CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر یعقوب زارعی

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور

ردیف عنوان مقاله دریافت
1 Rahmaninkoshkaki, M and Zarei , Y. "Designing the Structural Equation Model of Agricultural Entrepreneurship Development in Rural Areas of Iran (Case Study: Villages of Marvdasht County)", IJASRT, Vol. 8, No.1: 17-27. دریافت فایل PDF مقاله

مقالات در کنفرانسهای داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله کنفرانسی سال
۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و بابایی نیا، فائزه.گذری اجمالی بر وضعیت کالبدی مسکن در کشور،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران، ایران. ۱۳۹۷
۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "بایسته ها و الزامات توسعه روستایی در راستای تحقق چشم انداز 1404"، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ۱۳۹۴
۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تبیین و تفسیر روند کشت و تولید گندم در استان های کشور(سال زراعی 1390-1389)"، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ۱۳۹۴
۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تبیین و سنجش میزان محرومیت در مناطق روستایی استانهای مرزی و مرکزی کشور ( مقطع زمانی 1385- 1375)"، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ۱۳۹۴
۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تشریح اجمالی راهبردهای توسعه و پایداری بخش کشاورزی در استان بوشهر"، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ۱۳۹۴
۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تعیین نقش غالب اقتصادی شهرستان دشتی در منطقه با تکیه بر تکنیک تحلیل اقتصاد پایه"، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران ۱۳۹۴
۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "سطحبندی توسعه آموزشی در مناطق روستایی کشور مطالعه موردی: استان قزوین"، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران ۱۳۹۴
۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "کارکرد استان های کشور در کشت و تولید دانه های روغنی"، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ۱۳۹۴
۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تعیین نقش غالب اقتصادی شهرستان دشتی در منطقه (با تکیه بر تکنیک تحلیل اقتصاد پایه)،کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران. ۱۳۹۴
۱۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تبیین آماری عملکرد استان های کشور در کشت و تولید غلات، اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالم،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ۱۳۹۴
۱۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. روند توسعه در مناطق روستایی استان هرمزگان تحلیل جغرافیایی، دومین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، مشهد ۱۳۹۴
۱۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "ارزیابی استانهای کشور در حوزه زیست محیطی با تاکید بر سنجش عملکرد سازمانهای مردم نهاد"، اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران ۱۳۹۳
۱۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "ارزیابی عملکرد استان های کشور در کشت و تولید گیاهان دارویی"، دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان ۱۳۹۳
۱۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "ارزیابی عملکرد استانهای کشور در تولید مواد پروتئینی"، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ۱۳۹۳
۱۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی کشور در بخش کشاورزی"، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز ۱۳۹۳
۱۶ دریافت فایل PDF مقاله مهدوی حاجیلویی، مسعود؛ مهدی رحمانیان کوشکی؛ یعقوب زارعی و اسماء رخشانی، "بررسی سازوکارهای تاثیرگذار بر توانمندسازی کارآفرینی زنان در تعاونی های روستایی مطالعه موردی: تعاونی های روستایی شهرستان جهرم"، اولین همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران ۱۳۹۳
۱۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تاملی بر توسعه روستایی در استان تهران"، دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران ۱۳۹۳
۱۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تبیین و تحلیل درجه توسعه یافتگی بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و شیلات در استان بوشهر"، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، تهران ۱۳۹۳
۱۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تحلیل درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری با تکیه بر مدل تاکسونومی عددی"، دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران ۱۳۹۳
۲۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تحلیل عملکرد استانهای کشور در کشت و تولید گیاهان صنعتی"، اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران ۱۳۹۳
۲۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تحلیل میزان توسعه در سکونتگاههای روستایی استان تهران"، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ۱۳۹۳
۲۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تحلیل و تبیین وضعیت استانهای کشور در کشت و تولید سبزیجات"، اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، بصورت الکترونیکی ۱۳۹۳
۲۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تحلیل و رتبه بندی استانهای کشور در کشت و تولید گیاه زراعی جو"، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران ۱۳۹۳
۲۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "ترویج رویکرد نوین مدیریتپایدار منابع آب در بخش کشاورزی"، نخستین همایش کشوری چالش ها و بحران های آب در حوزه دریاچه نمک، قم ۱۳۹۳
۲۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تعیین سطح توسعه در مناطق روستایی شهرستانهای استان گلستان"، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران ۱۳۹۳
۲۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "توانمندسازی روستاییان در مناطق محروم با تاکید بر عدالت توزیعی"، اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران ۱۳۹۳
۲۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "توزیع ناموزون فرصتها و ضرورت برنامهریزی فضایی در مناطق محروم روستایی مطالعه موردی: استان کردستان"، دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، نجف آباد ۱۳۹۳
۲۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "جستاری در توسعه روستایی با تاکید بر استان گلستان"، کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۳
۲۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "سطح بندی توسعه در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان"، اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، همدان ۱۳۹۳
۳۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "سنجش برخی مولفه های توسعه روستایی در مناطق مرزی استان کردستان"، اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران ۱۳۹۳
۳۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "سنجش میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی استان بوشهر"، سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان ۱۳۹۳
۳۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "سنجش و تحلیل توسعه روستایی در مناطق مرزی (استان سیستان و بلوچستان)"، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران ۱۳۹۳
۳۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "عدالت اجتماعی اصلیترین رسالت علم جغرافیا در توسعه مناطق محروم"، کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۳
۳۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "فضاهای نابرابر جغرافیایی و ضرورت آمایش سرزمینی (مطالعه موردی: مناطق روستایی مرزی کشور)"، اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، سمنان ۱۳۹۳
۳۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "کیفیت مسکن نیاز بنیادین جوامع روستایی"، سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان ۱۳۹۳
۳۶ دریافت فایل PDF مقاله رحمانیان کوشککی، مهدی؛ سیدعبدالرضا محمدی و یعقوب زارعی، "مدلسازی تعیین مناطق خطرپذیر با استفاده از مدل AHP در محیط GIS درراستای مدیریت بحران مطالعه موردی: شهرستان مرزی سراوان"، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری، تهران ۱۳۹۳
۳۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "مدیریت خشکسالی راهبرد پایداری منابع آب"، نخستین همایش کشوری چالش ها و بحران های آب در حوزه دریاچه نمک، قم ۱۳۹۳
۳۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "مدیریت منابع آب در ایران؛ چالشها و راهکارها"، نخستین همایش کشوری چالش ها و بحران های آب در حوزه دریاچه نمک، قم ۱۳۹۳
۳۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "نابرابری و فقر دستاورد توسعه ناموزون سرزمینی"، کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، تهران ۱۳۹۳
۴۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "نگرشی بر زوایای پنهان طرح های کالبدی روستایی"، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، تهران ۱۳۹۳
۴۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. رعایت الگوی کشت ضرورت کشاورزی پایدار، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۴۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. آموزش اثربخش ترین ساز و کار تحول جامعه روستایی، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۴۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. الزامات توجه به برنامه ریزی فضایی در توسعه پایدار کشاورزی، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۴۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تحلیل و بررسی تنگناهای حوزه بازرگانی داخلی در بخش کشاورزی، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۴۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و زارعی، غلامحسین. گذری بر چالشها و موانع فرا روی حوزه اقتصادی بخش کشاورزی، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۴۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب .ارزیابی وضعیت موجود بخش کشاورزی در ایران (چالش ها و فرصت ها)، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۴۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب .ارزیابی نقش آموزش در افزایش آگاهی عمومی و پایداری زیست محیطی، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۴۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب .کشاورزی دقیق راهبردی نوین در مدیریت مزرعه، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۴۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب .کشاورزی زیستی رهیافت نوین حفظ تعادل اکولوژیک، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۵۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب .تبیین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۵۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب .اولویت بندی و مقایسه سطح توسعه یافتگی بخش کشاورزی در شهرستانهای استان بوشهر، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۵۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب . شناسایی فرصت ها و تهدیدهای فرا روی توسعه بخش کشاورزی در شهرستان تنگستان، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۵۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب . تبیین جایگاه نوسازی در توسعه کشاورزی، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران ۱۳۹۳
۵۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.واکاوی چالشها و تنگناهای توسعه ترویج و آموزش کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان ممسنی، همایش توسعه پایدار شهرستان ممسنی ۱۳۹۳
۵۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تبیین و سنجش نابرابری توزیع خدمات عمومی در مناطق روستایی گرم و خشک (مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد)، سومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه ۱۳۹۳
۵۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. خلیج فارس عامل همگرایی، همایش ملی خلیج فارس ، دانشگاه تربت حیدریه ۱۳۹۳
۵۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و زارعی، غلامحسین. تبیین کارکردهای خلیج فارس در نظام بین الملل، همایش ملی خلیج فارس ، دانشگاه تربت حیدریه. ۱۳۹۳
۵۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. نفت؛ فرصت یا تهدیدی برای کشورهای منطقه خلیج فارس، همایش ملی خلیج فارس ، دانشگاه تربت حیدریه. ۱۳۹۳
۵۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تبیین عدالت اجتماعی در تخصیص منابع و امکانات مناطق روستایی کشور،کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، تهران ۱۳۹۳
۶۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. نابرابری بهداشتی-درمانی جدی ترین چالش نظام سلامت در مناطق روستایی،کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، تهران ۱۳۹۳
۶۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. سنجش کمی توسعه اجتماعی در استان بوشهر،کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، تهران ۱۳۹۳
۶۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تبیین راهکارهای دستیابی به امنیت غذایی پایدار، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۶۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تبیین و تحلیل سطح توسعه کشاورزی در استان بوشهر، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۶۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تبیین چالش ها و تنگناهای حوزه شیلات کشور، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۶۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تصویری از وضعیت موجود بخش صنایع غذایی کشور، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۶۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. ارزیابی میزان توسعه کشت های گلخانه ایی در سطح کشور، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۶۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تحلیلی بر توانمندی ها و فرصت های بالقوه کشاورزی در شهرستان دشتستان، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۶۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. ارزیابی عملکرد استانهای کشور در صید آبزیان، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۶۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. ارزیابی میزان توسعه حوزه شیلات و آبزیان در شهرستان های استان بوشهر، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۷۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. واکاوی چالش های مدیریتی فرا روی نظام ترویج کشاورزی در ایران، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۷۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. نگاهی اجمالی بر موانع و تهدیدهای فرا روی بخش کشاورزی در راستای تحقق چشمانداز 1404، همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا، بوشهر ۱۳۹۳
۷۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. سطح بندی توزیع خدمات اجتماعی و بهزیستی در استان بوشهر، سومین همایش مددکاری امور اجتماعی ایران، امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه، گناباد ۱۳۹۳
۷۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. ارزیابی و سنجش برخی مولفه های فرهنگی توسعه در استان بوشهر، اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران، سیستان و بلوچستان. زاهدان ۱۳۹۳
۷۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات عمومی در مناطق روستایی جنوب و شرق کشور، اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران، سیستان و بلوچستان. زاهدان ۱۳۹۳
۷۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.تبیین عملکرد استانهای کشور در کشت و تولید زعفران، سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران، تربت حیدریه ۱۳۹۳
۷۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تبیین راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار،چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی . پژوهشکده اکوسیستم های خزری. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۹۳
۷۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تحلیل و آسیبشناسی مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: زلزله بخش شنبه و طسوج)، چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی . پژوهشکده اکوسیستم های خزری. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ۱۳۹۳
۷۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. زیست بوم حساس تالاب ها و ضرورت مدیریت پایدار، چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی . پژوهشکده اکوسیستم های خزری. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ۱۳۹۳
۷۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و رحمانیان کوشککی، مهدی. رتبه بندی خدمات آموزشی- ترویجی کشاورزی در شهرستان دشتی (1390- 1388)،پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه: تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی،دانشگاه زنجان. ۱۳۹۳
۸۰ دریافت فایل PDF مقاله رحمانیان کوشککی، مهدی.، زارعی، یعقوب و عباسی، عنایت. رتحلیل سطوح درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر ارائه خدمات مشاوره ای ـ حمایتی،پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه: تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی،دانشگا ۱۳۹۳
۸۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تبیین فقر آگاهی و نقش آن در تخریب زیست محیطی مناطق روستایی"، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم ۱۳۹۲
۸۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "تحلیلی بر موانع و محدودیتهای فرا روی زنان روستایی در بخش کشاورزی"، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم ۱۳۹۲
۸۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "جایگاه کشاورزی در توسعه پایدار مناطق روستایی کشور"، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم ۱۳۹۲
۸۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی ، یعقوب و غلامحسین زارعی، "کشاورزی ارگانیک: فرصتها و چالش ها"، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم ۱۳۹۲
۸۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، غلامحسین و زارعی، یعقوب .تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار با تاکید بر مناطق روستایی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی)، همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت، بیرجند. ۱۳۹۲
۸۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.رویکرد پایداری شهری الگویی برای توسعه قم، همایش اسلام در زندگی شهری. تهران ۱۳۹۲
۸۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.تاملی بر پدیده مهاجرت در شهرهای اسلامی (قم)،همایش اسلام در زندگی شهری. تهران ۱۳۹۲
۸۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "ارزیابی اثرات توسعه ناهمگون مناطق روستایی کشور"، اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، اهواز ۱۳۹۱
۸۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "ارزیابی موانع و تنگناهای توسعه ترویج و آموزش کشاورزی در روستاهای مرزی (مطالعه موردی: سیستان)"، سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، فسا ۱۳۹۱
۹۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، غلامحسین و یعقوب زارعی، "اکتشاف نفت و جابجایی اولویت سلطه انگلستان درمنطقه خلیج فارس 1971-1908 میلادی"، پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام، تبریز ۱۳۹۱
۹۱ دریافت فایل PDF مقاله جهانی، سمانه و یعقوب زارعی، "تعیین فاضلاب بهای پساب خروجی تصفیه خانه شهری بندرگزجهت مصارف کشاورزی"، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران ۱۳۹۱
۹۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "سنجش نابرابری توزیع خدمات بهداشتی- درمانی در مناطق روستایی استانهای مرزی کشور"، اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، اهواز ۱۳۹۱
۹۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "مقایسه تطبیقی ابعاد نابرابری بین مناطق روستایی مرزی و مرکزی ایران"، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران ۱۳۹۱
۹۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.ارزیابی و تحلیل سیاست های الگوی تولید نان در مناطق روستایی ایران(شهرستان دشتی)، همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا ۱۳۹۱
۹۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. ارزیابی موانع و تنگناهای توسعه ترویج و آموزش کشاورزی در روستاهای مرزی (مطالعه موردی :سیستان)، سومین همایش ملی علوم کشاورزی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد فسا ۱۳۹۱
۹۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، غلامحسین و زارعی، یعقوب.ارزیابی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در مناطق روستایی (استان بوشهر) ،همایش ملی آبزیان، بوشهر ۱۳۹۱
۹۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و زارعی، غلامحسین. تبیین جایگاه روستا در اقتصاد مقاومتی،همایش ملی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دانشگاه پیام نور استان بوشهر. ۱۳۹۱
۹۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و زارعی، غلامحسین.ارزیابی چالش ها و تنگناهای اساسی محصول خرما در استان بوشهر: چرخه تولید تا توزیع، همایش ملی کشاورزی با محوریت آمایش سرزمین،قم ۱۳۹۱
۹۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و زارعی، غلامحسین. آسیب شناسی ساختار تولیدات کشاورزی:چالش ها و راهکارها، همایش ملی کشاورزی با محوریت آمایش سرزمین، قم. ۱۳۹۱
۱۰۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.آسیب شناسی وضعیت تغذیه ای خانوارهای روستایی در ایران، کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی ۱۳۹۱
۱۰۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تبیین اثرات الگوهای بد غذایی بر سلامت جامعه روستایی (شهرستان دشتی)،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی. ۱۳۹۱
۱۰۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. دستیابی به امنیت غذایی پایدار با تکیه بر استراتژی توسعه روستایی ، دومین همایش مدیریت کشاورزی، جهرم. ۱۳۹۱
۱۰۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. کارکرد روستا در مدیریت بهینه منابع آب روستایی، دومین همایش مدیریت کشاورزی، جهرم ۱۳۹۱
۱۰۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب؛ علی ارومیه ای و محمدرضا نیکودل، "ارزیابی قابلیت روانگرایی زمین های سست بندر ماهشهر"، هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، شاهرود ۱۳۹۰
۱۰۵ دریافت فایل PDF مقاله توکلی، مرتضی و زارعی، یعقوب.تحلیلی بر موانع و مشکلات کار آفرینی در روستا های مرزی (مطالعه موردی: سیستان)، همایش ملی کارآفرینی و توسعه. ۱۳۸۹
۱۰۶ دریافت فایل PDF مقاله مرتضی توکلی، غریب فاضل نیا و یعقوب زارعی. ارزیابی الگوی مصرف آب در مناطق سکونتگاهی بوشهر، همایش ملی مدیریت بحران آب، مرودشت. ۱۳۸۸
۱۰۷ مرتضی توکلی، غریب فاضل نیا و یعقوب زارعی. ارزیابی الگوی مصرف آب در مناطق سکونتگاهی بوشهر، همایش ملی مدیریت بحران آب، مرودشت. ۱۳۸۸

مقالات در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله ژورنالی سال
۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی یعقوب و رحمانیان کوشککی،بررسی و تبیین اولویت های برنامه ریزی فضایی در مناطق روستایی شهرستان قزوین. مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 9، شماره 31. ۱۳۹۸
۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تحلیل خاکستری - فازی شاخص‌های توسعه در سکونتگاه‏های روستایی مناطق مرزی: مطالعة موردی دهستان‌های شهرستان بانه. فصلنامه روستا و توسعه، دوره 22، شماره 1. ۱۳۹۸
۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. ارزیابی و تبیین میزان دسترسی زنان به فرصت‌های آموزشی در نواحی جنوبی کشور (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان بوشهر)، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، دوره 7، شماره 28. ۱۳۹۸
۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و استعلاجی، علیرضا.ارزیابی سطح توسعه استان های کشور در حوزه ایمنی و ترافیک جاده ای (مقطع زمانی1392-1390)، فصلنامه جغرافیا،دوره 16، شماره .56 ۱۳۹۷
۵ دریافت فایل PDF مقاله رحمانیان کوشککی، مهدی، زارعی، یعقوب و استعلاجی. علیرضا. تحلیل برخی مؤلفه های اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی(مورد مطالعه:سکونتگاه های شهری شهرستان سراوان)، فصلنامه امنیت پژوهی، دوره 17، شماره .61 ۱۳۹۷
۶ رحمانیان کوشککی، مهدی و زارعی، یعقوب . واکاوی سازه های فردی و اجتماعی موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی کامفیروز شهرستان مرودشت، فصلنامه پژوهش های روستایی، دوره 9، شماره 2 ۱۳۹۷
۷ دریافت فایل PDF مقاله علیرضا، استعلاجی و زارعی، یعقوب، تحلیل نابرابری منطقه ای استان های کشور در ارائه خدمات آموزشی- ترویجی کشاورزی به روستاییان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،دوره 7، شماره 24 ۱۳۹۷
۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.الگوی سامان‏دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی:مطالعه موردی شهرستان اسفراین، فصلنامه روستا و توسعه، دوره 21، شماره 2. ۱۳۹۷
۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.تبیین وضعیت برخورداری محلات شهری در دسترسی به کاربری های خدماتی (مورد مطالعه: محلات شهر خورموج).مجله مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی. دوره 7، شماره 2. ۱۳۹۷
۱۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.سنجش و تحلیل شاخص های جمعیتی توسعه در سکونتگاه های روستایی مرزی استان گلستان، دوره 5، شماره 16. ۱۳۹۶
۱۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. ترسیم سیمای حوزه سلامت در مناطق روستایی استان مازندران با تاکید بر سنجش دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی، فصلنامه راهبرد جتماعی و فرهنگی، دوره6، شماره 23. ۱۳۹۶
۱۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. سنجش ضریب توسعه فرهنگی شهرستان های استان خراسان جنوبی با بهره گیری از روش بهینه سازی چندمعیاره و حل سازشی،فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان،دوره 11، شماره 4 ۱۳۹۶
۱۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و استعلاجی، علیرضا. سنجش و ارزیابی عملکرد استان بوشهر در بخش زراعت، فصلنامه پژوهش های زراعی در حاشیه کویر،دوره 14، شماره 2. ۱۳۹۶
۱۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تحلیل نابرابری های آموزشی در بعد منطقه ای (مطالعه موردی:شهرستان های استان هرمزگان)،شماره 14 ۱۳۹۶
۱۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و استعلاجی، علیرضا. سنجش میزان برخورداری سکونتگاه های روستایی شهرستان بروجرد (با بهره گیری از مدل های ترکیبی فازی)، دوره 7، شماره 26. ۱۳۹۶
۱۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و استعلاجی، علیرضا. سنجش توسعه روستایی با بهره گیری از منطق فازی (مطالعه مورد: دهستان های استان بوشهر)، دوره 715شماره 54. ۱۳۹۶
۱۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. سنجش و تحلیل کیفیت مسکن با بهره‌گیری از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان تهران)،دوره 5، شماره 20. ۱۳۹۶
۱۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و استعلاجی، علیرضا.سنجش و تحلیل برخی مؤلفه‌های فرهنگی توسعه در شهرستان‌های استان بوشهر با بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، دوره 6، شماره 22. ۱۳۹۶
۱۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و استعلاجی، علیرضا.سنجش و تحلیل شکاف توسعه بین سکونتگاههای روستایی استان بوشهر با تاکید بر مقایسه تطبیقی شهرستانهای شمالی و جنوبی، فصلنامه جغرافیایی سرزمین،دوره 14، شماره 55. ۱۳۹۶
۲۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و رحمانیان کوشککی، مهدی. سنجش سطح توسعه روستایی شهرستان های استان بوشهر با تاکید بر برخی شاخص های اجتماعی، دوره 6، شماره 1. ۱۳۹۶
۲۱ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. مطالعه وضعیت توزیع خدمات بخش بهداشت و درمان در شهرستان های استان خراسان شمالی، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، دوره 12، شماره 2. ۱۳۹۶
۲۲ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.، مهدوی حاجیلویی، مسعود، استعلاجی، علیرضا و سرور، رحیم. تحلیل و سطح بندی توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی (با تاکید بر رویکرد فازی)، فصلنامه روستا و توسعه، دوره 19، شماره 1. ۱۳۹۵
۲۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.، مهدوی حاجیلویی، مسعود، استعلاجی، علیرضا و سرور، رحیم. تحلیل فضایی شاخص های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 8، شماره 3. ۱۳۹۵
۲۴ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.تبیین عدالت اجتماعی در تخصیص خدمات مناطق روستایی: مطالعه موردی استان های غرب کشور، دوره 19، شماره 4. ۱۳۹۵
۲۵ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و استعلاجی، علیرضا. تبیین اثرات زلزله بر ساختمان های مسکونی مناطق روستایی بخش شنبه و طسوج، فصلنامه بجغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 6، شماره 4. ۱۳۹۵
۲۶ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و استعلاجی، علیرضا. تبیین اثرات زلزله بر ساختمان های مسکونی مناطق روستایی بخش شنبه و طسوج، فصلنامه بجغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 6، شماره 4. ۱۳۹۵
۲۷ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. سنجش توسعه در مناطق روستایی با تأکید بر برخی شاخص های اجتماعی- فرهنگی مورد مطالعه: شهرستان های استان خراسان رضوی، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان،دوره 11، شماره 2 ۱۳۹۵
۲۸ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب. تحلیل فضایی توزیع خدمات اجتماعی و بهزیستی با بهره گیری از تکنیک وایکور فازی (مطالعه موردی: شهرستانهای استان خراسان رضوی)، دوره 5، شماره1. ۱۳۹۵
۲۹ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب، "سنجش برخی شاخص های توسعه اجتماعی در مناطق روستایی(مورد مطالعه: استان هرمزگان)"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره ۷، شماره ۲۸ ۱۳۹۵
۳۰ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب و رحمانیان کوشککی، مهدی.ارزیابی عملکرد نظام سلامت در تخصیص منابع بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی (مطالعه موردی)، مجله مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 12، شماره 4. ۱۳۹۴
۳۱ دریافت فایل PDF مقاله مهدوی حاجیلویی، مسعود.، زارعی، یعقوب،رحمانیان کوشککی، رخشانی، اسماء. تحلیل نابرابری فضاهای جغرافیایی توسعه بین مناطق روستایی مرکزی ایران. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 4 ۱۳۹۲
۳۲ دریافت فایل PDF مقاله بزی، خدارحم.، کیانی، اکبر و زارعی، یعقوب. بررسی ارتباط اسکان غیررسمی با افتراق مکانی در افزایش میزان جرم و امنیت اجتماعی شهر بوشهر، فصلنامه رفاه اجتماعی، دروه 12، شماره 44. ۱۳۹۱
۳۳ دریافت فایل PDF مقاله زارعی، یعقوب.، توکلی، مرتضی و فاضل نیا، غریب. تحلیل تأثیر جلوه های مکانی در هنرهای نمایشی آیین های عاشورایی در ایران، دوره 13، شماره 1. ۱۳۹۱
۳۴ دریافت فایل PDF مقاله توکلی، مرتضی.، فاضل نیا، غریب، زارعی، یعقوب و نیک آریا، مهران.ارزیابی برخی شاخص های ابعاد نابرابری منطقه ای در ایران،فصلنامه روستا و توسعه، دوره14، شماره 1 ۱۳۹۰

تالیفات یعقوب زارعی

ردیف نوع تالیف عنوان ناشر سال نشر زبان
۱ کتاب نقد و آسیب‌شناسی محتوا و الگوهای حاکم بر برنامه‌ریزی روستایی در ایران ارشدان ۱۳۹۸ فارسی
۲ کتاب تحلیل راهبردی مناطق مرزی سیستان و بلوچستان از منظر اصول پدافند غیر عامل ناقوس ۱۳۹۸ فارسی
۳ کتاب جستاری در کارآفرینی روستایی : ( با تاکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی) میعاد اندیشه ۱۳۹۷ فارسی
۴ کتاب جستاری در گونه‌شناسی معماری مسکن روستای خور فکر بکر ۱۳۹۷ فارسی

تحصیلات تخصصی یعقوب زارعی

ردیف رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل مقطع سال
۱ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دکترا حرفه ای ۱۳۹۱-۱۳۹۵

سوابق شغلی و تخصصی یعقوب زارعی

ردیف نوع سابقه عنوان سابقه کاری سال
۱ سایر سوابق داور فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مرزی ۱۳۹۵-۰
۲ سایر سوابق داور فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی ۱۳۹۵-۰
۳ سایر سوابق داور فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی ۱۳۹۶-۰
۴ سایر سوابق داور فصلنامه علمی پژوهشی روستا و توسعه ۱۳۹۶-۰
۵ سایر سوابق داور فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان ۱۳۹۶-۰
۶ سایر سوابق داور فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۹۷-۰
۷ سایر سوابق داور فصلنامه علمی پژوهشی امنیت پژوهی ۱۳۹۷-۰
۸ سایر سوابق عضو بنیاد نخبگان شاهد و ایثارگر کشور ۱۳۸۹-۰
۹ سایر سوابق عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۵-۰
۱۰ سایر سوابق دبیر علمی اولین همایش ملی جغرافیا و توسعه/تهران ۰-۰
۱۱ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی/ ترکیه ۰-۰
۱۲ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی اولین کنگره بینالمللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی/ لهستان ۰-۰
۱۳ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست/تهران ۰-۰
۱۴ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری/تهران ۰-۰
۱۵ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار/تهران ۰-۰
۱۶ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری/تهران ۰-۰
۱۷ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست/ تهران ۰-۰
۱۸ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت/تهران ۰-۰
۱۹ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست /تهران ۰-۰
۲۰ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی/تهران ۰-۰
۲۱ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی/شیراز ۰-۰
۲۲ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی/شیراز ۰-۰
۲۳ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز/مازندران ۰-۰
۲۴ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی شهر جدید/ تهران ۰-۰
۲۵ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه/ تهران ۰-۰
۲۶ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم/ تهران ۰-۰
۲۷ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی سومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی ، با رویکرد معماری و شهرسازی پایدار/ تهران ۰-۰
۲۸ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم / تهران ۰-۰
۲۹ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی – دبی و مصدر / امارات متحده عربی )دبی( ۰-۰
۳۰ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر / تهران ۰-۰
۳۱ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی – دبی و مصدر / امارات متحده عربی . دبی ۰-۰
۳۲ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در اغاز هزاره سوم ۰-۰
۳۳ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری/ تهران ۰-۰
۳۴ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی چهارمین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در اغاز هزاره سوم ۰-۰
۳۵ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی/ تهران ۰-۰
۳۶ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران /تهران ۰-۰
۳۷ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی/تهران ۰-۰
۳۸ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار /تهران ۰-۰
۳۹ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی/تهران ۰-۰
۴۰ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم جغرافیا، برنامهریزی، معماری و شهرسازی/تهران ۰-۰
۴۱ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی همایش راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه/شیراز ۰-۰
۴۲ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین همایش ارزیابی، مدیریت و آمایش محیطزیستی در ایران /همدان ۰-۰
۴۳ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیطزیست پایدار/همدان ۰-۰
۴۴ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی دومین همایش پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری /تهران ۰-۰
۴۵ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی دومین همایش پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی /تهران ۰-۰
۴۶ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان /مازندران ۰-۰
۴۷ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش /شیراز ۰-۰
۴۸ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران/ تهران ۰-۰
۴۹ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی دومین همایش رویکردهای پژوهشی و کاربردی در علوم انسانی و مدیریت/تهران ۰-۰
۵۰ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگرِی، منابع طبیعی و توسعه پایدار/ تهران ۰-۰
۵۱ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی اولین کنفرانس افقهای نوین در علوم جغرافیا و برنامهریزی معماری و شهرسازی ایران/ تهران ۰-۰
۵۲ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان /مازندران ۰-۰
۵۳ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی دومی کنفرانس افقهای نوین در علوم جغرافیا و برنامهریزی معماری و شهرسازی ایران/ تهران ۰-۰
۵۴ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی سومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران/ تهران ۰-۰
۵۵ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی/ گرگان ۰-۰
۵۶ سایر سوابق داور وعضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران/ تهران ۰-۰
۵۷ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیطزیست/ گرگان ۰-۰
۵۸ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی/ تهران ۰-۰
۵۹ سایر سوابق داور و عضو کمیته علمی سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی/ گرگان ۰-۰
۶۰ سایر سوابق عضو کمیته علمی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی جهان معاصر /امارات متحده عربی. دبی ۰-۰
۶۱ سایر سوابق عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی/ تهران ۰-۰
۶۲ سایر سوابق عضو کمیته علمی همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی/تهران ۰-۰
۶۳ سایر سوابق عضو کمیته علمی کنفرانس بین الملی کشاورزی، محیطزیست و منابع طبیعی در هزاره سوم /رشت ۰-۰
۶۴ سایر سوابق عضو کمیته علمی کنفرانس ملی چشم انداز 1404و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی/شیراز ۰-۰
۶۵ سایر سوابق عضو کمیته علمی همایش ملی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد مدیریت شهری/ تهران ۰-۰
۶۶ سایر سوابق عضو کمیته علمی اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیطزیست/ اردبیل ۰-۰
۶۷ سایر سوابق عضو کمیته علمی اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران/ تهران ۰-۰
۶۸ سایر سوابق عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی/ تهران ۰-۰
۶۹ سایر سوابق عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیطزیست/ اردبیل ۰-۰
۷۰ سایر سوابق داور دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری/ ترکیه ۰-۰
۷۱ سایر سوابق داور کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری و شهرسازی، عمران و مهندسی ساختمان/ ترکیه ۰-۰
۷۲ سایر سوابق داور چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی/ساری ۰-۰
۷۳ سایر سوابق داور نخستین همایش بین المللی محیط زیست/ تهران ۰-۰
۷۴ سایر سوابق داور همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستانشناسی/ تهران ۰-۰
۷۵ سایر سوابق داور سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری (اجلاس جهانی شوراها و شهرداران)/ تهران ۰-۰
۷۶ سایر سوابق داور سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار/ تهران ۰-۰
۷۷ سایر سوابق داور کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری/ مشهد ۰-۰
۷۸ سایر سوابق داور دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری/ تبریز ۰-۰
۷۹ سایر سوابق داور دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست/ تهران ۰-۰
۸۰ سایر سوابق داور اولین کنفرانس بین المللی کاربرد تحقیق و پژوهش در علوم مهندسی/تهران ۰-۰
۸۱ سایر سوابق داور دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری/شیراز ۰-۰
۸۲ سایر سوابق داور سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی/تهران ۰-۰
۸۳ سایر سوابق داور سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست/ تهران ۰-۰
۸۴ سایر سوابق داور اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه/تهران ۰-۰
۸۵ سایر سوابق داور چهارمین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم / تهران ۰-۰
۸۶ سایر سوابق داور اولین کنفرانس سالانه علمی-تخصصی مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر/ مشهد ۰-۰
۸۷ سایر سوابق داور همایش ملی افقهای نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری،گردشگری و محیط زیست شهری وروستایی/همدان ۰-۰
۸۸ سایر سوابق داور اولین کنفرانس سراسری مهندسی عمران و توسعه پایدار/ تهران ۰-۰
۸۹ سایر سوابق داور همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی/ تهران ۰-۰
۹۰ سایر سوابق داور دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مناطق خشک و کویری/ سمنان ۰-۰
۹۱ سایر سوابق داور اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک/ همدان ۰-۰
۹۲ سایر سوابق داور کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار/ تهران ۰-۰
۹۳ سایر سوابق داور دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی/ تهران ۰-۰
۹۴ سایر سوابق داور اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب /تهران ۰-۰
۹۵ سایر سوابق داور نخستین همایش منطقه ایی دریا، توسعه و منابع آب/ هرمزگان ۰-۰
۹۶ سایر سوابق داور اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی/تهران ۰-۰
۹۷ سایر سوابق داور دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری/کرمان ۰-۰
۹۸ سایر سوابق داور اولین همایش سراسری پژوهشهای کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابعطبیعی/ مرکزی ۰-۰
۹۹ سایر سوابق داور اولین همایش ملی معماری، شهرسازی، عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری/ تهران ۰-۰
۱۰۰ سایر سوابق داور اولین همایش ملی سوادآموزی و ارتقای سلامت/ تهران ۰-۰
۱۰۱ سایر سوابق داور اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری/ تهران ۰-۰
۱۰۲ سایر سوابق داور دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران/ تهران ۰-۰
۱۰۳ سایر سوابق داور دومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران/ شیراز ۰-۰
۱۰۴ سایر سوابق داور سومین کنفرانس ملی محیطزیست و منابع طبیعی/ شیراز ۰-۰
۱۰۵ سایر سوابق داور فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای توسعه روستایی ۱۳۹۷-۰
۱۰۶ سایر سوابق داور فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی ۱۳۹۸-۰
۱۰۷ سایر سوابق داور فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای ۱۳۹۸-۰
۱۰۸ سایر سوابق داور فصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای توسعه روستایی ۱۳۹۸-۰
۱۰۹ تدریس دانشگاهی تدریس در دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱-۱۳۹۴
تاریخ ایجاد رزومه: ۱۳۹۷/۳/۱ - تعداد مشاهده ۳۴۸ بار

تماس با یعقوب زارعی

آدرس ایمیل: قابل مشاهده اعضای سایت
شماره همراه: قابل مشاهده اعضای سایت
کشور: ایران - استان:بوشهر - شهر:بوشهر

به اشتراک گذاری صفحه یعقوب زارعی

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

علایق شخصی

  • آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی