CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱
تیر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

 مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور283 مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور که 25 الی 26 اردیبهشت ماه 1387 توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 2601 صفحه ارائه شده اند.

 

مقالات اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور که سال 1382 برگزار شده بود نیز از طریق سیویلیکا قابل دسترس می باشد.

 

 

 

1. عوامل موثر بر اندازه گیری های برخط تخلیه جزئی در ژنراتورهای نیروگاههای آبی
2. عملیات تزریق درزه های ساختمانی در سدهای بتنی دو قوسی
3. عملکرد دریچه های لولایی در زمان Emergency Load Rejection
4. عملکرد نامناسب شیرپروانه ای نیروگاه مارون و نحوه رفع آن
5. عملکرد موثر تزریق سیمان در آب بندی پی و تکیه گاههای سد رئیسعلی دلواری
6. علاج بخشی توده لغزشی تکیه گاه چپ سد مخزنی ماکو
7. علاج بخشی پرده آب بند سد آبشینه همدان
8. طرحهای انتقال آب بین حوضه ای و ضرورت توسعه مخازن ذخیره ای درحوضه های دز و کارون
9. طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سد مخزنی دویرج
10. طرح نظام جامع بررسیهای اقتصادی طرحهای نیروگاه های برقآبی
11. طراحی طرح اختلاط بتن خود تراز و چسب رابط به منظور ترمیم سازه های بتنی (مطالعه موردی ترمیم بتن دیواره سرریز سد گاوشان )
12. طراحی شبیه ساز یکپارچه نیروگاههای برقابی و بازار انرژی
13. طراحی جانمایی نیروگاه دوم سد دز
14. طراحی بهینه و اقتصادی نسبت تبدیل ترانسفورماتور های قدرت بر اساس منحنی های قابلیت عملکرد ژنراتور سنکرون
15. طراحی فرازبند و گودبرداری جهت ساخت سد کوهرنگ 3
16. ضرایب کارکرد فصلی در نیروگاه برقابی، ضرورتی اجتناب ناپذیر در بازار برق
17. ضرورت بررسی آزمایشگاهی کارایی فیلتر سدهای خاکی با توجه به معیارهای موجود
18. ضوابط پیشنهادی سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران
19. صرفه جویی در زمان وهزینه با استفاده از نوآوری در روش های اجرایی تونلهای آببر سد و نیروگاه کارون 4
20. شبیه سازی خصوصیات جت مستغرق پایین دست نیروگاهها با استفاده از گرادیان حرارتی
21. شبیه سازی بهره برداری از نیروگاههای تلمبه - ذخیره ای -2 مدلسازی نیروگاه های تلمبه - ذخیره ای خرسان و ایلام با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
22. شبیه سازی بهره برداری از نیروگاههای تلمبه - ذخیره ای -1 مبانی و فرمول بندی
23. شبیه سازی و پیش بینی سیلاب با استفاده از مدلهای پیوسته بارش – رواناب
24. شبیه سازی نوسانات فشاری در ورودی محفظۀ حلزونی نیروگاه کارون سه به روش مشخصه ه
25. شبیه سازی کیفیت آب مخزن سد شوریجه
26. شناسائی و انتقال ریسکهای موجود در طول اجرای سده
27. سالیابی نمونه های گسل واقع در ساختگاه سد و نیروگاه رودبار لرستان
28. سیستم مانیتورینگ بتن سازه های بتنی در سدهای بزرگ ایران
29. رسم منحنی عکس العمل زمین و تعیین اندر کنش نگهدارنده و توده سنگ در برگیرنده سازه های بزرگ زیر زمینی با استفاده از روش عددی مطالعه موردی: مغار نیروگاه سیاه بیشه
30. روشی برای سنجش میزان انطباق پروژه با استاندارد PMBOKÒ
31. روشهای شناسایی پدیده تخلیۀ جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت
32. روشهای تعیینراندمانژنراتور
33. روشهای برآورد خسارت واردبرپوشش گیاهی درمخازن سدهای برقآبی (مطالعه موردی سدمخزنی سازبن )
34. روشهای کنترل حرارت هیدراتاسیون در بتنهای حجیم با نگرشی به روشهای اتخاذ شده در پروژه سد کارون 4
35. روش شناسی انتخاب محل سدهای برقابی براساس معیارهای زیست محیطی و اجتماعی (با نگاهی به دستورالعمل بانک جهانی )
36. روش تهیه طرح اختلاط بتن حجیم در سد کارون چهار
37. روش اجرای سازه ورودی و پوشش بتنی تونل انحراف آب شماره 2 سد و نیروگاه کارون 4
38. روش آزمایش سریع سلامت سیمان در طرح سد و نیروگاه کارون چهار
39. روش های خاص نصب ابزاردقیق و مونیتورینگ سد کارون 3 طرح رفتارنگاری سد و نیروگاه کارون سه
40. رویکرد های موثر و کارا جهت مدیریت ریسک پروژه های برقابی
41. رهیافت کاهش خسارت سیل کارگاه محل احداث سد و نیروگاه کارون 4
42. خطا یابی فازی ترانسفورماتور به روش گازکروماتوگرافی و معرفی نرم افزارتحلیل گر
43. حذف تأثیر مخرب ورتکسهای فون - کارمن بر روی دیسک شیرپروانه ای نیروگاه کرخه
44. حل مدل غیرخطی بهینهسازی مدیریت بهرهبرداری در نیروگاههای برقابی با استفاده از روش فرآیندهای سلسله مراتبی (AHP) و الگوریتم برنامه ریزی مربعی متوالی (SQP)
45. جذب سرمایه گذاری خارجی ابعاد ، مشکلات و راهکاره
46. تعیین ظرفیت نصب نیروگاههای آبی مخزنی با استفاده از ترازیابی شاخص های فنی، اقتصادی و قابلیت اطمینان
47. تعیین تنشهای برجا و نسبت بین تنشها با استفاده از روابط تجربی و مقایسه با نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی در تونلهای پنستاک طرح سد و نیروگاه سیمره
48. تعیین پروفیل سطح آزاد جریان آب از روی سرریزهای اوجی با استفاده از روش اجزاء محدود
49. تعیین نیاز آبی زیست محیطی در پائین دست سد های جریانی برق آبی مطالعه موردی طرح سد برق آبی ارس
50. تعیین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ با استفاده از روابط تجربی برمبنای امتیاز توده سنگ
51. تعیین فرم صریح مدل ارزیابی اقتصاد انرژی جهت تحلیل اطلاعات فنی و اقتصادی و سوخت نیروگاههای حرارتی در نمودار غربال گری
52. تدوین مدل ساختاری مدیریت پروژه در روند شرکت در مناقصه
53. تدوین متدولوژی ارزیابی اقتصادی پتانسیل های جریانی
54. تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون نیروگاه آبی کوهرنگ به روش On Line
55. تحلیلهایعددیرفتارنگاریسدهای خاکی
56. تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی سد های سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) سیاه بیشه
57. تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن با استفاده از روش ارزیابی ترکیبی فازی
58. تحلیل دینامیکی سدهای خاکی / سنگریزه ای با هسته آسفالتی
59. تحلیل دینامیکی محورهای دوار در خمش به روش اجزای محدود و تهیه نرم افزار
60. تحلیل حرارتی سد بتنی غلطکی بداولی
61. تحلیل جریان نشت آب از زیر سد با استفاده از روش بدون شبکه ( SPH )
62. تحلیل استاتیکی سدهای خاکی با رویه بتنی (CFED) ، با در نظر گرفتن اثرات رفتار غیرخطی خاک و اندرکنش خاک و رویه بتنی
63. تحلیل الاستواستاتیک دریچه های سد (ورق ضخیم ) به روش المانهای طبیعی
64. تحلیل لرزه ای تونل های زیرزمینی با مقطع دایره (مطالعه موردی : تونل انحراف و تخلیه کننده تحتانی رودبار لرستان )
65. تحلیل کامپیوتری پدیده ضربه قوچ در تاسیسات توربین برق -آبی
66. تجربیات حاصل از تدوین دستورالعمل راهبری مشترک سد دوستی
67. تجربیات گرفته شده از عملیات پژوهشی - اجرایی سرریز سد کرخه
68. تجربه تونل زنی در ناحیه سرپانتینه مطالعه موردی تونل انتقال آب گاوشان – ناحیه توانکش
69. تاسیسات و استراتژی پیش بینی شده برای مدیریت رسوب در مخازن نیروگاه های جریانی دز و مدل سازی ریاضی عملکرد آنه
70. تاثیرات مثبت سیستم تخلیه سیلاب سد بختیاری بر سد دز
71. تاثیر عملیات رسوب زدایی در احیای مخازن سد ها (مطالعه موردی سد سفید رود ایران )
72. تاثیر سیستم های زهکشی برروی پایداری شیروانی های خاکی (طرح مطالعاتی : تکیه گاه سد خاکی برنجستانک )
73. تاثیر سیل های استثنایی بر تحلیل ایستگاهی و منطقه ای سیلاب
74. تاثیر احداث نیروگاه تلمبه ذخیرهای در مدیریت بار و قابلیت اطمینان شبکه قدرت
75. تاثیر اندازه و سختی سلول تنش بر نتایج اندازه گیری
76. توسعه نقشه های سیل خیزی برای استان آذربایجان غربی
77. توسعه مدل تلفیقی شبیه سازی و بهینه سازی طراحی و بهره برداری از مخازن برقابی
78. توزیع رسوب در مخزن سدها با استفاده از تلفیق مدل GSTAR2,1 و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )
79. توزیع فشار روی پره در توربین آبی با استفاده از حل عددی جریان پتانسیل
80. توجیه اقتصادی عملیات آبخیزداری حوزه کوثر اندیمشک (سد دز )
81. تولید بار پایه مطمئن با استفاده از نیروگاه بادی به عنوان جایگزینی مناسب برای نیروگاههای فسیلی
82. تهیه منحنی فرمان بهره برداری به روش yield model وبا تکنینک شبیه سازی در سد مخزنی بالارود
83. بررسی عددی جریان در حوضچه آرامش پرش هیدرولیکی با استفاده از روش VOF
84. بررسی عددی برخی از عوامل مؤثر بر شکل گیری گردابه در آبگیر نیروگاه ه
85. بررسی عددی اثر زاویه اصطکاک داخلی رسوبات بر روی ابعاد چاله آبشستگی ناشی از جت ریزشی آزاد
86. بررسی عوامل ناشی ازحوادث شغلی درپروژه سد کرخه
87. بررسی عوامل موثر بر نحوه تبادل انرژی خطوط برق نیروگاههای آبی خوزستان
88. بررسی عملکرد بلوک های بتنی واقع در خروجی تونل های انحراف آب سد سیمره طی سیلاب اسفند 1384
89. بررسی عملکرد استفاده از خاکستر کودهای حیوانی بر خواص بتن در سد های بتنی
90. بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای آزاد با استفاده از مدل ریاضی سه بعدی Flow - 3D
91. بررسی عملکرد نوارهای زهکش (ژئوسنتتیک ) پی فرازبند سد و نیروگاه سیمره
92. بررسی علل و مشکلات ایجاد شده در اثر ایجاد ورتکس های کارمن در نیروگاههای برق آبی
93. بررسی علل مشاهده جابجایی در نیروگاه زیرزمینی طرح تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه
94. بررسی طرح اختلاط SCC در طرح سد و نیروگاه سیمره
95. بررسی صحت قرائت کالیبراسیون سرریز سد مسجدسلیمان و مقایسه نتایج هیدروگرافی جدید و قدیم آن با یکدیگر
96. بررسی رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از مدل عددی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت رسوبگذاری درمخزن
97. بررسی روشهای اجرای پوشش فلزی و بتنی تونلهای آب بر سد و نیروگاه کارون 4
98. بررسی روشهای هوادهی تونل تخلیه کننده تحتانی سدهای خاکی براساس رژیمهای مختلف جریان پس از دریچه سرویس
99. بررسی روشهای مختلف درونیابی بر روی پدیده بارش
100. بررسی رفتار توده های سنگ در آزمایش دیلاتومتری
101. بررسی رفتار وابسته به زمان پی در ساختگاه سد گتوند
102. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آلایندگی رسوبات جزایر رودخانه کارون جهت استفاده مجدد در کشاورزی
103. بررسی ترکهای طولی سد مخزنی شورک
104. بررسی تخمینی رسوبگذاری در مخزن سد لتیان
105. بررسی تخمینی رسوبگذاری در مخازن سدها (مطالعه موردی درکشور - سد استقلال )
106. بررسی تحلیلی و تجربی نوسانات فشاری در لولۀ مکش و ورودی محفظۀ حلزونی نیروگاه کارون سه
107. بررسی تجربی و عددی پدیده ضربه قوچ در نیروگاههای کوچک با پنستاکهای طویل
108. بررسی تاثیر سرعت جریان بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شوندة لوله های تخلیه کننده و آبگیر سده
109. بررسی تاثیر زمین لرزه بر تغییرات فشارهای منفذی سد خاکی کرخه
110. بررسی تاثیر حفاری تونل انتقال آب طرح ملی گاوشانبر منابع آبی مسیر
111. بررسی تاثیر جرم پی بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی قوسی (مطالعه موردی سد کارون4)
112. بررسی تاثیر استفاده از دو مخزن فشارشکن در پایداری نیروگاههای آبی
113. بررسی تاثیر چگونگی بسته شدن دریچههای توربین در نیروگاه آبی مسجد سلیمان
114. بررسی تاثیر فاصله محل ثبت رکوردهای زلزله (حوزه دور و نزدیک زلزله )بر روی رفتار سدهای خاکی همگن
115. بررسی تأثیر نمونه برداری سطح بر ویژگیهای مورفولوژیکی بازه های پله -گوداب در رودخانه های کوهستانی (با مطالعه موردی در رودخانه امامه)
116. بررسی باربری سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از تلفیق داده های ابزار دقیق و مدل های نرم افزاری
117. بررسی اثرات کنترل فرکانس و تراز مخزن بر راندمان تولید نیروگاه دز و پیامدهای درآمدی بازار برق آن
118. بررسی اثرات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی سد مخزنی کرخه بر محیط زیست منطقه
119. بررسی اثر سه بعدی سینه کار در حفاری تونل ها و نحوه اعمال آن در مدلهای دو بعدی
120. بررسی اثر اندرکنش هیدرومکانیکال بر توزیع تنشها در پی سدهای بتنی وزنی و قوسی
121. بررسی اثر نوع سیمان و جایگزینی بخشی از آن با خاکستر بادی در کنترل حرارتی سازه های بتنی حجیم (سرریز بتنی سد سیمره )با استفاده از روش اجزاء محدود
122. بررسی اثر مایل بودن هسته در سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی
123. بررسی اولویت بندی جبهه های کاری در حفاری تونلهای آب بر نیروگاه طرح سد و نیروگاه کارون 4و مقایسه اقتصادی طرح اجراشده با طرح اولیه
124. بررسی اندرکنش خاک و ژئوممبرین به عنوان المان آب بند سد های خاکی
125. بررسی اندازه گیری ترمودینامیکی راندمان
126. بررسی انبساط بتن حاوی بتن حاوی پوزولان سیرجان در محیطهای آبی و سولفاتی
127. بررسی امکان استفاده از آزمایشات دوام در برآورد پارامترهای مقاومتی و تغییر شکلپذیری سنگ بکر
128. بررسی امکان کاهش سیلاب طراحی سد مخزنی خیرآباد با تغییر سیاست کنترل سیلا ب در سدمخزنی درحال بهره برداری کوثر
129. بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات عدد فرود جریان گل آلود ورودی به مخزن بر روی ضخامت جریان گل آلود
130. بررسی آزمایشگاهی تأثیر همگرایی دیواره های حوضچه آرامش تیپ (II) بر راندمان پرش هیدرولیکی
131. بررسی پایداری بلند مدت مغار ترانسفورمر و گالری های ارتباطی در نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه
132. بررسی پیامدهای زیست محیطی در سدهای بزرگ مطالعه موردی کارون III
133. بررسی وضعیت سیستم رنگ و پوشش در یکی از نیروگاه های برقابی کشور
134. بررسی وضعیت نشست سد کرخه
135. بررسی و تحلیل اثرات تهدیدهای نظامی در تعیین مکان و نوع یک پست
136. بررسی و مقایسه روش های معمول و تکنیک های پیشرفته عددی در تحلیل پایداری شیب های سنگی، با مطالعه موردی تکیه گاه شمالی سد گتوند
137. بررسی و مقایسه گزینههای سد سنگریزهای با هسته رسی و رویهبتنی (مطالعه موردی سد بازفت )
138. بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در تغییر وضعیت هیدرولوژیکی و ایجاد سیل در حوضۀ آبخیز رودخانۀ مادرسو
139. بررسی نقش مسائل اجتماعی در جانمایی ساختگاه پروژه های سدسازی
140. بررسی مدل منطقه ای رسوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش رگرسیون های چند متغیره
141. بررسی مدل کامپیوتری Gstars3 به منظور توزیع رسوب در مخازن سد ها ومقایسه ی نتایج با روش های تجربی
142. بررسی میزان نفوذ گل بنتونیت در مصالح دانه ای فیلتر سد کرخه
143. بررسی منابع آلاینده و پهنه بندی کیفیت آب رودخانه کارون
144. بررسی لایه بندی حرارتی و توزیع اکسیژن محلول در مخزن سد کرخه
145. بررسی فشار هیدرودینامیک ناشی از نیروی زلزله بروی سدهای قوسی بتنی به روش نیمه عددی - نیمه تحلیلی
146. برآورد رسوبات معلق رودخانهها با استفاده از منطق فازی -عصبی (مطالعه موردی : رودخانه آجیچای در استان آذربایجان شرقی )
147. برآورد انرژی برقابی : معرفی مدل SWEG جهت برآورد آب معادل برف روزانه
148. بتن با ضریب هدایت الکتریکی بال
149. بازتحلیل پایداری شیب، جریان نشت و رفتار دینامیکی سد مارون هنگام زلزله با استفاده از بسته نرم افزاری GeoStudio
150. بایدها و نبایدها در استفاده از رسوبات مخزن سدها به عنوان کودهای ماکرو و میکرو در کشاورزی ایران ( تاکید بر بومی سازی تجربیات کشورهای برزیل و پرتقال )
151. بیان روش Londe بر مبنای اصول ایستایی
152. بهسازی پی آبرفتی سد شهریار بروش Jet Grouting
153. بهره برداری بهینه از مخازن سدهای استان خوزستان با مدلسازی بسیار قابل انعطاف و ساده در محیط Lingo
154. بهره برداری بهینه از منابع آب مجموعه سدهای مخزنی کارون و دز
155. بهبود دقت روش خطوط مشخصه درشبیهسازی پدیده ضربه قوچ با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ضریب افت
156. بهینه سازی عملکرد نیروگاههای برق آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)
157. بهینه سازی ظرفیت نصب نیروگاه برق آبی با پلنت فکتور فصلی
158. بهینه سازی طراحی سرریزهای متوالی به روش الگوریتم ژنتیک
159. بکارگیری استراتژی پدافندغیرعامل درپروژه های عمرانی وصنعتی
160. استخراج پارامترهای مقاومتی و رفتاری مصالح پوسته سنگریزه ای سد گتوند علی
161. استفاده از روشهای نوین پردازش سیگنال در شناسایی پارامترهای دینامیکی سده
162. استفاده از بتن پلاستیک برای بهبود کیفیت فونداسیون پلینت در پروژه سدهای سیاه بیشه
163. استفاده از بتن های فوق توانمند ) )UHPC در سازه های هیدرولیکی سدها برای مقابله با کاویتاسیون
164. استفاده از مفهوم ابزار بندی حداقل در رفتارنگاری سد کزنار
165. استفاده از " سیستم مدیریت ارزش حاصله " در مدیریت پروژه های برقآبی
166. اسکان مجدد مسئولیت اجتماعی فراموش شده مدیران
167. ارزش اقتصادی پروژه های کوچک مقیاس برق آبی با تاکید بر پروژه های CDM
168. ارزیابی عملکرد مدلهای تلفیقی DP با شبکه های عصبی مصنوعی در بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنی مطالعه موردی سیستم تک مخزنی سد کارده
169. ارزیابی عملکرد منحنی های فرمان بهره برداری از نیروگاه های برقابی
170. ارزیابی شدت سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه های جنوبغربی ایران (مطالعات موردی حوضه آبریز رودخانه دز )
171. ارزیابی زیستمحیطی سد گتوندعلیا با استفاده از سامانههای اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی
172. ارزیابی روش های مختلف تعیین پتانسیل واکنش زایی مصالح سنگی بستر رودخانه سد سیمره
173. ارزیابی خطر وقوع ترک هیدرولیکی با استفاده از روش اجزای محدود در یک سد سنگریزه ای (مطالعه موردی سد گلابر )
174. ارزیابی خسارات درآمدی ناشی از عدم نصب سیستم هوادهی برای واحدهای نیروگاه مسجدسلیمان
175. ارزیابی اقتصادی عملکرد سدهای خاکی احداثی در استان زنجان در جهت ارتقای مدیریت منابع آب سطحی
176. ارزیابی پیامدهای زیست محیطی سد مخزنی و نیروگاه برقابی بالارود در استان خوزستان
177. ارزیابی کارایی پرده آب بند در زمین های کارستی با نگرش ویژه به سد سلمان فارسی
178. ارائه یک روش عملی و کارا جهت تعیین مقطع بهینه سدهای وزنی
179. ارائۀ مدل ریاضی -عددی تراوش از سدهای خاکی با استفاده ازروش حجم محدود دارای شبکه بندی ورنوی
180. احداث نیروگاه های برقابی به روش B.O.T
181. اجرای خاکریز آزمایشی هسته رسی سد گتوندعلیا و نتایج حاصله
182. اثر طول آبشکن بر روی الگوی جریان و طول ناحیه جداشدگی در قوس 90 درجه
183. اثر جداکننده ارتعاشی بر رفتار سازه ای تکیه گاه توربوژنراتوردر نیروگاه های برقابی
184. ابزاربندی سد سنگریزه ای با رویه بتنی ) )CFRD1 نساء
185. ابزار ، روشها و نتایج مطالعه بتن پلاستیک دیوار آببند سد گتوند علی
186. انطباق تدابیر پدافند غیرعامل و محدودیت های طراحی در طرح ها / پروژه های برق – آبی
187. انرژی الکتریکی و نقش انرژی برق آبی در دنیا و ایران از دیدگاه آمار
188. انرژی پایدار، تحقق بخش توسعه پایدار
189. اندازهگیری میدان تنش در سنگ جهت کنترل طراحی پوشش فلزی تونلهای پنستاک پروژه سد سیمره
190. انواع آسیب های سطوح هیدرولیکی بتنی، علل آنها و نحوه ترمیم با نگرش به سد گتوند علی
191. الگوی ریزصفحه وپیشبینی رفتار و صدمات داخلی سد بتن
192. آتشباری به روش پیش شکافی در سنگ کنگلومر
193. آببندی سد تنگاب فیروزآباد فارس با خروج مواد ریزدانه از تشکیلات رسوبی وسنگی و طراحی گمانه های متقاطع
194. آببند اصلی محور توربین آبی
195. آب بندی حفرات کارستی باتوجه به مقیاس آنها با نگرشی ویژه به سد سلمان فارسی
196. آنالیز حرارتی برای سد بتنی وزنی ژاوه (RCC(
197. پدافند غیرعامل، تعریف و کاربرد آن در مدل توسعه یافته شکست سد بروش عددی MacCormak-TVD
198. پایش حجم مخازن سدهای کشور با استفاده از روشهای نوین نقشه برداری هیدروگرافیک
199. پیشنهاد استفاده از فنآوری Shaft Voltage Monitoring در نیروگاه های برقابی جدید ایران
200. پیش بینی عملکرد سیستم نگهداری مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در شرایط اشباع به کمک مدلسازی عددی
201. پیش بینی استوکستیکی سری های زمانی یک، سه و هفت روزه کم آبی های رودخانه
202. پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده ازمدل ریاضی و GIS (مطالعه موردی : رودخانه کنچانچم (گاوی) استان ایلام
203. واسنجی نرم افزار NASIR برای مدلسازی جریان فوق بحرانی موازی بستر در تنداب با شیب تند و کاربرد در سرریز سد نازلو
204. واانباشتی (Disaggregation) خطر لرزه ای در ساختگاه سد کارون 4 و تخمین محتمل ترین بزرگای زمینلرزه در محتمل ترین فاصله برای دوره بازگشت 475 سال
205. نانو بتن پوزولانی
206. چالش های طرح های آبخیزداری در بالادست سدهای بزرگ؛ مطالعه موردی سدهای کرخه و کارون4
207. نگرشی بر حفاری ترانشه های مشرف به سازه سرریز سد و نیروگاه آبی گتوند علیا با تمرکزی ویژه بر مقوله مهندسی ارزش
208. نیروگاه های جریانی در حوضه های یخچالی؛ بررسی چالش های سیلاب و رسوب ( مطالعه موردی حوزه های سه هزار و سردابرود )
209. نقش و ضرورت تهیه سیستم " طبقه بندی پتانسیل خطر " سدهای ایران Hazard potential Classification
210. نقش و ضرورت بازرسی ها در کنترل ایمنی سدهای خاکی و بتنی، با مروری بر وضعیت بازرسی ها در سدهای ایران
211. نقش و اهمیت جایگاه مدیریت زمان در پروژه های سد سازی
212. نقش نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در کنترل فرکانس شبکه ایران
213. معرفی سازه های زیرزمینی، ماشین آلات و روش های حفاری سیستم آب بر سد و نیروگاه آبی گتوند علی
214. معیارهای انتخاب پست GIS در پروژه نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سیاه بیشه
215. مطالعات سیستمی در حوضه های آبریز کشور : یک ضرورت
216. مطالعات ردیابی رنگی و حرارت سنجی در ساختگاه سد کوثر
217. مطالعات جابجائی و اسکان مجدد، چالش ها و بایدها و نبایدها (مطالعه موردی : مطالعات اجتماعی جابجائی و اسکان مجدد سد لیلان چای )
218. مطالعات تطبیقی هیدرولوژیکی در جهت تخمین صحیح تر مقادیر معیار دبی طراحی سازه های هیدرولیکی سدهای بزرگ در ایران
219. مطالعه سیستمی سیلاب ناشی از شکست فرازبند سد کارون 4
220. مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه (کرمان )
221. مطالعه تجربی نحوه رسوبگذاری جریان چگال درمخازن سده
222. مطالعه تأثیر درزهای انقباضی قائم و پیرامونی در واکنش دینامیکی سدهای بتنی قوسی - مطالعه موردی سد بتنی قوسی کارون 4
223. مطالعه هیدروژئولوژی ساختگاه سد سیمره با استفاده از داده های هیدروژئوشیمی
224. مطالعه هیدرولوژیکی و ردیابی چشمه تکیه گاه سد شهید عباسپور به منظور بررسی علت گل آلودگی و تاثیرآن بر پایداری سد
225. مطالعه هواگیری جریان در تونل های تخلیه تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی
226. مطالعه موردی اولین تجربه نیروگاههای برقابی زنجیره ای در کشور
227. مطالعه موردی مقایسه ارزیابی نتایج دو نرم افزار در بررسی رفتار تونل سد نم رود
228. مطالعه فنی اقتصادی توجیه ضرورت بهینه سازی نیروگاه اول شهید عباسپور 4) واحد 250مگاواتی )
229. مستند سازی فنی ،چالش نیروگاه های برقابی
230. مزایای استفاده از دریچه های رینگی در توربین های آبی
231. مزایای استفاده از نیروگاه های تلمبه - ذخیره ای دور متغیر
232. مدیریت زمان، هزینه و کیفیت اجرای تونل های بلند طرح برق آبی ارس، با استفاده از دستگاههای حفاری تمام مقطع (TBM )
233. مدیریت رسوب مخزن سد دز با استفاده از مونیتورینگ جریان گل آلود
234. مدیریت روانکارها در صنعت نیروگاه برقابی
235. مدیریت جامع منابع آب در مقیاس حوضه های آبریز
236. مدیریت جامع کنترل سیل در کشور ژاپن
237. مدیریت بهینه بهرهبرداری برقآبی مخزن سد به روش جستجوی ممنوعه
238. مدیریت بهم پیوسته تولید انرژی برقابی در سیستم رودخانه کارون
239. مدیریت پروژه در طرحهای مطالعات مرحله توجیهی سدسازی
240. مدیریت چرخه عمر نیروگاه دز در دوران پیری بر اساس تحلیل حوادث
241. مدلسازی رسوبگذاری و رسوبزدایی مخزن سد سفید رود در حالت وقوع جریان غلیظ
242. مدلسازی دینامیکی و شناسایی نیروگاه برق آبی کارون 3
243. مدلسازی و حل عددی جریان داخل انواع آببندهای هیدرودینامیکی ) Labyrinth )و مقایسه عملکرد آنه
244. مدلسازی مبدل فرکانسی استاتیک ) )SFC در نیروگاه های آبی تلمبه ای - ذخیره ای
245. مدل عددی پیشروی دلتا و جریان گلآلود در مخزن سد با کاربرد سیستم مختصات لاگرانژی و روش تسخیر شوک
246. مدل شبیه سازی بهره برداری از نیروگاه جریانی پیک روزانه در زمان واقعی
247. مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست حوضه آبریز رودخانه کرخه بر تولید انرژی برقابی سد کوران بوزان
248. مدل سازی هیدرولیکی شکست سد مارون با استفاده از نرم افزار MIKE11
249. محاسبۀ آبشستگی و نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر کف حوضچۀ استغراق با بستر سنگی، مورد مطالعاتی سد شهریار
250. مهندسی پدافند غیر عامل در تاسیسات آبی پایین دست سده
251. منحنی فرمان بهره بردای از سد و نیروگاه سیمره
252. مقایسه روش های تجربی پیش بینی لرزش زمین ناشی از آتشکاری در مغار نیروگاه تلمبه، ذخیره ای سیاه بیشه
253. مقایسه رفتار مصالح سنگریز در آزمون های سه محوری و برش مستقیم بزرگ مقیاس
254. مقایسه تحلیل فراوانی حداکثردبی سیل از دو روش گشتاور معمولی و گشتاور خطی (L)(مطالعه موردی : حوضه های دزوکرخه )
255. مقایسه بین روشهای آماری و فازی در برآورد بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه ها در ایستگاه های هیدرومتری تله زنگ، شالو، کارون و پای پل
256. مقایسه پاسخ دینامیکی یک سد خاکی براساس روش معادل خطی و غیرخطی
257. مقایسه پنج روش مختلف آنالیز روغن برای پیش بینی عیوب ترانسفورماتورهای واحد نیروگاههای برقابی سازمان آب و برق خوزستان
258. مقایسه نتایج پیشروی دلتای رسوب در مخزن سد در مدل آزمایشگاهی با مدل عددی مشابه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS
259. مقایسه نتایج ناحیه بندی ژئومکانیکی فاز دوم و سوم طرح سد و نیروگاه کارون4
260. مقایسه نتایج میکروژئودزی و ابزار دقیق (پاندول ) در مونیتورینگ سدها مطالعه موردی سد شهید عباسپور
261. مقایسه کاربردی روشهای جوشکاری دستی ) )SMAW و زیرپودری ) )SAW در ساخت لوله های فلزی با استفاده از نتایج پروژه سد ونیروگاه گتوندعلی
262. کاربرد روش سختی مرحله ای در رفتار شناسی مدول الاستیسیته لایه های خاکی سد مخزنی کرخه بر اساس نتایج ابزار دقیق
263. کاربرد روش حجم سیال (VOF – Volume Of Fluid) جهت شبیه سازی جریان در خروجیهای زیرین سد سفیدرود
264. کاربرد روش المان مجزا ) )DEM در برآورد میزان نشت و طراحی حد آببندی در ساختگاه سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا )
265. کاربرد تحلیل ریسک در مطالعه پدافند غیرعامل
266. کاربرد برنامه ریزی سازشی در بهره برداری چند هدفه از سیستم چند مخزنه
267. کاربرد بتن ریزی به روش لوله ریزش ) (Tremie Pipe در دیوارآببند
268. کاربرد نرم افزار NASIR برای تحلیل میانگین عمقی جریان روگذری از میان شکاف شکست تدریجی سد خاکی
269. کاربرد مدل عددی دوبعدی و سه بعدی در تحلیل جریان دوفازی در مجرای تخلیه کننده تحتانی سد گتوند
270. کاربرد مدل های حل اختلاف در بهره برداری از سدهای چند منظوره برقابی : مطالعه موردی
271. کاهش هیدروپیک مولدهای برقابی در جهت حفظ محیط زیست
272. کاهش قواعد منطق فازی در بهره برداری مخازن
273. کالیبراسیون پارامترهای ذوب برف در برآورد هیدروگراف سیلاب - حوزه کارون، پل شالو
274. کنترل عملیات آتشکاری، آماده سازی و بهسازی پی
275. کنترل پروژه یک نظام است نه یک نرم افزار
276. کنترل موج فشار جریان گذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده
277. فرآیند مدیریت زمان در سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD)
278. فناوری های نوین در مانیتورینگ سده
279. فن آوری مدرن تغییر سرعت با کمک ماشین های آسنکرون دو تغذیه ای ) )DFAM در نیروگاه های تلمبه ای – ذخیره ای
280. Numerical Solution of Grouting of impermeable wall
281. Non-Structural Risk Reduction of Regulating and Diversion Dams
282. Multi-Line Model for Liquefaction of Earth-dam
283. EFFECT OF POTENTIAL MOVEMENTS ALONG FAULTS AND DISCONTINUITIES IN DAM FOUNDATIONS ON DAM DESIGN

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها