CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۸
شهریور

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

150 مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر که 25 الی 26 بهمن 1385 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 1157 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. طراحی یک پروسه تمام اتوماتیک برای یافتن دنده جوردر میله موجگیرخودروی پژو 206
2. طراحی وساخت یک دستگاه آزمایشگاهی نمایش توپوگرافی قرنیه
3. طراحی و ساخت یک سیستم جدید پردازش و شناسائی تصاویر کدهای میله ای
4. طراحی و تحلیل کارایی محموله تصویربرداری ماهوارة سنجش از دور LEO
5. طراحی و پیادهسازی یک ساختار آرایه تپنده برای محاسبه بیدرنگ گشتاورهای دوبعدی مرتبه بالا در تصاویر خاکستری
6. طراحی کم توان ASIC برای عملگر فراخش در پردازش تصویر دودویی
7. طبقه بندی تصاویر رنگی عنبیه به کمک ماتریس هم-اتفاقی تصویر Hue: یک لایه از ساختار سلسله مراتبی برای شناسایی مقاوم افراد
8. طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet
9. شناسائی زمین مناسب فرود برای فرود اضطراری هواپیماهای بدون سرنشین با استفاده از قوانین مورفولوژی
10. شناسایی غواص به روش ممان زرنیک
11. شناسایی دنباله زیرحروف متون چاپی فارسی با استفاده از قابلیت پردازش زمانی- مکانی شبکه عصبی با انتشار هدایتیافته
12. شناسایی خط و دایره در محیط های پیچیده با استفاده از نگاشت تصویر در فضای مختلط
13. شناسایی حالت چهره با استفاده از پایگاه دادة مکانی- زمانی QIM , ITMI
14. شناسایی و تحلیل رویکردهای مختلف معناشناسی در روشهای تصویرکاوی با بهره گیری از معیارهای کارکردی
15. شناسایی چهره با استفاده از آنالیز تمایزات خطی برای اجزای اصلی و شبکه های عصبی مصنوعی
16. شناسایی متون چاپی فارسی با دقت بالا با استفاده همزمان از مدل مخفی مارکف, برنامهریزی پویا و ماشین بردار پشتیبان
17. سیستم بازشناسی حروف با استفاده از قا ببندی در استخراج ویژگیها و بر اساس الگوریتم یادگیری فعال و شبک ههای عصبی
18. سیستم بینایی برای هدایت ربات در خطوط پرس
19. سیستم موشواره بدون دخالت دست و از طریق بینایی ادراکی کامپیوتر
20. ردیابی سریع و کارآمد هدف در رشته تصاویر ویدئویی به کمک انبار هسازی خطاهای تطبیق دهی نقاط گوشه ای آن
21. ردیابی حرکت به روش وفقی
22. ردیابی تغییر شکل و حرکت اشیاء توسط مدل سطوح همتراز با قابلیت تناظریابی نقطه ای
23. ردیابی کانتور با استفاده از تخمین مدل حرکت هدف
24. راهکار جدید جهت آشکارسازی عیوب کنتراست بالای کاشی به کمک موجک دو بعدی
25. روشی جدید و سریع برای تشخیص محل پلاک خودرو از تصاویر پیچیده بر اساس عملیات مورفولوژیکی
26. روش جدید تناظریابی اتوماتیک در بینائی استریو با استفاده از شبکه های عصبی و همبستگی
27. روش آماری برای بازشناسی افراد از طریق ویژگی های هندسی دست آنه
28. رویکرد بیزی در توصیف عناصر تصویر
29. رهگیری اهداف متحرک در تصاویر ویدئویی برمبنای منطق فازی
30. رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت مستوی
31. درج هبندی سیبها براساس خرابیهای سطحی
32. تغییرترتیب ردیفهای colormap تصاویر رنگی جهت کاهش نرخ فشرده سازی با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک
33. تعریف صفحات برش در نماسازی حجمی به کمک کد کردن مختصات فضایی در تابع تبدیل کدری
34. تعیین انتقال دورانی و مقیاس دو تصویر برای ساخت پانورام
35. تعیین مرز عروق خونی در تصاویراولتراسوند داخل رگی (IVUS)
36. تعیین محل پلاک مبتنی بر اپراتورهای ریخت شناسی برای سیستم تشخیص پلاک خودرو
37. تشخیص عیوب سطوح فولادی به کمک مشخصه های بافتی آماری و رنگ
38. تشخیص توده های بدخیم سینه در تصاویر سونوگرافی
39. تشخیص بلادرنگ خطوط پسزمینه در استودیو مجازی
40. تشخیص پلاک خودرو در یک فیلم ویدیوئی با استفاده از رهگیری پلاک
41. تشخیص و دستهبندی عیوب بافت پارچه به کمک تجزیه موجک
42. تشخیص و تمییز حرکات عادی و تشنجی در دنبالة تصاویر
43. تشخیص مرزهای عنبیه در تصویر چشم در سامان ههای تشخیص هویت با استفاده از ماسک لاپلاسین و تبدیل هاف
44. تشخیص لبه در تصاویر با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
45. تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد
46. تدوین رویه ارزیابی فنی- اقتصادی و انتخاب سیستمهای ماشینبینایی برای کنترل کیفیت وصفی قطعات پیچیده پرسی بدنه خودرو
47. تخمین آستانه با استفاده از برنامهنویسی ژنتیک جهت نویززدایی در حوزه موجک
48. تخمین آستانه با استفاده از قوانین فازی جهت نویززدایی در حوزه موجک
49. تخمین نقاط کنترل در تصاویر شبه ایزومتریک با خوشه بندی نواحی هم رنگ
50. تحلیل دستنوشتههای فارسی جهت استخراج ویژگیهای ساختاری و تشخیص نویسنده
51. تأیید هویت افراد با استفاده از خطوط موجود در یک ناحیه دایره ای کف دست
52. بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده
53. بخشبندی خودکار مرزهای کولون در تصاویر سیتیاسکن با استفاده از مدلهای شکلپذیر هندسی
54. بخشبندی تصاویر ماموگرام دیجیتال به منظور جداسازی ماهیچة پکتورال
55. بازشناسی عبارت های ریاضی چاپی به کمک ایجاد و کاهش گراف مکانی عبارت
56. بازشناسی دیداری گفتار با استفاده از مدلهای شکل فعال و مدلهای مخفی مارکوف
57. بازشناسی هویت از طریق شبکیه چشم با استفاده از تبدیل ویولت
58. بازشناسی قلمهای فارسی به کمک ضرایب خودهمبستگی
59. بازیابی پایگاه داده ویدئویی با به کارگیری ویژگی های نقطه ای قابه
60. بهبود طبقهبندی کنند هی الهام گرفته شده از سیستم ایمنی بدن به کمک AdaBoost
61. بهبود روش طراحی فیلترهای ریخت شناسی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و تبدیل موجک
62. بهبود خودکار تباین تصاویر با استفاده از اندیس های فازی و الگوریتم ژنتیک
63. بهبود کارایی طبقه بندی کننده فازی با آموزش توابع عضویت و انتخاب قواعد بمنظور تشخیص ارقام دست نویس فارسی
64. بهینه سازی سرعت آستانه یابی مبتنی بر آنتروپی با بکارگیری الگوریتم بهین هسازی گروه ذرات (PSO)
65. بکارگیری انرژی فشار بافت در مدلهای کانتور فعال جهت ردیابی شئ بافتی در پس زمینه بافتی
66. بکارگیری یک مدل گراف دولایه به منظور بازیابی تصاویر با استفاده از محتوی و مفاهیم سطح بالای آنه
67. استخراج خودکار نقاط کلیدی صورت از روی تصاویر رنگی متعامد
68. استخراج ویژگیها و کلاسهبندی در الگوی روزت توسط آنالیز اجزا و شبکه عصبی
69. استخراج ویژگی از تصاویر عنبیه با استفاده از تبدیل موجک دوبچیز 2 و فیلترهای گابور به همراه آنالیز حساسیت
70. استخراج کانتور لب با استفاده از تصاویر رنگی
71. استفاده از شبکههای عصبی تئوری تشدید طبیقی در جداسازی نوشتار از تصاویر رنگی با پسزمینههای فانتزی
72. استفاده از شبکه های عصبی سلولی در تشخیص الگو با فاکتورهای هندسی
73. استفاده از تکنیک های ماشین بینایی در یافتن نقایص ظاهری روکش فیبر نوری
74. استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شیء
75. استفاده از پراکندگی مقادیر ویژه در ایجاد درخت خوشه بندیِ فازی بدون راهنم
76. استفاده از پارامترهای فازی به منظورشناسایی کاراکترهای دستنویس به کمک شبکه های عصبی
77. استفاده از ویژگی پیچیدگی تصویر 1 در بازیابی تصویر براساس محتو
78. ارائة یک سیستم بازشناسی مبتنی بر بینایی ماشین برای گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای
79. ارائهی الگوریتم جدید نهاننگاری بر پایهی تبدیل ridgelet
80. ارائه طرحی نوین جهت بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا : بردار فاصله-زاویه
81. ارائه روشی جدید در به هم پیوستن تصاویر به روش استیچر و کاربردهای آن در تهیه تصاویر ویدئویی وسیع
82. ارائه یک طبق هبندی کننده با ساختار ترکیبی SVM/HMM
83. ارائه یک رهیافت جدید برای تشخیص هویت افراد از روی راه رفتن بر مبنای الگوریتمDTW اصلاح شده و مجموعه های فازی
84. ارائه نسخه ای جدید از Ant-Miner بر اساس تابع اکتشافی تصحیح لاپلاس
85. اتوماسیون برش گل زعفران با استفاده از پردازش تصویر
86. اندازه گیری درصد چربی مقطع برش خورده گوشت و دسته بندی آن با استفاده از ماشین بینایی
87. اندازه گیری جبهه موج با استفاده ازالگوریتم های نوین پردازش تصویر
88. افزایش دقت اندازه گیری فاصله بین الکترودهای شمع بصورت غیر تماسی
89. آشکارسازی بازیکنان در تصاویر فوتبال
90. آشکارسازی چشم ها و دهان در تصویرهای دیجیتالی
91. آشکارسازی چهره در نماهای مختلف
92. آستانه یابی محلی در تصاویر متنی دارای نورپردازی غیر یکنواخت بر اساس تجزیه موجک
93. Vehicle Velocity Detection System Based on Real-Time Motion Tracking
94. Vehicle Tracking by a Motion History Graph
95. پردازش دیجیتال تصاویر ورق فولاد به منظور تشخیص انواع خرابیهای سطحی
96. پردازش تصویر با استفاده از معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری
97. یک روش جدید برای لب خوانی با استفاده از پردازش تصویر و تصمیم گیری فازی
98. وزندهی به قوانین و الگوهای آموزشی جهت بهبود دقت کلاسهبندی سیستمهای دستهبندی فازی
99. واترمارکینگ تصاویر با استفاده از Rapid Transform
100. هم مرجع نمودن اتوماتیک تصاویر ماهواره ای با استفاده از سیستم استنتاج فازی
101. نهان نگاری تصاویر چند/فراطیفی سنجش از دور با استفاده از تبدیل موجک گسسته
102. نمایش سه بعدی فضای آرتیکولار با استفاده از تصاویر MR و بسط مشتقات سه بعدی شعاعی
103. نمایش و قطعه بندی مفهومی تصاویر با استفاده از درختان افراز کننده فضای دودویی
104. معرفی دو ویژگی سریع و کارآمد برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی
105. معیاری جدید برای تشخیص میزان افت کیفیت تصاویر در مدلهای با مرجع بر اساس ویژگیهای محلی و مشابهت های ساختاری
106. مروری بر روش های براساس ظاهر در نمایش و تشخیص اشیای سه بعدی
107. مونیتورینگ غیر تهاجمی دمای بافت کبد بطور موضعی با استفاده از تغییرات روشنایی نسبی تصاویر فراصوتی
108. مقایسه بین گروهی مبتنی بر وکسل تراکم ماده خاکستری در تصاویر MRI افراد سالم و بیماران مبتلا به آلزایمر
109. مقایسه ویژگیهای مبتنی بر فیلترهای گابور و ارایه روشی جدید برای تعیین هویت نویسنده براساس دستنوشته فارسی
110. کشف عیوب در تصاویر سطح چوب
111. کاربرد تبدیل هادامارد مایل در کلاسبندی بافته
112. کاربرد الگوریتم ایمنی مصنوعی در خوشه یابی داده ه
113. کاهش نویز تصاویر در حوزه موجک با تابع آستانهگذاری غیرخطی جدید
114. کاهش نویز تصویر در حوزه تبدیل ویولت مختلط با استفاده از توزیع لاپلاس با واریانس محلی
115. کوانتیزاسیون رنگ مبنتی بر شبکه نگاشت خود سازمانده تطبیقی با زمان پروانه ای
116. کنترل کیفیت چرخدنده به کمک ماشین بینایی
117. کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری
118. کلاس بندی اثرانگشت با استفاده از ترکیب روشهای ساختاری و شبک ههای عصبی
119. قطعه بندی تصاویر رنگی با استفاده از روش فازی بر پایه بهینهسازی گروه ذرات
120. قطعه بندی مستندات چاپی فارسی
121. قسمت بندی ماموگرام های دیجیتال به منظور جداسازی دقیق بافت سینه
122. فیلترکردنِ مقادیرِ تعلق جهتِ مقاو مسازیِ تقطیعِ تصاویر در مقابلِ نویز
123. فیلتر تطبیقی ترکیبی قله - دره، کمینه - بیشینه و میانه برای حذف نویز نقطه ای با حفظ جزئیات تصویر
124. Small Eigen Value Based Skew Estimation in Persian Digitized Documents
125. Semantic Image Segmentation Based on the Global Precedence Effect and Deformable Templates
126. Pedestrian Tracking Using Single Camera with New Extended Kalman Filter
127. Multi-Features and Multi-Stages RBF Neural Network Classifier with Fuzzy Integral in Face Recognition
128. Mosaicking Images with High Motion Parallax with Application to Video Compression
129. Medical Image Fusion Based on Retina Model
130. Maximum Likelihood Endocardial Boundary Detection with Parzen Estimation of pdf
131. Image Steganalysis Based on Wavelet Transformation
132. Image Noise Reduction Using a Wavelet Thresholding Method Based on Fuzzy Clustering
133. Image Denoising with a Mixture of Gaussian Distributions with Local Parameters in Wavelet Domain
134. Eye Detection in Color Images
135. Event Detection and Automatic Summarization in Soccer Video
136. Diffusion Tensor Digital Phantom for Crossing Fibres Detection
137. Developing a Method for Segmenting Palmprint into Region-Of- Interest
138. Defect Detection in Textile Fabrics using Modified Error Prediction Filters
139. Defect Detection in Random Color Textures using the Modified MIA T2 Defect Maps
140. Capacity Increase and Generalization of ±1 Embedding Steganographic Method
141. Bone Image Segmentation and Recognition Using Image Processing Techniques
142. An application of image analysis to dehydration of osmosed pumpkin by hot air drying
143. A Vision-Based Approach in Biomechanical Motion Analysis Using a Novel Tracker
144. A Parallelized and Pipelined Datapath to Implement ISODATA Algorithm for Rosette Scan Images on a Reconfigurable Hardware
145. A Novel Hybrid Genetic-neural Approach for Breast Cancer Diagnosis on Dynamic Magnetic Resonance Imaging
146. A New Method for Calculating Data Hiding Capacity of Gray Scale Images Based On Structural Pattern of Bitplanes
147. A Genetic Fuzzy Classifier System for Automatic Unhealthy Detection in Texture Images of Poultries in Slaughter Houses
148. A Fuzzy Hybrid Learning Algorithm for Radial Basis Function Neural Network
149. A Fast and Efficient Wavelet-Based Active Contour Method
150. A Background Model Initialization Algorithm Based on QR-Decomposition

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها