CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد مقالات
۱۳۸۹ مقاله
کل صفحات
۱۶۷۳۲
درصد اصل مقالات
۹۸%
کل استنادات
۴۳
کل دریافت مقالات
۸۲۶۵
کل نمایش مقالات
۵۵۶۳۷۳
متوسط استناد مقاله
۰.۰۳
کل نویسندگان
۲۲۷۸
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۹ دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

دوره هایی که فاقد تعداد مقاله می باشند تا این لحظه در پایگاه سیویلیکا نمایه نشده اند. عدم نمایه سازی یا به دلیل عدم تحت حمایت بودن سیویلیکا میباشد و یا عدم ارسال مجموعه مقالات از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی.

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

این نمودار فقط برای کنفرانسهای دارای مقاله کامل قابل تولید می باشد.

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:۲۶ آذر ۱۳۹۰
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
دانشگاه: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
تاریخ نمایه سازی:۳۰ دی ۱۳۹۴
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۰۷
تعداد کل مقالات: ۱۲۳
تعداد کل صفحات: ۱۳۴۷
تعداد مقاله کامل: ۱۲۳
تعداد نمایش مقالات: ۵۸۸۸۴
تعداد دریافت مقاله: ۵۵۶
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه پایدار
 • پایداری
 • توسعه پایدار شهری
 • محله پایدار
 • امنیت
 • پیاده راه
 • شاخص های پایداری
 • طراحی شهری
 • برنامه ریزی شهری
 • مدیریت بحران
روز برگزاری:۱ آذر ۱۳۹۱
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
دانشگاه: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
تاریخ نمایه سازی:۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۴۲۸
تعداد کل مقالات: ۲۶۰
تعداد کل صفحات: ۲۷۴۳
تعداد مقاله کامل: ۲۶۰
تعداد نمایش مقالات: ۱۲۵۶۱۰
تعداد دریافت مقاله: ۱۱۸۲
تعداد ارجاعات: ۱۷ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه پایدار
 • پایداری
 • توسعه پایدار شهری
 • معماری پایدار
 • محیط زیست
 • مدیریت بحران
 • بافت فرسوده
 • معماری
 • مدیریت شهری
 • برنامه ریزی شهری
روز برگزاری:۲۶ آذر ۱۳۹۲
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
دانشگاه: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
تاریخ نمایه سازی:۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۹۷
تعداد کل مقالات: ۶۱
تعداد کل صفحات: ۷۲۲
تعداد مقاله کامل: ۶۱
تعداد نمایش مقالات: ۳۳۹۰۴
تعداد دریافت مقاله: ۴۰۱
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه پایدار
 • پایداری
 • توسعه پایدار شهری
 • معماری پایدار
 • محیط زیست
 • فضای سبز
 • مدیریت بحران
 • برنامه ریزی شهری
 • بافت فرسوده
 • توسعه شهری
روز برگزاری:۲۶ آذر ۱۳۹۳
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
دانشگاه: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
تاریخ نمایه سازی:۱۶ خرداد ۱۳۹۴
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۴۱
تعداد کل مقالات: ۱۳۵
تعداد کل صفحات: ۱۶۳۰
تعداد مقاله کامل: ۱۳۲
تعداد نمایش مقالات: ۱۰۶۱۸۸
تعداد دریافت مقاله: ۱۴۰۲
تعداد ارجاعات: ۱۹ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه پایدار
 • توسعه پایدار شهری
 • پایداری
 • معماری پایدار
 • محیط زیست
 • معماری
 • فضای سبز
 • بافت فرسوده
 • مدیریت بحران
 • توسعه شهری
روز برگزاری:۲۶ آذر ۱۳۹۴
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
دانشگاه: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
تاریخ نمایه سازی:۲۱ شهریور ۱۳۹۵
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۶۱
تعداد کل مقالات: ۱۶۹
تعداد کل صفحات: ۱۸۹۵
تعداد مقاله کامل: ۱۶۷
تعداد نمایش مقالات: ۹۶۲۲۶
تعداد دریافت مقاله: ۱۲۶۸
تعداد ارجاعات: ۴ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه پایدار
 • پایداری
 • توسعه پایدار شهری
 • معماری پایدار
 • محیط زیست
 • معماری
 • فضای سبز
 • اصفهان
 • توسعه شهری
 • فرهنگ
روز برگزاری:۱۸ آذر ۱۳۹۵
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
دانشگاه: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
تاریخ نمایه سازی:۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۲۱۳
تعداد کل مقالات: ۱۲۸
تعداد کل صفحات: ۱۵۶۵
تعداد مقاله کامل: ۱۲۵
تعداد نمایش مقالات: ۶۰۳۶۱
تعداد دریافت مقاله: ۱۱۲۰
تعداد ارجاعات: ۳ [استنادات]
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه پایدار
 • پایداری
 • معماری پایدار
 • توسعه پایدار شهری
 • معماری
 • محیط زیست
 • اصفهان
 • بافت فرسوده
 • پایداری اجتماعی
 • اقلیم
روز برگزاری:۲۳ آذر ۱۳۹۶
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
دانشگاه: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
تاریخ نمایه سازی:۷ اسفند ۱۳۹۶
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۳۲۵
تعداد کل مقالات: ۲۱۳
تعداد کل صفحات: ۲۹۴۳
تعداد مقاله کامل: ۲۱۰
تعداد نمایش مقالات: ۴۱۷۱۶
تعداد دریافت مقاله: ۱۵۰۴
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه پایدار
 • پایداری
 • معماری پایدار
 • توسعه پایدار شهری
 • معماری
 • محیط زیست
 • اصفهان
 • پایداری اجتماعی
 • بافت فرسوده
 • تعاملات اجتماعی
روز برگزاری:۲۱ آذر ۱۳۹۷
استان: قم
شهر: قم
دانشگاه: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
تاریخ نمایه سازی:۱۸ اسفند ۱۳۹۷
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۳۴۰
تعداد کل مقالات: ۲۰۰
تعداد کل صفحات: ۲۶۰۶
تعداد مقاله کامل: ۱۹۸
تعداد نمایش مقالات: ۲۰۹۷۶
تعداد دریافت مقاله: ۶۸۸
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه پایدار
 • معماری پایدار
 • پایداری
 • معماری
 • توسعه پایدار شهری
 • محیط زیست
 • اصفهان
 • بافت فرسوده
 • اقلیم
 • پایداری اجتماعی
روز برگزاری:۲۰ آذر ۱۳۹۸
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
دانشگاه: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان
تاریخ نمایه سازی:۷ دی ۱۳۹۸
لینک دریافت مقالات کنفرانس
پژوهشگران ارائه کننده: ۱۶۶
تعداد کل مقالات: ۱۰۰
تعداد کل صفحات: ۱۲۸۱
تعداد مقاله کامل: ۹۹
تعداد نمایش مقالات: ۱۲۵۰۸
تعداد دریافت مقاله: ۱۴۴
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • توسعه پایدار
 • معماری پایدار
 • پایداری
 • معماری
 • توسعه پایدار شهری
 • محیط زیست
 • اصفهان
 • بافت فرسوده
 • اقلیم
 • تعاملات اجتماعی

به اشتراک گذاری