سوپرجاذب وتراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم
110 بررسی اثرات زیست محیطی کودهای شیمیایی و ارایه راهکار
111 بررسی اثرات خاک ورزی بر روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در زراعت سوی
112 بررسی اثرات تنش رطوبتی و مقادیر مختلف کود ازت بر عملکرد و کارایی مصرف آب در چغندرقند
113 بررسی اثرات مصرف کودهای کامل تجاری بر رشد و عملکرد گندم
114 بررسی اثر خاکپوش بر عملکرد تولید پنبه در منطقه کرمان
115 بررسی اثر تداخل گیاه زراعی و علف های هرز در کشت مخلوط کلزا و باقلا بر کنترل علفهای هرز
116 بررسی اثر باکتری های برادی ریزوبیوم و ازتوباکتر بر خصوصیات بذر سویا در مزرعه و آزمایشگاه
117 بررسی اثر الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد گندم و باقلا در کشت مخلوط آنها
118 بررسی اثر متقابل تغذیه گیـــاه( ازت ، فسفر ، پتاسیم و کلسیم ) و بیماری پوسیدگـــی زغالی خربزه ( Macrophomina phaseolina(Tassi)Goid ) در برخی ارقام خربزه
119 بررسی اثر کودهای دامی (مرغی، شتر مرغی، گاوی) و شیمیایی بر روی عملکرد کمی و کیفی (Brassica napus L .) کلز
120 بررسی امکان به کارگیری روشهای نوین تعیین جنسیت در صنعت تکثیر و پرورش ماهیان با تاکید بر تاسماهیان جوان
121 بررسی امکان محلول پاشی توأم کودهای ریزمغذی و سموم آفت کش روی محصول گندم
122 بررسی امکان کشت خفته نخود به عنوان راهکاری بوم شناخت برای افزایش عملکرد شرایط دیم در اراک با استفاده از شبیه‌سازی
123 بررسی آلودگی منابع آب و خاک بر اساس مطالعات میدانی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
124 بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه زاینده رود و ارتباط آنها با مواد آلی موجود در بستر در استان اصفهان
125 بررسی پیشبرد تکثیر جنسی و رویشی کور(Capparis spinosa L.) به منظور معرفی گیاه جدید برای احیاء مراتع تخریب شده و ایجاد مراتع دست کاشت
126 بررسی وضعیت تولید محصولات زراعی ارگانیک، مشکلات و ارائه راهکارهادر راستای حمایت و ارتقای کشاورزی ارگانیک
127 بررسی وضعیت پتاسیم در خاکهای شرق مازندران
128 بررسی وابستگی میکوریزایی گیاه ذرت در پاسخ به همزیستی با گونه های مختلف قارچ میکوریزای آرباسکولار و مقادیر مختلف فسفر
129 بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف جو نسبت به بیماری سفیدک پودری (Blumeria graminis f.sp hordei) در شرایط مزرعه
130 بررسی و تفکیک کلونهای صنوبر تبریزی (Populus nigra) شمال استان لرستان
131 بررسی های اکولوژیکی گونه های مهم از جنسHaloxylon (H.ammodendron & H.aphyllum ) به منظورمدیریت پایدار پوشش گیاهی درمناطق خشک و نیمه خشک
132 بررسی نگرش مصرف‏کنندگان به محصولات ارگانیک
133 بررسی نقش درختچه تاغ در اگروفارستری
134 بررسی مدیریت تلفیقی آفات برنج از سوی کشاورزان در استان فارس
135 بررسی مدیریت بهداشتی استخرهای پرورشی ماهیان قزل آلا در استان کرمان
136 بررسی میزان تاثیر پوشش گیاهی بر وقوع زمین لغزش در بازه زمانی سالهای 1346 تا 1385 ( مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز سید کلاته رامیان )
137 بررسی میزان انگلی کردن نماتدهایHeterorhabditis bacteriophora پرورش یافته روی‌ محیط های ‌غذایی مصنوعی
138 بررسی میزان همزیستی میکوریزای آرباسکولار (AM) دربرخی گیاهان شوری پسند در ذخیره گاه زیست سپهر توران (جنوب شرقی شاهرود)
139 بررسی منابع تولیدی و اثرات مخاطره آمیز فعالیتهای کشاورزی بومی در تالاب بامدژ
140 بررسی کاربرد تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن) بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای
141 بررسی کنترل بیولوژیک عامل بیماری پوسیدگی زغالی خربزه Macrophomina phaseolina Tassi (Goid) به وسیله جدایه های باسیلوس
142 بررسی قابلیت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در ارقام مختلف لوبیا با کاربرد سه نوع مایه تلقیح حاوی باکتری تثبیت کننده نیتروژن
143 بررسی فنولوژی Hedysarum kopetdaghi Boriss.در جهت مدیریت پایدار مراتع استان گلستان
144 برآورد و تحلیل کم آبی های رودخانه با نگرشی بر کشاورزی بوم شناختی
145 برآورد کارائی مصرف آب محصولات زراعی واحد هیدرولوژیک گرگان و گنبداستان گلستان
146 بانک اطلاعات مکاندار حاصلخیزی خاک در استان گلستان
147 بهره برداری پایدار از کانال های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی
148 بهبود عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی ب کاربرد عناصر ریز مغذی
149 بهینه سازی تراکم کشت مولدین کپو ر دریایی(Linnaeus,1758) Cyprinus carpio در استخرهای خاکی
150 بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر با کاربردکودهای بیولوﮊیک در زراعت سوی
151 بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی فسفات به منظور نیل به اهداف کشاورزی پایدار با نهاده کافی در زراعت ذرت
152 بهینه سازی مصرف کود درکشت بوم به روش مدرسه در مزرعه ( Farmer's Fild School )(FFS)
153 بهینه سازی مصرف کود در سیستم کود آبیاری با کشت پیاز به روش مدل سازی
154 بهینه سازی مدیریت تولید نخود در شرایط دیم ب استفاده ازشبیه سازی سازی رایانه ای
155 استراتژیهای نوین میکروبی در مدیریت پرورشی آبزیان
156 استراتژی بهره برداری پایدار بر اساس اصول اکولوژیک در بوته زارهای تفتان نگرش (مطالعه موردی: مرتع نارون خاش)
157 استانداردهای تولید محصولات دامی ارگانیک (Organic Standards in Poultry Production)
158 استفاده از تناوب زراعی، کود شیمیایی و علف کش در کنترل تلفیقی علف های هرز چاودار زمستانه
159 استفاده از پروبیوتیک ها در آبزی پروری
160 استفاده از مواد جاذب در جیره غذایی ماهیان خاویاری(Acipenseridae) بمنظور تحریک غذاگیری و افزایش خوش خوراکی
161 استفاده از مقاومت طبیعی گیاهان در مقابل آفات برای بهبود محیط زیست
162 استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود در کشاورزی و تأثیر آن بر عملکرد گیاه
163 استفاده از GIS در بررسی روند شوری آبهای زیرزمینی و تاثیر آن بر کشاورزی پایدار
164 استفاده پایدار از پساب فاضلاب در کشاورزی: محدودیت ها و راهکار ه
165 ارزیابی عملکرد دانه نخود و پایداری آن در کشت خفته
166 ارزیابی تغییرات مکانی عناصر غذایی اصلی به منظور مدیریت کود دهی خاک، مطالعه موردی دشت ارومیه
167 ارزیابی تحمل گیاه جو به تنش آب آبیاری ب نسبتهای کلر به سولفات در خاک حاوی کمپوست زباله شهری
168 ارزیابی بهینه سازی مصرف کود در کشاورزی با تأکید بر توانمندی ریز جلبک خاکزیNostoc sp. جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان
169 ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره علف هرز دارویی Oxalis corniculata بر باکتریایی مولد عفونت زخم
170 ارزیابی اکولوژیکی زیر حوزه های وشته- زیدشت منطقه طالقان جهت کاربری های تفرج،حفاظت، کشاورزی و مرتعداری
171 ارزیابی اکولوژیکی برخی شاخص های شیمیائی و بیولوژیکی کیفیت و سلامت خاک در اراضی تحت کشت بادام در منطقه سامان شهرکرد
172 ارزیابی پتانسیل باکتریهای Azospirillum وPseudomonas بر شاخص های فتوسنتزی گیاه ذرت
173 ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مهم هسته داران به Prunus Necrotic Ring Spot Virus
174 اثرات بوم شناختی سوبستراهای مختلف بر فعالیت و توده زنده میکروبی خاک
175 اثرات آلایندگی کودهای شیمیائی بر منابع آب و خاک در اراضی زیر سد درودزن،مرودشت
176 اثر شدت‌ها و تناوب‌های نوری بر رشد Chlorella vulgaris به منظور استفاده در کشاورزی پایدار
177 اثر شبه هورمون جوانی پیرپروکس فن روی مراحل سنی سن گندم ( تخم ها، پوره ها و حشرات کامل )
178 اثر سطوح مختلف محلول‌پاشی کود نیتروژن بر راندمان مصرف آب و وضعیت ریشه گیاه مرزه (Satureja hortensis L.).
179 اثر دما و وضعیت رنگیزه ای ، آمونیوم ، شوری ، سیانوباکتریوم خاکزی Nostoc sp.، شاخصی از اصلاح خاک و کاندیدای کود بیولوژیکی
180 اثر تغییر اقلیم آینده بر عملکرد نخود در شرایط دیم شمال غرب ایران
181 اثر تنش خشکی، کود شیمیایی نیتروژنه و کود آلی در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات زراعی ذرت
182 اثر استفاده از سیلاژ تریتیکاله بر عملکرد بره های نر پرواری زل
183 اثر الگوهای مختلف کاشت در کشت مخلوط گندم و باقلا بر تابشهای فعال فتوسنتزی و دما و رطوبت خاک
184 اثر گرادیان چرا بر تنوع گونه ای و ساختار پوشش گیاهی در مراتع استپی ندوشن یزد
185 اثر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد محصول و خواص خاک
186 اهمیت شناسایی کانیهای رسی خاک در برآورد بهینه مصرف کودهای پتاسه
187 اهمیت مصرف روی در باغ های میوه کشور
188 اهمیت مصرف کودهای پتاسیمی در کشاورزی ایران
189 اهمیت کنترل علف های هرز در دوره بحرانی
190 انحراف نسبت بین پایه های نر و ماده گیاه پسته وحشی در جمعیت های منطقه میمند کرمان
191 انجماد اسپرم ماهیان (خاویاری ) ،تکنولوژی نوین در شیلات
192 انتخاب بهترین شیوه زندگی برای عشایر براساس اصل توسعه پایدار، انتخاب بهترین شیوه زندگی...
193 انقراض گونه های گیاهی، تهدید جدی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی(مطالعه موردی، فلور دارویی منطقه شیروان)
194 انقلاب آبی: 2- راهکارها، ابزار و چشم‏انداز
195 انقلاب آبی: 1- مفاهیم، ضرورت‏ها و اهداف
196 امکان استفاده از شعله افکن در کنترل علفهای هرز مزارع ذرت دانه ای
197 الگوی مناسب مدیریت پایدار جنگل های حاشیه رودخانه ای(مطالعه موردی: حوزه قزل اوزن شهرستان بیجار)
198 الگوی مناسب مدیریت پایدار جنگل های حاشیه رودخانه ای(مطالعه موردی: حوزه قزل اوزن شهرستان بیجار)
199 الگوی مکانی حوادث طبیعی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در سری دو جنگل شصت کلاته
200 اکتریهای ریزوبیومی مولد آنزیم ACC دآمیناز و کاهش اثرات سوء اتیلن تنشی در گیاه گندم
201 اکوپارک ها، راهکاری جهت مدیریت منابع طبیعی
202 آیا بین میکوریزا آربسکولار و باکتری ریزوبیوم دراشغال جایگاههای ریشه گیاه لگوم رقابتی وجود دارد؟
203 آینده تحقیقات ذرت در استان گلستان مثالی بارز از کشاورزی ارگانیک
204 آمایش سرزمین به منظور توسعه روستایی و اکوتوریسم با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه تیل آباد استان گلستان)
205 پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در آبهای لب شور و شیرین گنبد کاووس ومقایسه قابلیت سازگاری اکولوژیکی وعملکرد رشد آنها ب یکدیگر
206 پرورش فیل ماهی (Huso huso) در استخرهای خاکی
207 پیشنهاد روشی مناسب برای ارزیابی مدیریت پایدار خاک
208 پیش بینی اثر تغییر اقلیم جهانی بر آب و هوای آینده استان خراسان
209 پیامدهای بوم شناختی تغییر اقلیم برمناسبات علف های هرز و گیاهان زراعی در بوم نظام های کشاورزی
210 پهنه‌بندی اگرواکولوژی حوزه‌ آبریز رودخانه کرخه
211 گونه های آزوسپیریلوم(Azospirillum spp) بومی خاکهای استان گلستان
212 گل (Gowl) روش سنتی برای حفاظت و بهره برداری از منابع آب کوچک در استان زنجان
213 نظام کشاورزی – جنگلداری در یک نگاه: یک فعالیت بومی و دانش سنتی در مورد کشت ارگانیک در زابل
214 چشم انداز اکوبیوتکنولوژیکی تولید گیاهان تراریخته: مطالعه موردی مقاومت به علفکشها
215 نگرشی بر آگروفارستری و نقش آن در توسعه کشاورزی بوم شناختی
216 نگرش کشاورزان متداول در خصوص موانع و انگیزه‌های تبدیل به کشاورزی ارگانیک
217 نقش عوامل ورفتارهای جدید اجتماعی در پیدایش دبی های سنگین لحظه ای سیلاب
218 نقش سیستم های سطوح آبگیر باران در احداث باغهای مثمره دیم در مناطق نیمه خشک استان گلستان
219 نقش دانش بومی در توسعه پایدار کشاورزی
220 نقش دانش بومی در کشاورزی بوم شناختی
221 نقش تثبیت بیولوژیک نیتروژن در کشاورزی پایدار، و اثر علف کش ها و حشره کش ها بر آن
222 نقش توسعه بیوتکنولوژی در صنایع خمیر و کاغذ بر کاهش آلودگی های زیست محیطی
223 نقش توسعه پایدار در حفاظت از محیط زیست
224 نقش نانوتکنولوژی و نانوسیلور در کشاورزی برای کاهش استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی
225 نقش مصرف پایدار و تولیدات جدید کودی
226 نقش مدیریت مزرعه در کاهش خروج گاز متان و دینامیک نیتروژن در اکوسیستم شالیزاری
227 نقش ماده آلی در ارتقاء سلامت خاک اکوسیستم های کشاورزی با پیشینه کاربری جنگل
228 نقش کودهای بیولوژیک بر شاخص های کیفی و کمی ذرت دانه ای در اکوسیستم زراعی
229 نقش قارچ میکوریز (Glomus intraradices L.) بر جذب فسفر در انواع خاک فسفات توسط گندم
230 معرفی شاخص درجه ای تجمعی برای ارزیابی مدیریت پایدار خاک، مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه
231 معرفی گیاه آمارانت و کینوا جهت پایدار سازی اراضی حاشیه ای در ایران
232 معرفی کور (Capparis spinosa L.) به عنوان یک گیاه جدید امید بخش برای سامانه های کشاورزی کم نهاده
233 معرفی کلنهای مقاوم صنوبر به آفت مینوزLithocolletis pupulifoliella Tr. و بررسی تراکم جمعیتی مینوز در آذربایجان غربی
234 مطالعه سودمندی تولید و کارایی استفاده از نور در کشت مخلوط جو( H. vulgare) و ماشک (V. desicarpa) در سطوح مختلف کود نیتروژن.
235 مطالعه رویش قطری و ارتفاعی چهار گونه صنوبر به روش قطع درخت
236 مطالعه رقابت داخل و بین گونه ای در شرایط کشت خالص و مخلوط گندم و تربچة وحشی در استرالیای جنوبی
237 مطالعه جذب سطحی آلاینده‌های فلزی سرب، کادمیم و مس در دو خاک شور و غیر شور در استان گلستان
238 مطالعه تطبیقی زیست شناسی و دید گاه های مدیریت تلفیقی زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein(Hym.:Eurytomidae) در ایران و جهان
239 مطالعه تأثیر کمپوست، ورمی کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد پروتئین و دانه ارقام مختلف سویا (Glycin max (L.) Merr)
240 مطالعه اثر غرقابی و خشکی بر گونه های صنوبر
241 مروری بر کاربرد مطالعات زیست شناختی و رفتار شناختی در مدیریت زیستگاه دشمنان طبیعی
242 مروری بر کودهای بیولوژیک در ایران و نقش آنه درحفظ محیط زیست و سلامت جامعه
243 مدیریت تلفیقی علف های هرز؛ چالشها و فرصته
244 مدیریت بهینه آبیاری در کنترل شوری اراضی مجاور رودخانه گرگانرود با توجه به تاثیر دوره های آبی بر شاخص های کیفی آن
245 مدیریت اکو سیستم های مناطق خشک و بیابانی ب رویکرد مدیریت تلفیقی منابع محیطی( مطالعه موردی: بیابانهای استان خراسان)
246 مدیریت آلاینده ها با الویت سموم و کودهای شیمیایی و روش های تقلیل آن در کشاورزی ( مطالعه موردی استان گلستان )
247 مدیریت پایدار جنگل و بهره‌برداری بهینه(نمونه مطالعاتی : جنگل‌های شمال ایران )
248 مدیریت پایدار نظام های کشاورزی سنتی در غرب مازندران (مطالعه ی موردی روستای چتن)
249 مدیریت پایدار مراتع دست کاشت گونه Atriplex canescens با در نظر گرفتن اثر آللوپاتی این گونه بر جوانه زنی بذرگونه بومی و مرغوب Salsola rigida
250 مدیریت و حفاظت خاک در کشاورزی(مطالعه موردی یزد)
251 مدلسازی خرداقلیم و مدیریت آفات و بیماری‌ها در بوم‌زیست‌های زراعی
252 مدلسازی مکانی عملکرد کلزا با استفاده از رگرسیون چند متغیره در محیط GIS« مطالعه موردی: شهرستان سبزوار»
253 مدلسازی مکانی و بهبود تخمین میزان شوری عمقی براساس شوری سطحی خاک بااستفاده از تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی: بخشی ازاراضی شمال آق قلا)
254 محدودیتهای توسعه بیوهربیسایده
255 موانع و عوامل بازدارنده ترویج فناوری های حفاظتی در راستای کشاورزی بوم شناختی
256 مقایسه روشهای تحلیلی پیشرفته GIS در وزن دهی عوامل موثر در کاربری اراضی کشاورزی
257 مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه ای در توده های طبیعی و مدیریت شده جنگل لوه در استان گلستان
258 مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) و Zetzellia mali (Acari: Stigmaeidae) روی دو رقم سیب در شهرستان مراغه
259 مقایسه اثر باکتری های حل کننده فسفات وقارچ میکوریز بر روی تولید بهینه ذرت دانه ای رقم (704 SC)
260 مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی ب استفاده از یک مدل ساده
261 مقایسه گیاهان پوششی مختلف در بازگشت میزان ازت و فسفر به خاک باغات مرکبات
262 مقایسه یونهای خاک قبل و بعد از کشت گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای اصلاح خاکهای شور
263 مقایسه چند روش زمین آماری در برآورد مقدار متوسط بارندگی روزانه در درمناطق خشک ونیمه خشک
264 مقایسه کارایی تلقیح کودهای زیستی روی بازدهی تولید و عملکرد سوی
265 لزوم تعیین اهداف برنامه های توسعه ای در بخش کشاورزی بر مدار توسعه پایدار
266 لزوم بهره برداری از منابع آب غیر متعارف در کشاورزی کشور
267 کشت شمبلیله وتاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر قابلیت جذب عناصر سنگین در یک خاک آلوده
268 کشاورزی بوم‌شناختی و کارآیی روش‌های نوین رفع عارضه زرد برگی در درختان سیب باغ‌های آهکی
269 کشاورزی اکولوژیک باعث حفظ منابع طبیعی و بروز تحولات اقتصادی می‌شود
270 کشاورزی پایدار و اُرگانیک و عوامل مورد نیاز در دستیابی به آن در ایران:وضعیت ها و مشکلات
271 کشند قرمز و بررسی بیولوژی موجودات موثر بر آن
272 کاربرد علم سنجش از دور RS (اطلاعات ماهواره ای وعکس های هوایی) در کشاورزی دقیق
273 کاربرد استرپتومایسس‌ها در کشاورزی
274 کاربرد کودهای بیولوژیکی: مزیت ها و محدودیت ه
275 کاربرد کودهای بیولوژیک راهکاری به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی در زراعت سوی
276 کاربرد فرایند تجزیه و تحلیل کشت بوم زراعی در اقتصاد کشاورزی پایدار با رویکرد IPM/FFS (مطالعه موردی بر محصول برنج در رستم آباد استان گیلان)
277 کارآیی مصرف عناصر غذایی در گیاهان
278 کیفیت علوفه گونه مرتعی Camphorosma monspeliaca در سه مرحله رویشی در منطقه دوتو-تنگ صیاد استان چهار محال و بختیاری
279 کیفیت شیمیایی آب تالاب برای مصارف کشاورزی ( مطالعه موردی: تالاب اینچه در بخش شمالی آق‌قلا، استان گلستان)
280 کود سبز راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی بوم شناختی
281 کنجاله های روغنی و کاربردهای بیو تکنولوژی آنه
282 کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی کلزا با باکتری Burkholderia cepacia
283 کنترل و مدیریت تلفیقی علف های هرز از دیدگاه کشاورزی بوم شناختی
284 کنترل فرمونی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در استان آذربایجان غربی
285 کمپوست و کنترل فرسایش خاک
286 فن آوری بازیافت و معرفی روش های کاربرد پوسته شلتوک برنج در صنعت به منظور حفظ محیط زیست

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها