CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ملی اقتصاد سبز

تعداد مقالات
۳۶۳ مقاله
کل صفحات
۴۸۴۶
درصد اصل مقالات
۹۸%
کل استنادات
۵۷
کل دریافت مقالات
۵۹۹۴
کل نمایش مقالات
۳۰۲۵۲۷
متوسط استناد مقاله
۰.۱۶
کل نویسندگان
۷۰۹
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۵ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی اقتصاد سبز روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

دوره هایی که فاقد تعداد مقاله می باشند تا این لحظه در پایگاه سیویلیکا نمایه نشده اند. عدم نمایه سازی یا به دلیل عدم تحت حمایت بودن سیویلیکا میباشد و یا عدم ارسال مجموعه مقالات از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی.

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

این نمودار فقط برای کنفرانسهای دارای مقاله کامل قابل تولید می باشد.

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: شركت پژوهشي طرود شمال
تاریخ نمایه سازی:۱۴ مرداد ۱۳۹۳
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۹۹
تعداد کل مقالات: ۱۵۱
تعداد کل صفحات: ۲۰۱۵
تعداد مقاله کامل: ۱۵۱
تعداد نمایش مقالات: ۱۷۶۲۲۷
تعداد دریافت مقاله: ۲۶۷۵
تعداد ارجاعات: ۴۲ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • اقتصاد
 • بازاریابی سبز
 • رشد اقتصادی
 • توسعه پایدار
 • ایران
 • اقتصاد سبز
 • توسعه
 • زنان
 • آمیخته بازاریابی سبز
روز برگزاری:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: شركت پژوهشي طرود شمال
تاریخ نمایه سازی:۱ مهر ۱۳۹۴
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۲۶
تعداد کل مقالات: ۶۶
تعداد کل صفحات: ۸۷۰
تعداد مقاله کامل: ۶۶
تعداد نمایش مقالات: ۵۵۶۶۸
تعداد دریافت مقاله: ۸۱۱
تعداد ارجاعات: ۱۲ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • رشد اقتصادی
 • بازاریابی سبز
 • اقتصاد
 • اقتصاد سبز
 • ایران
 • توسعه
 • زنان
 • ardl
روز برگزاری:۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال
تاریخ نمایه سازی:۱۶ شهریور ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۳۵
تعداد کل مقالات: ۷۰
تعداد کل صفحات: ۹۲۱
تعداد مقاله کامل: ۷۰
تعداد نمایش مقالات: ۵۰۱۹۸
تعداد دریافت مقاله: ۱۶۴۵
تعداد ارجاعات: ۳ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • اقتصاد سبز
 • رشد اقتصادی
 • بازاریابی سبز
 • اقتصاد
 • ایران
 • توسعه
 • زنان
 • اقتصاد مقاومتی
روز برگزاری:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال
تاریخ نمایه سازی:۴ مهر ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۱۹
تعداد کل مقالات: ۶۴
تعداد کل صفحات: ۸۴۶
تعداد مقاله کامل: ۶۲
تعداد نمایش مقالات: ۱۹۳۰۴
تعداد دریافت مقاله: ۸۶۰
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • اقتصاد سبز
 • رشد اقتصادی
 • اقتصاد
 • بازاریابی سبز
 • ایران
 • اقتصاد مقاومتی
 • توسعه
 • زنان
روز برگزاری:۲۲ تیر ۱۳۹۷
استان: مازندران
شهر: بابلسر
برگزار کننده: شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال -دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشگاه بوعلي سينا همدان - دانشگاه پيام نور يزد - دانشگاه يزد
تاریخ نمایه سازی:۲۰ خرداد ۱۳۹۸
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۳۰
تعداد کل مقالات: ۱۲
تعداد کل صفحات: ۱۹۴
تعداد مقاله کامل: ۹
تعداد نمایش مقالات: ۱۱۳۰
تعداد دریافت مقاله: ۳
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • اقتصاد سبز
 • رشد اقتصادی
 • اقتصاد
 • ایران
 • بازاریابی سبز
 • اقتصاد مقاومتی
 • توسعه
 • زنان

به اشتراک گذاری