CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۶
بهمن

مقالات همایش ژئوماتیک 84

مقالات همایش ژئوماتیک 84 در سایت مرجع مهندسی عمران درج گردید. در این کنفرانس که سال جاری توسط سازمان نقشه برداری کشور برگزار گردیده است، 70 مقاله ارائه گردیده و مشتمل بر 704 صفحه می باشد. این مجموعه، سی و هشتمین مجموعه میباشد که در سایت درج میگردد.

با یاری خدا، مجموعه مقالات "همایش زلزله دورود، گذشته، حال، آینده" نیز به زودی به مجموعه مقالات سایت افزوده خواهد شد و مقالات "اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه" نیز به محض برگزاری وارد بانک اطلاعاتی سایت خواهد شد.

کتاب آواربرداری

عنوان مقالات همایش ژئوماتیک ۸۴:

ارزیابی قابلیت داده‌های ماهواره‌ای سنجنده ETM+ در تفکیک اراضی جنگلی مناطق کوهستانی زاگرس (منطقه مورد مطالعه: حوزه سرخاب خرم‌آباد)
شناسایی و ارزیابی اراضی جنگلی با استفاده از RS_GIS در استان زنجان
نمایش نشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش SAR اینترفرامتری در سنجش از دور
ایجاد تصاویر حرارتی سطح آب خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای  Terra-MODIS
بررسی تاثیر تکنیک های پیش پردازش در افزایش دقت تناظریابی عکسی
مسیریابی جاده بر اساس اصول زیست محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: جاده پارچین در شرق تهران)
تخمین تراکم ترافیک با استفاده از منطق فازی و بررسی کاربردهای آن در سیستم های اطلاعات مکانی
Effect of groundwater level changes on geodetic observations: case study of Tehran basin, Iran
Robust Maximum Likelihood Estimation of Huber in Geodetic Networks and Multi-outlier Detection
مقایسه معماری های مختلف  Web-GIS از منظر امکانات ونحوه پیاده سازی
لزوم تهیه نقشه های کاداستر منابع طبیعی کشور و تشکیل پایگاه سامانه اطلاعات زمین (LIS)
شبیه سازی آتش‌سوزی جنگل با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی
کشف Outlier در شبکه های ژئودتیک به روش فازی
تلفیق سیستم تعیین موقعیت جهانی GIS و سیستم چند رسانه ای (MULTIMEDIA) به منظور برداشت بهینه اطلاعات GIS شبکه ریلی
مدیریت کیفیت آب با استفاده از کاوش داده‌های مکانی
ارزیابی پتانسیل تصاویر ماهواره‌ای IRS 1C/1D  در تهیه و بازنگری نقشه های متوسط مقیاس (1:25000)
QUALIFICATION AND REFINEMENT OF THE IRANIAN GRAVITY DATABASE
Tests on Differential interferometric Synthetic Aperture Radar (D_InSAR) Data from ERS Tandem Mission
استفاده ازروش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit  در ترکیه
استفاده از داده های چند طیفی ماهواره IRS-1D  برای شناسائی عوارض نقشه های توپوگرافی پوشش 1:50000
یک سیستم اطلاعات مکانی همراه برای مدیریت امداد و نجات: مبانی و پیاده سازی
Statistical Landslide Risk Zonation on the Shourijeh Formation in GIS Framework
برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده تصاویر MODIS و الگوریتم سبال
استفاده از معادلات شبه مشاهده در تعیین دمای سطح
توسعه روش تبدیل تصویر به بردار و تهیه نرم افزار مربوطه
ارزیابی دقت مدلهای IDW و Kriging  جخهت درونیابی داده های سطح آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر
بررسی دقت، همبستگی عرضی و همبستگی زمانی مشاهدات فاز و کد GPS در انواع گیرنده ها
بررسی قابلیت هندسی و محتوی اطلاعات تصاویر با قدرت تفکیک بالا ایران در تهیه نقشه
استفاده از آنالیزهای مکانی و آماری سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشف تجمع مکانی بیماری‌ها(نمونه موردی: کشف تجمع مکانی سزطان معده در ایران)
طراحی و پیاده سازی یک سیتم اطلاعات مکانی سیار در محیط کامپیوترهای PDA
کاربرد فتوگرامتری جهت تشخیص بیماری اسکولیوسیس
تعیین مناسبترین مدل ریاضی تصحیح خطای انکسار برای مشاهدات ترازیابی دقیق رقومی در منطقه ایران
کاربرد تابع مشخص نرمال چوله برای کاهش خطا در کلاس بندی تصاویر ماهواره ای
نگرشی نوین در مسیریابی با استفاده ازمحیط های همراه
ساختار عملی برای پیاده سازی شبکه در بستر GIS مورد مطالعه: شبکه ترافیکی در منطقه 11 شهرمشهد
پهنه بندی آلودگی صوتی ناشی از خطوط راه آهن با استفاده از GIS
بررسی تاثیر پارامترهای Self Calibration  در افزایش دقت تبدیل Projective در دوربینهایغیر متریک
بررسی نقش پارامترهای مختلف در کالیبراسیون دوربین های غیر متریک
پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی سه بعدی (3D GIS) برای سازه های معماری و شهرسازی در قالب نرم افزار جامع رایانه ای
MULTI SOECTRAL/PANCHROMATIC-BASED DATA FUSION: ANALYSIS OF TECHNIQUES TO ROADD NETWORK EXTRACTION, IN URBAN AREA, USING ETM+IMAGES
تخصصی نمودن GIS به منظور اجرای خودکار مدل تخریبض
مسیریابی لوله های نفت و گاز با تلفیق منطق فازی و روشهای احتمالاتی با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی
معرفی و بررسی نتایج حاصل از سیستم رفتار سنجی ژئودتیک سد بتنی دو قوسی کارون 3
و  GIS سازه ای و تاسیساتی
On the BQUE and BQUNE  metnids of variance Components Estimation
بررسی تلفیق سستمهای CAD و GIS
بهبود آرایشی چالشهای حفاری در معادن روباز با استفاده از سیستم GPS
Optimized Ecological Models for Site Planning in Tran by Using GIS
مقایسه روشهای تولید نقشه های رقومی_ برداری از نقشه های آنالوگ
تهیه نقشه فرسایش خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده +ETM و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز گل آباد اصفهان
 تخمین عملکرد گندم دیم استان زنجان با استفاده از داده های ماهواره های SPOT_Vegetation ,TERRA_MODIS  و پارامترهای اقلیمی
پتانسیل یابی کانسار سلستیت با استفاده از مدلسازی در GIS (منطقه طاقدیس بنگستان در جنوب شرق استان خوزستان)
برآورد فرسایش خاک حوضه اوجان چای با استفاده از تکنیک های دورسنجی و GIS
بررسی روش آنالیز طیفی کمترین مربعات (Ieast square spectral analysis)
برآورد میزان رسوبدهی حوضه امامزاده عبداله شهرستان بغملک با استفاده از سنجش از رو و GIS در مدل Mpsiac و مقایسه با روشهای سنتی
آنالیز طیفی امواج ناایستای جزرو مدی با استفاده از تبدیلات موجک
مکان یابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: اسکله بندرعباس
The Effeect of DTM Resolution in Topographical Corrections on Gravity
نمایش زمین لغزه با بهره گیری از تکنولوژی GPS
کاربرد تصاویر ماهواره‌ای لندست 7 در شناسایی آثار مورفوئوستاتیکی پلایا گاوخونی در کواترنر
کاربرد فنآوری سنجش از دور در ارزیابی و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی دشت قزوین
نقش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS در روشهای مختلف برنامه8 ریزی شهری
مروری بر الگوریتم های مثلث بندی و پارامترهای موثر بر آن
نرخ ممان لرزه ای و نقش آن در مطالعات پیش بینی زلزله
کاربرد نقشه های 1:25000 در مدیریت بحران
نقش سازمان نقشه برداری کشور در تحقق مفاد برنامه چهارم توسعه
برآورد اولیه از تغییر شکل و جابجایی زاگرس با استفاده از اندازه گیری های ژئودتیکی GPS
بررسی رابطه بین گسترش فرسایش خندقی و اقلیم های مختلف موجود در استان زنجان در محیط GIS
پهنه بندی پتانسیل فرسایش با استفاده از اطلاعات ماهو.اره ای و GIS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد شهید عباسپور-خوزستان)
تجربه تشکیل و فعالیت کمیته فنی متناظر ISIRI/TC211

اخبار مرتبط با اخبار سیویلیکا

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها