CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۹
دی

مجموعه مقالات جدید در سایت

دو مجموعه جدید مقالات مربوط به چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران و نیز کنفرانس بین‌المللی هیدرولیک سدها و سازه‌های رودخانه‌ای به مرجع افزوده شد. کنفرانس اول شامل ۹۵ مقاله در ۱۱۶۳ صفحه میباشد که در سال ۱۳۷۹ در تهران برگزار گردیده و کنفرانس دوم نیز شامل ۵۱ مقاله در ۴۴۸ صفحه است که کل مقالات آن به زبان انگلیسی است.

در حال حاضر ۳۸۷۲ مقاله از ۳۰ کنفرانس مختلف در سایت درج گردیده است که شامل ۳۵۵۶۶ صفحه میباشد. مجموعه مقالات بعدی که در سایت درج خواهد شد، کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) میباشد که حاوی ۹۵ مقاله بوده و سال ۱۳۸۳ در کرمان برگزار گردیده است.

عنوان مقالات چهارمین کنفرانس سد سازی ایران:

کاهش ریسک سدها بوسیله روشهای غیر سازه ای مطالعه موردی: آبگیری زود هنگام سد کرخه
رفتار سنجی نشست پی و بدنه سد علویان در دوران بهر برداری
کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات منابع آب(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد لتیان)
بررسی میزان تاثیر اقدامات آبخیزداری در افزایش عمر مفید سدهای کشور
بهره برداری سدهای مخزنی با توجه به مسایل رسوب
مدیریت بهره برداری، نگهداری، ترمیم و بازسازی سد انحرافی دز
مدیریت دوره تضمین طرحهای سد سازی کشور
درسهائی از شکست سدهای بزرگ
بهسازی و ترمیم بتن با نگرش ویژه  به سدها و سازه های آبی و شرایط خاص ایران
 بررسی مسائل هیدرولیکی و مقایسه مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی مجاری تحت فشار(تخلیه کننده تحتانی)سدها در ایران
بررسی پتانسیل فرسایش هیدرولیکی در تونلهای آب بر
برنامه ریزی توسعه منابع آب و برق، طرح های برق آبی زنجیره ای جنوب کشور و چالش های پیش رو
پیش بینی و کنترل زمان واقعی سیل
بهره برداری بهینه کمی-کیفی از مخازن سدها
معرفی راه ماهی دنیل و مقایسه عملکرد آن با راه ماهی از نوع بازشدگی قائم
شبیه سازی عددی شوری آب در مخزن سد شهیدمدنی
 ارزیابی چند معیاره پروژه های منابع آب از دیدگاه توسعه پایدار در ایران
 بررسی پدیده لایه بندی حرارتی و مغذی شدن مخزن سد ماملو
مطالعه و منشأ یابی عوامل موثر در تغییر کیفیت آب مخزن سد پانزده خرداد و بررسی راههای جلوگیری از آن
بررسی اثرات زیست محیطی فرسایش خاک در حوزه آبریز سد کرخه
مطالعات اجمالی محیط زیست نیروگاه برق آبی کرخه
بهینه سازی مطالعه و اجرای سد در ایران
مهندسی ارزش در اجرای طرح ملی گاوشان
منابع مالی ” طرح تامین و انتقال آب شهری جزیره قشم”
سازمان و روش اجرای سدهای بزرگ
تاریخچه تجهیزات هیدرومکانیک سدهای ایران
نقد و بررسی شرایط حاکم بر مناقصه ابزار دقیق سدها در ایران
بررس یهای فنی در فاینان سیابی پروژه های بزرگ سیویل (سدسازی)
مدیریت اجرایی کارفرما در سدهای بزرگ ایران
 روش پس سرمایش سدهای بتنی دو قوسی با نگرشی ویژه به سد کارون ۳
مساله تکیه گاه راست سد شهید رجایی و چگونگی ترمیم آن
 توسعه و کاربرد نرم افزار تحلیل توزیع حرارت ناشی از هیدراسیون سیمان در ساخت لایه ای سدهای RCC
 بکارگیری روش ساخت - بهره برداری - واگذاری (BOT) در توسعه نیروگاههای برق آبی ایران
تجهیزات هیدرومکانیک سدها از نگاه مدیریت بهره برداری
مدیریت ساخت و جایگاه آن در عرصه توسعه کشور
 مطالعه حرکات درونی سد مارون با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق
رفتارنگاری سدکرخه در دوران ساختمان با استفاده از نتایج ابزار دقیق
بهسازی مصرف سیمان و ماسه در بتن حجیم
رفتارسنجی و ابزاردقیق در سدها
 Concrete NDT Comes of Age:Condition Assessment of a Concrete Spillway Crest Slab
 ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد کرخه پس از آبگیری
بتن ریزی توام با حفاری
بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی
ملاحظاتی بر پرده آب بند سد مسجد سلیمان از طراحی تا اجرا
 بررسی نتایج تزریقات انجام شده در پرده اببند سد و نیروگاه کارون ٣
 مسائل و مشکلات اجرای سدهای خاکی و سنگریزه ای بر روی پی های آبرفتی در ایران
بررسی پتانسیل انحلال ژیپس در پی سد سهند و راه کار مهندسی پی سازی آن
مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشکیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیک
روش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیک دیوار آب بند سد کرخه
 بررسی اندرکنش استاتیکی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیک درپی های ناهمگن سدهای خاکی
 انتخاب گزینه محل سد برروی پی های مسئله دار از نوع خش لغزه (Slican side)
بررسی گرادیان هیدرولیکی مجاز بتن پلاستیک
 مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیک سد کرخه با تأکید بر کیفیت اتصال بین پانلهای دیوار
 ارزیابی ویژگیهای هیدرودینامیکی یک سازند کربناته در ساختگاه سد تنگ شمیران ایلام
عملکرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور
 بررسی آزمایشگاهی تعیین فرسایش پذیری سوسپانسیون ها ، جهت تزریق در سازه های هیدرولیکی
بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری در سد زاینده رود
بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای کارستی مخزن و تکیه گاه سد میرزای شیرازی
شناسایی ماهیت ترک پایه ١٨ سد سفیدرود
بررسی تحلیلی خصوصیات انتشار امواج در محیط های متخلخل اشباع
 Design Response Spectra for Large Dams and important structures in Iran
تاثیر طول تاج بر ضریب آبگذاری در سرریزهای کنگره ای مثلثی با شکل تابع ربع دایره
برخی ملاحظات در ارزیابی پایداری دینامیکی سدهای خاکی
ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیکی سدهای سنگریز با رویه بتنی
بررسی تجربی هواده ها در تخلیه کننده های تحتانی سدها
Earthquake-Induced Settlement and Sand Blows
کاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان
 تحلیل تنش- کرنش استاتیکی سدهای خاکی با هسته آسفالتی
کاربرد طبقه بندی توده های سنگی در تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی سد گتوندعلیا
 بهینه سازی طرحهای تخلیه کننده عمقی با استفاده از آزمایشهای مدل فیزیکی
تحلیل دینامیکی سد مسجد سلیمان
بررسی اثر وضعیت ناپیوستگی ها بر اندرکنش سد قوسی با پی سنگی
کاربردی ژئوتکستایل بعنوان فیلتر در سدهای خاکی
سیستم های هشدار سیل و مدیریت سیلاب
 توصیف چشمه های زمینلرزه ای گستره ساختگاه سد کارون ۴ با نگرشی ویژه به پدیده های ریخت زمینساختی
اندرکنش سد و مخزن با شرط مرزی غیرانعکاسی
زمان متحمل برای وقوع شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی
تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاکی واقع در دره های تنگ
 معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطکی (RCC)
 Non-Linear Dynamic Analysis of Concrete Face Rockfill Dam
تحلیل دینامیکی سد خاکی ماملو
 نقش سازند تبخیری گچساران در ویژگیها ی ریخت – زمینساختی دریاچه سد مخزنی جره ، رامهرمز
 GIS Application in Seismic Hazard Estimation for a Distributed Structure
 کاربرد فشارهای هیدرودینامیک در برآورد نیروهای وارده بر کف حوضچه های استهلاک انرژی
تولید سیمان وبتن از دیدگاه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
پوزولانها و نقش آنها در بتن سدها
 مواد افزودنی در پروژه های سد سازی (کاربرد، مکانیزم واکنش، عوامل موثر بر عملکرد، معیارهای انتخاب)
 مسائل تعیین دانه بندی مناسب برای فیلتر ریزدانه سدهای خاکی در مواجهه با پدیده واگرایی مطالعه موردی سد شهید یعقوبی
 تأثیر دانه بندی مصالح سنگی بر رفتار هسته بتن آسفالتی در سدهای خاکی و سنگریزه ای
بررسی استفاده از رسوبات سد سفیدرود در تولید آجر و سفال
 بررسی اثر ولتاژ و زمان در اصلاح الکترواسمزی خاکهای رسی واگرا
 کنترل کیفیت سیمانهای مصرفی در پروژه سد و نیروگاه جریانی مسجد سلیمان (گدارلندر)
 بررسی پدیده واکنش قلیایی سنگدانه های بتن در مراحل مختلف مطالعات سد سازی با عنایت ویژه به روشهای تسریع شده
 Basic Requirements for Design and Construction of Clay Blankets
 تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح بادانه بندی مخلوط

عنوان مقالات کنفرانس بین المللی هیدرولیک سدها و سازه های رودخانه ای:

 Air–water flows in water engineering and hydraulic structures. Basic processes and metrology
De-aeration of a diversion tunnel of a large-scale hydroelectric scheme
Free-surface aeration in dam break waves: an experimental study
New model investigations on two-phase chute flow
Evaluation of incipient-aeration point on spillways
Air entrainment at Guri Dam intake operating at low heads
 3-D CFD modeling-investigation of potential vortex formation at the intakes of Caruachi Powerhouse
 Numerical unsteady flow model simulation during the sluice closure of Caruachi Dam
 Yacyretá Dam: spillways modification to reduce total dissolved gases concentrations downstream of the dam
HYDROMATRIX®: a new way to generate hydropower
Impulse waves from laboratory scale to mega-tsunamis
 Extreme wave transients in reservoirs, their characteristics and interaction with dams
Dynamic pressure fluctuations at real-life plunge pool bottoms
 A new procedure to evaluate dynamic uplift of concrete linings or rock blocks in plunge pools
Instantaneous pressure field on a submerged jump stilling basin
 Aspects of vibrations and fatigue of materials related to coherent structures of macroturbulent flows
Scale effect on pressure fluctuations over sills in stilling basins
Analysis of the air rubber dam using “ANSYS”
 Plunge pool scour in prototype and laboratory
 Experimental investigations on high-velocity jet characteristics and its influence on plunge pool rock scour
 Effect of sill arrangement on maximum scour depth downstream of abruptly enlarged stilling basins
 Energy dissipation and hydrodynamic forces of aerated flow over macro-roughness linings for overtopped embankment dams
Experimental study of energy loss at drops
 Dam safety: the use of guidance documents for the training of Inspecting Engineers
 Impacts of Sanmenxia Dam and management strategies
New approach in determining useful life of reservoirs
The use of a labyrinth weir in a reservoir flushing system
 Numerical and physical modelling concerning the removal of sediment deposits from reservoirs
 Application of fine sediment behavior to sedimentation management in Miwa Dam, Japan
 Management of reservoir sedimentation due to turbidity currents by technical measures
Energy dissipation along stepped spillways
Velocity and pressure field in skimming flow in stepped spillways
 Stepped spillways for embankment dams. Review, progress and development in overflow hydraulics
Recent views on the origin of river meandering and braiding
Time-dependent local scour at piled bridge foundations
Time evolution of scour at comparatively long abutments
Local scour downstream of grade control structures
Scouring profile at channel junction
 An improved implicit solution for the two dimensional shallow water equations using unstructured grids
 A fully mesh-less Lagrangian numerical method for prediction of free water surface
Numerical study of flood routing in compound channels
 A finite volume method for solving SWE in rivers of complex topographies
 Application of a Boussinesq-type equation to flow over trapezoidal profile weirs
 Hydrodynamics of three-dimensional density currents
 Experimental analysis on the hydraulic efficiency of mudflow breakers
Sub-critical flow in open channel junction
Boundary shear stress distribution in a V-shaped channel
Cardiff Bay barrage and managing the impounded water quality
River flow forecasting using artificial neural networks
 Evaluation of the application of neural networks on real-time river flood prediction
Prediction of salinity intrusion in Arvand River

اخبار مرتبط با اخبار سیویلیکا

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها