CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش با رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی و تکنیک تاپسیس فازی(مطالعه موردی: امور آموزش و تجهیزات نیروی انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران-مجتمع مس سرچشمه)

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

مدیریت دانش رشته ای کاربردی است که به استقرار فرآیند های شناسایی، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و دسته بندی اطلاعات ضروری برای کسب و کار می پردازد به گونه ای که عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی شرکت را بهبود می بخشد. به طورکلی اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان دارای الزامات و نیازمندی های دانشی است و با موانع و چالش های دشواری روبه رو می شود. راه حل های مدیریت دانش ، اقدامات و پاسخ های عینی و عملی، ضروری، دقیق، سریع و مناسب در سازمان‌ها برای برطرف کردن چالش های دشوار و نیازمندی ها برای اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش می باشند که منجر به افزایش اثر بخشی فرآیند مدیریت دانش و حفظ مزیت رقابتی خواهد شد(هاشمی و همکاران،1390). بنابراین راه حل های مدیریت دانش اقداماتی هستند که برای رفع نیازمندی های دانشی، الزامات و موانع اجرای مدیریت دانش سازمان می توان انجام داد. هدف در این پژوهش اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازمندی های مدیریت دانش به منظور تشخیص کمبود ها و موانع در اجرای دانش سازمانی و تلاش برای رفع آنها، بهبود بهره وری سرمایه های انسانی، ارائه خدمات بهتر و رضایتمندی کارکنان می باشد. در این پژوهش نیازمندی های مدیریت دانش با 5 معیار اصلی و 32 زیر معیار و راه حل های مدیریت دانش با 4 معیار اصلی و 46 زیر معیار از مرور ادبیات احصاء شدند که پس از در اختیار قرار دادن پرسشنامه، 5 معیار اصلی و 22 زیر معیار نیازمندی های مدیریت دانش و 4 معیار اصلی و 15 زیر معیار راه حل های مدیریت دانش به تأیید 10 خبره رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش AHP فازی، برای تعیین وزن فازی نیازمندی های مدیریت دانش، از تکنیک QFD فازی، برای تعیین وزن فازی راه حل ها و میزان تأثیر گذاری هر یک از راه حل ها بر نیازمندی های مدیریت دانش و از تکنیک تاپسیس فازی برای رتبه بندی راه حل ها به منظور اعتبار سنجی روش QFD فازی در مجتمع مس سرچشمه استفاده خواهد شد.

---

نگارنده: نیوشا بردان
استاد راهنما: علیرضا علاقه بند
استاد مشاور: مهدی ابطحی
استاد داور: کیومرث بحرینی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۸ تا ۱۹
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - تعداد مشاهده ۲۵۲ بار
اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش با رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی و تکنیک تاپسیس فازی(مطالعه موردی: امور آموزش و تجهیزات نیروی انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران-مجتمع مس سرچشمه)

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری