CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۶
شهریور

مقالات چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

264 مقاله ارائه شده در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز که اول و دوم اسفند 1386 توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سیویلیکا افزوده شد. این مقالات در 2606 صفحه ارائه شده اند.

 

 

1. عنوان : تهدید محیط زیست حوضه دریاچه زریوار تحت تا ثیر فعالیت های انسانی
2. طراحی الگویی سیستمی جهت مشارکت دست اندرکاران در طرحهای آبخیزداری
3. ضرورت توجه به شرایط مرزی در مدل های عددی آلودگی
4. شبیه سازی و بهینه سازی آب نمود خروجی حوزه آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS ( مطالعه موردی : حوزه معرف امامه )
5. شبیه سازی و پیش بینی کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و سولفات در رودخانه زاینده رود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
6. شناسایی پراکنش مکانی بافت خاک با استفاده از روش های زمین آماری و تکنیک GIS (منطقه مورد مطالعه: منطقه خضرآباد یزد)
7. شناسایی نقاط فرسایش پذیر جهت اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوره های آبخیز
8. سدهای زیرزمینی راهی برای بهینه سازی مدیریت منابع آب زیرزمینی در حوزه های آبخیز
9. سدهای کوتاه خاکی جایگزینی مناسب سدهای بزرگ به منظور حفظ اکوسیستم حوزه های آبخیز
10. سیستم حمایتی تصمیم گیری (GIS) مبتنی بر وب برای طراحی اجرای برنامه حفاظت اداره کشاورزی آمریکایی
11. سیر تکاملی مدیریت حوزه آبخیز - نسل سوم
12. رابطه بین عامل فرسایش پذیری K و برخی عوامل فیزیکی خاک در خاک های لسی استان گلستان
13. راهبردهای کنترل کمیت و کیفیت رواناب شهری با نگرش به حفظ محیط زیست
14. راهنمای پیشنهاد گونه برای حفاظت بیولوژیکی حا شیه رودخانه ه
15. روش های برآورد فرسایش و رسوب براساس مدلهای رایج تجربی ( PSIAC,MPSIAC,EPM ) در حوضه آبخیز گوهر رود
16. رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رهیافتی برای مدیریت جامع حوزه های آبخیز
17. روند بیابانزایی در ایران مطالعه موردی : دشت سیستان در جنوب شرق ایران
18. دانش بومی مدیریت حوزه های آبخیز در مناطق خشک و نیمه خشک مطالعه موردی : استان فارس
19. جایگاه آبخیزداری شهری در مدیریت جامع حوضه های آبخیز
20. جایگاه فن مهندسی آبراهه ها و مسیل ها در آبخیزداری
21. جلوگیری از آلودگی آبخوان شهری با لایههای مصنوعی در مدفن پسماندهای شهری
22. تعیین عرصه های مناسب پخش سیلاب با استفاده از مدل های تلفیق در ILWIS با نرم افزار GIS
23. تعیین شدیدترین ترسالی ها وخشکسالی های استان کردستان دردوره های زمانی سه ماهه، یکساله و دوساله با استفاده از نمایه بارش استاندارد ( SPI )
24. تعیین شاخص های موثر در میزان تولید رسوب حوزه آبخیز کارون (حوزه آبخیز سد شهید عباسپور)
25. تعیین سهم منابع رسوب حوضه ها در تولید رسوب ( مطالعه موردی : حوضه مرگن پلدشت، ماکو )
26. تعیین دبی موثر جهت حمل رسوبات معلق در حوزه های آبخیز ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز مشرف بر سد وشمگیر )
27. تعیین خطر بهمن (بررسی موردی جاده ی چالوس)
28. تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران در اقلیم نیمه خشک سرد ایران (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک کبوده علیا – کرمانشاه)
29. تعیین اثر شیب دامنه، تداوم باران و بافت خاک در مقدار فرسایش خاک با استفاده از باران ساز مدل FEL3
30. تعیین اولویت های تحقیقاتی و اجرایی در رودخانه های حوزه آبخیز قرناوه استان گلستان
31. تعیین کاربری مرتع در حوزه آبخیز خانقاه سرخ شهرستان ارومیه با استفاده از روش سیستمی
32. تعیین قابلیت اراضی به منظور مدیریت پایدار خاک ( مطالعه موردی زیر حوضه لیله استان کرمانشاه )
33. تعیین فاکتورهای مؤثر بر تولید رسوب در حوزه آبخبز شهرستان کرج
34. تصمیمگیری چند معیاره در مدیریت یکپارچه آبخیز ( مطالعه موردی : آبخیز رامیان - استان گلستان )
35. ترکیب شیمیائی خاک سایه انداز درختان اوکالیپتوس منطقه خشک ایستگاه کوثر شهرستان فسا در استان فارس
36. تخمین ضریب زبری مانینگ در رودخانهها با استفاده از روشهای تجربی و مستقیم
37. تحلیل حساسیت در تعیین موثرترین عامل در تصمیم گیری چند معیاره برای یافتن مناسب ترین مناطق احداث بندهای چوبی چپری حفاظت خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)
38. تحلیل توسعه پایدار از دیدگاه آبخیزداری : امکانات و راه کاره
39. تجزیه وتحلیل کمی و کیفی رویشگاههای ارس هنزاء و خبربافت و دلفارد جیرفت از نظر پتانسیل تولید علوفه و جلوگیری از فرسایش
40. تجزیه و تحلیل کمی هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز اسکو چای با تاکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی و راهکارهای آبخیزداری جهت کنترل فرسایش خاک و مدیریت آن ( جنوب تبریز )
41. تاثیرعملیات آبخیزداری درمهاروکاهش روان آبهاوکنترل فرسایش ورسوب در شهرستان داران اصفهان حوضه هلاغره
42. تاثیر عملیات آبخیزداری پیتینگ 1 ، ریپرینگ 2 و کنتورفارو 3 در اصلاح اراضی و کاهش رسوب ( مطالعه موردی ایستگاه تحقیقاتی خواجه آذربایجان شرقی )
43. تاثیر عملیا ت آبخیزداری بر کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب ( مطالعه موردی حوضه آبخیز سد برنجستانک - شهرستان قائم شهر )
44. تاثیر سد زیرزمینی خرانق در توسعه پایدار حوزه آبخیز
45. تاثیر سناریوهای مختلف شخم و مدیریت اراضی کشاورزی در تولید رواناب و رسوب تحت پلات های آزمایشی
46. تاثیر خشکسالی بر فرایند توسعه عشایر شهرستان طبس استان یزد
47. تاثیر تغییر کاربری اراضی بر گسترش اراضی خندقی شده ( مطالعه موردی حوزه آبخیز چپ چپ - گمیش آباد شهرستان زنجان )
48. تاثیر توزیع زمانی بارش در برآورد حداکثر سیل محتمل مطالعه موردی - حوضه سد کارون 3
49. تاثیر توام پساب شهری و سوپرجاذب در رشد گونه قره داغ (Nitraria schoberi)
50. تاثیر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک در ایستگاه پخش سیلاب سرچاهان استان هرمزگان
51. تاثیر مدیریت کاربری اراضی در سوددهی و فرسایش خاک حوزه آبخیز خارستان
52. تأثیرگذاری فعالیت های آبخیزداری در مدیریت حوزه های آبخیز
53. تأثیر طرحهای آبخیزداری بر روند تغییرات سطح آبهای زیرزمینی دشت اردستان
54. توسعه حوزه آبخیز همگام با توسعه روستایی
55. توانمندسازی تشکل های مردمی فرایندی در جهت اجرای پروژه های آبخیزداری ( مطالعه موردی حوزه آبخیز لپویی شیراز )
56. تهیه برنامه کامپیوتری طرح شیب شکن مایل مستطیلی به زبان ویژوال بیسیک
57. تهیه نقشه خطر احتمالی زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
58. تهیه منحنی های ارتفاع - سطح - زمان تداوم بارندگی در چهار پایه زمانی (24، 48، 72، 96 ساعته) برای حوزه آبخیز مارون
59. بررسی عامل حمل وتخریب رسوبات ماسه ای در مناطق مختلفی از ارگ بوشهر ( مطالعه موردی در چهار منطقه گناوه – بردخون – بنه گز و چاه تلخ )
60. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر میزان مشارکت روستائیان در طرح PRA آبخیزداری (استان فارس )
61. بررسی عوامل موثر برایجاد لغزش و اثرات آن بر تولید رسوب حوزه های آبخیز استان گلستان
62. بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان در طرح های آبخیزداری
63. بررسی عملکرد سیستمهای پخش سیلاب در آبخوانهای استان یزد
64. بررسی علل تغییرات بار معلق طولی هم زمان پایاب رودخانه قزل اوزن
65. بررسی علل توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز علی آباد استان گیلان
66. بررسی سازه های سنتی و کهن آبخیزداری و نقش آن در استحصال آب وتوسعه پایدار در استان بوشهر
67. بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع
68. بررسی رابطه همبستگی فاکتور فرسایش پذیری خاک اندازه گیری شده با استفاده از روش های شبیه ساز باران، بیسال و نموگراف ویشمایر
69. بررسی راهکارهای مشارکت مردم در پروژه های آبخیز داری و رابطه آن با توسعه روستایی
70. بررسی راندمان سازه های حفاظتی احداث شده جهت کنترل سیل در حوزه های آبخیز
71. بررسی روشهای تفکیک اجزاء هیدروگراف و کاربرد آن در هیدرولوژی
72. بررسی روشهای مختلف تعیین توان سرزمین در حوزه های آبخیز
73. بررسی روش های جداسازی دبی پایه از هیدروگراف جریان
74. بررسی روند خشکسالی ارومیه با شاخص آماری SIAP
75. بررسی روند تغییرات استفاده از اراضی در استان قم در دوره زمانی 47 ساله با استفاده از GIS و داده های سنجش از دور (RS)
76. بررسی روند تغییرات کمی و کیفی منابع آب حوضه آبخیز استان قم
77. بررسی دبی موثر انتقال رسوب در رودخانه نکارود - مازندران
78. بررسی حساسیت روش ترسیمی SCS به پارامترهای ورودی برای تخمین دبی اوج سیلاب
79. بررسی حساسیت به فرسایش سازندهای زمین شناسی (مطالعه موردی حوزه آبخیز هامانه - کذاب یزد)
80. بررسی حوزه های آبخیز در جایگاه واحد پایه مدیریت آب و خاک
81. بررسی تغییرات ذخایر آب در حوزه آبخیز با استفاده از منحنی خشکیدگی ( مطالعه موردی : حوزه لتیان )
82. بررسی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز کرخه و ارزیابی نقش آن در کیفیت فیزیکی وشیمیایی رودخانه کرخه
83. بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های Landsat ( مطالعه موردی ،حوزه آبخیز مندرجان ، استان اصفهان )
84. بررسی تطبیقی – تحلیلی سازماندهی و مدیریت شهری با سازماندهی و مدیریت حوزه های آبخیز
85. بررسی تخمین رسوب با استفاده از مدلهای P.S.I.A.C و E.P.M و با تاثیر روش ژئومرفولوژی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز دهنمک )
86. بررسی تثبیت اراضی مرتعی حساس به فرسایش در ایستگاه خواجه
87. بررسی تاثیرات طرح پخش سیلاب آبخوان موسیان بر توسعه روستایی منطقه
88. بررسی تاثیر عوامل طبیعی در تعیین محدوده های بیابانی مطالعه موردی ( استان همدان )
89. بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری بر توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاها، مطالعه موردی در منطقه لاور فین، بندرعباس، استان هرمزگان
90. بررسی تاثیر احداث سازه های حفاظتی در مسیر رودخانه کوجنق با استفاده از مدلسازی درنرم افزارHEC-RAS
91. بررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران)
92. بررسی تاثیر آبخیزداری و آبخوانداری در توسعه منابع آب در حوزه آبخیز باغان استان بوشهر
93. بررسی تاثیر پخش سیلاب بر افزایش تاج پوشش گیاهی در عرصه آبخوان تسوج
94. بررسی تاثیر کاربری های دیم، زراعت آبی و مرتع بر رسوبدهی حوزه آبخیز دریاچه نمک
95. بررسی تاثیر فرسایش ورقه ای بر روی برخی خصوصیات خاک
96. بررسی تأثیر بندهای اصلاحی احداث شده در کنترل رسوبات ریز دانه
97. بررسی تأثیر اجرای پروژه ی آبخوانداری کاشمر در تغذیه سفره های زیرزمینی و کشاورزی منطقه
98. بررسی تأثیر پخش سیلاب بر منابع آب زیرزمینی دشت جعفرآباد قم
99. بررسی توانایی دو روش شبکههای عصبی مصنوعی و ماشینهای بردار پشتیبان در پیشبینی طوفانهای گرد و خاک شهر زابل
100. بررسی برخی عوامل موثر بر فرسایش پای پینگ (piping) در اراضی حاشیه جنوبی رودخانه اترک در استان گلستان
101. بررسی برخی از روابط تجربی برآورد زمان تمرکز در حوزه آبخیز میمه استان ایلام
102. بررسی استفاده از دو روش منتخب در ماندگاری رطوبت خاک برای سیستم سطوح آبگیر در منطقه خواجه تبریز
103. بررسی ارتباط بین کارآیی سیستم های پخش سیلاب ورعایت شاخص های مکان یابی ( مطالعه موردی : پخش سیلاب سینی - برجویی دراستان چهارمحال وبختیاری )
104. بررسی احداث سازه های حفاظتی بر شاخص کیفیت آبخیز (WQI)
105. بررسی اثرات زیست محیطی عملیات آبخوانداری و پخش سیلاب در منطقه اهرم استان بوشهر
106. بررسی اثرات پخش سیلاب در نفوذپذیری خاک در عرصه آبخوان چسکین
107. بررسی اثر عوامل اجتماعی در ارزش اقتصادی اکوتوریسم آبخیزهای بیابانی، مطالعه موردی: پارک ملی "کویر"
108. بررسی اثر دو روش استحصال آب باران با استفاده از بانکت و شیار در استقرار درختان مثمر در حوزه های آبخیز (مطالعه موردی منطقه شلمزار هشتگرد)
109. بررسی اثر توزیع مکانی داده های اقلیمی و شاخص های اقلیمی بر عملکرد مدلهای هوشمند در پیش بینی جریان ماهانه (مطالعه موردی حوضه کارون)
110. بررسی اثر بخشی سازه های حفاظتی درکنترل رسوب حوزه آبخیز چهاربیشه
111. بررسی اثر گنبد های نمکی بر روی منابع آب در منطقه دهرم استان فارس
112. بررسی اثر چرای متعادل، چرای بی رویه و شخم در جهت شیب بر میزان تولید رسوب و رواناب در کرتهای ویشمایر
113. بررسی اثر کاربری اراضی برمیزان نیترات و فسفات آب رودخانه زاینده رود
114. بررسی اثر قرق مراتع بر پوشش سطحی و حفاظت خاک
115. بررسی امکان مدیریت منابع زیست محیطی سطحی جهت بهره برداری پایدار ازآبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی دشتهای بوچیر وحمیران )
116. بررسی الگوی توزیع زمانی بارش در شمالشرق کشور
117. بررسی آزمایشگاهی ضربههای دانههای رسوب بر حوضچه آرامش سدهای انحرافی و اصلاحی باعمقهای مختلف پایاب
118. بررسی آزمایشگاهی ضریب مانینگ گیاه گز جهت جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه های آبخیز
119. بررسی پتانسیل رسوبدهی بااستفاده از روش هیدروفیزیکی (حوزه آبخیز سد کارده مشهد)
120. بررسی پتانسیل رسوبدهی با استفاده از مدل کمیMPSIAC و مدل کیفی BLM در مناطق بیابانی ایران ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز صدر آباد - خضرآباد یزد )
121. بررسی پتانسیل رسوبدهی فرسایش بادی با استفاده از مدل IRIFR در دشت ریگ بشرویه
122. بررسی وضعیت رطوبتی پروفیل خاک چاله نفوذ آب سامانه های سطوح آبگیر لوزی شکل در شرق استان گلستان
123. بررسی وضعیت تغذیه سفره ابهای زیر زمینی در منطقه مبارکه - لنجان اصفهان
124. بررسی وضعیت محیط زیست و اثرات زیست محیطی اجرای طرح آبخیزداری سد دز
125. بررسی و شناخت دبی موثر حمل رسوبات در ایستگاه های شاخص رودخانه گرگانرود
126. بررسی و تحلیل خشکسالی و ترسالی در ایستگاههای استانهای مازندران و گلستان
127. بررسی و تحلیل آبخیزداری شهری
128. بررسی و مقایسه میزان فرسایش ورسوب با استفاده ازمدل EPM و روش ژئومرفولوژی در حوزه آبخیز کسیلیان
129. بررسی چالش های سیلاب در حوزه های یخچالی؛ (مطالعه موردی حوزه های سه هزار و سردابرود)
130. بررسی نقش سازند بر پدیده زمین لغزش در حوزه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری
131. بررسی نقش دانش بومی آبخیزداری در توسعه پایداری روستایی
132. بررسی نقش تغییرات پوشش گیاهی جنگل و مرتع در ایجاد سیل در حوضة آبخیز رودخانة مادرسو
133. بررسی نقش مشارکت مردمی درطرحهای آبخیزداری وتوسعه روستائی
134. بررسی نقش مدیریت مرتع در حفاظت منابع خاک و آب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ایزدخواست آباده)
135. بررسی مشارکت پذیری و توسعه پایدار در مدیریت جامع منابع طبیعی
136. بررسی مدیریت برمنابع طبیعی درحفاظت منابع خاک وآب
137. بررسی مدل های مختلف آبخیزداری در آمایش سرزمین و برنامه ریزی آبخیزداری
138. بررسی موانع ساختاری و فرهنگی موثر بر اجرای طرح ارزیابی مشارکت روستایی
139. بررسی کاربرد مدل اسکالوگرام در اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد ایلام
140. بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی نسبت به منحنی های سنجه رسوب در برآورد رسوب انتقالی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری کردخیل)
141. بررسی کارایی روش کرپیچ در برآورد زمان تمرکز سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیززکرج)
142. بررسی کمّی تغییرات ریخت شناسی ( مرفولوژیک ) رودخانه کرخه با استفاده ازمقاطع برداشت شده و تصاویرماهواره ای
143. بررسی قابلیت استفاده از هیدروگراف واحدسنتتیک درتعیین دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سوسرا گلستان)
144. بررسی فرسایش پذیری و تغییرات مکانی فعالیت آنزیم فسفاتاز در موقعیتهای مختلف شیب در اراضی شیبدار جنگلی لاهیجان
145. بررسی فرهنگ مشارکت پذیری در بین نهادها و ساختارهای اجرایی در طول روند پیاده سازی طرح (PRA) آبخیز داری
146. برآورد رسوبات معلق با استفاده از پارامترهای فیزیوگرافیک در حوضه آبریز قره سو
147. برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری آبلو - نکارود با استفاده ازمنحنی سنجه رسوب وشبکه عصبی مصنوعی
148. برآورد ارتفاع و دبی اوج رواناب در دوره بازگشت های مختلف برای حوزه های کوچک با استفاده از روش های تجربی
149. برآورد میزان رشد طولی فرسایش خندقی با استفاده از مدلها همراه با تعیین بهترین مدل ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود )
150. برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه آبخیز کنجانچم ایلام با استفاده از مدل MPSIAC
151. برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاج
152. برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از واسنجی دو روش ژئومرفولوژی و EPM ( مطالعه موردی در حوزه ده بالا یزد )
153. برنامه آموزش همگانی با هدف رویکردی نرم افزاری برای پیشگیری از سیل
154. بیمه دام و نقش آن در بهبود زندگی بهره برداران منابع طبیعی
155. بند سارهای حوزه سد برون، الگوی بهره برداری بهینه از منابع آب وخاک
156. اطلاعات، اختیارات عمومی و مدیریت آبخیزهای شهری
157. اصول و چارچوب برنامه ریزی راهبردی مدیریت حوزه ای به منظور اجرا به صورت نمونه در حوزه آبخیز طالقان
158. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی وضع کیفی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود)
159. استفاده از سیستم استنتاج فازی در برآورد رسوب معلق ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان )
160. استفاده از سیل باستانی برای طراحی بهینه سازه هاو کاهش خسارتهای ناشی از سیل
161. استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداری
162. ارزیابی زیست محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی با غشاد)
163. ارزیابی روشهای زمین آماری در برآورد فاکتورهای اقلیمی دما و بارندگی در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان پیش نیازی در آمایش سرزمین
164. ارزیابی روشهای کاهش تبخیر از سطح سامانه های آبگیر
165. ارزیابی روش های زمین آماری جهت پیش بینی پراکنش مکانی شوری آبهای زیر زمینی (منطقه مورد مطالعه: دشت یزد - اردکان)
166. ارزیابی دقت و صحت روش شاخص های پوشش گیاهی در تهیه نقشه کاربری
167. ارزیابی تاثیر میکروبیوتیکها بر نفوذپذیری خاک با روش LFA
168. ارزیابی توانایی مدل جهانی فرسایش خاک اصلاح شده EUSLE در تخمین رسوب رگباره
169. ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست و توسعه پایدار در استان ایلام بر اساس مدلهای تجزیه و تحلیل سیستمی
170. ارزیابی اثرات سازه های عرضی بر تغییر بستر و رفتار سیل مطالعه موردی: حوزه آبخیز بنادک سادات، استان یزد
171. ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر آبخوان دشت بوشکان
172. ارزیابی اقدامات آبخیزداری حوزه کبود گنبد با استفاده ازمدل هیدرولوژیک HEC-HMS
173. ارزیابی و اثر بخشی عملیات ابخیزداری مطالعه موردی: بند خاکی لاله زار واقع در استان کرمان
174. ارزیابی چند نمایه خشکسالی هواشناسی در ایستگاههای استان مازندران و گلستان
175. ارزیابی مدل زمان - مساحت در پیش بینی تغییرات زمانی رسوب در حوزه آبخیز گاران در استان کردستان
176. ارزیابی مدل ذوب برف (SRM) در حوزه آبخیز طالقان
177. ارزیابی مقایسه ای نحوه رسوب گذاری مخازن سدهای شکافدار و سد تاخیری معمولی با استفاده از مدل HEC-RAS
178. ارزیابی کارایی طرح های آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز کن از دیدگاهمدیریت جامع منابع طبیعی
179. ارزیابی کمبود و برنامه ریزی تامین آب دام در حوضه های آبخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی : 1 مطالعه موردی حوضه آبخیز کفتاره اردبیل
180. ارزیابی کمی خطر سیل خیزی در حوزه آبخیز رودخانه بار
181. ارزیابی کمی و کیفی اثرات اقدامات آبخیزداری در کاهش میزان فرسایش و رسوب ( مطالعه موردی : حوزه بنادک سادات )
182. ارزیابی قابلیت اراضی در حوزه آبخیز سد سلیمان تنگه ساری با استفاده از GIS
183. ارزیابی HEC-HMS در تعیین زمان پیش هشدار حوضه گلابدره - دربند
184. ارتباط بین نوع فرسایش و ویژگیهای فیزیکو - شیمیایی در خاکهای مارنی همدان
185. ارتقاء نوآوری های کشاورزان در حوزه کرخه : فرآیندی مطمئن برای تقویت معیشت روستائیان
186. ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهبود عملکرد فعالیتهای آبخیزداری ( مطالعه موردی حوضه آبخیز رامیان - استان گلستان )
187. ارائه روشی برای مدیریت و احیای حوزه های آبخیز با استفاده ازبرنامه های مناسب بیولوژیکی ( مطالعه موردی حوزه آبخیز گرکباغی )
188. احیا و توسعه محیط زیست با آبخیزداری شهری
189. اثرات آلودگی ناشی از پس آبهای صنعتی روی آبخیزداری و ترجیحات کشاورزان برای مقابله با آن
190. اثر عملیات آبخوانداری بر وضعیت ،گرایش و تغییرات پوشش گیاهی در ایستگاه تحقیقاتی داوود رشید لرستان
191. اثر ویژگیهای خاک بر رواناب در خاکهای آهکی ناحیه نیمه خشک شمال غربی ایران
192. اترات فاکتورهای اقلیمی وزمین شناسی بر ایجاد رانش زمین از طریق آنالیز 400 مورد زمین لغزش در سطح استان چهارمحال و بختیاری
193. اولویت بندی زیر حوزه ها ی حوزه آبخیز کهلوی شهرستان تفرش به منظور اجرای عملیات آبخیزداری با مدل اسکالوگرام
194. اندازه گیری رسوب و بررسی روند فرسایشی با روش منطقه ای و مستقیم و استفاده از سنجش از دور در یکی از زیر حوضه های آبخیز پارسل B2 سد زاینده رود، اصفهان
195. آبخوانداری استراتژی راهبردی در بهبود وضعیت، تغییرات پوشش گیاهی مرتعی وتوسعه پایدار آبخوان پلدشت آذربایجان غربی
196. آبخوانداری و نقش آن در توسعه پایدار منابع طبیعی مطالعه موردی ابخان امامزاده جعفر گچساران (استان کهگیلویه و بویراحمد)
197. آنالیز خطر زمین لغزش در محیط GIS و کاربرد آن در امر حفاظت آب و خاک
198. آنالیز ناحیه ای رسوب معلق ( مطالعه موردی رودخانه جراحی )
199. آنالیز فراوانی سیلاب در مدیریت آبخیز
200. آمایش سرزمین استراتژی راهبردی برای توسعه پایدار منابع طبیعی
201. پایش و ارزیابی مهمترین فرایند در مدیریت پایدار حوزه آبخیز
202. پایش و پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در حوضه آبخیز کرخه با استفاده از شاخص بارش استاندارد
203. پیشنهاد فرمول مناسب جهت برآورد «نسبت تحویل رسوب» حوزه آبخیز سجاسرود – استان زنجان
204. پیش بینی اثرات سناریو های مدیریت پوشش گیاهی بر خطر فرسایش بادی ( مطالعه موردی : جنوب دشت ورامین)
205. پیش بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی آبخیز رامیان - استان گلستان)
206. پیش بینی هدر رفت خاک با شبیه سازی هیل اسلوپ ها در قالب حوزه آبخیز بوسیله مدل WEPP در استان خوزستان
207. پهنه بندی شدت خطر فرسایش بادی با استفاده از مدل اریفر در جنوب دشت ورامین
208. پهنه بندی خطرات سیل در مناطق شهری با استفاده از نرم افزار WMS و مدل هیدرولیکی HEC-RAS مطالعه موردی شهر اشنویه
209. پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه سد ایلام به روش تحلیل سلسله مراتبی سیستمها (AHP)
210. پهنه بندی خطر لغزش با استفاده از روش حائری - سمیعی( مطالعه موردی: حوزه چهل چای مینودشت )
211. پهنه بندی خشکسالی در استان هرمزگان به کمک شاخص بارش استاندارد(SPI ) در محیط GIS
212. پهنه بندی کیفیت شیمیائی آب چشمه های منطقه نیستان بم با استفاده از GIS
213. ورود ضایعات کشتارگاه به حوضه های آبخیز عامل آلودگی آب وخاک
214. ویژگیهای سیلاب و رسوب در آبخیزهای مناطق خشک و لزوم توجه به آنها در مدیریت و برنامه ریزی
215. نگرش تحلیلی بر تغییر اقلیم، بارندگی و دمای استان قزوین
216. نقش پخش سیلاب بر نفوذ پذیری خاک در آبخوان میانکوه یزد
217. نقش گروه های جامعه محلی در مدیریت حوزههای آبخیز ( گروه سازندگی روستاهای حسین آباد و قوری چای کرمانشاء در حوزه آبخیزکرخه )
218. نقش مشارکتهای مردمی در طرح های آبخیزداری و حوزه های آبریز
219. نقش مشارکت در مدیریت جامع حوزه آبخیز
220. نقش مشارکت مردم در طرحهای آبخیزداری
221. نقش مدیریت حوزه آبخیز در حفاظت از مخازن سده
222. نقش مدییرت آبخیزها در کاهش سیل
223. معرفی جایگاه حوزههای آبخیز در برنامه های توسعه پایدار
224. مطالعه بارش ماهانه استان مازندران و مقایسه روشهای زمین آماری به کمک GIS
225. مطالعه پدیده زمین لغزش در اطراف جاده های جنگلی بر اساس مشارکت در تولید رسوب ( مطالعه موردی : سری پهنه کلا، حوزه تجن صنایع چوب و کاغذ مازندران)
226. مدیرت کشاورزی در حوزه های آبخیز جهت رسیدن به توسعه پایدار
227. مدیریت حوزه های آبخیز با استفاده از RS , GIS ( مطالعه موردی، حوزه آبخیز سفیدرود )
228. مدیریت جریانهای سطحی در راستای دستیابی به توسعه پایدار اراضی
229. مدیریت جامع حوزه های آبخیز شهری، راهکاری بسوی مدیریت اکوسیستمی در شهرها ( بانگاهی به آبخیزهای شهری تهران )
230. مدیریت جامع حوزه های آبخیز به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بعنوان یک تکنیک تصمیم گیری
231. مدیریت جامع حوزه های آبخیز
232. مدیریت اراضی خندقی از طریق بررسی عوامل موثر و ارائه مدل جهت تعیین پتانسیل رشد طولی خندقها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود )
233. مدیریت آبخیز خلیج گرگان، چالش ها، اهداف و دورنم
234. مدیریت پایدار حوضه های آبخیز بر اساس توان اکولو ژیک پتانسیل در اکوسیستمهای جنگلی زاگرس ( مطالعه موردی ، حوضه آبخیز ماسبی،شهرستان آبدانان،استان ایلام)
235. مدیریت مشارکتی آبخیزها : مفاهیم، راهکارها و چالش ه
236. مدیریت منابع آب وخاک با روش شبیه سازی بر اساس بهینه سازی در حوضه آبریز رودخانه باراجین
237. مدیریت کیفی منابع آب با نگرش پایداری حوزه آبریز
238. مدلسازی ضریب زبری مانینگ در بازهای از رودخانه کارده
239. مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه آبخیز گل گل - استان ایلام
240. مدلسازی فرسایش و تولید رسوب و تهیه نقشه خطر فرسایش آبی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز بالغلی چای، اردبیل )
241. مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آبدهی ورودی به مخازن سده
242. مدل سازی ریاضی رسوب دهی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه زارم رود)
243. مقایسه روشهای برآورد نسبت تحویل رسوب متوسط با روش مستقیم در حوزه آبخیز چهلگزی سد قشلاق
244. مقایسه روشهای کیفی ژئومورفولوژی و کمی Epm در برآورد فرسایش رسوب (مطالعه موردی زیر حوزه خسبان، حوزه آبخیز طالقان)
245. مقایسه تاثیرپخش سیلاب و تیمار قرق بر تغییرات پوشش گیاهی ایستگاه پخش سیلاب تنگستان، استان بوشهر
246. مقایسه بازده اقتصادی و اجتماعی عملیات آبخیزداری سنتی و نوین در استان ایلام
247. مقایسه قابلیت شبکه عصبی مصنوعی و توابع رگرسیونی در برآورد بار معلق رودخانه
248. لزوم نگرش سیستمی به آبخیزهای نواحی نیمه خشک دراحداث سدها مطالعه موردی : حوضه قرنقوچای ( دامنه شمالی سهند،شمال غرب ایران )
249. کاربردگشتاورهای خطی درآنالیز منطقه ای سیلاب حوزه های اصفهان – سیرجان و دشت یزد – اردکان
250. کاربردمدلهای سیستمی درمدیریت حوزه های ابخیز به منظور برآورد فرسایش و اثرات آن
251. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور جهت تهیه نقشه شماره منحنی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز طالقان )
252. کاربرد ارزیابی قابلیت اراضی در مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز
253. کاربرد نقشه ژئومرفولوژی در مطالعات آبخیزداری با بهره گیری از فن آوری RS , GIS مطالعه موردی حوزه آبخیز سد جره شهرستان باغملک استان خوزستان
254. کاربرد مدل SATEEC در محیط GIS در برآورد رسوبزایی و تهیه نقشه شدت فرسایش زیر حوضه آبخیز سد زاینده رود
255. کاربرد مدل MPSIAC درارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداری بر میزان فرسایش مطالعه موردی : حوضه آبخیز بران استان اردبیل
256. کاربرد فازی کریجینگ برای تهیه نقشه فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمک
257. کاربرد GIS در شناخت نواحی نیازمند انجام عملیات آبخیزداری به منظور کاهش فرسایش خاک
258. کارایی روش هیدرولوژیکی حدوسط دسته ها نسبت به منحنی سنجه یک خطی و دوخطی در برآورد بار معلق رودخانه ها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز طالقان )
259. کارایی داده های ماهواره ای Aster در تهیه نقشه های سیمای فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان، استان لرستان)
260. کالیبره نمودن طرح هلالیهای آبگیر در چند حوضه آبخیز استان فارس
261. کنترل جریانات زیرگذر ورودی به کویر با اجرای سد زیرزمینی (مطالعه موردی سد زیرزمینی حرمک)
262. فرسایش آبکندی و بررسی خسارت اقتصادی ناشی از آن ( مطالعه موردی منطقه سنگانه کلات، خراسان رضوی )
263. Prioritizing of watershed management operations in catchments using fuzzy logic and GIS (A case study: Furg catchment of Darmian township)
264. PRA اصول و راهکارها و توانمندسازی آبخیزنشینان در راستای توسعه پایدار : مطالعه حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره‌های جدید ژورنال‌ها