CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۶
اردیبهشت

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

119 مقاله ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی برق که سال 1375 توسط شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 691 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. طراحی و ساخت ترانسداکتور به منظور سنجش و کنترل جریان در سیستم انتقال HVDC
2. طراحی و ساخت یک دستگاه قابل حمل برای اندازه گیری و ثبت THD
3. طراحی و کاربرد کنترل کننده چند متغیره بهینه جهت بهبود پایداری توربوژنراتورها، نتایج شبیه سازی و آزمایش
4. طراحی کنترولر مقاوم برای جبران سازی توان راکتیو در شبکه های صنعتی بر اساس روش LQGLTR
5. شناسایی on – line پارامترهای ژنراتور سنکرون
6. روش پیشنهادی برای محاسبة ولتاژ شین ها در هنگام خروج خطوط
7. روش نو در انتخاب و رتبه بندی حوادث اتفاقی با استفاده از مجموعه های فازی
8. دلایل لغزش قطب و بررسی اثرات ناشی از آن در عملکرد ژنراتور یکی از نیروگاههای ایران
9. خطای اندازه گیری کنتورهای برق در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک
10. حفاظت کاتدی سیستم خنک کننده با آب دریا در نیروگاهه
11. تعیین حد بارگذاری استاتیک شبکه ایران با توجه به محدودیت پایداری ولتاژ
12. تعیین نوع و محل اتصال کوتاه در شبکه های برق صنعتی به کمک شبکه عصبی و مؤلفه های متقارن جریان
13. بررسی حرارتی سیالاتی سیستمهای خنک کن خشک غیر مستقیم ( هلر )
14. بررسی پدیدة شکست ولتاژ در سیستم قدرت
15. بررسی و نقش اقتصادی رنگ و پوشش های صنعتی در صنعت برق
16. بررسی مشکل لجن کلاریفایرهای سختی گیردر نیروگاهها و تبدیل آن به محصولات قابل مصرف
17. استفاده از روش اجزاء محدود در تحلیل موتورهای القایی خطی
18. استفاده از کنترل باند هیسترزیس جهت تست رله های حفاظتی
19. ارزیابی سریع ایمنی دینامیکی شبکه های قدرت
20. اجرای یک روش تنظیم وفقی برای بهبود عملکرد رلة دیستانس
21. اولین پروژه گذر دریائی با خط هوائی 230 کیلوولت در ایران
22. افزایش امنیت شبکه 400 230 کیلوولتی ایران
23. افزایش قابلیت اطمینان پستهای فوق توزیع قدیمی و فرسوده مازندران
24. آنالیز حالتهای گذرای متورهای القائی و تأثیر آنها بر شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
25. VOLTAGE COLLAPSE IN POWER SYSTEMS
26. V- TION SOURCES IN TURBO GENERA TOR COMPONENTS THEIR EFFECTS ON "OLE V~ TION LEVEL
27. پردازش اخطار و تشخیص خطا در شبکه HVDC توسط سیستم خبره
28. پیش بینی بار با بکارگیری شبکه عصبی فازی تشبیهی
29. یک هادی قطور در هر فاز یا چند هادی با مقطع معادل آن
30. نگاهی مکانیکی به پدیده خوردگی در پایه های بتنی چهارگوش خطوط انتقال نیرو
31. معرفی روشی جهت اندازه گیری اندکتانس و تلفات راکتورهای شنت
32. مطالعه اثر پارامترهای ترمودینامیکی بر عملکرد نیروگاههای بخاری زمین گرمائی با سیکل تبخیر آنی
33. مشکلات خوردگی و رسوبدهی در آبهای خنک کن نیروگاهها و روش های کنترل آن
34. مدلسازی ژنراتور سنکرون با استفاده از تکنیکهای هوش محاسباتی
35. محاسبه زمان رفع خطای بحرانی توسط یک روش جدید براساس روش های قدم به قدم و PEBS
36. محاسبه ارزش واقعی انرژی مصرفی در هر نقطه از شبکه بعنوان یک معیار فنی و اقتصادی
37. محاسبه میدانهای الکتریکی در سیستمهای مختصات کارتزین با نرم افزار FDEFC
38. منابع لرزش در قطعات تشکیل دهنده توربوژنراتورها و تاثیر آن بر لرزش کلی ژنراتور
39. مقایسه رفتار محدود ساز جریان خطا از نوع مدارهای رزونانس موازی و رزونانس سری
40. کاربردهای شبکه های عصبی در کنترل بار فرکانس
41. کاربرد کنترل لغزشی در طراحی پایدار ساز سیستم قدرت
42. کاربرد کنترل کننده های تطبیقی در نیروگاههای بخاری
43. Transient Overvoltage and Harmonic Analysis for a Shunt Capacitor Installation
44. TRANSDUCTOR DESIGN FOR CONTROL AND MEASUREMENT IN HVDC SYSTEM
45. TRANIENT ANALYSIS OF INDUCTION MOTORS THEIR INFLUENCE ON THE ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORKS
46. THREE-PHASE THREE-LEG TRANSFORMER MODEL FOR CALCULATION OF ASYMMETRIC MODES IN ELECTRICAL NETWORKS
47. THE TESTING OF PROTECTIVE RELA YS USING THE HYSTERESIS BAND CONTROL
48. THE STUDY 0F THE THERMODYNAMIC PARAMETERS'EFFECT ON GEOTHERMAL STENM POWER PLANTS PERF ORMANC WITH FLASH STEAM CYCLE
49. The Optimization of Power System Regulators to Improve Damping of Oscillations
50. THE MEASUREMENT OF ACID DEWPOINT TEMPERA TURK IN LARGE BOILER PLANTS
51. THE ANAL YSIS OF MHO RELA Y ZONE AREA PROTECTION FOROSS OF FIELD: CASE STUDY SURALA YA STEAM POWER PLANT
52. SYNCHRONOUS GENERA TOR MODELLING USING COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
53. SUITABLE METHODS OF ELECTRIC ENERGY FINISHED PRICE REDUCTION IN TABRIZ POWER PLANT
54. STUDY OF THERMOHYDRA ULIC BEHA VIOUR OF INDIRECT DRY COOLLIYG SYSTEM (HELLER)
55. STUDY OF THE THERMAL PERFORMANCE AND OIL DEGRADATION IN A ZnO-BASED SURGE ARRESTER
56. STUDY OF CONTROLLABLE SERIES COMPENSATION WITH A WIDE RANGE OF VARIATIONS IN PARAMETERS: METHODS AND RESULTS
57. Studies on Damping of Electromechanical Oscillations in the Electric Power System of Khorasan
58. SIMPLE METHOD FOR VOLTAGE COLLAPSE PROXIMITY ASSESSMENT
59. SECURITY ENHANCEMENT IN 230-400 Kv I~ POWER SYSTEM
60. SAFEGUARDING THE TRANSMISSION GRID
61. ROBUST CONTROLLER FOR SVC IN INDUSTREAL NETWORK USING LQG/LTR TECHNIQUE
62. REASONS OF POIE SLIP AND CONSIDERA TION OF RELA TED EFFECTS IN ONE OF TILE POWER STATION'S GENERATOR
63. REAL-TIME ASSESSMENT OF SYSTEM VOLTAGE STABILITY
64. Power X luctuation Compensation in a Weak Network to which a Renewable Power Generation is Connected
65. POWER SYSTEM PLANNING AND LOAD MANAGEMENT IN MADHYA PRADESH
66. POWER SYSTEM CONFERENCE LOSS REDUCTION IN DISTRIBUTION NETWORKS USING NEW NETWORK RECONFIGURA TION
67. POWER SYSTEM CONFERENCE FAST DYNAMIC SECURITY ASSESSMENT OF POWER SYSTEMS
68. Power Plant Living Reliability Evaluation as a management toot
69. Performance Analysis of an Integrated Renewable Energy and Energy Storage System (Small Scale)
70. OPPORTUNITIES OF ADJUSTABLE REACTIVE POWER COMPENSATION WITH THE HELP OF COMBINED TRANSFORMER - CONDENSER DEVICES.
71. NEURAL NETWORKS FOR LOAD-FREQUENCY CONTROL
72. MODEL OF OPTIMIZA TION FOR PRIMARY NET OF DISTRIBUTION USINYG LINEAR PROGRAMMING
73. LOAD FORCASTING USING ANALOGICAL FUZZY NEURAL NETWORK
74. INVESTIGA TION THE PROBLEM OF SOFTENER CLARIFIERS SLUDJE IN POWER - PLANTS AND CHANGE IT TO USEFUL PRODUCTIONS
75. INRODUCTION OF THE METHOD FOR THE MEASURING THE INDUCTANCE AND TAN DELTA OF SHUNT "ACTORS
76. INCREASE OF THE RELIABILITY OF M. V. OLD SUBSTATIONS
77. Implementation of High Voltage Switchgear Condition Monitoring
78. HYDRO POWER PLANT WATER INFLOW FORECASTING USING NEURAL NETWORKS
79. HF Detailed Model of Transformer Winding based on Frequency Domain Measurements
80. HELLER OR DIRECT AIR COOLED AN ANALYTICAL COMPUTER AIDED SELECTION METHOD.
81. GENERALIZED FIRST AND SECOND ORDER TECHNIQUES IN OPTIMALl PO WER FL 0 W SOL UTION
82. FTIR TECHNIQUE AS A MAINTENANCE TEST FOR PARTIAL DISCHARGES IN SF6 GAS-INSULATED SYSTEMS
83. FLOW MODEL TEST OF JETS IN SPRAY NOZZLE USED IN JET CONDENSERS OF POWER PLANT
84. FIRST STRAIT CROSSING 230 KV OVERHEAD TRANSMISSION LINE OF IRAN
85. EVALUATION ECONOMICAL ROLE OF PAINT AND INDUSTRIAL COATINGS IN POWER INDUSTRY
86. ENVIRONMENTAL IMPACT IN STEAM POWER PLANT OPERATION (EXPERIENCES IN INDONESIA)
87. EFFECTCS OF HARMONICS ON WA "HOUR MEASUMENTS
88. Effect of Power System Dynamics on Voltage Stability
89. EFFECT OF CHANGES IN ELECTRODE SURFACE ON PD BEHAVIOUR IN SF6 GIS
90. ECONOMIC MODELING OF POWER SYSTEM BASED ON REAL COST OF ENERGY DELIVERY AT VARIOUS CONSUMPTION POINTS
91. DETERMINA TION OF STATIC LOADABILITY LIMIT OF IRAN POWER NETWORK UNDER THE CONSTRAINT OF VOLTAGE STABILITY
92. Detection And Evaluation Of Electric Weaknesses In The Main Insulation Of Big High-Power Rotary Machines
93. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTI- VARIABLE OPTIMAL CONTROLLER FOR TURBINE - GENERA TOR STABILITY ENHANCEMENT SIMULA TION AND TEST RESULTS
94. DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PORTABLE INSTRUMENT FOR THD MEASUREMENT AND REGISTRATION
95. CRITICAL CLEARING TIME DETERMINA TION USING A NEW METHOD BASED ON STEP-BY-STEP AND PEBS METHODS
96. CORROSION AND SCALE CONTROL IN POWER PLANTS RECIRCULATLYG COOLING WATER SYSTEM
97. CONTROLLED REACTORS OF TRANSFORMER TYPE
98. CONCEPTION ADOPTED IN ROMANIA REGARDLYG THE DETERMINA TION OF TILE MAXIMUM TRANSMSSION CAPABILITY OF THE NA TIONAL , PO WER S SYSTEM
99. COMPARISON OF BEHA VIOUR OF FA UL T CURRENT LIMITER MADE BY PARALLEL AND SERIES RESONANT CIRCUIT
100. CATHODIC PROTECTION OF SEA WATER COOLING SYSTEM IN POWER PLANT
101. CAL CULA TION OF ELECTRIC FIELDS IN CAR TEZIAN COORDINATES USING FDEFC SOFTWARE
102. BEHAVIOUR OF THE EXTERNAL INSULATION IN CUBA'S POLLUTION CONDITIONS
103. APPLIED ADAPTIVE CONTROLLER IN POWER PLANTS
104. APPLICATION OF FUZZY NEURAL HYBRID NETWORKS TO STATE PREDICTION
105. APPLICA TION OF SLIDING MODE CONTROL TO DESIGN OF POWER SYSTEM STABILIZERS
106. ANALYSIS OF LINEAR INDUCTION MOTOR BY THE FINITE ELEMENT METHOD
107. AN OVERALL PROJECT CONCEPT OF 3x105 MW MONTAZERGHAEM COMBINED CYCLE POWER PLANT
108. AN IMPROVED METHOD FOR ELECTRICAL MEASUREMENTS
109. AN APPROACH TO POWER SYSTEM CLUSTERING IN VOLTAGE STABILITY ANALYSIS
110. AN ANALYSIS OF THE OPERATIONAL CONDITIONS IN A CHARATERISTIC PART OF THE 110 kV POWER SYSTEM
111. AN ADAPTIVE "LA Y SETTING FOR IMPROVED PERFORMANCE OF DIGITAL DISTANCE PROTECTION
112. ALTERNATIVE APPROACH TO SECONDARY VOLTAGE CONTROL PROBLEM
113. ALARM PROCESSING AND FAULT DIA GNOSIS IN HVDC NETWORK BY EXPERT SYSTEM
114. ADEQUENCY ASSESSMENT AT HLI INCLUDING ENERGY LIMITED UNITS
115. A THICK CONDUCTOR OR SEVERAL SUBCONDUCTORS WITH EQUIVALENT CROSS-SECTION
116. A NEW TECHNIQUE FOR VOLTAGE CALCULATIONS DURING LINE CONTINGENCIES
117. A NEW CONTINGENCE Y RANKING METHOD BASED ON FUZZY-SET THEORY
118. A NEURAL NETWORK APPROA CH TO FA UL T DIA GNOSIS IN INDUSTRIAL POWER NETWORKS USING SEQUENTIAL CURRENTS
119. A MECHANICAL POINT OF VIEW TO TILE CORROSIVENES PILEN0MENA IN TILE QUADRANGULAR CONCRETE POLES OF POWER LINE

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها