CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۱
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی نقش میانجی مدیریت ریسک بر رابطه بین کمیته حسابرسی و مسئولیت اجتماعی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: حسابداری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش میانجی مدیریت ریسک بر رابطه بین کمیته حسابرسی و افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازهگیری مسئولیت‏ اجتماعی شرکت‏ها از مدل میشرا و همکاران(2011) و برای اندازهگیری متغیر مدیریت ریسک از شاخص عدم اطمینان محیطی، رقابت صنعت، اندازه هیئت-مدیره، اندازه شرکت بر اساس مدل گردن لاورس و همکاران(2009) استفاده شده است. برای این منظور دادههای مربوط به 115 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391پایان سال۱۳۹6 موردبررسی قرارگرفتهاند. در این پژوهش برای کسب اهداف پژوهش و آزمون الگوی پژوهش از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL نسخه 8.8و برای بررسی اثر میانجی از آزمون سوبل استفاده شده است. نتایچ پژوهش نشان میدهد، رابطه مثبت و معناداری بین کمیته حسابرسی و مسئولیت اجتماعی، بین کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک، و همچنین بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت ریسک وجود دارد. در نهایت نقش میانجی مدیریت ریسک بر رابطه بین کمیته حسابرسی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های در بورس اوراق بهادار تهران نیز تایید شد.
واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها، کمیته حسابرسی، مدیریت ریسک

---

نگارنده: محمداوازه
استاد راهنما: دکتر زارع گاریزی
استاد مشاور: دکتر ناظمی
استاد داور: دکتر کیامهر

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۷ تا ۱۹
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات