CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۹
آذر

پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران که آبان ماه امسال در کرمان در دانشگاه باهنر برگزار شده بود، در سایت درج گردید. این کنفرانس مشتمل بر 237 مقاله (البته با 2 مقاله تکراری که عمدا حذف نگردید) بوده و در 2023 صفحه ارائه گردیده است.
جهت مشاهده این مقالات به صفحه روبرو مراجعه کنید: http://www.civilica.com/modules.php?name=TotalListing&topic=IHC05

لازم به ذکر است طی چند روز آبنده مقالات کنفرانس GIS84 که همین هفته توسط سازمان نقشه برداری برگزار شده بود نیز به جمع مقالات سایت افزوده خواهد شد.

لیست کاملی از مقالات:

کاربرد فلوم رپلاگل جهت اندازه گیری دبی در کانالهای پیش ساخته موجود
سنجش روشهای تقسیم جریان بر روی سرریزهای جانبی در کانالهای خاکی انتقال سیلاب
بررسی مشکلات کارست سد سلمان فارسی و ارائه مدل عددی تخلخل دو گانه معادل برای تخریب میزان نشت در آن
شبیه سازی آبشویی رسوب دریاچه پشت سد با استفاده از روش تفاضلات محدود
شبیه سازی بهره برداری از مخزن سد بوکان با استفاده از مدل HEC-ResSim
بهینه سازی ابعاد سازه های مهار سیلاب در حوضه های شهری
بررسی آیین نامه های مختلف در بهینه سازی شکل سدهای وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
شبیه سازی مخازن سدها با استفاده از مدل شیء گرا
بررسی و ارزیابی سه بعدی اثر رسوبات پشت سد انحرافی بر آبگیرهای جانبی(مطالعه موردی سد انحرافی دز)
شبیه سازی عددی میزان آبشستگی اطراف پایه های پل با مقطع دایره ای
ارزیابی اقتصادی آبشکن های احداث شده بر روی زنجان رود
تاثیر سطح قرارگیری لایه سنگ چین بر پایداری آن در اطراف پایه های پل
اثردانه بندی مصالح بر روی حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل با مقطع دایره شکل
ارزیابی برآورد بار رسوبی سد مخزنی جره
شبیه سازی مخازن سدها با استفاده از مدل شیء گرا
تعیین ظرفیت انتقال رسوبات غیر چسبنده در سدهای تأخیری پاره سنگی
 مشاهدات نحوه توسعه آبشستگی موضعی در گروه پایه های پل در هنگام استفاده از طوق
تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود
برآورد حجم رسوب در مخزن سد کرج به روش هیدرومتری و مقایسه آن با هیدروگرافی
آستانه حرکت رسوب در محاری تحت فشار مربعی شکل
بررسی هیدرولیک و رژیم جریان بر روی تاج در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی
بهینه سازی هوشمند مقاطع سدهای وزنی بتنی روی پی های سنگی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان
بررسی پایداری پل های شهر گرگان به وقوع سیلابها در مسیر رودخانه زیارت
 The effect of submerged vanes on hydraulic properties of open channel flow
بررسی، محاسبه و طراحی پوشش داخلی کانالهای پایدار
مقایسه ضرایب تخلیه سرریزهای جانبی و نرمال با بار معلق جریان
مطالعه آزمایشگاهی اثرات هیدرولیکی صفحات مستغرق بر میزان آبگیری، آبگیرهای جانبی 90 درجه
بررسی آزمایشگاهی تغییرات طول خط القعر بر راندمان تخلیه جریان گل آلود از مخازن سدها
تعیین راندمان تله اندازی رسوب در سازه لوله گردابی
تعیین ضریب دبی سرریزهای جانبی با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و روش تشابه ناقص
تحلیل نوسان سطحی آزاد در حوضچه های مستطیلی با دیواره جدا کننده نفوذناپذیر و بازشدگی میانی
شبیه سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها
بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه و پی سد خاکی با استفاده از نتایج ابزار دقیق و مقایسه آن با نتایج تحلیلی
اثرات مقیاس عرضی در ارزیابی خصوصیات جریان بر روی یک سرریز بلند در شرایط با و بدون هوادهی مصنوعی جریان
تاثیر هندسه سرریزهای پلکانی در افت انرژی
تعیین ارتفاع دیوارهای سیل بند با استفاده از آنالیز ریسک
بهینه سازی طراحی جام سرریزهای جانبی با اصلاح معادله دینامیکی محاسبه پروفیل سطح آب به کمک نتایج آزمایشگاهی
هیدرولیک جریان مستغرق در سریزهای تاج دایره ای
هیدرولیک جریان در سرریزهای تاج دایره ای و استوانه ای
بهینه سازی کنترل سیل توسط دریچه های سرریز در شرایط عدم قطعیت
تحلیل عددی و تجربی جریان سیال درون شیار دریچه های مجاری سدها
تاثیرات بر هم کنش سیال ایده آل-جامد بر فرکانس های طبیعی پوسته نازک استوانه ای نامتناهی
مطالعه المانی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی تخت لبه پهن در کانالهای مستطیلی
تعیین مقطع نهایی شکست سدهای خاکی با استفادهع از شبکه عصبی مصنوعی
نحوه برآورد رسوبگذاری مخازن با استفاده از مدل ریاضی GSTARS2.1 و نرم افزار ILWIS
ارائه رابطه رگرسیونی برای برآورد دوره بحرانی در طراحی حجم فعال مخزن
بهره برداری بهینه بلند مدت از سدها با استفاده از تلفیق برنامه ریزی پویا و روش شبکه های عصبی مصنوعی
طراحی بهینه سرریزهای پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 The effects of entrance geometry on coefficient of discharge in culverts
 GEOMETRICAL OPTIMAL DESIGN OF CLAY CORES IN EMBANKMENT DAMS USING GENETIC ALGORITHMS
مدیریت مخازن با استفاده از روش های بهینه سازی پویا DPSA ,FDP و MIDP
تحلیل پایداری سیستم هدایت جریان در سد انحرافی میل و مغان
ارزیابی پتانسیل تولید انرژی در سدهای برقابی با ضریب عملکرد متغیر نیروگاه
بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه  با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک و برنامه ریزی خطی
بررسی فرسایش پایین دست حوضچه آرامش سد میل و مغان
اثر موقعیت بهینه پرده آب بند قائم در کاهش نشت و سرعت جریان در زیر سازه های آبی با استفاده از مدل عددی
مدلسازی سیستم پس سرمایش بتن حجیم (بررسی اثر سرعت جریان آب و تراز کارگذاری لوله های خنک کننده)
بهینه سازی شعاع پرتاب کننده جامی شکل مسطح با استفاده از روش آنالیز ابعادی
همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب
مقایسه مدل جدید N.W.N و مدل A.N.N در فرآیند شبیه سازی جریان رودخانه غازان چای
روشی جدید به منظور تخمین ضریب زبری در رودخانه ها
شبیه سازی عددی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه
بررسی جریان غالب در رودخانه های کارون، دز و کرخه
بررسی کارایی نرم افزارMike 21در مدلسازی جریانهای جزر و مدی مصب رودخانه ها ( مطالعه موردی دهانه رودخانه زهره)
سنجش و گزینش مناسب ترین روش مهندسی رودخانه در زنجانرود
آنالیز پهنه بندی سیل در مخروط افکنه ها
اثر کلاسه بندی داده های رسوب بر اساس زمان اندازه گیری در برآورد بار معلق رودخانه ها
بررسی اثر فاصله مقاطع عرضی رودخانه بر روی دقت برآورد پهنه های سیلابی با استفاده از مدل های ریاضی-هیدرولیکی
بررسی پدیده فرسایش در سواحل پایین دست رودخانه کردان
اثر تغییر اقلیم در سال های گذشته بر رواناب در اراضی شیبدار گرگان
پیش بینی فصلی جریان رودخانه با استفاده از شاخص های اقلیمی مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود
پیش بینی ابدهی رودخانه در مقیاس های زمانی و مکانی با استفاده از روش تفکیک کننده
ارزیابی بار کل رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رودخانه ارس
اندازه گیری و بررسی مسیر پیچانرود و مقطع آبراهه "کاظم آباد ماهان"
بررسی شیب عرضی بستر در انحنای کانال خاکی: مطالعه صحرائی "کاظم آباد ماهان"
تعیین نرخ برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه ا...
تخمین ضریب مقاومت مانینگ در بازه ای از کارون بزرگ با روشهای مختلف
بررسی و کاربرد مدل WMS در مهندسی رودخانه مطالعه موردی: حوضه های بایگ ورشتخوار در استان خراسان)
مطالعه پروفیل عمقی و عرضی سرعت در محدوده ای از رودخانه کارون با بار رسوبی زیاد
تحلیل هیدرولیکی و هندسی خم های رودخانه های کارون و دز
مطالعه کاربرد روش ماسکینگام-کونژ اصلاح شده  در روندیابی سیلاب
محاسبه متغیرهای جریان فوق بحرانی در تندابهای با دیواره های همگرا با استفاده از شار انتقالی جهت مند در مرزهای احجام محدود بی ساختار
ارزیابی فنی آبشکن های احداث شده برای حفاظت از اراضی سواحل زنجان رود
معرفی روش عکس برداری شبکه ای از بستر رودخانه در تعیین دانه بندی لایه محافظ یک بستر درشت دانه
مدیریت سیلاب برپایه تحلیل ریسک ( مطالعه موردی رودخانه کر)
تعیین بهترین معادله بار بستر و بار معلق و کالیبراسیون آنها در رودخانه های شنی و ماسه ای
بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی رودخانه در حوضه زاینده رود
تعیین ضریب پخش شوری در رودخانه های جزر و مدی
بررسی تاثیر فاکتور تنش برشی بر تغییر مکان های جانبی در طول بازه های قوس دار در یک رودخانه درشت دانه
مدلسازی دو بعدی جریان در رودخانه ها با استفاده از شبکه های منحنی الخط
اقتصادی ترین سازه هیدرولیکی در بهره برداری از سیلاب در حوضه بازیاب شهرستان نائین بخش خور و بیابانک
 DESIGN PROCESS FOR RIVER BED STABILIZER STRUCTURE
مدل فرسایش ساحل و توپوگرافی تعادلی در پیچ رودخانه
مدل یک بعدی شکل گیری و تکامل مخروط افکنه
بررسی میزان تاثیر نتایج مدلهای هیدرولیکی و سایر عوامل محیطی در تعیین حد بستر رودخانه ها
روندیابی هیدرولوژیکی رواناب جاری در شبکه رودخانه خشک با بهره گیری از مدل غیرخطی تطبیقی ماسکینگام اصلاح شده و الگوریتم ژنتیک
پیش بینی دبی ماکزیمم سیلاب رودخانه تجن با استفاده از روش های هوش مصنوعی
بررسی تغییرات پلان رودخانه دز با استفاده از سنجش از دور و GIS
توزیع مکانی شدت سیل خیزی در واحدهای هیدرولوژیکی(مطالعه موردی حوزه رود زرد)
مهمترین عوامل هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوب بستر
تاثیر کارگذاری صفحات مستغرق به صورت پلکانی بر توزیع سرعت و تنش برشی جریان  در دهانه آبگیرها
روش اصلاح شده استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیددرومتری
بررسی روند فرسایش و رسوب گذاری در محل تلاقی رودخانه ها
آنالیز عددی جریان پشت صفحات مستغرق با مدل k −ε
شبیه سازی عددی سه بعدی جریان در حوزه آبکش های رودخانه
ارزیابی برآورد رسوب از روشهای هیدرولوژیکی در حوضه های آبریز ایران
مدل پخش جریان درون حوزه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM)
بررسی پدیده برگشت حلقه های مئاندر در رودخانه کارون
بررسی آلودگی رسوبات رودخانه ای و راهکارهای کاهش آن
بررسی نقش سد گلستان 1 در مهار سیل سالهای 0 و 81 استان گلستان
بررسی اثر هیدرولیکی ای و سد خشک روی هیدروگرافهای سیل در کانلهای مرکب
همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب
بررسی اثر پروفیل سرعت عمودی امواج بر  فرسایش سواحل (مطالعه موردی: رودخانه بهمنشیر)
بررسی تاثیر شیب اولیه دیوارهای ساحلی شکل پذیر و میزان سرریزی امواج نامنظم دریا
مدل بررسی راندمان هیدرولیکی تالابهای مصنوعی
آزمون مدل احجام محدود میانیگین عمقی جهت شبیه سازی جریانات دو بعدی ناشی از باد در دریاچه ها
بررسی پارامترهای اثر گذار بر بخش و انتقال غلظت در رودخانه ها با استفاده از مدل MIKE11
آنالیز دینامیکی یک سکوی دریایی با استفاده از نرم افزار ANSYS 7
تحلیل تقریبی سکوهای دریایی با استفاده از شبکه های موجکی
پیش بینی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در خلیج گرگان
بررسی تاثیر پریودامواج نامنظم دریا بر بالاروی و پایین روی امواج در دیواره های ساحلی توده سنگی شکل پذیر با استفاده از مدل فیزیکی
نیروی اینرسی امواج تفرق یافته از دو ستون استوانه ای قائم مجاور
بررسی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در سواحل دریای عمان مطالعه موردی بندر رمین
کاهش نیروی پسای کشتی ها و زیر دریایی ها بر اثر پوشش هم جهت مرکب
محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی برای بارگذاری های حالت حدی نهایی
کاربرد روشی جدید در تخمین دبی جریان در کانالهای مستطیلی با زبریهای غیر یکنواخت
بررسی تاثیر مکان گالری در پایداری سدهای وزنی
حل معادلات غیر دائمی جریان در کانالهای غیر مستقیم ذوزنقه ای
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیلی منطقه ای جریان کم
طبقه بندی هیدرودینامیکی خور هندیجان
مدلسازی و حل عددی دینامیکی پخش، انتشار و انتقال رسوب و آلودگی به کمک روش ترکیبی UQ و FTCS
اثر ضریب زبری بر ویژگیها و شرایط مرزی پرش هیدرولیکی متحرک در کانال مستطیلی
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آبدهی رودخانه بالارود در استان خوزستان
انواع میزلرزه و کاربرد آن در مدلسازی هیدرولیکی
کاربرد سامانهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) درگزینه یابی و انتخاب مسیر کانالهای انتقال و سازه های هیدرولیکی
شبیه سازی دو بعدی جریان فوق بحرانی در تنداب تنگ شونده با احجام محدود بی ساختار همپوشان
بررسی کاربرد G.I.S در برآورددبی سیلابی، مطالعه موردی حوضه آبخیزرودخانه روضه چایی در استان آذربایجان غربی
تحلیل هیدرواکونومیک پهنه بندی سیل برای انتخاب سیلاب طراحی بهینه سازه گوره
شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش Projection Method بر روی شبکه بدون ساختار مثلثی
برآورد رسوب با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه نتایج برای جریانهای فوق بحرانی و زیربحرانی
به کارگیری فرایند شبیه سازی به منظور قطعیت بخشیدن به پارامترهای هیدرودینامیک آخوان با استفاده از مدل ریاضی-عددی V.Modflow مطالعه موردی آبخوان شرقدریاچه بختگان ، نی ریز
پیش بینی رواناب ماهانه با شبکه عصبی مصنوعی (ANN ) و مقایسه آن با نتایج روشهای تجربی در حوضه آبریز کسیلیان
استفاده ازمدل های هیدرودینامیکدر ارزیابی عملکرد کانالهای آبیاری در شرایط تغییرات نیاز
حل معادله آبهای کم عمق در تبدیل ها با استفاده از روش تطبیقی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تجربی رسوبگذاری دو بعدی و سه بعدی مغشوش
تعیین دبی جریان در مقاطع مرکب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 Differential Quadrature type solution for steady nonuniform flow in an open channel
 Window-Based Robust Solutions For Fully Dynamic Wave Saint-Venant Equations
کاربرد تکنولوژی فضایی (RS & GIS) در حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل وکنترل سیلاب
بررسی حرکت پیشانی جریان چگال سه بعدی بر روی یک سطح شیبدار
بررسی جریان در بدنه جریانهای گل آلود و تاثیر غلظت شیب و دبی بر آن
ارائه روشی مناسب در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور بهبود پهنه بندی سیلاب رودخانه ها
شبیه سازی جریان رودخانه هلیل رود با استفاده از مدل جدید NEURAL WAVELET NETWORK
سرعت سنج حجمی وسیله ای جدید و ساده برای اندازه گیری سرعت نقطه ای آب در کانال های روباز
بررسی نوسانات فشار هیدرودینامیکی جهت های دایره ای و مستطیلی در حوضچه های استغراق
بررسی جریان آزمایشگاهی اثر آرامش پوشش گیاهی در مقاومت هیدرولیکی جریان
تحلیل و مقایسه عملکرد معادلات حمل رسوب در مدلهای ریاضی
مدلسازی ریاضی سد لاستیکی با استفادهخ از نرم افزار SAP2000
 مقایسهنتایج مدل ریاضی پیش بینی موج در آب عمیقWaveWatch III با مدلهای پارامتریک
مدل ترکیبی برنامه ریزی پویای تصادفی-شبکه عصبی جهت بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی
مدل شبیه سازی-بهینه سازی در تخصیص فازی بارآلاینده
طرح بهینه مسیر استقرار دیواره های حفاظت سیلاب(گوره) در حاشیه رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و GIS
معرفی تئوری موجک و کاربرد آن در سازه های آبی
کاربرد روشهای کاهش مجموع تغییرات ( TVD) حجم محدود در مدلسازی جریانهای گذار از حالت بحرانی
مطالعه حرکت دو بعدی آلودگی به طریقه فرا رفت- انتشار مولکولی با استفاده از مدل آزمایشگاهی
بررسی عددی جریان در یک باز شدگی ناگهانی
مدل ANN's مبتنی بر ژئومورفولوژی و مدل GIUH برای برآورد رواناب مستقیم
تحلیل نیازهای آبی در برآورد بارگره ای با روش سریهای زمانی در سیستمهای توزیع آب
مدلسازی آزمایشگاهی پدیده نشست منطقه ای در استان کرمان
بررسی آزمایشگاهی اثر تنگ شدگی و زاویه در کاهش آب شستگی اولین آب شکن
محاسبه بازده هیدرولیکی حوضچه های رسوبگذار اولیه توسط مدل RNGK-ε
مدلسازی عددی نشست منطقه ای در اثر نوسانات سطح آب زیرزمینی با روش اجزاء محدود
بررسی آزمایشگاهی کشش آب ساکن در جریان های غلیظ
بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی بر روی ناحیه جدا شده آبگیرهای جانبی موجود در کانال های قوسی
مقایسه خصوصیات جریان پایدار و ناپایدار از دو مدل HEC-RAS و BRI-STARS در رودخانه های با بستر ثابت و درشت دانه
پخش عرضی جریان چگالی سه بعدی مغشوش
مدل سازی مشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی در مورد دشت رفسنجان)
بکارگیری مدل اغتشاشی u2-f در شبیه سازی جریان حاوی ذرات
بررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر در قوس 180درجه با ابگیر جانبی
بررسی ازمایشگاهی رابطه ضریب زبری و اندازه قطر ذرات در آبراهه های با شیب تند
بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر روی مدل سرریز توریسنگی پلکانی
بررسی تئوری و آزمایشگاهی تکامل نقطه شکست
بررسی تطبیقی مدلهای روندیابی سیلاب در بازه پای پل-عبدالخان رودخانه کرخه
توسعه یک مدل عددی سه بعدی آبهای کم عمق برای جریانهای سطح ازاد
چگونگی طراحی و ساخت آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تعیین سرعت جریان به روش توانی در آبراهه های با شیب تند
سقوط آزاد در کانال مستطیلی
برآورد ضریب زبرید در کانالی با پوشش گجیاهی در دیوارها
شبیه سازی و تحلیلی جریانهای غیرماندگار در کانال های آبیاری برای تعیین کمی تلفات بهره برداری و ارائه دستورالعمل بهره برداری مناسب
الگوهای جریان دوفازی آب وهوا در تونلهای آب برافقی شیب دار
بررسی آزمایشگاهی رژیم جریان انتقالی در سرریزهای پلکانی
بررسی مشخصات هیدرولیکی لوله های آبیاری قطره ای-نواری
تحلیل سه بعدی تراوش در کانلهای انتاقال آب
تعیین مشخصات هیدرولیکی لوله های موجدار زهکشی ساخت کشور
ارزیابی دو طرح انتقال آب در منطقه ماهان
کاربرد روشهای بهینه سازی در کالیبراسیون مدل آبهای زیرزمینی
روشهای تغذیه مصنوعی و آنالیز ان در تعدادی از رودخانه های حوزه آبریز قره سو
بررسی انتشار آلودگی سینانور ناشی از تخلیه پساب های صنایع آهن و فولاد در سفره های آبزیرزمینی
محاسبه حریم حفاظتی چاه در دشت ارومیه با استفاده از روش المان محاسباتی(کد رایانه ای WhAEM2000)
بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان
مدل بندی اثر تغییرات ضرایب نفوذپذیری و تحکیم بر میزان نشت جریان در زیرسدها
حل عددی معادله جریان آب در محیط متخلخل با روش اجزاء محدود
اثر تغییرات گام مکانی در همگرایی مدل عناصر محدود املاح در خاک
شبیه سازی همزمان هیدرولیک جریان و گسترش آلودگی در منابع آبی زیرزمینی به کمک روش اجزاء محدود
مدلسازی نشت در شبکه های توزیع اب شهری با استفاده از تلفیق  روش اندازه گیریجریان حداقل شبانه و مدل تحلیل هیدرولیکی Epanet 2.10
برآورد کوتناه مدت مصرف آب شهری به روش منطق فازی (استنتاج فازی یگانه) براساس پارامترهای دما ورطوبت
بررسی کارآیی مدیریت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گرگان با استفاده از یک روش جدید برنامه ریزی خطی (DEA)
تهیه مدل ریاضی سیستم کنترل پایین دست با حجم ثابت (BIVAL) در کانال های آبیاری
بررسی و مطالعه هیدرولیک چاهها با استفاده از مدل فیزیکی
مدل بندی ریاضی نشت آب از زیر سازه های هیدرولیکی
شبیه سازی اثر پیشروی آب شور بر تخلیه آلاینده ها درآبخوان های ساحلی
بررسی روابط مختلف تراوش غیردارسی و مدل ریاضی محاسبه جریان در محیط های متخلخل مستغرق
بررسی شاخص عملکرد  هیدرولیکی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری
رفتار هیدرولیکی ومدیریتی مدلهای کامپیوتری منابع آب زیرزمینی دشتهای استان آذربایجان غربی
کاربرد یک روش بدون شبکه در مدلسازی جریان آب زیرزمین
تفسیر هیدرولیک جریان آب زیرزمینی دشت دو سلق با استفاده از داده های هیدروشیمیایی به منظور توسعه مدل مفهومی آبخوان منطقه
بررسی تلفات ناشی ار تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک ژاله 5
بهبود دوام لوله های بتنی فاضلابرو در مقابل خوردگی بیولوژیکی با بکارگیری پوششهای پلیمری
برآورد میزان تبادل هیدرولیکی سفره و رودخانه با رفتار جریان سطحی و کاربرد آن در مدیریت سیلاب
پیش بینی جریان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تخمین شیب پایدار در کانالهای آبرفتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوضه کارده
بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران
تاثیر مالچ های مختلف بر پارامترهای نفوذ در بسترهای تغذیه مصنوعی
طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب توسط الگوریتم جامعه مورچه ها
تلفیق GIS و مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان
پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدلهیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS
تجزیه و تحلیل  عدم قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش های شهری
پیامدهای کمی "طرح جامع تامین آب شرب مشهد" بر منابع آب زیرزمینی
تاثیر پدیده هیسترسیس بر حرکت و توزیع سیالات غیر ممزوج با آب در محیطهای متخلخل ناهمگن لنزدار
مدلسازی عددی اثر درجه حرارت و k (ثابت سرعت کاهش BOD) بر تغییرات BOD رودخانه
تحلیل جریان ناشی از ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه به کمک برنامه نویسی
شبیه سازی حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی بطریقه انتشار مولکولی در زیریک مدفن زباله
بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی اطراف جایگاه لندفیل لصفهان
شبیه سازی عددی انتشار و انتقال آلودگی در مقاطع رودخانه ای با سیلابدشت
بررسی تغییرات اکسیژن خواهی زیستی و شیمیایی رودخانه زاینده رود در اصفهان

اخبار مرتبط با اخبار سیویلیکا

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها